Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2015

Τέλος το παράβολο για τα ΚΕΠΑ αλλαγές και στα προνοιακά επιδόματα

Από τον Βασίλη Αγγελοπουλο

Διευκρινήσεις, που αφορούν τον τρόπο που θα μπορούν να ελεγχθούν τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ), από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), περιλαμβάνει, ανάμεσα στ' άλλα εγκύκλιος που υπέγραψε ο νέος υπουργός Εργασίας, Γιώργος Κατρούγκαλος.

Στην ίδια εγκύκλιο τονίζεται ότι καταργείται το παράβολο για τους επανελέγχους που κατέβαλαν έως σήμερα οι ανάπηροι, ενώ υπενθυμίζεται ότι ισχύει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015, η διαδικασία της εξάμηνης παράτασης χορήγησης των συντάξεων αναπηρίας και των προνοιακών επιδομάτων που χορηγούνται λόγω αναπηρίας , εφόσον εκκρεμεί στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α. ιατρική κρίση, χωρίς υπαιτιότητα των δικαιούχων.

Ας δούμε αναλυτικά, όλες τις παρεμβάσεις που νόμου Στρατούλη (ν.4331/2015), όπως αυτές περιγράφονται στην σχετική εγκύκλιο:

Άρθρο 1 * Για την ένταξη στα προνοιακά προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης Ατόμων με Αναπηρία γίνονται δεκτές και οι γνωματεύσεις της Α.ΣΥ.Ε. ή της Α.Ν.Υ.Ε. ή της Α.Α.Υ.Ε. ή της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής της Ελληνικής Αστυνομίας ή της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής του Πυροσβεστικού Σώματος σε ισχύ που έχουν εκδοθεί από τους αιτούντες για άλλη αιτία

*Από 1.10.2015 η διαδικασία ένταξης στα προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης Ατόμων με
Αναπηρία, μέσω των Δήμων και των ΚΕ.Π.Α, γίνεται ως εξής:

α) Υποβάλλεται αίτηση του ενδιαφερομένου με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά στο Δήμο μόνιμης διαμονής του, άλλως σε περίπτωση που δεν υπάρχει μόνιμη διαμονή, αρμόδιος καθίσταται ο Δήμος που εδρεύει στην έδρα της οικείας περιφέρειας.
β) Μέσα σε τριάντα ημέρες από την υποβολή της αίτησης ο Δήμος ενημερώνει τον αιτούντα εάν πληροί ή όχι τις προϋποθέσεις με βάση τα απαιτούμενα διοικητικά έγγραφα.
γ) Σε περίπτωση που ο αιτών είτε δεν ανταποκριθεί στην υποχρέωση συμπλήρωσης των ελλειπόντων στοιχείων, είτε δεν πληροί τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις ένταξής του σε πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης εκδίδεται διοικητική πράξη απόρριψης του σχετικού αιτήματος.
 δ) Εφόσον κριθεί ότι ο αιτών πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις παραπέμπεται στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή με τυποποιημένο Ειδικό Σημείωμα (παραπεμπτικό).
ε) Η διαδικασία υποβολής αιτήματος για την ένταξη στα προνοιακά προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης Ατόμων με Αναπηρία ολοκληρώνεται με την υποβολή σχετικής αίτησης στα ΚΕ.Π.Α. και την εξέταση του αιτούντος από την οικεία Υγειονομική Επιτροπή. Η προνοιακή παροχή ή η οικονομική ενίσχυση χορηγείται από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης στο Δήμο. στ) Η διαδικασία ένταξης σε ένα ή περισσότερα προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης Ατόμων με Αναπηρία ολοκληρώνεται με την προσκόμιση από τον αιτούντα στην αρμόδια υπηρεσία χορήγησης αυτών της «Γνωστοποίησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Ποσοστού Αναπηρίας» από τα ΚΕ.Π.Α.. ζ) Στη συνέχεια οι αρμόδιες υπηρεσίες θα διενεργούν υποχρεωτικά έλεγχο, με ανάκτηση αυτής μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής υπηρεσίας του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

*Από 1.10.2015 η διαδικασία παράτασης των προνοιακών παροχών καθορίζεται ως εξής:

α) Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης στα Άτομα με Αναπηρία διακόπτεται αυτοδικαίως από την επομένη της ημερομηνίας λήξης της ισχύουσας γνωμάτευσης.
β) Η αρμόδια υπηρεσία χορήγησης των προνοιακών παροχών υποχρεούται τρεις μήνες πριν από τη λήξη ισχύος της προηγούμενης γνωμάτευσης να ειδοποιεί εγγράφως τους δικαιούχους για επανυποβολή του αιτήματος χορήγησης των προνοιακών παροχών, κατά την ίδια ως άνω διαδικασία. γ) Η έναρξη καταβολής της προνοιακής ενίσχυσης στην περίπτωση της παράτασης χορήγησης των προνοιακών παροχών εκκινεί από την επομένη της λήξης της προηγούμενης παροχής του επιδόματος μόνο στην περίπτωση που ο δικαιούχος υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός προθεσμίας έξι μηνών από την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης γνωμάτευσης.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 9 του νόμου «Παράταση χορήγησης αναπηρικής σύνταξης» αντικαθίσταται το άρθρο 66 του ν. 4144 /2013, όπως ίσχυε , και παρατείνεται για ένα εξάμηνο, η καταβολή , εκτός των συντάξεων αναπηρίας και όλων των προνοιακών επιδομάτων που χορηγούνται λόγω αναπηρίας , εφόσον εκκρεμεί στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α. ιατρική κρίση, χωρίς υπαιτιότητα των δικαιούχων. Η ισχύς του άρθρου αυτού για όλα τα πρόσωπα που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του λήγει στις 31. 12. 2015.
*Οι αρμόδιες υπηρεσίες χορήγησης των προνοιακών παροχών μπορούν αυτεπάγγελτα ή κατ' εντολή της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας να διενεργούν τακτικούς ή έκτακτους επανελέγχους διοικητικής ή και ιατρικής φύσεως των καταβαλλόμενων οικονομικών ενισχύσεων. Αν από τους ελέγχους διαπιστωθεί ότι καταβλήθηκαν ή καταβάλλονται αχρεωστήτως ποσά οικονομικών ενισχύσεων σε μη δικαιούχους, οι αρμόδιες υπηρεσίες προβαίνουν σε αναζήτηση, ή στο συμψηφισμό τους με τυχόν καταβαλλόμενα ποσά στο ίδιο πρόσωπο για άλλη προνοιακή παροχή.

Άρθρο 3 Από τη δημοσίευση του νόμου καταργείται η υποχρέωση καταβολής παραβόλου για την εξέταση από Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή ΚΕ.Π.Α., εκτός των ανασφαλίστων και των απόρων και για όσους ζητούν τη χορήγηση προνοιακού επιδόματος αναπηρίας καθώς και για τυχόν επανεξετάσεις ήδη χορηγηθέντων προνοιακών επιδομάτων αναπηρίας.
Άρθρο 8 Αντικαθίσταται ο όρος τυφλότητα με τον όρο, αναπηρία όρασης.
Άρθρο 13 Τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) τα οποία συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης, ενίσχυσης της απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης ή/και εργάζονται σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του ν. 4019/2011 (Κοιν.Σ.Επ.) και λαμβάνουν επίδομα πρόνοιας ή επιδόματα επανένταξης ή οποιασδήποτε μορφής νοσήλιο ή παροχή, δεν χάνουν αυτές τις παροχές αλλά συνεχίζουν να τις εισπράττουν ταυτόχρονα και αθροιστικά με την αποζημίωση από τη συμμετοχή τους στα προγράμματα αυτά ή / και την αμοιβή τους από την απασχόληση στην Κοιν.Σ.Επ.. Ρυθμίσεις για Άτομα με Αναπηρία Διευκρινήσεις, που αφορούν τον τρόπο που θα μπορούν να ελεγχθούν τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ), από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), περιλαμβάνει, ανάμεσα στ' άλλα εγκύκλιος που υπέγραψε ο νέος υπουργός Εργασίας, Γιώργος Κατρούγκαλος. Στην ίδια εγκύκλιο τονίζεται ότι καταργείται το παράβολο για τους επανελέγχους που κατέβαλαν έως σήμερα οι ανάπηροι, ενώ υπενθυμίζεται ότι ισχύει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015, η διαδικασία της εξάμηνης παράτασης χορήγησης των συντάξεων αναπηρίας και των προνοιακών επιδομάτων που χορηγούνται λόγω αναπηρίας , εφόσον εκκρεμεί στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α. ιατρική κρίση, χωρίς υπαιτιότητα των δικαιούχων.

Ας δούμε αναλυτικά, όλες τις παρεμβάσεις που νόμου Στρατούλη (ν.4331/2015), όπως αυτές περιγράφονται στην σχετική εγκύκλιο:

Άρθρο 1 * Για την ένταξη στα προνοιακά προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης Ατόμων με Αναπηρία γίνονται δεκτές και οι γνωματεύσεις της Α.ΣΥ.Ε. ή της Α.Ν.Υ.Ε. ή της Α.Α.Υ.Ε. ή της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής της Ελληνικής Αστυνομίας ή της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής του Πυροσβεστικού Σώματος σε ισχύ που έχουν εκδοθεί από τους αιτούντες για άλλη αιτία

*Από 1.10.2015 η διαδικασία ένταξης στα προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης Ατόμων με Αναπηρία, μέσω των Δήμων και των ΚΕ.Π.Α, γίνεται ως εξής:

α) Υποβάλλεται αίτηση του ενδιαφερομένου με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά στο Δήμο μόνιμης διαμονής του, άλλως σε περίπτωση που δεν υπάρχει μόνιμη διαμονή, αρμόδιος καθίσταται ο Δήμος που εδρεύει στην έδρα της οικείας περιφέρειας.
β) Μέσα σε τριάντα ημέρες από την υποβολή της αίτησης ο Δήμος ενημερώνει τον αιτούντα εάν πληροί ή όχι τις προϋποθέσεις με βάση τα απαιτούμενα διοικητικά έγγραφα.
γ) Σε περίπτωση που ο αιτών είτε δεν ανταποκριθεί στην υποχρέωση συμπλήρωσης των ελλειπόντων στοιχείων, είτε δεν πληροί τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις ένταξής του σε πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης εκδίδεται διοικητική πράξη απόρριψης του σχετικού αιτήματος.
δ) Εφόσον κριθεί ότι ο αιτών πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις παραπέμπεται στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή με τυποποιημένο Ειδικό Σημείωμα (παραπεμπτικό).
ε) Η διαδικασία υποβολής αιτήματος για την ένταξη στα προνοιακά προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης Ατόμων με Αναπηρία ολοκληρώνεται με την υποβολή σχετικής αίτησης στα ΚΕ.Π.Α. και την εξέταση του αιτούντος από την οικεία Υγειονομική Επιτροπή. Η προνοιακή παροχή ή η οικονομική ενίσχυση χορηγείται από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης στο Δήμο. στ) Η διαδικασία ένταξης σε ένα ή περισσότερα προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης Ατόμων με Αναπηρία ολοκληρώνεται με την προσκόμιση από τον αιτούντα στην αρμόδια υπηρεσία χορήγησης αυτών της «Γνωστοποίησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Ποσοστού Αναπηρίας» από τα ΚΕ.Π.Α.. ζ) Στη συνέχεια οι αρμόδιες υπηρεσίες θα διενεργούν υποχρεωτικά έλεγχο, με ανάκτηση αυτής μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής υπηρεσίας του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

*Από 1.10.2015 η διαδικασία παράτασης των προνοιακών παροχών καθορίζεται ως εξής:

α) Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης στα Άτομα με Αναπηρία διακόπτεται αυτοδικαίως από την επομένη της ημερομηνίας λήξης της ισχύουσας γνωμάτευσης.
β) Η αρμόδια υπηρεσία χορήγησης των προνοιακών παροχών υποχρεούται τρεις μήνες πριν από τη λήξη ισχύος της προηγούμενης γνωμάτευσης να ειδοποιεί εγγράφως τους δικαιούχους για επανυποβολή του αιτήματος χορήγησης των προνοιακών παροχών, κατά την ίδια ως άνω διαδικασία. γ) Η έναρξη καταβολής της προνοιακής ενίσχυσης στην περίπτωση της παράτασης χορήγησης των προνοιακών παροχών εκκινεί από την επομένη της λήξης της προηγούμενης παροχής του επιδόματος μόνο στην περίπτωση που ο δικαιούχος υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός προθεσμίας έξι μηνών από την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης γνωμάτευσης. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 9 του νόμου «Παράταση χορήγησης αναπηρικής σύνταξης» αντικαθίσταται το άρθρο 66 του ν. 4144 /2013, όπως ίσχυε , και παρατείνεται για ένα εξάμηνο, η καταβολή , εκτός των συντάξεων αναπηρίας και όλων των προνοιακών επιδομάτων που χορηγούνται λόγω αναπηρίας , εφόσον εκκρεμεί στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α. ιατρική κρίση, χωρίς υπαιτιότητα των δικαιούχων. Η ισχύς του άρθρου αυτού για όλα τα πρόσωπα που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του λήγει στις 31. 12. 2015.

*Οι αρμόδιες υπηρεσίες χορήγησης των προνοιακών παροχών μπορούν αυτεπάγγελτα ή κατ' εντολή της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας να διενεργούν τακτικούς ή έκτακτους επανελέγχους διοικητικής ή και ιατρικής φύσεως των καταβαλλόμενων οικονομικών ενισχύσεων.

Αν από τους ελέγχους διαπιστωθεί ότι καταβλήθηκαν ή καταβάλλονται αχρεωστήτως ποσά οικονομικών ενισχύσεων σε μη δικαιούχους, οι αρμόδιες υπηρεσίες προβαίνουν σε αναζήτηση, ή στο συμψηφισμό τους με τυχόν καταβαλλόμενα ποσά στο ίδιο πρόσωπο για άλλη προνοιακή παροχή. Άρθρο 3 Από τη δημοσίευση του νόμου καταργείται η υποχρέωση καταβολής παραβόλου για την εξέταση από Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή ΚΕ.Π.Α., εκτός των ανασφαλίστων και των απόρων και για όσους ζητούν τη χορήγηση προνοιακού επιδόματος αναπηρίας καθώς και για τυχόν επανεξετάσεις ήδη χορηγηθέντων προνοιακών επιδομάτων αναπηρίας.
Άρθρο 8 Αντικαθίσταται ο όρος τυφλότητα με τον όρο, αναπηρία όρασης. Άρθρο 13 Τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) τα οποία συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης, ενίσχυσης της απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης ή/και εργάζονται σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του ν. 4019/2011 (Κοιν.Σ.Επ.) και λαμβάνουν επίδομα πρόνοιας ή επιδόματα επανένταξης ή οποιασδήποτε μορφής νοσήλιο ή παροχή, δεν χάνουν αυτές τις παροχές αλλά συνεχίζουν να τις εισπράττουν ταυτόχρονα και αθροιστικά με την αποζημίωση από τη συμμετοχή τους στα προγράμματα αυτά ή / και την αμοιβή τους από την απασχόληση στην Κοιν.Σ.Επ..


Πηγή : dikaiologitika.gr
Σε δίκη ο Μπέος – εκπίπτει από δήμαρχος ΒόλουΕκπίπτει από δήμαρχος ο Αχιλλέας Μπέος. Σήμερα η αντιεισαγγελέας Αρείου Πάγου απέρριψε το αίτημα να ασκηθεί αναίρεση στο σχετικό βούλευμα των ΣΕΑ το οποίο τον παραπέμπει σε δίκη για το «Κοριόπολις».

Σε δίκη για το σκάνδαλο «Κοριοπολις» θα οδηγηθεί –τελικά- ο Αχιλλέας Μπέος. 

Σήμερα η αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ευσταθία Σπυροπούλου απέρριψε το αίτημά του να αναιρεθεί το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών το οποίο τον παρέπεμπε σε δίκη όπως και άλλα 84 πρόσωπα τα οποία κατηγορούνται για την ίδια υπόθεση. 

Η κα. Σπυρόπούλου έκρινε ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος για να ασκηθεί αναίρεση καθώς έχει «πλήρη και εμπεριστατωμένη αιτιολογία όπως απαιτεί το Σύνταγμα». 

Όπως ορίζει ο αυτοδιοίκητος κώδικας μετά την απόφαση αυτή ο Αχιλλέας Μπέος εκπίπτει από δήμαρχος Βόλου. 


Πηγή : sport-fm.gr


Αυτή η κοροϊδία πρέπει να σταματήσει: Τρία λεπτά και στα όρθια “τα είπαν” Ομπάμα και Τσίπρας
ΤΟ ΙΔΙΟ ΣΚΗΝΙΚΟ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ… ΤΟ ΣΚΗΝΙΚΟ ΤΩΝ “ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΩΝ” ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ… ΤΟ ΕΚΑΝΑΝ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΙ, ΤΟ ΕΚΑΝΕ ΚΑΙ Ο ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ. ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ Η ΕΦΕΤΕΙΝΗ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ Η ΚΟΡΟΙΔΙΑ, ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ. ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ “ΡΕΠΟΡΤΆΖ”. ΜΙΧ. ΙΓΝ.

Τρίλεπτη συνομιλία «στα όρθια» με τον πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα είχε ο πρωθυπουργός Αλέξης Αλέξης Τσίπρας στη δεξίωση που παρέθεσε ο Αμερικανός πλανητάρχης προς τιμήν των ηγετών κρατών και κυβερνήσεων στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Αυτό ισχυρίστηκε κυβερνητική πηγή, η οποία πρόσθεσε ότι η τρίλεπτη συνομιλία διεξήχθη σε εγκάρδιο κλίμα. Η δεξίωση έγινε στο ξενοδοχείο New York Palace και κράτησε περίπου δυο ώρες, όσο διάστημα χρειάστηκε για να βγει η καθιερωμένη φωτογραφία του αμερικανικού προεδρικού ζεύγους με όλους τους ξένους ηγέτες και τις συζύγους αυτών. Στη δεξίωση συμμετείχε και ο Πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Αναστασιάδης με τη σύζυγό του Ανδρη. Όταν ολοκληρωνόταν η διαδικασία της φωτογράφισης οι ηγέτες έφευγαν από το ξενοδοχείο.

Σύμφωνα με την κυβερνητική πηγή, ο κ. Ομπάμα συνέστησε τον Ελληνα πρωθυπουργό στη σύζυγό του Μισέλ, στην οποία φέρεται να είπε ότι έχει κερδίσει απανωτά τις τελευταίες εκλογές.

Η πηγή είπε ότι από εκεί και πέρα, η συζήτηση στράφηκε στην πολιτική και ο Πρόεδρος Ομπάμα φαίνεται ότι έχει τη βούληση να στηρίξει την Ελλάδα τόσο στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων όσο και στην επαναφορά της στην ανάπτυξη και στο θέμα του χρέους.

Η πηγή είπε ότι ο Πρόεδρος Ομπάμα είπε στον κ. Τσίπρα ότι κάποιοι φίλοι του πηγαίνουν συχνά διακοπές στην Ελλάδα. Η πηγή δήλωσε ότι η τρίλεπτη συζήτηση περιλάμβανε το προσφυγικό και το Κυπριακό.

Όπως αντιλαμβάνεται ο καθένας ήταν μία “συνομιλία” στο πόδι, τη στιγμή της αναμνηστικής φωτογραφίας, που παρουσιάζεται ως συνάντηση, για το “ακροατήριο” της Ελλάδας…

Η πηγή δήλωσε ακόμα ότι ο κ. Τσίπρας είχε και ένα τετ-α-τετ με τον πρόεδρο των Σκοπίων Νικολά Γκρούεφσκι στον οποίο είπε να κάνει βήματα πίσω για να επιλυθεί το θέμα της ονομασίας.

Σύμφωνα με την πηγή, ο ΕΛληνας πρωθυπουργός είχε και ένα μικρό διάλογο με το βασιλικό ζεύγος της Ολλανδίας. Του είπαν ότι η Ελλάδα είναι όμορφη χώρα και ότι στη χώρα μας πάνε για διακοπές κάθε καλοκαίρι, συγκεκριμένα στο Πόρτο Χέλι, όπου έχουν σπίτι. Του είπαν ότι οι ΕΛληνες αντιμετώπισαν με ψυχραιμία τα capital controls. Ο κ. Τσίπρας τους απάντησε «να το πείτε στον Ρούτε, διότι κάποιοι θα ήθελαν να μας διώξουν από το ευρώ».

Αστειευόμενοι του απάντησαν: «Όχι, διότι θα χάσουμε και το σπίτι μας».

Σημειώνουμε ότι σήμερα Τρίτη ο υπουργός Γιώργος Σταθάκης θα ταξιδεύσει στην Ουάσιγκτον για να συναντήσει την γενική διευθύντρια του ΔΝΤ, Κριστίν Λαγκάρντ. Αναμένεται να θέσει το ζήτημα της αναδιάρθρωσης, και τον τρόπο συμμετοχής του Ταμείου στο νέο πρόγραμμα.

Την Τετάρτη θα συναντηθεί με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Τζον Κέρι.WWW.MIGNATIOU.COM


Επίθεση Κον Μπεντίτ στον Βαρουφάκη: Νομίζεις ότι τα ξέρεις όλα«Φαρμακερή» απάντηση του Nτανιέλ Κον-Μπεντίτ στον Γιάνη Βαρουφάκη σε εκδήλωση με τίτλο «Η Ευρώπη σκότωσε την Αριστερά;» στο Παρίσι.

Ενα... θερμό επεισόδιο είχαν ο πρώην υπουργός Οικονομικών Γιάνης Βαρουφάκης με τον γαλλογερμανός ακτιβιστής και πολιτικός Nτανιέλ Κον-Μπεντίτ -ηγετική φυσιογνωμία του Mάη του '68.

Η εφημερίδα Le Monde διοργάνωσε εκδήλωση με τίτλο «Η Ευρώπη σκότωσε την Αριστερά;», όπου Κον Μπεντίτ και Βαρουφάκης διασταύρωσαν τα ξίφη τους.

Κον Μπεντίτ προς Βαρουφάκη: «Ξέρεις γιατί δεν έμεινες υπουργός Οικονομικών;

Στην κατάμεστη αίθουσα της Οπερας της Βαστίλλης, στο Παρίσι, ο Γιάνης Βαρουφάκης είπε ότι η Ελλάδα μπαίνει «σε έναν μακρύ χειμώνα δυσαρέσκειας» για να εισπράξει -κυρίως για το ύφος με το οποίο μιλούσε- τη «φαρμακερή» ατάκα του Κον Μπεντίτ: «Ξέρεις γιατί δεν έμεινες υπουργός Οικονομικών; Γιατί νομίζεις ότι τα ξέρεις όλα. Στην πολιτική πρέπει να δέχεσαι τον συμβιβασμό», του είπε.

Ο πρώην υπουργός στην ομιλία του είπε μεταξύ άλλων ότι επί πέντε μήνες στις συσκέψεις του Eurogroup, έζησε μια «πλήρη άρνηση της δημοκρατίας» και χαρακτήρισε «θολό» και χωρίς νομικό καθεστώς το Eurogroup, το οποίο, όπως είπε, «δεν έχει κανέναν γραπτό κανόνα, καμία απόδοση ευθυνών, για να αντιληφθούν οι πολίτες τι λέγεται στο όνομα των λαών, κανένα σεβασμό στη δημοκρατία. Ετσι λειτουργεί ο θεσμός που αποφασίζει για σας και για μένα, για τα παιδιά μας. Αυτή είναι η Ευρώπη για την οποία εργάστηκαν ο Αντενάουερ, ο Ντε Γκολ, ο Ζισκάρ Ντ' Εστέν, ο Κολ, ο Μιτεράν;».Πηγή : thetoc.gr


Πώς πρώην λαθρέμπορος ναρκωτικών έγινε εκατομμυριούχος με τη βοήθεια του... πρίγκιπα ΚαρόλουΟταν χαίρεις της «εμπιστοσύνης» ενός πρίγκιπα δεν φοβάσαι τους κοινούς θνητούς και τους νόμους τους. Αυτό φαίνεται ότι ισχύσει για τον άνδρα που ακούει στο όνομα Duane Jackson.

Ο Duane μπήκε στη φυλακή όταν αποπειράθηκε να κάνει λαθρεμπόριο χιλιάδων χαπιών «έκσταση», ωστόσο, χάρη στην εμπιστοσύνη που του έδειξε ο Πρίγκιπας Κάρολος, κατάφερε να μεταμορφώσει τη ζωή του και από «τελειωμένος» τρόφιμος των φυλακών να γίνει... εκατομμυριούχος μεγιστάνας του διαδικτύου.


Τώρα, σύμφωνα με τη βρετανική Mirror, ο Duance θα λάβει και βραβείο από τα χέρια του γαλαζοαίματου στην εκδήλωση Daily Mirror's Pride of Britain Awards που διοργανώνει η εφημερίδα.

Ο άνδρας αυτός μεγάλωσε στο ορφανοτροφείο και στα 15 του είχε ήδη αποβληθεί από δύο σχολεία, ενώ έπεσε στα χέρια των Αρχών όταν προσπάθησε να κάνει λαθρεμπόριο 6.500 χαπιών έκσταση στις ΗΠΑ.

Όταν αποφυλακίστηκε όμως είπε να γυρίσει σελίδα και ξεκίνησε μια εταιρεία λογισμικού με τη βοήθεια ένα φιλανθρωπικού ιδρύματος που δημιούργησε ο Πρίγκιπας Κάρολος με στόχο να βοηθήσει νέους «παραστρατημένους» ανθρώπους δίνοντας οικονομική στήριξη, εκπαιδευτικά σεμινάρια και επαγγελματικές συμβουλές. Δημιούργησε λοιπόν την εταιρεία του και αργότερα, αποφάσισε να την πουλήσει, βγάζοντας έτσι 20 εκατ. στερλίνες.


Τι κάνει τώρα; Εχει γίνει ο ίδιος μέντορας νεαρών ατόμων που αντιμετωπίζουν προβλήματα, μέσω του ιδρύματος του Καρόλου, ενώ έχει κάνει δωρεά στο εν λόγω ίδρυμα 100.000 στερλινών, για τη στήριξη νεοσύστατων επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας.

Ο Duane γεννήθηκε στο Ιστ Εντ του Λονδίνου και έζησε σε πέντε διαφορετικές θετές οικογένειες.
Εγκατέλειψε το σχολείο, μη έχοντας προλάβει να αποκτήσει κανέναν προσόν και μέχρι τα 19 του ήταν άνεργος και δεν μπορούσε να πληρώσει το νοίκι του. Ήξερε ότι κάποιοι από τους παλιούς του φίλους έκαναν λαθρεμπόριο ναρκωτικών από την Ευρώπη στην Αμερική και δέχτηκε να συνεργαστεί μαζί τους.
Ο 36χρονος σήμερα Duane, λέει: «Μου φαινόταν ένας εύκολος τρόπος να βγάλω χρήματα. Τη γλίτωσα δυο φορές, αλλά σε ένα ταξίδι μου στην Ατλάντα, πιάστηκα με 6.500 χαπάκια στη χειραποσκευή μου».
Τον εξέδωσαν στη Μ. Βρετανία για να δικαστεί και ένας δικαστής αποφάσισε ότι του άξιζε μια δεύτερη ευκαιρία. Γι' αυτό και του επέβαλε μειωμένη ποινή πενταετούς κάθειρξης.

Ευτυχώς γι' αυτόν, στην εφηβεία του είχε μάθει από μόνος του προγραμματισμό και στη φυλακή άρχισε να αναπτύσσει την ικανότητά του και να διδάσκει σε άλλους τρόφιμους πληροφορική.

Αφέθηκε ελεύθερος το 2002 και ήταν πλέον αποφασισμένος να πάει μπροστά με τη ζωή του. Ισχυρό κίνητρο γι' αυτή τη στροφή ήταν και το γεγονός ότι η κοπέλας του με την οποία συνδέονταν από παιδιά, περίμενε και το πρώτο τους παιδί.

Ήθελε να παρέχει τα πάντα στην οικογένειά του, που τώρα ζει στο Δυτικό Σάσεξ. Γι' αυτό και πήγε στο ίδρυμα του Πρίγκιπα Καρόλου ζητώντας βοήθεια για να ξεκινήσει την εταιρεία του, την KashFlow.
Η επιχείρηση άνθισε γρήγορα, απασχολούσε τελικά 40 άτομα και ο Duane άρχισε να προσφέρει δουλειά σε παλιούς του συντρόφους.

Την πούλησε το 2013 και η πρώτη του δουλειά ήταν να υπογράψει ένα τσεκ των 100.000 λιρών για το ίδρυμα που τον έσωσε. Όπως λέει, τα παιδιά που είναι σε αναμορφωτήρια, σε ορφανοτροφεία και καταλήγουν σε φυλακές είναι ξεγραμμένα από την κοινωνία. Το Ίδρυμα πίστεψε σε αυτόν και τελικά τον βοήθησε να αλλάξει τρόπο ζωής και σκέψης.Πηγή : newmoney.gr


Επτά παιδικά εμβόλια «εξαφανισμένα» από την αγορά
Με μπαλώματα οι παιδίατροι προσπαθούν να μην αφήνουν ακάλυπτα τα παιδιά απέναντι σε λοιμώδη μεταδοτικά νοσήματα οπως η πολιομυελίτιδα, η ανεμευλογιά, ο κοκκύτης

Σε... σχέδιο επί χάρτου μετατρέπεται για παιδιάτρους, γονείς και κυρίως μικρά παιδιά η τήρηση του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών στη χώρα μας.

Η πολύμηνη έλλειψη βασικών πολυδύναμων εμβολίων που πρέπει να γίνονται κατά τη βρεφική και την παιδική ηλικία και τα οποία θωρακίζουν τους λιλιπούτειους έναντι λοιμωδών νοςημάτων, οπως η πολιομυελίτιδα, ο κοκκύτης και η ανεμευλογιά, έχει μετατρέψει τον εμβολιασμό σε σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες. Η περιορισμένη ή μηδενική διαθεσιμότητα εμβολίων από μεγάλες φαρμακευτικές εταιρίες στην Ελλάδα τους τελευταίους μήνες αλλάζει βίαια την εικόνα του συστήματος δημόσιας υγείας σε ό,τι αφορά τον εμβολιασμό των Ελληνόπουλων, αφήνοντας τα τελικά ακάλυπτα για μικρότερο ή μεγαλύτερο διάστημα.

Το μείζον πρόβλημα, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των Ελεύθερων Επαγγελματιών Παιδιάτρων κ. Κώςτα Νταλούκα, είναι ο εμβολιασμός κατά του κοκκύτη, ενώ προβλήματα επάρκειας διαπιστώνονται και στα τετραδύναμα εμβόλια διφθερίτιδας, κοκκύτη, τετάνου, πολιομυελίτιδας, στα πενταπλά, της ηπατίτιδας Α, το τετραπλό Ιλαράς-Ερυθράς-Παρωτίτιδας-Ανεμευλογιάς και το τετραδύναμο διφθερίτιδας-κοκίτη-τετάνου-πολιομυελίτιδας για εφήβους.

Ήδη οι παιδίατροι επιχειρούν να "ξαναγράψουν" το πρόγραμμα εμβολιασμών των παιδιών, με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για αυτά, δεδομένου ότι αναγκάζονται να ακολουθήσουν εμβαλωματικές λύςεις, οπως διαφορετικό εμβολιαςτικό σχήμα σε καθε παιδί, πχ διαφορετικά εμβόλια, άλλοτε μονοδύναμα και άλλοτε πολυδύναμα, και διαφορετικές χρονικές στιγμές, με βάση τη διαθεσιμότητα των σκευασμάτων.

Το... χρονοδιάγραμμα των ελλείψεων

Σε επικοινωνία που είχε η Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων με τις φαρμακευτικές εταιρίες που παράγουν και κυκλοφορούν τα εμβόλια αυτά στην Ελλάδα αυτές παραδέχθηκαν την έλλειψη εμβολίων. Η μια εκ των εταιριών δήλωςε έλλειψη στα εξής:

 · Infanrix Tetra ( διφθερίτιδας-τετάνου-κοκκύτη-πολιομυελίτιδας), το οποίο δεν θα βρεθεί στην αγορά πριν από το τέλος του έτους

 · Infanrix IPV-Hib (πρόκειται για το λεγόμενο πενταπλό εμβόλιο διφθερίτιδας-τετάνου-κοκκύτη- πολιομυελίτιδας-αιμόφιλου ινφλουέντζας τυπου Β) που θα κυκλοφορήςει μέχρι το τέλος του έτους

 · Havrix για την ηπατίτιδα Α ειναι επίςης σε έλλειψη, αλλά η διαθεσιμότητα του θα αποκατασταθεί από τον Σεπτέμβριο με έκτακτη εισαγωγή

 · Priorix Tetra (ιλαράς- παρωτίτιδας-ερυθράς-ανευμελογιάς) είναι σε έλλειψη, αλλά η διαθεσιμότητα του θα επανέλθει από τα μέσα Σεπτεμβρίου

Οι εκπρόςωποι της φαρμακευτικής εταιρίας αποδίδουν τις ελλείψεις των εμβολίων στη συνεχή αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού και την αυξημένη πρόσβαση του πληθυσμού αυτού στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, γεγονός που όπως επιςημαίνει "έχει οδηγήσει σε ζήτηση εμβολίων που ξεπερνά κατά πολύ την ικανότητα παραγωγής των αντίστοιχων ποσοτήτων από τις εταιρίες". Απορίας αξιον είναι βεβαίως πως παγκόσμιοι κολοσσοί που προγραμματίζουν έρευνες και νεα φάρμακα, αδυνατούν να προγραμματίσουν την παραγωγή "κλασικών" σκευασμάτων οπως τα εμβόλια.

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν οι εξηγήσεις που δόθηκαν στους εκπροςώπους των παιδιάτρων από την άλλη εταιρία -κολοσσό, που υποςτηρίζει ότι υπάρχει αυξημένη ζήτηση των εμβολίων κοκκύτη παγκοσμίως αλλά και ότι υπάρχουν καθυςτερήςεις στα εργοστάσια παραγωγής όλων των εταιρειών εμβολίων λόγω των ποιοτικών ελέγχων.

Οι ελλείψεις σε αυτήν την εταιρία αφορούν τα εμβόλια Tetravac και Repevax (διφθερίτιδας-τετάνου-κοκύτη-πολιομυελίτιδας)  καθώς και το Pentavac ( διφθερίτιδας-τετάνου-κοκύτη-πολιομυελίτιδας-αιμόφιλου ινφλουέντζας τύπου Β) που διατίθεται με το...σταγονόμετρο.

Ωστόσο, και βάσει της επίσημης ενημέρωσης της ευκαιρίας η έλλειψη του Repevax θα συνεχιστεί για τμήμα ή και για  όλο το 2016 ενώ με μικρότερο προβλημα στην κυκλοφορία τους θα συνεχίσουν και τα υπόλοιπα.Πηγή : protothema.gr


Κακοποιός με ζωώδη ένστικτα πυροβόλησε εξ επαφής τον σκύλο στα Περιβόλια Χανίων


Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή χωρίς να υποφέρει δίνει στην κυριολεξία ο σκύλος του Μανώλη Παυλιδάκη που στις 19 Σεπτεμβρίου πυροβολήθηκε στο στόμα εξ επαφής στον οικισμό Περιβόλια Χανίων. Ο κ. Παυλιδάκης, που μίλησε στο www.zoosos.gr, μας εξήγησε ότι ο Μίκυ είναι ένα ήρεμο, ήσυχο τρίχρονο ημίαιμο Λαμπραντόρ που το περασμένο Σάββατο βγήκε από το κτήμα του σπιτιού του για να κάνει την συνηθισμένη του βόλτα.


Η ακτινογραφία έδειξε τα σκάγια διάσπαρτα στο κεφάλι του ζώου.

Το σκυλί επέστρεψε το μεσημέρι στις 15:00 στο σπίτι του αιμόφυρτο με μια τρύπα στο ρουθούνι του με διάμετρο μεγαλύτερη από τρία εκατοστά . Το τραύμα από τον πυροβολισμό ήταν διαμπερές καθώς τα σκάγια βγαίνοντας θρυμάτισαν την κάτω γνάθο του σκύλου.

Ο κ. Παυλιδάκης μετέφερε το σκυλί του για να το σώσει στο κτηνιατρείο της Ελένης Μαρουλάκη και εκεί οι ακτινογραφίες έδειξαν τι έχει συμβεί. Το ζώο πυροβολήθηκε εξ επαφής αλλά προφανώς κατά την εκπυρσοκρότηση, του δράστη του έφυγε η καραμπίνα προς τα κάτω, γι’ αυτό και διέλυσε τελείως τοκάτω αριστερό μέρος της γνάθου.


Το ζώο βγήκε χθες από το κτηνιατρείο.

Το σκυλί παρέμενε μέχρι χθες στο κτηνιατρείο και μέχρι τώρα έχει υποστεί ήδη τρία χειρουργία γναθοπλαστικής. Του χορηγούσαν όλες αυτές τις μερες ενδοφλέβια παυσίπονα για να αντέχει ενώ σιτίζεται μόνο με λιωμένη τροφή που απλά την καταπίνει καθώς εξαιτίας της λάμας την οποία του έχουν τοποθετήσει οι κτηνίατροι δεν επιτρέπεται να μασήσει την τροφή του για να μην υποφέρει περισσότερο.

Ο κ. Παυλιδάκης στις 20 Σεπτεμβρίου πήγε στην Αστυνομική Διεύθυνση Χανίων και κατέθεσε καταγγελία αλλά δυστυχώς ο δράστης παραμένει άγνωστος αφού κανείς μέχρι τώρα δεν τον είχε απειλήσει για τον σκύλο ή δεν είχε παραπονεθεί για το ζώο καθώς είναι εξαιρετικά φιλικό.

Η κηδεμόνας του ζώου συντετριμένος από αυτά που βίωσε και βιώνει το σκυλί, καθώς θα χρειαστεί να υποστεί και άλλες επίπονες επεμβάσεις, κάνει λόγο για άρρωστα μυαλά γι΄αυτό και ζητάει όποιος γνωρίζει οτιδήποτε για το έγκλημα να το καταθέσει στην Αστυνομία καθώς το Μίκυ πυροβολήθηκε στο Μενεκλέρι (η συνοικία των Περιβολίων που βρίσκεται πίσω από τον πρώην Θαλή, νυν ΚΗΦΑΠ).

Ο κ. Παυλιδάκης μας εξήγησε ότι μέχρι τώρα το συνολικό κόστος των χειρουργίων και της νοσηλείας έχει ξεπεράσει τα 800 ευρώ αλλά το χειρότερο είναι ότι το σκυλί υποφέρει γι’ αυτό και εξ αρχής οι κτηνίατροι του συνέστησαν να το ευθανατώσουν αλλά εκείνος αρνήθηκε να το πράξει γι’ αυτό και τους ζήτησε να παλέψουν για να το σώσουν.

Ο κηδεμόνας του σκύλου μέσω του www.zoosos.gr απευθύνει έκκληση σε όποιον ενδεχομένως είδε τον δράστη να καταθέσει ό,τι ξέρει στην Αστυνομική Διεύθυνση Χανίων.

Πρόκειται για ακόμη ένα έγκλημα εις βάρος ενός ανυπεράσπιστου ζώου, άλλο ένα έγκλημα όπως αυτά που καθημερινά συμβαίνουν παντού στην Ελλάδα, άλλο ένα έγκλημα που η τοπική κοινωνία καλύπτει με την σιωπή της.Πηγή : zoosos.gr


Ο Αϊβαλιώτης για την υποψηφιότητα του Άδωνη: Μόλις τώρα συνήλθα από τα γέλια!
Ο Κωστής Αϊβαλιώτης σχολίασε με περιπαικτικό τρόπο την υποψηφιότητα του Άδωνη Γεωργιάδη για την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας.

“Παιδιά, συγγνώμη που δεν αντέδρασα αμέσως στην υποψηφιότητα Γεωργιάδη αλλά μόλις τώρα συνήλθα από τα… γέλια και μπορέσα να γράψω δύο γραμμές”, έγραψε το στέλεχος του ΛΑΟΣ που κατά καιρούς έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να διεκδικήσει και αυτός την προεδρία της ΝΔ.


Πηγή : ysterografa.gr


Οι 300 της Βουλής πίνουν καφέ φθηνότερα από τους νεοσύλλεκτους και τους στρατιώτες!!!Στην Ελλάδα της κρίσης οι 300 της Βουλής πίνουν καφέ φθηνότερα απ΄ ότι οι νεοσύλλεκτοι και οι στρατιώτες! Είναι πέρα για πέρα αληθινό και αποδεικνύεται με την απλή αριθμητική. Οι βουλευτές μας που αμείβονται με 5700 ευρώ το μήνα πληρώνουν πολύ φθηνότερα προϊόντα από τους στρατεύσιμους που λαμβάνουν…8,7 ευρώ το μήνα!

Τις συγκρίσεις έκανε το Δίκτυο Ελεύθερων Φαντάρων . Έβαλε δίπλα ,δίπλα τον τιμοκατάλογο του καφενείου της Βουλής και τον τιμοκατάλογο του ιδιωτικού ΚΨΜ στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων στη Θήβα. Αποτέλεσμα;

Όπως αναφέρουν οι άνθρωποι του Δικτύου οι βουλευτές πληρώνουν τα ίδια προϊόντα στην μισή τιμή ή στο 1/5 των αντίστοιχων τιμών απ΄ αυτά που πληρώνουν οι νεοσύλλεκτοι στο ΚΕΝ Θήβας .

Το θέμα της ιδιωτικοποίησης των ΚΨΜ και των τιμών που πουλούσαν είχε τεθεί και στο παρελθόν. Το ΓΕΣ επενέβη και οι τιμές μειώθηκαν. Παρόλα αυτά η σύγκριση που γίνεται με το κυλικείο της Βουλής δεν μπορεί παρά να εντυπωσιάζει αρνητικά.

Ενδεικτικές τιμές Βουλής και …ΚΨΜ

ΚΨΜ                                                                  ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΒΟΥΛΗΣ

Ελληνικός μονός  0,50 λεπτά                                        0,10
Ελληνικός διπλός  0,65 λεπτά                                       0,20
Στιγμιαίος μονός  0,85 λεπτά                                        0,10
νερό 500μ  0,30 λεπτά                                                   0,20
νερό 1500μλ  0,75 λεπτά                                               0,40
ζαμπόν τυρί 165γρ  1,55                                                1,20
μηλόπιτα 100γρ  0,95 λεπτά                                          0,50

Πηγή : onalert.gr


Προσπαθούν να πάρουν πίσω το λάθος Κατρούγκαλου με τους επίορκουςΜετά τον σάλο που προκάλεσε η επιστροφή στο Δημόσιο περίπου 1.000 υπαλλήλων που κατηγορούνταν για σοβαρά ποινικά αδικήματα με τον νόμο Κατρούγκαλο, κάτω από τις κοινωνικές αντιδράσεις η κυβέρνηση ανέκρουσε πρύμναν και αναζητά τρόπους για να διορθώσει το λάθος.
Σύμφωνα με πληροφορίες το υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης ετοιμάζεται να ανακοινώσει δίμηνη παράταση της αποχώρησης των κατηγορούμενων για σοβαρά πειθαρχικά και ποινικά αδικήματα.
Σύμφωνα με πληροφορίες το υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης ετοιμάζεται να ανακοινώσει δίμηνη παράταση της αποχώρησης των κατηγορούμενων για σοβαρά πειθαρχικά και ποινικά αδικήματα δημοσίων υπαλλήλων, προκειμένου να λειτουργήσουν άμεσα τα πειθαρχικά συμβούλια και να αποφασίσουν για τις συγκεκριμένες υποθέσεις.

Για τον λόγο αυτό αναμένεται σήμερα να γίνουν οι σχετικές ανακοινώσεις από τον αν. υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης Χρ. Βερβαρδάκη και τον προκάτοχό του και σημερινό υπουργό Εργασίας Γ. Κατρούγκαλο.

Γιατί προέκυψε το πρόβλημα

Υπενθυμίζεται ότι με νομοθετική πρωτοβουλία του Κυριάκου Μητσοτάκη όταν βρισκόταν στην θέση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης, θεσμοθετήθηκε η υποχρεωτική αργία για όσους υπαλλήλους κατηγορούνταν για σοβαρά πειθαρχικά και ποινικά αδικήματα όπως είναι οι κατηγορίες για κλοπή, διακίνηση ναρκωτικών, σεξουαλική παρενόχληση σε μαθητές, η απόπειρα δωροδοκίας.
Η υποχρεωτική αργία όπου ο υπάλληλος λαμβάνει το 50% των αποδοχών του, ολοκληρώνονταν- σύμφωνα με το νόμο- με την απόφαση του πειθαρχικού συμβουλίου.
Με την ανάληψη των καθηκόντων του υπουργείου από τον Γ. Κατρούγκαλο στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, με νομοθετική ρύθμιση καταργήθηκε η αυτοδίκαιη αργία και όλοι οι υπάλληλοι μπορούσαν να επιστρέψουν στις εργασίες τους μέχρις ότου αποφασίσουν για την τύχη τους τα πειθαρχικά συμβούλια.

Μετά τις πρώτες αντιδράσεις από κοινωνικούς φορείς και απλούς πολίτες, ο τότε υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης εξαίρεσε αρχικά από το μέτρο τους εκπαιδευτικούς που κατηγορούνταν για σεξουαλική παρενόχληση μαθητών.

Όμως η επιστροφή στην εργασία τους, υπαλλήλων όπως ο γιατρός νοσοκομείου της Αθήνας που κατηγορείται ότι πίεζε ασθενή να του καταβάλει ποσό προκειμένου να τον εγχειρήσει και τελικώς ο ασθενής απεβίωσε χωρίς να καταβάλει το «αντίτιμο» στον γιατρό, προκάλεσαν την έντονη κοινωνική αντίδραση στο μέτρο.

Μαζί με τον συγκεκριμένο γιατρό μπορούσαν να επιστρέψουν στις θέσεις τους υπάλληλοι που κατηγορούνταν για δωροδοκία, κλοπή ή διακίνηση ναρκωτικών έως ότου αποφασίσουν τα πειθαρχικά συμβούλια.

Όμως η νέα διάρθρωση των πειθαρχικών συμβουλίων με την επιστροφή και των εκπροσώπων των υπαλλήλων στην σύνθεσή τους, κάνει τα πειθαρχικά όργανα …αργοκίνητα καθυστερώντας σημαντικά στην έκδοση των τελικών αποφάσεων.

Για τον λόγο αυτό και η κυβέρνηση προκειμένου να διορθώσει το προηγούμενο λάθος με την δίμηνη παράταση στην αποχώρηση των επίορκων υπαλλήλων από την θέση τους προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία στα πειθαρχικά συμβούλια να πάρουν τις τελικές αποφάσεις για την τύχη των υπαλλήλων.  


Πηγή : thetoc.gr


Δωρεάν εκτίμηση καρδιαγγειακού κινδύνου προσφέρει το ΕΛΙΚΑΡ
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς (29/9), γιατροί του Ελληνικού Ιδρύματος Καρδιολογίας (ΕΛΙΚΑΡ) προσφέρουν δωρεάν εκτίμηση καρδιαγγειακού κινδύνου, στο Μετρό Συντάγματος.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του προγράμματος του ΕΛΙΚΑΡ «Εκτίμηση Καρδιαγγειακού Κινδύνου», γιατροί θα ενημερώνουν τους πολίτες, θα ελέγχουν την αρτηριακή πίεση, την ολική χοληστερόλη, τον καρδιακό ρυθμό και θα προσδιορίζουν τον καρδιαγγειακό κίνδυνο, βάσει ειδικού ηλεκτρονικού προγράμματος της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας.

Ο ελεγχος θα πραγματοποιείται δωρεάν, χωρίς καμία επιβάρυνση για τους εξεταζόμενους, σε ειδικό χώρο στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μετρο στο Σύνταγμα, από την 1η έως και την 3η Οκτωβρίου, από τις 09:00 π.μ. έως και τις 17:00 μ.μ.

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς έχει σαν κεντρικό μήνυμα «Γνωρίζουμε πόσο υγιεινό για την καρδιά μας είναι το περιβάλλον μας;». Η επιλογή αυτού του ερωτήματος, ως θέμα, αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση όλων των ανθρώπων σε παγκόσμιο επίπεδο, ώστε αυτοί να αρπάξουν την ευκαιρία και να κάνουν υγιεινές για την καρδιά τους επιλογές στους χώρους που ζουν αλλά και εργάζονται. Με τον τρόπο αυτό μπορούν να μειώσουν εντυπωσιακά τον καρδιαγγειακό κίνδυνο των ιδίων, των οικογενειών τους και όλων αυτών που ζουν γύρω τους.

Η επιδημία, όμως, των καρδιαγγειακών νοσημάτων με κύριες εκδηλώσεις το έμφραγμα και το εγκεφαλικό επεισόδιο αφαιρούν πρόωρα ζωές, αποτελώντας πρωταρχική αιτία θανάτου και αναπηρίας στη χώρα μας. Η επιδημία αυτή θα λάβει διαστάσεις πανδημίας αν δεν υπάρξει ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των συμπολιτών μας για τους παράγοντες κινδύνου, όπως: Υπέρταση, Υψηλή Χοληστερόλη, Αυξημένο Σάκχαρο, Κακή Διατροφή, Κάπνισμα, Παχυσαρκία, Έλλειψη Άσκησης.

Από τα διαθέσιμα στοιχεία για τη χώρα μας, προκύπτει αυξημένη επίπτωση της υπέρτασης, της υπερχοληστερολαιμίας, του σακχαρώδους διαβήτη, αλλά και έλλειψη τακτικού ελέγχου του καρδιακού ρυθμού, με αποτέλεσμα να μην εντοπίζεται η ύπαρξη αρρυθμιών και ειδικά κολπικής μαρμαρυγής, που αποτελεί συνήθη αίτια εγκεφαλικού επεισοδίου. Παρατηρούνται, επίσης, υψηλά ποσοστά παχυσαρκίας, απουσία φυσικής άσκησης και ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό καπνιστών. Παράμετροι επικίνδυνοι για την εκδήλωση καρδιαγγειακών νοσημάτων.Πηγή


Το πρόγραμμα της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών για το 2015 - 2016Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων, με αφορμή τη συμπλήρωση πέντε ετών από την έναρξη της λειτουργίας της και τα 40 χρόνια του Ιδρύματος Ωνάση ανακοίνωσε η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών.

Για την σεζόν 2015-2016 το κατώφλι της Στέγης θα διαβούν σημαίνουσες προσωπικότητες του θεάτρου, της μουσικής και των εικαστικών, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Παράλληλα, δεν λείπουν οι εκδηλώσεις για παιδιά, εφήβους αλλά και τα άτομα με ειδικές ανάγκες, που κάθε χρόνο αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του προγράμματος. Επιπλέον και φέτος μια σειρά από εκδηλώσεων θα λάβουν χώρα και… εκτός των τειχών Στέγης φτάνοντας ακόμη και στη Νέα Υόρκη.

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση, Αντώνης Παπαδημητρίου, στην εισαγωγική του ομιλία αναφέρθηκε για την πορεία και τις δράσεις του Ιδρύματος λέγοντας χαρακτηριστικά: «το Ίδρυμα Ωνάση ακολουθεί την εντολή του Αριστοτέλη Ωνάση, ενός επιχειρηματία που πάντα έβλεπε μακριά αλλά κυρίως πάντα έβλεπε αλλιώς. Ο ίδιος ήταν ένα πρόσωπο που λειτουργούσε ως σύμβολο πλούτου, αλλά χάρη στο ίδρυμα που κληροδότησε, πλέον ταυτίζεται και με την πρόσβαση στον πνευματικό πλούτο, τον οποίο ορίζουμε ως παιδεία, πολιτισμό, κοινωνική αλληλεγγύη».

Επιπλέον τόνισε ότι αποστολή του Ιδρύματος είναι να προάγει την Παιδεία και τον πολιτισμό ως όχημα κοινωνικής συνοχής.«Εκείνο που ορίστηκε ως υποχρέωση πριν από 40 χρόνια είναι ακριβώς η προσπάθεια να έχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι πρόσβαση σε αυτά τα αγαθά και να υποστηριχθεί η Ελλάδα απελευθερώνοντας τις δυνάμεις των ανθρώπων της».

Κλείνοντας την ομιλία του έκανε λόγο για τα τέσσερα Ε τη χρονιάς: «για τους Έλληνες που αξίζει να ξεχωρίζουν, για την Εξωστρέφεια που πρέπει να έχει ο ελληνικός πολιτισμός, για την Ευρώπη που αλλάζει και την αλλάζουμε, για την Εκπαίδευση που πάντα πρέπει να βάζει στο κέντρο της τον ανθρωπισμό, που πάντα θα είναι ο βατήρας του φωτεινού μέλλοντος».

To φετινό πρόγραμμα της Στέγης είναι πλούσιο και πολυσυλλεκτικό και καλύπτει όλες τις τέχνες. Θα ξεκινήσει στις 9 Οκτωβρίου και θα διαρκέσει μέχρι και τον Απρίλιο του 2016.

Η εγκατάσταση που κοσμεί το εσωτερικό της Στέγης είναι δημιουργία του διεθνούς εικαστικού καλλιτέχνη Άγγελου Πλέσσα, νικητή του φετινού βραβείου ΔΕΣΤΕ.

Ανάμεσα στις σημαντικότερες εκδηλώσεις συγκαταλέγονται οι ακόλουθες:

ΘΕΑΤΡΟ KAI ΧΟΡΟΣ

Την αυλαία θα ανοίξει η ελληνική καταξιωμένη ομάδα Blitz με το ολοκαίνουριο έργο «Kαθαρή πόλη» (9/10) και η πολιτιστική διαδρομή θα συνεχιστεί με διεθνείς συμπαραγωγές της Στέγης που κάνουν αισθητή την παρουσία της στη διεθνή καλλιτεχνική αγορά (αναβίωση της θρυλικής χορογραφίας Available Light των John Adams, Lucinda Childs, Frank Gehry, νέα παραγωγή της Complicite The Encounter του Simon McBurney).
Επίσης θα παρουσιαστούν μεγάλες ξένες παραγωγές που θα ταξιδέψουν για πρώτη φορά στη χώρα μας όπως: Οι Καραμάζοφ του Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι (3-6/1) από το Chekhov Moscow Art Theater (ταξιδεύουν για πρώτη φορά εκτός Ρωσίας), Mein Kampf, Vol. 1 & 2 του Adolf Hitler από τους Rimini Protokoll, Coup Fatal του Alain Platel, KVS & les ballets C de la B, La Mélancolie des Dragons του Philippe Quesne, 6+7 των κινέζων TAO Dance Theater

Φυσικά δεν θα λείψουν καταξιωμένοι έλληνες δημιουργοί όπως η Ρούλα Πατεράκη η οποία υπογράφει το Post Inferno - Προς Δαμασκόν του August Strindberg (11-22/5), η Ιώ Βουλγαράκη με ένα βωβό θέαμα που θα μεταφέρει στο θέατρο τη Μισαλλοδοξία του Griffith με ζωντανή μουσική (20-30/1), ο Ακύλλας Καραζήσης με το Πίστη, Αγάπη, Ελπίδα του Οdοn von Horváth (19-30/12), ο Θοδωρής Αμπαζής με μια όπερα για όλη την οικογένεια, βασισμένη στη Βασίλισσα του Χιονιού του Άντερσεν (22-30/12), ο Δημήτρης Καραντζάς που καταπιάνεται με Τα κύματα της Virginia Woolf και για εφήβους (από 22/11), η ομάδα «Εν δυνάμει» σχεδιάζει μια παράσταση με ηθοποιούς και με και χωρίς αναπηρία σε σκηνοθεσία της Ελένης Ευθυμίου Το «άλλο» σπίτι (.

Τα επιτυχημένα, καινοτόμα φεστιβάλ Transitions που φέτος επικεντρώνεται στην Κεντρική Ευρώπη, το Φεστιβάλ Εφηβικού Θεάτρου, το Φεστιβάλ Νέων Χορογράφων αλλά και το Fast Forward Festival είναι πιστά και φέτος στο ραντεβού τους.

ΜΟΥΣΙΚΗ

Στα Τζαζ σύνολα ξεχωρίζουν το κουαρτέτο των Mostly Other People Do the Killing (9-10/10), τον μύστη της πολίτικης λύρας που μόλις υπέγραψε με την ECM Σωκράτη Σινόπουλο (24/10), τον ινδικής καταγωγής Rudresh Mahanthappa (6/11) που δρέπει δάφνες στην αμερικάνικη τζαζ σκηνή, τον κουβανό πιανίστα David Virelles (11/11), τον Κώστα Θεοδώρου που αποτίνει φόρο τιμής στην πατρίδα των παιδικών του χρόνων (9-10/3), τον αμερικανό τρομπετίστα Ambrose Akinmusire (18/3) καθώς και το φαινόμενο της ιταλικής τζαζ Giovani Guidi (30/3).

Από το χώρο της ηλεκτρονικής – πειραματικής μουσικής μια πρώτη γνωριμία με τους Νορβηγούς Lumen Drones (28/1) αλλά και το λονδρέζικο καινοτόμο κουαρτέτο Breakfast Club που καταπιάνεται με το βίωμα του δημόσιου αθηναϊκού χώρου, όπως προκύπτει μέσα από τρεις πρωτότυπες συναυλίες-περιπάτους (23-24/4).
Για τρίτη χρονιά το InMute ’15 (30/10 -1/11) θα συνεχίσει τον διάλογο των κινηματογραφικών καινοτομιών και της πειραματικής μουσικής σκηνής καθώς επίσης και το Φεστιβάλ Borderline (8-10/4) που διανύει για έκτη χρονιά φέτος την εξερευνητική πορεία του, καταγράφοντας όλες τις σύγχρονες τάσεις που επικρατούν στην πειραματική, ακουστική, αλλά κυρίως ηλεκτρονική μουσική της σημερινής εποχής.

ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Στην ενότητα η μουσική εμπνέει τη λογοτεχνία αναμένονται τρεις συγγραφείς που έγραψαν κείμενα με έμπνευση τη μουσική. Επίσης ενδιαφέρον έχουν οι Αγώνες Δημιουργίας Ελληνικού τραγουδιού ο Κύκλος: Μετασχηματισμοί με τρεις συναυλίες εξερευνώντας καινούριες εμπειρίες ακρόασης.
Στο πλαίσιο της δημιουργίας ρεπερτορίου μεγάλων έργων, ο Δημήτρης Παπαδημητρίου συνθέτει Το Χρονικό Ενός Πρώιμου Φθινοπώρου και συμπράττει με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, σε μουσική διεύθυνση Γιώργου Πέτρου.

Στα σύγχρονα μουσικά ακούσματα ο Γιώργος Πέτρου και η Καμεράτα θα συναντηθούν για δεύτερη χρονιά στη Διπλάρειο Σχολή για να συμπράξουν με τον σκηνοθέτη και σκηνογράφο Πάρι Μέξη και να δημιουργήσουν τη δική τους Σωφρονιστική Αποικία του Franz Kafka (28-31/1). Στον ίδιο χώρο θα διεξαχθεί η εκδήλωση των Neue Vocalsolisten Stuttgart (13/5) όπου έξι νέοι συνθέτες από τη Μεσόγειο εκμεταλλεύονται στο έπακρο το απόλυτα ευέλικτο όργανο που είναι η ανθρώπινη φωνή.
Ο πρωτεργάτης της ελληνικής ηλεκτρονικής μουσικής Κωνσταντίνος Β. αναμοχλεύει τις κυτταρικές του μνήμες στο ρεμπέτικο με τραγούδια της Μαρίκας Παπαγκίκα και της Σωτηρίας Μπέλλου (3-4/6).

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ – ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Η εντυπωσιακή, διαδραστική έκθεση Digital Revolution θα κατακλύσει για ένα μήνα πολλούς χώρους της Στέγης (20/10-10/1).
Η Candy Chang με τα τρία πειράματα στην πόλη και τις διαδραστικές εγκαταστάσεις της «παραβιάζει» τα όρια μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου χώρου (από 8/2).

ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ

Μεγάλα ονόματα παγκοσμίου εμβέλειας έρχονται στη Στέγη στο πλαίσιο του κύκλου εκδηλώσεων «Λέξεις και Σκέψεις» ο Don DeLillo (16/3), ο δημιουργός του Underworld και του White Noise, ένας από τους επιδραστικότερους συγγραφείς των τελευταίων 30 ετών, ο Werner Herzog -μία από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες του παγκοσμίου κινηματογράφου- σε μια συζήτηση με τον Paul Holdengräber (άνοιξη του 2016) καθώς και ο Chris Watson (13-14/10) ο διάσημος Βρετανός συνθέτης, ο οποίος θα στήσει ένα εργαστήριο ηχογράφησης στην πόλη και μία ομιλία για τη δουλειά του που έχει αποσπάσει σημαντικές διακρίσεις.
Επίσης ο εγγονός του Ρούντολφ Ες, ο Rainer Höss, –διοικητή του Άουσβιτς όπου βρήκαν τραγικό θάνατο 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι κατά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο– αποκηρύσσει με σθένος τη δράση και τις ιδεολογικές καταβολές του παππού του και ως ακτιβιστής πλέον, παραδίδει αντιναζιστικές διαλέξεις σε όλο τον κόσμο (22/4).

Άλλα δύο φεστιβάλ το Hack the book ένας μαραθώνιος επαναπροσδιορισμού του βιβλίου που απευθύνεται σε designers, εκδότες, επιμελητές περιεχομένου, start-uppers κ.ά. και το Hypnos Project που καταπιάνεται με το σώμα και που υπόσχεται να μας ανοίξει τα μάτια για όλες εκείνες τις ώρες της ζωής μας που δεν ξέρουμε ποιοι είμαστε, θα μονοπολήσουν το ενδιαφέρον του κοινού.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα εκπαιδευτικά προγράμματα που αφορούν όλες τις ηλικίες όπως προγράμματα για βρέφη, νήπια, παιδιά, εφήβους, οικογένειες, ενηλίκους, άτομα άνω των 65 και άτομα με αναπηρία.

Μαρία Παπουτσή

Newsroom ΔΟΛ


Τέσσερις διαγωνισμοί του ΑΣΕΠ για 1.211 θέσειςΠροσλήψεις στα υπουργεία Υγείας, Δικαιοσύνης, στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και σε διάφορους δήμους προγραμματίζει το υπουργείο Εσωτερικών.

Οι τέσσερις διαγωνισμοί για τις 1.211 μόνιμες θέσεις έχουν πάρει ήδη την έγκριση του ΑΣΕΠ και αναμένεται να προκηρυχθούν μέχρι το τέλος του έτους, σύμφωνα με το Έθνος.

Προβάδισμα στον προγραμματισμό των προκηρύξεων έχει ο μεγάλος διαγωνισμός στην Υγεία για 912 θέσεις νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού, προκειμένου να καλυφθούν τα κενά στα νοσοκομεία και να ανοίξουν οι κλίνες σε ΜΕΘ και ΜΕΝ.

Θα ακολουθήσουν οι προκηρύξεις για 32 ελεγκτές στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, για 151 επιστήμονες Πληροφορικής καθώς και ο διαγωνισμός κλειστού τύπου για 121 θέσεις σε δήμους και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.Πηγή


Πάνω από 150 υπογραφές συγκεντρώνει η υποψηφιότητα Μεϊμαράκη–Την ανακοινώνει τα επόμενα δύο 24ωραΠυκνές είναι οι εξελίξεις στην Νέα Δημοκρατία καθώς είναι θέμα ωρών η ανακοίνωση της εκ νέου υποψηφιότητας του Ευάγγελου Μεϊμαράκη για την προεδρία του κόμματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του iefimerida.gr η υποψηφιότητα Μεϊμαράκη συγκεντρώνει μέχρι στιγμής πάνω από 150 υπογραφές στήριξης. Οπως όλα δείχνουν, ο κ. Μεϊμαράκης έχει πάρει την απόφαση του και αναμένεται να την ανακοινώσει τα επόμενα δύο 24ωρα.

Ο ίδιος ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας σε συνομιλητές του ανέφερε: «Η απόφαση είναι δική μου. Θα την ανακοινώσω όποτε κρίνω».

Τονίζει ακόμη ότι «σέβεται τη γνώμη όλων και συζητάει με όλους» ωστόσο, όπως σημείωσε, «δεν θα μου επιβάλει κανείς και καμιά τίποτα και ό,τι γίνει δεν θα είναι προϊόν παρασκηνιακής συνεννόησης. Αν πάρω απόφαση, θα την πάρω με πολιτικά κριτήρια για να αλλάξω τη NΔ να είμαι καιρό και όχι για να κάνω τον τοποτηρητή».Πηγή:  iefimerida.gr


Το νερό στον Άρη αλλάζει τα πάντα: Τα επόμενα βήματα των επιστημόνων
Πιο κοντά στην επανδρωμένη αποστολή στον «Κόκκινο Πλανήτη» - Περισσότερες οι πιθανότητες να φιλοξενεί ζωή από ό,τι υπολογιζόταν - Οι εντυπωσιακές φωτογραφίες με τα «ρυάκια» που οδήγησαν στο εντυπωσιακό εύρημα

Μπορεί μέχρι πρότινος οι υπέρμαχοι της θεωρίας ότι υπάρχει ζωή στον Άρη να θεωρούνταν γραφικοί, με τους δημιουργούς ταινιών επιστημονικής φαντασίας να φαντάζονταν μικρά πράσινα πλάσματα να κατοικούν στον «Κόκκινο Πλανήτη», όμως, το σενάριο εξωγήινης παρουσίας μοιάζει παραπάνω από ρεαλιστικό μετά τις ιστορικές ανακαλύψεις των επιστημόνων της NASA.

Η παρουσία ζώντων οργανισμών στον Άρη δείχνει παραπάνω από πιθανή έπειτα από την αποκάλυψη ότι στον «Κόκκινο Πλανήτη» υπάρχει τρεχούμενο νερό!Η ιστορική ανακάλυψη που έκανε το γύρο του κόσμου αναμένεται να αλλάξει τα δεδομένα γύρω από τον μυστηριώδη πλανήτη καθώς οι ερευνητές εκτιμούν πως ο Άρης έχει περισσότερες πιθανότητες να φιλοξενεί ζωή από όσο υπολόγιζαν.

Όπως εξήγησαν οι επιστήμονες στη συνέντευξη Τύπου που μεταδόθηκε ζωντανά από τα μεγαλύτερα διεθνή δίκτυα, οι σκούροι μακρόστενοι σχηματισμοί στην επιφάνεια του «Κόκκινου Πλανήτη» που αποτυπώνονται στις εικόνες, οι οποίες δόθηκαν στη δημοσιότητα, αλλάζουν σύμφωνα με τις εποχές.Κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών, λοιπόν, τα ίχνη με πλάτος πέντε μέτρων και μήκος 100 μέτρων αλλάζουν, ενώ «σβήνουν» όταν οι συνθήκες είναι πιο ψυχρές.
Βέβαια, όπως επισήμαναν οι ειδικοί τα ίχνη αυτά είχαν παρατηρηθεί για πρώτη φορά το 2010, καθώς οι επιστήμονες είχαν εντοπίσει πως στην επιφάνεια του πλανήτη έρεε αλμυρό νερό, το οποίο όταν χαμηλώνει η θερμοκρασία στεγνώνει και δημιουργεί «λωρίδες» μήκους μέχρι και 100 μέτρων.

«Ήταν το 2011 όταν επιστήμονες της αποστολής Mars Reconnaissance Orbiter της NASA εντόπισαν εκατοντάδες αυλακιών, πλάτους περίπου πέντε μέτρων, που εποχιακά έπαιρναν τη μορφή απότομων πλαγιών», έγραψε ο δημοσιογράφος Ερικ Χαντ, του περιοδικού Science μετά τη σπουδαία αποκάλυψη των επιστημόνων της NASA.

«Εμφανίζονται κατά τη διάρκεια των θερμών εποχών, επεκτείνονται κατά εκατοντάδες μέτρων και μετά χάνονται ενώ ο χειμώνας φτάνει. Για πολλά χρόνια, η επιστημονική ομάδα είχε δώσει την προφανή ερμηνεία: Οι γραμμές σήμαιναν ότι το νερό έρεε, ή τουλάχιστον έσταζε», ανέφερε ο Χαν στο άρθρο του.Ωστόσο, μέχρι πρότινος οι ειδικοί εκτιμούσαν ότι το νερό εξαιτίας της αραιής ατμόσφαιρας και της χαμηλής θερμοκρασίας, θα μετατρεπόταν σε πάγο ή σε αέριο.

Με τη χρήση, όμως, του δορυφόρου MRO της NASA διαπίστωσαν ότι τα άλατα που εντοπίστηκαν το νερό περιέχουν στοιχεία που υποδηλώνουν ότι είτε αυτό προέρχεται από ψηλά, είτε από χαμηλά, δηλαδή κάτω από την επιφάνεια του πλανήτη.

Όπως επισημαίνει δημοσίευμα του περιοδικού Popular Science αν πράγματι υπάρχει νερό στον «Κόκκινο Πλανήτη» τότε είναι αλμυρό καθώς μόνο έτσι θα μπορούσε να παραμείνει σε υγρή μορφή σε θερμοκρασία υπό του μηδέν.

Όσο για το φλέγον ερώτημα αν μπορεί να κατοικηθεί ο πλανήτης Άρης, οι ειδικοί εξηγούν πως ακόμα αυτό αποτελεί σενάριο του μέλλοντος, ενώ το επόμενο βήμα είναι οι περαιτέρω έρευνες βάσει των στοιχείων που ανακαλύφθηκαν. Το αμέσως επόμενο στάδιο από τις επιπλέον έρευνες θα είναι η επανδρωμένη αποστολή, με την ελπίδα να δώσει απαντήσεις σε απορίες δεκαετιών.

Σύμφωνα με τον Τζον Γκράνσφελντ της NASA στη συνέντευξη Τύπου, είναι απαραίτητο να σταλούν αστροβιολόγοι και επιστήμονες στον «Κόκκινο Πλανήτη» για να ανακαλύψουν αν υπάρχει ζωή στον Άρη.Υπήρχε ζωή στον Άρη;

«Υπήρξε ζωή στον Άρη και μπορούμε να την ανακαλύψουμε; Μήπως ξεκίνησε η ζωή στον Άρη; Υπάρχει ακόμα ζωή στον Άρη; Μπορούμε να το διαπιστώσουμε είτε στέλνοντας μη επανδρωμένες αποστολές είτε ανθρώπους και θα είμαι πολύ χαρούμενος όταν φτάσει αυτή η ημέρα», πρόσθεσε ο Γκράνσφελντ.

Οι επιστήμονες πάντως επισημαίνουν πως είναι απαραίτητες περαιτέρω έρευνες ώστε να καθοριστεί κατά πόσο υπάρχει ζωή σήμερα στον Άρη και εξηγούν πως τα ίχνη θα μπορούσαν να υποδηλώνουν ότι υπάρχουν σημεία στον πλανήτη που θα μπορούσαν να κατοικηθούν από μια κατηγορία βακτηρίων, καθώς όπως επισημαίνεται ίσως αυτή είναι η μοναδική μορφή ζωής που θα μπορούσε να βρεθεί στον «Κόκκινο Πλανήτη».«Έχουμε μόνο ένα παράδειγμα ζωής και αυτό είμαστε εμείς. Δεν ξέρουμε πώς ξεκίνησε η ζωή στη Γη, άρα δεν ξέρουμε αν είχε ξεκινήσει η ζωή στον Αρη και αυτή είναι μία ακόμα έρευνα που θα συνεχιστεί για να μας δώσει εξηγήσεις», πρόσθεσε ερευνητής στη συνέντευξη Τύπου.

«Το νερό είναι στοιχειώδες για τη ζωή όπως τη γνωρίζουμε. Η παρουσία τρεχούμενου νερού στον Άρη σήμερα έχει αστροβιολογικές, γεωλογικές και υδρολογικές παραμέτρους που μπορεί να επηρεάσουν τις ανακαλύψεις του μέλλοντος», δήλωσε ο Μάικλ Μέγιερ μιλώντας στον Guardian.

Την ίδια στιγμή, η Μέρι Μπεθ Γουίλελμ από το κέντρο ερευνών της NASA από την Καλιφόρνια, εξήγησε πως άλατα εντοπίστηκαν σε πολλά σημεία του πλανήτη, ενώ τόνισε ότι μπορεί να βρεθούν σε ακόμα περισσότερες περιοχές. Ωστόσο, τόνισε πως είναι πολύ νωρίς για να γίνει λόγος για πιθανότητα ζωής στον «Κόκκινο Πλανήτη», επισημαίνοντας πάντως πως οι ανακαλύψεις αυτές οδηγούν τους ειδικούς να θέλουν να διεξάγουν ακόμα περισσότερη έρευνα.«Υπάρχει ζωή στον Άρη; Ξέρουμε ότι υπάρχει ζωή στον Άρη γιατί τη στείλαμε εκεί. Προσπαθούμε να καθαρίσουμε τα διαστημόπλοιά μας όσο καλύτερα μπορούμε. Αλλά η επιφάνεια στον Άρη είναι πολύ σκληρή. Έχει υπεριώδη ακτινοβολία από τον Ήλιο που ψήνει το εξωτερικό του διαστημοπλοίου και αν θέλεις να σκοτώσεις τα μικρόβια τα σκοτώνεις με υπεριώδη ακτινοβολία. Μπορεί να έχουμε καθαρίσει όσο καλύτερα μπορούμε τα διαστημόπλοια, αλλά ξέρουμε ότι τα μικρόβια είναι τόσο επίμονα που είναι απίθανο να τα σκοτώσεις όλα. Έτσι, κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε και στέλνουμε τα διαστημόπλοιά μας σε περιοχές που εκτιμούμε ότι είναι λιγότερο ευαίσθητες. Είμαστε πολύ προσεκτικοί ώστε να μη στείλουμε διαστημόπλοιο στον Άρη με την πρόθεση να εντοπίσουμε αριανή ζωή και να διαπιστώσουμε ότι εντοπίσαμε γήινη ζωή που ταξίδεψε μαζί με το σκάφος. Αυτό αποτελεί μέρος της πλανητικής προστασίας. Προστατεύουμε τη Γη από το να φέρουμε εξωγήινη μορφή, αλλά και προστατεύουμε το περιβάλλον που ταξιδεύουμε, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι δεν το μολύνουμε», εξήγησε ένας εκ των ομιλητών στη συνέντευξη Τύπου.

Την ίδια ώρα, επισήμανε πως η έρευνα δεν σταματάει στον Άρη, τονίζοντας πως στον πλανήτη Ευρώπη ή Δίας II είναι γνωστό πως υπάρχει ωκεανός κάτω από την παγωμένη του επιφάνεια, επομένως η επιστημονική μελέτη δεν περιορίζεται στον «Κόκκινο Πλανήτη».


Πηγή : protothema.gr

Κεντροαφρικανική Δημοκρατία: Απέδρασαν όλοι οι κρατούμενοι από φυλακή
Όλοι οι κρατούμενοι των φυλακών απέδρασαν τη Δευτέρα από την φυλακή στην Μπανγκί, την πρωτεύουσα της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας, σύμφωνα με μια πηγή των δυνάμεων ασφάλειας.

Τουλάχιστον 30 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί κατά τις τελευταίες τρεις μέρες βίαιων ταραχών στην πρωτεύουσα.

«Δεν υπάρχει κανείς μέσα στην φυλακή. Όλοι έφυγαν», ανέφερε μια πηγή της χωροφυλακής, κάνοντας λόγο για την φυλακή Ντζαραμπά, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες πληροφορίες.

Το Σάββατο, όπως ανέφεραν αξιωματούχοι υγείας και αυτόπτες μάρτυρες, έπειτα από τη δολοφονία ενός μουσουλμάνου, το πτώμα του οποίου εγκαταλείφθηκε στο δρόμο, οργισμένοι ομόθρησκοί του άφησαν το προπύργιο τους στον τρίτο τομέα του Μπανγκί και εξαπέλυσαν επίθεση στον κυρίως χριστιανικό πέμπτο τομέα με αυτόματα όπλα.

Ήταν το πιο αιματηρό ξέσπασμα βίας το τελευταίο διάστημα στην πόλη, όπου είναι ανεπτυγμένη μια ειρηνευτική δύναμη της Γαλλίας και των Ηνωμένων Εθνών.

Η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία είχε βυθιστεί στο χάος με χιλιάδες νεκρούς από τον Μάρτιο του 2013, όταν η συμμαχία μουσουλμάνων ανταρτών Σελεκά κατέλαβε την εξουσία, προκαλώντας αντίποινα από την χριστιανική πολιτοφυλακή των «αντιμπαλακά».


Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ, real.gr


H απάντηση στο σίριαλ με το "κλειδωμένο γραφείο της Κωνσταντοπούλου"Διευκρινήσεις και την ιστορία από τη δική του οπτική σχετικά με το πολυσυζητημένο «κλειδωμένο γραφείο» της βιβλιοθήκης της Βουλής δίνει σήμερα με αναλυτική ανακοίνωσή του ο Γενικός Γραμματέας της Βουλής Γιώργος Θαλάσσης.

Υπενθυμίζεται πως η ιστορία είχε αρχίσει να κάνει ο το γύρο του διαδικτύου με δημοσιεύματα τα οποία είχαν εμπλέξει και την πρόεδρο της Βουλής Ζωή Κωνσταντοπούλου. To θέμα άνοιξε μετά από επιστολή της κυρίας Δρούλια προς τον γ.γ. Βουλής Γιώργο Θαλάσση η οποία είχε κοινοποιηθεί και στην Ζωή Κωνσταντοπούλου. Στην επιστολή ζητούνταν να επιστραφεί το κλειδί του γραφείου 207. Ωστόσο στην απάντησή του σήμερα ο κος Θαλάσσης κατηγορεί την κα Δρούλια για αντιυπηρεσιακές πράξεις με στόχο συμφέροντα και δημοσιότητα. Επιπλέον σημειώνει πως η ίδια παραπλάνησε τους δημοσιογράφους ώστε να εμπλακεί το όνομα της Κωνσταντοπούλου.  

Αναλυτικά η ανακοίνωση -απάντηση:  

Τον τελευταίο καιρό έχει δημιουργηθεί πολύς θόρυβος, επειδή άλλαξα την κλειδαριά και κλείδωσα το γραφείο της "διευθύντριας" της βιβλιοθήκης της Βουλής.   Ως προς το θέμα αυτό διευκρινίζω τα εξής: Η διεύθυνση της βιβλιοθήκης υπάγεται απευθείας στον γενικό γραμματέα της Βουλής. Στη διεύθυνση της βιβλιοθήκης εντάσσονται τέσσερα τμήματα: το τμήμα κοινοβουλευτικής βιβλιοθήκης με προϊσταμένη την κ. Δρούλια το τμήμα βιβλιοθήκης πόλεως με προϊσταμένη την κ. Αντωναράκου το τμήμα συντηρήσεως με προϊσταμένη την κ. Σακελλαρίου και το τμήμα της Μπενακείου βιβλιοθήκης με προϊσταμένη την κ. Βλασσοπούλου.

Η θέση στη διεύθυνση της βιβλιοθήκης είναι προσωρινά κενή μετά τη συνταξιοδότηση του κ. Δρακόπουλου. Ως εκ τούτου το γραφείο αυτό πρέπει να παραμένει κλειστό έως την πλήρωση της θέσης. Η κ. Δρούλια δεν είναι διευθύντρια, αλλά τμηματάρχης υποψήφια για τη θέση διευθυντή/διευθύντριας, όπως και οι άλλες τμηματάρχες της βιβλιοθήκης.

Παρόλο που δεν είναι διευθύντρια είχε οικειοποιηθεί το γραφείο της διεύθυνσης κατά τρόπο αήθη, δόλιο και καταχρηστικό για να δημιουργήσει de facto καταστάσεις και να επιβάλει τον εαυτό της στη θέση της διευθύντριας.   Να επισημάνω ότι η κ. Δρούλια έχει πτυχίο αγγλικής φιλολογίας και DEA στη βυζαντινή Ιστορία και, όσον αφορά τις άλλες υποψήφιες, η κ. Αντωναράκου είναι φιλόλογος με ειδικότητα στη βυζαντινή και νεοελληνική φιλολογία και μεταπτυχιακές σπουδές στην Αμερική στην κλασική φιλολογία, ενώ η κ. Βλασσοπούλου είναι ιστορικός, διδάκτωρ του πανεπιστημίου του Κέμπριτζ.

Καμιά από τις τρεις συνυποψήφιες της κ. Δρούλια δεν διαμαρτυρήθηκε γιατί κλειδώθηκε το γραφείο διευθυντή/διευθύντριας και καταλαβαίνουμε τον λόγο. Να προσθέσω επιπλέον ότι με την εργασία τους και το ήθος τους τιμούν την ιδιότητα της δημοσίου υπαλλήλου. Και είναι αξιοσημείωτο ότι ενώ η κ. Δρούλια κοινοποίησε τη διαμαρτυρία της σε πολλά άτομα, μεταξύ των οποίων στους π. Προέδρους της Βουλής, τους αντιπροέδρους, τις γενικές διευθύνσεις, τις κοινοβουλευτικές ομάδες και τον σύλλογο υπαλλήλων, δεν την κοινοποίησε στις συνυποψήφιές της. Και πάλι καταλαβαίνουμε τον λόγο.

Η κ. Δρούλια θεώρησε ότι όσοι ενεργούν καταχρηστικά ωφελούνται και όσοι προκαλούν θόρυβο κερδίζουν. Οι ενέργειές της είναι τελείως αντιυπηρεσιακές και συγκαταλέγεται στους/στις υπαλλήλους της Βουλής που δεν διστάζουν να βλάψουν την υπηρεσία τους χάρη του προσωπικού τους συμφέροντος. Για να οικειοποιηθεί το γραφείο της διεύθυνσης δεν δίστασε να υποστηρίξει και το εκκωφαντικό επιχείρημα ότι μόνο από το τηλέφωνο αυτού του γραφείου μπορούν να γίνουν απευθείας κλήσεις στο εξωτερικό.

Επιπλέον παραπλάνησε τους δημοσιογράφους, ώστε να εμπλακεί το όνομα της Προέδρου της Βουλής, η οποία δεν έχει δει ποτέ αυτό το γραφείο, και να κερδίσει έτσι δημοσιότητα. Άλλωστε όποιος δει αυτό το γραφείο θα απογοητευθεί, γιατί δεν έχει καμιά σχέση με τις περιγραφές που του έγιναν. Τέλος, διαβεβαιώνω, ότι όσο εξαρτάται από εμένα, το γραφείο αυτό θα παραμείνει κλειδωμένο, ώστε να διαφυλαχθεί και να παραδοθεί στο πρόσωπο που θα επιλεγεί για τη θέση διευθυντή/διευθύντριας. Οποιαδήποτε άλλη ενέργεια θα με καθιστούσε συνεργό της κ. Δρούλια.   Ο Γενικός Γραμματέας της Βουλής Γιώργος Θαλάσσης


Πηγή: lifo.gr


Δώσε θάρρος στον χωριάτη να σου ανέβει στο κρεβάτι γίνεται στην Νέα Δημοκρατία
Γράφει ο Κώστας Βουκελάτος

Ο Κυριάκος δήλωσε ότι θα είναι υποψήφιος και κάνει τον αγώνα του αφήνοντας ασχολίαστα τα όσα γίνονται με τις υποψηφιότητες, ο Μεϊμαράκης μαδάει την μαργαρίτα θα βάλω η δεν θα βάλω για πρόεδρος, ο Τζιτζικώστας έχει βάλει αυτόν τον Παπαμιμίκο που δεν κατάλαβα ποτέ με ποια κριτήρια ανάλαβε ηγετική θέση στο κόμμα με τις ευλογίες Σαμαρά (να ήταν το μόνο λάθος του Σαμαρά) να δουλεύει με τηλέφωνα υπέρ του.

Ένα μεγάλο θέμα που δείχνει τη προχειρότητα που κινούνται οι διαδικασίες για την ηγεσία της Ν.Δ. είναι ότι επεδίωξε μετά την υποψηφιότητα Τζιτζικώστα να συναντηθεί μαζί του ο Κ. Καραμανλής, με τον πρώην πρωθυπουργό να του επισημαίνει τις σοβαρές δυσχέρειες που θα υπάρχουν εξαιτίας του κωλύματος εκλογιμότητας που έχει, βάσει Συντάγματος, το οποίο και τον κρατά εκτός Βουλής μέχρι τα μέσα του 2019. Αυτό, πρακτικά, σημαίνει ότι, εκ των πραγμάτων, θα πρέπει να υπάρχει δυαρχία, άλλος πρόεδρος άλλος επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ενώ εγείρονται και ζητήματα «πειθαρχίας» της Κ.Ο. έναντι ενός νεαρού και εξωκοινοβουλευτικού αρχηγού

Και ενώ δεν έχει τελειώσει ακόμα το στρέμμα με τις μαργαρίτες που μαδάει ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης με αποτέλεσμα να τροφοδοτεί τις αμφιβολίες για τις τελικές του προθέσεις, ένας διεκδικητής του games of throne εμφανίστηκε και αυτός είναι ποιος άλλος ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος ανακοίνωσε χθες ότι θα δώσει το παρών στην κούρσα διαδοχής.

Δεν έχω καταλάβει με ποια κριτήρια μπορεί κάποιος να βάλει υποψηφιότητα για πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας; Ένα σοβαρό κριτήριο που θα έπρεπε να είναι το απαραίτητο προσόν είναι η ιστορία του καθενός και η πορεία του στο κόμμα το οποίο διεκδικεί την αρχηγία γιατί αλλιώς δεν μπορεί να σηκώσει την μεγάλη παράταξη που είναι έτοιμη να διαλυθεί γιατί δεν υπάρχει κάποιος να την προστατέψει και να την συμμαζέψει.

Έχω τις πληροφορίες μου ότι ούτε ο Μάκης Βορίδης που δεν θα είναι τελικά υποψήφιος δεν θεωρεί ενδεδειγμένη την υποψηφιότητα Άδωνι και την προσπάθεια του να εκφράσει την «δεξιά συνιστώσα» της παράταξης και τώρα μένει να δούμε εάν θα εξασφαλίσει της υπογραφές που απαιτούνται.

Όπως και να έχει αυτή η εικόνα απομακρύνει περισσότερο την βάση και τους ψηφοφόρους του κόμματος και συρρικνώνει την Νέα Δημοκρατία, εάν αυτό δεν το καταλαβαίνουν θα δουν τα αποτελέσματα στις επόμενες εκλογές.

Συνελήφθη αργά τη νύχτα ο επιχειρηματίας Θωμάς ΛιακουνάκοςΗ σύλληψη έγινε μετά από ένταλμα για το αδίκημα της ενεργητικής δωροδοκίας για τη σύμβαση που συνήψε η χώρα μας για το εξοπλιστικό σύστημα Embraer

Συνελήφθη λίγο πριν τις 11 το βράδυ της Δευτέρας στο Παλαιό Ψυχικό από άνδρες της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ο επιχειρηματίας Θωμάς Λιακουνάκος, βάσει εντάλματος της ανακρίτριας διαφθοράς Βασιλικής Μπράτη που ερευνά την υπόθεση της προμήθειας των τεσσάρων ραντάρ τύπου Ericsson.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, ο 67χρονος κατηγορείται για «παραβίαση των νόμων περί πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καταχραστών του δημοσίου χρήματος, δωροδοκία και άλλα αδικήματα»

Η ποινική δίωξη για δωροδοκία για δωροδοκία εις βάρος του δημοσίου και για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος είχε ασκηθεί τον Φεβρουάριο του  2014 όταν ο εισαγγελέας διαφθοράς Αντώνης Ελευθεριάνος που διενεργούσε σχετική έρευνα εντόπισε παράνομες αμοιβές  στην υπόθεση σύμβασης για την προμήθεια ραντάρ από την βραζιλιάνικη εταιρεία Embraer, έργο στο οποίο ανάδοχος ήταν η σουηδική εταιρία Ericsson.

Η δίωξη που ασκήθηκε αφορούσε και τον  πρώην αναπληρωτή διευθυντή Εξοπλισμών του Υπουργείου Άμυνας Αντώνη Κάντα και τον αντιπρόσωπο της βραζιλιάνικης εταιρίας στην Ελλάδα Χρήστο Τούμπα και η δικογραφία  ανατέθηκε για τα περαιτέρω στην ανακρίτρια Διαφθοράς Βασιλική Μπράτη.

Η offshore

Σύμφωνα με πληροφορίες σημαντικό ρόλο σε αυτή την εξέλιξη έπαιξαν στοιχεία που αφορούν σε άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και ήρθαν στην κατοχή της ανακρίτριας μέσω της διαδικασίας της δικαστικής συνδρομής. Φέρεται να υπάρχουν στοιχεία για διακίνηση μαύρου χρήματος ύψους  1,6 εκατομμυρίου  ευρώ με φερόμενους ως τελικούς αποδεκτές τους Ακη Τσοχατζόπουλο και Γ. Σμπώκο.

Ορισμένες πληροφορίες κάνουν λόγο για μίζα που δόθηκε μέσω της υπεράκτιας εταιρείας «Interaction» - την ιδιοκτησία της οποίας δεν έχει αρνηθεί ο κ. Λιακουνάκος.

Ο Θωμάς Λιακουνάκος ήταν εκπρόσωπος της εταιρείας AXON, η οποία μεσολάβησε μεταξύ του ελληνικού Δημοσίου και της εταιρείας Ericsson για την επίμαχη σύμβαση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο επιχειρηματίας έχει μεταφερθεί στην Ασφάλεια και αναμένεται να κληθεί για απολογία.
Τα στοιχεία που έδωσε ο Αντώνης Κάντας

Στοιχεία για την φερόμενη δωροδοκία στην επίμαχη προμήθεια είχε δώσει απολογούμενος ο Αντώνης Κάντας, ο οποίος φαίνεται να ομολόγησε πως ο συγκατηγορούμενος του πλέον στην υπόθεση Χρήστος Τούμπας, απόστρατος αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας που αντιπροσώπευε την βραζιλιάνικη εταιρία, του είχε πει να ενεργήσει ώστε να προχωρήσει το πρόγραμμα για τα 4 ραντάρ.
Ο Αντώνης Κάντας φέρεται να υποστηρίζει πως τελικώς εμβάστηκαν σε λογαριασμούς του συνολικά 250.000 ευρώ ως δώρο, για την αγορά των ραντάρ από την Embraer.

Η  δικογραφία για την οποία τώρα διενεργείται ανάκριση  αφορά σύμβαση για την προμήθεια του ελληνικού Δημοσίου τεσσάρων Αερομεταφερόμενων Συστημάτων Επιτήρησης Ελέγχου (ΑΣΕΠΕ) που υπογράφηκε το 2001. Αντίτιμο της προμήθειας ήταν ποσό περίπου 400 εκατ. ευρώ και ο εν λόγω εξοπλισμός θα τοποθετούταν σε αεροσκάφη τύπου Embraer 145.

Το κουβάρι της διαφθοράς και της διακίνησης μαύρου χρήματος άρχισε να ξετυλίγεται όταν τον Δεκέμβρη του 2013  ο Αντωνης Κάντας ομολόγησε μιζες 15 εκατομμυριών και ισχυρίστηκε πως ο Θ.Λιακουνάκος τον δωροδόκησε αφήνοντας ένα σακ-βουαγιαζ με λεφτά στο γραφειο του.

Τοτε ο Θωμας Λιακουνάκος τον διέψευσε με ανακοίνωση του στην οποία ανέφερε   πως «ουδέποτε συνάντησε τον κατηγορούμενο κ. Κάντα στο γραφείο του, γεγονός που ευχερώς αποδεικνύεται από τα τηρούμενα βιβλία Πύλης του ΥΕΘΑ/ΓΔΕ, πολύ δε περισσότερο ουδέποτε του προσέφερε σε μετρητά 600.000 ΕΥΡΩ και μάλιστα σε περίοδο (Δεκέμβριος 2001) που το ευρώ σε φυσική μορφή δεν είχε καν κυκλοφορήσει στην Ελληνική Επικράτεια».

Ζητούν στοιχεία οι Σουηδοί ανακριτές

Σύμφωνα με πληροφορίες, λόγω της εμπλοκής στην σύμβασης της Ericsson, ήδη έχουν έρθει σε επαφή με τους ανακριτές Διαφθοράς, Σουηδοί εισαγγελείς προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά  και αναμένεται ότι θα σταλεί επισήμως αίτημα δικαστικής συνδρομής στην Ελλάδα, προκειμένου να διενεργηθεί έρευνα από την Σουηδική Δικαιοσύνη ώστε να διακριβωθεί αν υπάρχει ποινική εμπλοκή που να αφορά την σκανδιναβική χώρα.

Υπενυθμίζεται ότι πριν από μερικές ημέρες εισαγγελέας Εφετών με πρότασή  προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο ζήτησε να παραπεμφθούν σε δίκη για κακούργημα συνολικά 18 άτομα, ανάμεσά τους και ο  Θωμάς Λιακουνάκος, καθως  και ο πρώην διευθυντής Εξοπλισμών Αντώνης Κάντας για την εμπλοκή τους στην υπόθεση  της προμήθειας του ηλεκτρονικού συστήματος Sonak στον Στρατό, που φέρεται να ζημίωσε το Ελληνικό δημόσιο εκατομμύρια ευρώ.

Σε βάρος του κ. Λιακουνάκου εκκρεμούν ακόμα τρεις υποθέσεις. Του έχουν ασκηθεί διώξεις για τα αντισταθμιστικά των Leopard ΙΙ, έχει προταθεί η παραπομπή του για τα συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου, ενώ η Εισαγγελία Διαφθοράς μελετά και την κύρια προμήθεια των γερμανικών αρμάτων μάχης.


Πηγή : thetoc.gr