Τρίτη 24 Μαΐου 2022

Το ΣτΕ απέρριψε τα παιχνίδια του Δ. Χαϊδαρίου - Ανοίγει ο δρόμος για την πώληση των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά


 

Μπροστά μπαίνει η μεγάλη επένδυση Προκοπίου στο Σκαραμαγκά καθώς αίρονται με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας οι εκκρεμότητες για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των Ναυπηγείων στον όμιλο του εφοπλιστή.

Ο όμιλος Προκοπίου είχε πλειοδοτήσει στους διαγωνισμούς των ΕΤΑΔ και της ειδικής διαχείρισης τον Ιούλιο του 2021 με τίμημα 37,3 εκατ. ευρώ στον πρώτο και άλλων 25,2 εκατ. στον δεύτερο για το άλλο μισό του ναυπηγείου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας κ. Δημητρίου Σκαλτσούνη, ακυρώθηκαν οι αιτήσεις ακύρωσης των δύο διαγωνισμών που είχε υποβάλλει ο Δήμος Χαϊδαρίου.

Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση:

Το Δικαστήριο απέρριψε την πρώτη αίτηση ακυρώσεως του Δήμου Χαϊδαρίου κατά (α) της από 4.6.2021 προκήρυξης της Εταιρείας Ακινήτων του Δημοσίου – ΕΤΑΔ ΑΕ για τη διενέργεια ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την πώληση ακινήτου-τμήματος της μείζονος έκτασης των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, εμβαδού 332.137,34 τ.μ. και β) της από 7.7.2021 απόφασης του διευθύνοντος συμβούλου της ΕΤΑΔ, περί ανακήρυξης οριστικού πλειοδότη, αφού έκρινε, με μειοψηφία ενός μέλους, ότι στερείται δικαιοδοσίας για την εκδίκασή της, δεδομένου ότι πρόκειται περί ιδιωτικής διαφοράς. Και τούτο διότι: ι) το περιλαμβανόμενο στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο τμήμα παλαιού αιγιαλού περίπου 216 στρεμμάτων ανήκει στην κυριότητα της ΕΤΑΔ, ως τμήμα της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου (άρθρα 2 παρ. 5 ν. 2971/2001, 196 παρ. 4 ν. 4389/2016), η δε μεταγενέστερη νομοθετική τροποποίηση του χαρακτήρα του παλαιού αιγιαλού και ο χαρακτηρισμός του ως κοινοχρήστου (άρθρο 24 ν. 4607/2019), ερμηνευόμενη καθ’ ύλην και κατά χρόνον, δεν καταλαμβάνει το μεταβιβαζόμενο τμήμα παλαιού αιγιαλού· ιι) το υπόλοιπο τμήμα του μεταβιβαζομένου ακινήτου, 116 περίπου στρεμμάτων, περιήλθε στην κυριότητα της ΕΤΑΔ μετά από σύμβαση ανταλλαγής με την Ελληνικά Ναυπηγεία ΑΕ-ΕΝΑΕ και ανήκει στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου.

Περαιτέρω, το Δικαστήριο λαμβάνοντας υπόψη την προβλεπόμενη στο άρθρο 8 παρ. 1 του ν. 4664/2020 (ως ισχύει) και μνημονευόμενη στην ως άνω προκήρυξη δυνατότητα του λειτουργούντος νομίμως ναυπηγείου να συνάψει σύμβαση με το Ελληνικό Δημόσιο περί αποκλειστικής χρήσης επί της ζώνης ή τμημάτων της ζώνης αιγιαλού έμπροσθεν των εγκαταστάσεων του Ναυπηγείου Σκαραμαγκά και επί του αναγκαίου θαλάσσιου χώρου, αντί ανταλλάγματος (το ύψος του οποίου έχει ήδη καθορισθεί με την απόφαση του Προϊσταμένου της Γ.Δ. Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργού Ανάπτυξης), για τη σύναψη της οποίας ο λειτουργών νομίμως ναυπηγείο υποβάλλει αίτημα στην Κτηματική Υπηρεσία Πειραιά Νήσων Δυτικής Αττικής (άρθρο 1 της ως άνω απόφασης), έκρινε, με μειοψηφία δύο μελών, ότι αιτιάσεις κατά της ως άνω παραχώρησης μπορούν να προβληθούν μόνο κατά της ρητής ή τεκμαιρόμενης αποδοχής του σχετικού αιτήματος, όχι δε στο πλαίσιο της παρούσας δίκης κατά πράξεων της ΕΤΑΔ και ότι, ως εκ τούτου, δεν επηρεάζεται η προαναφερόμενη κρίση περί έλλειψης δικαιοδοσίας του Δικαστηρίου.

Φορολογικές δηλώσεις 2022: Τα 10 μυστικά για πιο… «ελαφριά» εκκαθαριστικά

Το Δικαστήριο απέρριψε τη δεύτερη αίτηση ακυρώσεως του Δήμου Χαϊδαρίου κατά α) της από 3.6.2021 πρόσκλησης του ειδικού διαχειριστή της ΕΝΑΕ (η οποία έχει υπαχθεί στη διαδικασία ειδικής διαχείρισης των άρθρων 68 επ. του ν. 4307/2014) για τη διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού, με αντικείμενο την εκποίηση ενός ενιαίου λειτουργικού συνόλου περιουσιακών στοιχείων της, αποτελούμενου από οικόπεδο 350.745,10 τ.μ. με βιοτεχνικές – βιομηχανικές εγκαταστάσεις· β) της από 7.7.2021 έκθεσης του ειδικού διαχειριστή της ΕΝΑΕ περί περάτωσης του διαγωνισμού και ανακήρυξης πλειοδότη, αφού έκρινε ομοφώνως ότι στερείται δικαιοδοσίας για την εκδίκασή της, δεδομένου ότι πρόκειται περί ιδιωτικής διαφοράς. Τούτο, διότι η σύμβαση πώλησης και μεταβίβασης στοιχείων του ενεργητικού υπό ειδική διαχείριση επιχείρησης, η οποία καταρτίζεται μεταξύ του ειδικού διαχειριστή, ως ασκούντος τη διοίκηση και διαχείριση ιδιωτικής επιχείρησης που έχει πτωχευτική ικανότητα, και του υπερθεματιστή στον διενεργηθέντα πλειοδοτικό διαγωνισμό, είναι σύμβαση του ιδιωτικού δικαίου, η δε διαδικασία του πλειοδοτικού διαγωνισμού (ως εν προκειμένω) που κατατείνει στη σύναψη της σύμβασης αυτής, εντάσσεται και αυτή εξ ολοκλήρου στη σφαίρα του ιδιωτικού δικαίου, με συνέπεια οι αναφυόμενες καθ’ όλη τη διάρκεια της διεξαγωγής του (από την προκήρυξη έως την κατάρτιση της σύμβασης) διαφορές να είναι ιδιωτικές και να υπάγονται στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων.

Πλέον αναμένεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας για την μεταβίβαση των ναυπηγείων Σκαραμαγκά στο σχήμα συμφερόντων του ομίλου Γιώργου Προκοπίου, η οποία τοποθετείται μετά τον Οκτώβριο καθώς η δημοσίευση των αποφάσεων αναμένεται εντός του συγκεκριμένου μήνα.
Αυτός είναι ο οδικός χάρτης της επένδυσης του 1 δισ. της Microsoft στην Ελλάδα

 


Με την ένταξη της μεγάλης επένδυσης της Microsoft σε τρία data centers, που θα φθάσει σχεδόν το 1 δισ. ευρώ σε βάθος 10ετίας, στο καθεστώς των στρατηγικών επενδύσεων πλέον έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για την υλοποίηση της πλέον εμβληματικής επένδυσης στον χώρο της τεχνολογίας που αναμένεται να λειτουργήσει ως «καταλύτης» για την ψηφιακή «απογείωση» της χώρας.

Μία επένδυση, που σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή της Microsoft για την Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, Θεοδόσης Μιχαλόπουλος, ο οποίος έχει επιφορτιστεί και με την ευθύνη υλοποίησης της μεγάλης επένδυσης, θα είναι πλήρως λειτουργική σε βάθος δύο – τριών ετών.

«Αγοράσαμε τα οικόπεδα, εντάξαμε το επενδυτικό σχέδιο στο καθεστώς στρατηγικών επενδύσεων και πλέον έχουμε ξεκινήσει τις διαδικασίες για την έκδοση των απαραίτητων οικοδομικών αδειών», ανακοίνωσε ο κ. Μιχαλόπουλος κατά τη χθεσινή ενημερωτική εκδήλωση της Microsoft προς τους συνεργάτες της για τα κίνητρα και τις ευκαιρίες των προγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Αργότερα στο περιθώριο της εκδήλωσης ο κ. Μιχαλόπουλος διευκρίνισε πως η πολυπλοκότητα της κατασκευής απαιτεί μία αδειοδοτική διαδικασία που μπορεί να φθάσει ακόμη και το ένα έτος, με τον ίδιο να προσδιορίζει πως η έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών θα ξεκινήσει το 2023. «Ως το 2025 μπορούμε να πούμε ότι τα data centers θα είναι σε πλήρη λειτουργία», απάντησε στο newmoney ο κ. Μιχαλόπουλος.

Ο ίδιος παρέθεσε ως κύριο λόγο της καθυστέρησης που υπήρξε έως τώρα την ανεύρεση και την αγορά της γης. «Δυστυχώς δεν μπορούσαμε να βρούμε οικόπεδα που μπορούν να ικανοποιούν τους όρους που θέλουμε ως εταιρεία –κυρίως- στο κομμάτι της ενέργειας και στο κομμάτι των τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων», είπε χαρακτηριστικά.

Διαβεβαίωσε ωστόσο πως η αξία του έργου δεν έχει να κάνει με την ταχύτητα υλοποίησης της επένδυσης. «Το ενδιαφέρον σε αυτό το έργο και το μακρόπνοο σχεδιασμό που έχει, δεν συνδέεται τόσο με την ταχύτητα», είπε ο κ. Μιχαλόπουλος.

«Είναι ένα έργο που θα κοστίσει πολύ. Έπειτα τα data centers μας ανά την Ευρώπη γεμίζουν γιατί ο κόσμος επισπεύδει τη μετάβαση του στο cloud τόσο λόγω της πανδημίας όσο και λόγω της αβεβαιότητας που υπάρχει. Μην ξεχνάτε πως, και λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, πολλές επιχειρήσεις έχουν ως μόνη λύση το cloud για να διασφαλίσουν το business continuity τους», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται ότι η επένδυση της Microsoft Operations Hellas, όπως ονομάζεται ο φορέας υλοποίησης, για τη δημιουργία Συγκροτήματος Κέντρων Δεδομένων και Τεχνολογικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων αποτελούμενου από τρία Κέντρα Δεδομένων (Data Centers), στην ανατολική Αττική έχει συνολικό προϋπολογισμό άνω των 976 εκατ. ευρώ και θα δημιουργήσει 300 νέες θέσεις εργασίας σε ορίζοντα 10ετίας, όπως είχε ανακοινώσει η Διυπυοργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων.

«Γιατί ο πληθωρισμός θα πυροδοτήσει επενδύσεις»

Σύμφωνα με τον κ. Μιχαλόπουλο οι πληθωριστικές πιέσεις όχι μόνο δεν πρόκειται να αναβάλουν επενδύσεις των εταιρειών στο κομμάτι της τεχνολογίας και του ψηφιακούς τους μετασχηματισμού, αλλά θα τις επισπεύσουν «αφού θα είναι ο μόνος τρόπος για να συγκρατήσουν το λειτουργικό τους κόστος και να παραμείνουν ανταγωνιστικοί», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Κατά την χθεσινή ενημερωτική εκδήλωση ο ίδιος εστίασε στις επενδύσεις που κάνει η Microsoft στην Ελλάδα που συμπεριλαμβάνουν επίσης και το Πρόγραμμα GR for Growth, στο πλαίσιο του οποίου έχει δεσμευθεί να εκπαιδεύσει σε βάθος πενταετίας 100.000 άτομα στις ψηφιακές δεξιότητες.

Ο κ. Μιχαλόπουλος δεν έκρυψε για ακόμα μία φορά πως προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα της επένδυσης της Microsoft είναι και η ψηφιακή εκπαίδευση των Ελλήνων. Κάτι που ο ίδιος εκτιμά ότι μπορεί να γίνει αφενός με την εκπαίδευση σε ψηφιακές δεξιότητες και αφετέρου με τα μεγάλα προγράμματα ψηφιακού μετασχηματισμού του ιδιωτικού αλλά και του δημόσιου τομέα. Υπογραμμίστηκε δε στους συνεργάτες της Microsoft κατά τη χθεσινή ενημερωτική εκδήλωση οι μεγάλες ευκαιρίες του Ταμείου Ανάκαμψης και των δράσεων που έχουν υπαχθεί σε αυτές.

Μόνο απ’ τη δράση των Voucher προς τις ΜμΕ για την ενοικίαση licenses και υπηρεσιών στο cloud αναμένεται να πέσουν στην αγορά 260 εκατ. ευρώ (180 εκατ. ευρώ απ’ την επιδότηση και άλλα 80 εκατ. ευρώ απ’ τη συμμετοχή των ίδιων των επιχειρήσεων). Κάτι που δημιουργεί πεδίο δόξης λαμπρό τόσο για τους συνεργάτες όσο και την ίδια την Microsoft.

*Κεντρική φωτογραφία: O Γενικός Διευθυντής της Microsoft Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας κ. Θεοδόσης Μιχαλόπουλος κατά τη χθεσινή ενημερωτική εκδήλωση


Στέλιος Μορφίδης

newmoneyΟι ακροαριστεροί Ρουβίκωνες επιτέθηκαν με τρικάκια στο ΥΠΕΘΑ κατά του ΝΑΤΟ

 Επίθεση με τρικάκια έκαναν οι ακροαριστεροί αντιεξουσιαστές του «Ρουβίκωνα» έξω από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στην πύλη της Μεσογείων, διαμαρτυρόμενοι κατά του ΝΑΤΟ, σε μια κίνηση υπέρ του δικτάτορα Πούτιν.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η επίθεση των μελών του «Ρουβίκωνα» έξω από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας έγινε λίγο πριν τις 20:00 σήμερα Δευτέρα (23.5.2022).

Δεν είναι γνωστό αν έχουν γίνει προσαγωγές, μέχρι στιγμής.Εις μνήμη του Κώστα Ηλιάκη - Video που πιάνει 4 φορές τα 9G σε εκπαίδευση για τα F16

 Εις μνήμη του αδικοχαμένου πιλότου της Πολεμικής Αεροπορίας Κώστα Ηλιακή.

Πρόκειται για υλικό από την παρουσία του αείμνηστου Ηλιάκη στις Η.Π.Α. στις 5/4/2002, στο πλαίσιο εκπαιδευτικού προγράμματος για να γίνει εκπαιδευτής στα τότε νέα F-16 Βlock 52+.

Ο Έλληνας πιλότος διακρίνεται μέσα στην ανθρωποφυγόκεντρο όπου παρέμεινε 17 ολόκληρα λεπτά, έχοντας πλήρη επικοινωνία με τους εκπαιδευτές και φτάνοντας τα 9G τέσσερις φορές.

Το βίντεο που δημοσιεύτηκε μετά από μερικά χρόνια από την εκπαίδευση, από τον αδελφό του αδικοχαμένου πιλότου, τον Φίλιππο Ηλιάδη, αποκαλύπτει την πυγμή και την ικανότητα που είχε ο Έλληνας Σμηναγός κατά την διάρκεια σκληρής και επίπονης εκπαίδευσης.

Ο Φίλιππος Ηλιάκης γράφει στη δημοσίευση του για τον αδελφό του:

Ο Κώστας Ηλιάκης στα 9G! “8 Χρόνια μετά ! Κωστή στο χρωστάω, δεν ξεχρέωσα όμως… Το βίντεο για όσους έχουν την υπομονή να το δουν είναι ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ από το DVD που του έδωσαν στην Αμερική στις 5/4/2002, όταν ανάμεσα στην εκπαίδευση σαν εκπαιδευτής στα νέα F-16 Block 52+, πέρασε και από την ανθρωποφυγόκεντρο. 17 ολόκληρα λεπτά κλεισμένος μέσα, πλήρης επικοινωνία με τους εκπαιδευτές, 4 φορές έφτασε τα 9G (πίεση 9φορές το βάρος του σώματος του), άντεξε την δοκιμασία , ήρεμος όπως πάντα.Αφιερωμένο και σε αυτούς που σας αποκαλούν “αντιπαραγωγικούς”. Μην στεναχωριέσαι για ότι βλέπεις από εκεί ψηλά εδώ στην γη, απλά γύρνα το κεφάλι σου αλλού, όπως έκανες πάντα… Δεν σε ξεχνάμε, μην μας ξεχάσεις………….” 
ΠηγήΣτις πρώτες θέσεις της Ευρώπης ανέβηκε η Ελλάδα στη «Φιλική προς τα Παιδιά Δικαιοσύνη»

 


Η χώρα μας ανήλθε στις πρώτες θέσεις του πίνακα της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2022 που σχετίζονται με τις δράσεις της «Φιλικής προς τα Παιδιά Δικαιοσύνη».

Σύμφωνα με τον υφυπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Κώτσηρα, με βάση τον πίνακα αποτελεσμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2022, η Ελλάδα σημείωσε τη μεγαλύτερη πρόοδο σε σχέση με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη σε όλους τους δείκτες που σχετίζονται με τη «Φιλική προς τα Παιδιά Δικαιοσύνη» και πλέον βρίσκεται στις πρώτες θέσεις.

Η χώρα μας, μέχρι πρόσφατα, είχε σχεδόν μηδενικές δράσεις στον τομέα «Φιλική προς τα Παιδιά Δικαιοσύνη», ενώ σύμφωνα με τους νέους πίνακες βρισκόμαστε σε όλες τις δράσεις στις πιο υψηλές θέσεις και μάλιστα με μεγάλη πρόοδο.Να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη επίδοση αποκτά μεγαλύτερη σημασία, δεδομένου ότι ο πίνακας του 2022 παρέχει μια βαθύτερη ανάλυση των μέτρων που έχουν λάβει τα κράτη-μέλη για να διασφαλίσουν ένα σύστημα Δικαιοσύνης φιλικό προς τα παιδιά.

Παράλληλα, ο κ. Κώτσηρας με αφορμή το γεγονός αυτό σε δήλωσή του αναφέρει: «Η «Φιλική προς τα Παιδιά Δικαιοσύνη» αποτελεί προτεραιότητα για το υπουργείο Δικαιοσύνης, κάτι που αποτυπώνεται και στις σχετικές πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί και οι οποίες συνέβαλαν στη σημαντική αυτή βελτίωση των σχετικών δεικτών της χώρας μας στον πίνακα αποτελεσμάτων» και συνεχίζει:

«Συγκεκριμένα:


- Ολοκληρώθηκε η σύνταξη και εκκίνησε η εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, το οποίο έχει ως άξονες προτεραιότητας - μεταξύ άλλων - και τη Φιλική προς τα Παιδιά Δικαιοσύνη.


- Μέσω των πρόσφατων τροποποιήσεων του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, παρέχεται επιπρόσθετη προστασία στα θύματα εγκληματικών πράξεων, και ιδίως, στα πλέον ευάλωτα από αυτά, όπως τα ανήλικα θύματα.


- Ξεκίνησε η λειτουργία του «Σπιτιού του Παιδιού», που αποτελεί ειδικά σχεδιασμένο χώρο, ώστε η ακρόαση των παιδιών να πραγματοποιείται σε ειδικό και φιλικό προς τα παιδιά περιβάλλον.


- Στο νέο νομικό πλαίσιο για την Εθνική Σχολή Δικαστικών λειτουργών (ν. 4871/2021) και συγκεκριμένα στο θεματολόγιο των προγραμμάτων υποχρεωτικής επιμόρφωσης των δικαστικών λειτουργών, προστέθηκαν για πρώτη φορά τα δικαιώματα ανηλίκων και αρχές της Φιλικής στα Παιδιά Δικαιοσύνης.


- Προστέθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του υπουργείου Δικαιοσύνης ειδική ενότητα για τη Φιλική προς τα παιδιά Δικαιοσύνη, που επικαιροποιείται διαρκώς με σκοπό την παροχή πληροφοριών σχετικά με το σύστημα απονομής της Δικαιοσύνης.


- Λαμβάνονται πρωτοβουλίες για την περαιτέρω ενίσχυση της συμμετοχής των παιδιών στη λήψη αποφάσεων, με βάση το άρθρο 12 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Το υπουργείο Δικαιοσύνης συμμετείχε στην πρωτοβουλία του Συμβουλίου της Ευρώπης με θέμα: «Διαβούλευση με παιδιά στη διαδικασία οικοδόμησης ενός νέου Συμβουλίου της Ευρώπης με θέμα: Στρατηγική για τα δικαιώματα του παιδιού (2022-2027)» και η συνεισφορά του εστίασε στη Φιλική προς τα Παιδιά Δικαιοσύνη.


- Συμμετοχή του υπουργείου Δικαιοσύνης στο consortium του έργου “Justice Closerto Childrenandtheir Families”, που χρηματοδοτείται απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εστιάζει στην εφαρμογή της Οδηγίας 2016/800 σχετικά με τις δικονομικές εγγυήσεις για τα παιδιά, που είναι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών».


Και καταλήγει ο κ. Κώτσηρας: «Συνεχίζουμε την προσπάθεια για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση πρωτοβουλιών, σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς, ώστε το σύστημα Δικαιοσύνης να γίνει ακόμα φιλικότερο προς τα παιδιά και να προσαρμόζεται στις ανάγκες τους».


Παναγιώτης Τσιμπούκης

protothemaΙσόβια στον Ρώσο στρατιώτη που δικάστηκε για εγκλήματα πολέμου

 


Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε ο 21χρονος Ρώσος στρατιώτης, Vadim Shishimarin, ο οποίος δικαζόταν στο Κίεβο για εγκλήματα πολέμου κατά τη διάρκεια της εισβολής στην Ουκρανία.

Ο 21χρονος, καταδικάστηκε σε ισόβια για τη δολοφονία ενός αμάχου, λίγες ημέρες μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής, όπως μεταδίδει το BBC. Ο ίδιος είχε δηλώσει ένοχος για τον φόνο του 62χρονου αμάχου Ολεξάντρ Σελίποφ στο χωριό Τσουπαχίβκα στη βορειοανατολική Ουκρανία στις 28 Φεβρουαρίου, έπειτα από διαταγή που έλαβε να τον πυροβολήσει από ένα αυτοκίνητο.

Ο δικαστής Σέρχι Αγκαφόνοφ δήλωσε ότι ο Σισιμαρίν, εκτελώντας «εγκληματική διαταγή» από στρατιωτικό υψηλότερου βαθμού, πυροβόλησε πολλές φορές το θύμα στο κεφάλι με αυτόματο όπλο.  Ο Σισιμαρίν παρακολουθούσε σιωπηλά τη διαδικασία από ένα κουβούκλιο από ενισχυμένο τζάμι μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου και δεν έδειξε κανένα συναίσθημα την ώρα που διαβαζόταν η ετυμηγορία του δικαστηρίου.

Ο Σισιμαρίν, βρίσκονταν κοντά στο χωριό Τσουπαχίφκα στην επαρχία Σούμι όταν συνάντησαν τον 62χρονο Σελίποφ ο οποίος έσπρωχνε το ποδήλατό του και μιλούσε στο τηλέφωνο.

«Ένας από τους στρατιώτες διέταξε τον κατηγορούμενο να σκοτώσει τον άμαχο προκειμένου να μην τους καταγγείλει» για την κλοπή του αυτοκινήτου, ανέφερε το γραφείο της γενικής εισαγγελέως, κάτι που ο Σισιμαρίν έπραξε.

Το έγκλημα έγινε βορειοανατολικά της Ουκρανίας, στις 28 Φεβρουαρίου, την πέμπτη ημέρα του πολέμου. Ο Ρώσος στρατιώτης πυροβόλησε τον άτυχο συνταξιούχο τέσσερις φορές στο κεφάλι.

Σε δηλώσεις της στην εφημερίδα «Daily Mail», η Κετερίνα Σελίποβα δήλωσε ότι, «ο επί 39 χρόνια σύζυγός της ήταν ένας ειρηνικός άνθρωπος, ένας συνταξιούχος που δεν αποτελούσε απειλή για τους Ρώσους. Βλέποντας τον δολοφόνο του συζύγου της στο δικαστήριο, η ίδια υποστήριξε ότι «Μοιάζει με παιδί, αλλά θα πάρει την τιμωρία του». Επιπλέον, χαρακτήρισε παράλογο τον θάνατό του συζύγου της.

«Ξέρω ότι είναι στρατιώτης και ακολουθεί εντολές, αλλά γιατί δεν πυροβόλησε στο έδαφος ή στον αέρα; Θα πρέπει να σαπίσει στη φυλακή και να περάσει τις υπόλοιπες μέρες της ζωής του σκεπτόμενος τι έχει κάνει», είπε. Πρόσθεσε επίσης ότι δεν νιώθει «κανένα μίσος» για τον τον δολοφόνο του συζύγου της.Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγορεύθηκε επίτιμος διδάκτορας στο Boston College


 

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απηύθυνε ομιλία στην 146η Τελετή Αποφοίτησης του Boston College, στη Βοστώνη. Στη διάρκεια της τελετής ο Πρωθυπουργός αναγορεύτηκε επίτιμος διδάκτορας του Boston College.
Ακολουθεί ολόκληρη η ομιλία (ανεπίσημη μετάφραση από τα αγγλικά):


Πατέρα Leahy, Πρόεδρε του Διοικητικού Συμβουλίου John Fish, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρυτανικές Αρχές, Επίτιμοι Προσκεκλημένοι, Κυρίες και Κύριοι, και Απόφοιτοι της Τάξης του 2022.


Σας ευχαριστώ πολύ που με προσκαλέσατε να μιλήσω ενώπιόν σας σήμερα, σε μία πόλη που έχω μέσα στην καρδιά μου και ένα Κολλέγιο που είναι κυριολεκτικά μέρος του DNA της οικογένειάς μου.


Είναι μεγάλη τιμή και μεγάλη μου χαρά που έχω την ευκαιρία να μιλήσω σήμερα εδώ, αλλά πρέπει να ομολογήσω ότι παραλίγο να μην τα καταφέρω. Όταν ο Πατέρας Leahy με προσκάλεσε, πριν από αρκετούς μήνες, να απευθύνω ομιλία στην τελετή αποφοίτησής σας, δέχτηκα αμέσως.


Όμως, λίγες εβδομάδες αργότερα, ο Πρόεδρος Biden με προσκάλεσε σε επίσημη επίσκεψη στον Λευκό Οίκο στις 16 Μαΐου, δηλαδή πριν από μία εβδομάδα, και η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Nancy Pelosi με κάλεσε να μιλήσω σε κοινή συνεδρίαση του Κογκρέσου μία μέρα αργότερα.


Όμως αυτή η ευτυχής συγκυρία μου έθεσε ένα μεγάλο δίλημμα. Τι θα έπρεπε να κάνω στο ενδιάμεσο της επίσκεψής μου μεταξύ DC (Ουάσιγκτον) και BC (Boston College).


Η απλούστερη απάντηση θα ήταν να μείνω στην Αμερική εννέα ολόκληρες μέρες, ίσως επισκεπτόμενος κάποιες από τις δυναμικές ελληνικές κοινότητες των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά με τον πόλεμο να μαίνεται 500 μίλια από τα σύνορα της Ελλάδας, δεν υπήρχε περίπτωση να λείψω από την πατρίδα μου για τόσο μεγάλο διάστημα.


Η επόμενη -αλλά πιο εξαντλητική επιλογή- ήταν να κάνω τέσσερα υπερατλαντικά αεροπορικά ταξίδια κατά τη διάρκεια αυτών των εννέα ημερών. Να πάω δηλαδή στην Washington, μετά να επιστρέψω στην πατρίδα για να ασχοληθώ με τα καθήκοντά μου και μετά να πετάξω πίσω στη Βοστώνη για να μιλήσω σήμερα στην τελετή αποφοίτησής σας.


Η τελευταία επιλογή ήταν να ζητήσω από τον Πατέρα Leahy αναβολή ενός έτους. Αλλά υπάρχουν τρεις σημαντικοί λόγοι για τους οποίους ήξερα ότι δεν μπορούσα να κάνω κάτι τέτοιο.


Ο πρώτος λόγος είναι ότι η σύζυγός μου, Μαρέβα, σπούδασε στο Boston College αποφοιτώντας με πτυχίο στις Πολιτικές Επιστήμες το 1989. Και ήξερα ότι θα την απογοήτευα πολύ, παρότι μπορεί να μην έλεγε τίποτα.


Δεύτερον, ο γιος μου, Κωνσταντίνος, αποφοίτησε από το Boston College το 2020 με πτυχίο στην Ιστορία και ήξερα ότι αν δεν ερχόμουν, θα άκουγα πολλά!


Τρίτον, δεν υπήρχε περίπτωση να έχανα ποτέ την ευκαιρία να μιλήσω στους αποφοίτους του επιφανέστερου Αμερικανικού Κολλεγίου με ελληνικό μότο: «Αιέν Αριστεύειν». Εν τέλει, αυτοί είναι οι λόγοι που αποφάσισα να ταξιδέψω από την Ελλάδα στην Αμερική δύο φορές τις τελευταίες 9 ημέρες και είμαι τόσο χαρούμενος που το έκανα!


Γνωρίζετε ότι το μότο του Harvard είναι στα λατινικά: «Veritas» – Αλήθεια. Στα λατινικά είναι και το μότο του Yale «Lux et Veritas» – Φως και Αλήθεια.


Αλλά ας το παραδεχτούμε. Όταν η φιλοσοφία σου είναι το «Αιέν Αριστεύειν», γνωρίζεις ήδη πώς να αναζητήσεις την Αλήθεια και το Φως. Άλλωστε είναι καλύτερο να επιλέγει κανείς ένα μότο από τα Ελληνικά, την αυθεντική γλώσσα των φιλοσόφων. Κρίμα που οι ιδρυτές αυτών των επίσης φημισμένων πανεπιστημίων δεν είχαν λάβει Ιησουίτικη παιδεία.


Μιλώντας για αριστεία, επιτρέψτε μου να συγχαρώ τον προπονητή Jerry York για την εκπληκτική του καριέρα. Γνωρίζουμε πολύ λίγα για το χόκεϊ επί πάγου στην Ελλάδα, αλλά υποθέτω ότι 1.162 νίκες και τέσσερα εθνικά πρωταθλήματα σίγουρα ταιριάζουν με το «Αιέν Αριστεύειν». Κύριε, προπονητά, εύχομαι να απολαύσετε την περίοδο της συνταξιοδότησής σας.


Κυρίες και κύριοι,


Kαθώς προετοίμαζα την ομιλία μου για σήμερα, θυμήθηκα τις μέρες της αποφοίτησής μου από το Πανεπιστήμιο, μια ολόκληρη γενιά πριν, το 1990.


Oμιλητής στην δική μου τελετή αποφοίτησης εκείνες τις συναρπαστικές ημέρες ήταν ο Καγκελάριος της Δυτικής Γερμανίας, Helmut Kohl, ο οποίος προετοίμαζε ήδη το έδαφος για την επανένωση της διαιρεμένης χώρας του.


«Είναι μέρες χαράς, υπερηφάνειας και ευγνωμοσύνης», μάς είχε πει τότε ο Καγκελάριος Kohl. «Η ελευθερία και η ενότητα γίνονται πραγματικότητα. Το όνειρο ενός ελεύθερου, ειρηνικού και δίκαιου κόσμου θα πραγματοποιηθεί, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα εγκαταλείψουμε τις κοινές μας προσπάθειες».


Και εκείνος κι εμείς στο ακροατήριο, είχαμε κάθε λόγο να είμαστε ενθουσιώδεις. Μόλις οκτώ μήνες πριν από την αποφοίτησή μου, το Τείχος του Βερολίνου, το απόλυτο σύμβολο διαχωρισμού μεταξύ ελευθερίας και δημοκρατίας από τη μία πλευρά και καταστολής και ολοκληρωτισμού από την άλλη, είχε καταρρεύσει.


Ακόμη θυμάμαι να ανατριχιάζω, παρακολουθώντας από την τηλεόραση αυτά τα γεγονότα να εκτυλίσσονται.


Μέσα σε ένα χρόνο από τότε, τα κομμουνιστικά καθεστώτα της Ανατολικής Ευρώπης ανετράπησαν, η Σοβιετική Ένωση έπαψε να υπάρχει και τα τελευταία απομεινάρια του Ψυχρού Πολέμου εξαφανίστηκαν.


Είναι δύσκολο να σας μεταδώσω πόσο αισιόδοξες ήταν οι εποχές εκείνες. Δεν απολαμβάναμε απλώς τη στιγμή. Κάναμε και προβλέψεις για το μέλλον.


Σε ένα δοκίμιο με πολυάριθμες αναφορές, «Το τέλος της Ιστορίας;» -προσέξτε το ερωτηματικό- ο πολιτικός επιστήμονας Francis Fukuyama έγραφε πως «ο θρίαμβος των Δυτικών ιδεών, αντικατοπτρίζεται στο γεγονός ότι κάθε άλλο σύστημα, ως εφικτή εναλλακτική προς στον Δυτικό Φιλελευθερισμό, έχει πλήρως εξαντληθεί».


Αυτό φαινόταν μια πολύ προφανής παραδοχή εκείνη την εποχή.


Πιστεύαμε τότε ότι ο οικονομικός θρίαμβος της Δύσης επί της Σοβιετικής Ένωσης είχε αμετάκλητα καταδείξει ότι η Δημοκρατία ήταν η ιδανική μορφή διακυβέρνησης για κάθε εποχή και κάθε λαό.


Πιστεύαμε ότι ο παγκόσμιος καπιταλισμός, το ελεύθερο εμπόριο και η κατάργηση των εμποδίων στην επικοινωνία, αυτό που ονομάζουμε σήμερα παγκοσμιοποίηση, θα οδηγούσαν σε έναν νέο κόσμο ευημερίας για όλους.


Πιστεύαμε στη δύναμη της τεχνολογίας και της καινοτομίας για την επίλυση όλων των προβλημάτων.


Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αντί να δημιουργήσουμε αυτόν τον ελεύθερο, ειρηνικό και δίκαιο κόσμο, για τον οποίο μιλούσε ο Καγκελαριος Kohl, αντ’ αυτού η δική μου γενιά που αποφοίτησε και οι ηγέτες της, σταματήσαμε την προσπάθεια, αφεθήκαμε στον φιλελεύθερο εφησυχασμό μας και τελικά «χαλαρώσαμε τις κοινές μας προσπάθειες» όπως το έλεγε ο Καγκελάριος.


Τότε, ήταν πιο δύσκολο, μέσα στο κλίμα αισιοδοξίας, να διακρίνουμε τα σημάδια ότι ο κόσμος ήταν πράγματι πολύ πιο περίπλοκος και ότι η ελευθερία και η Δημοκρατία επρόκειτο να αντιμετωπίσουν ένα τσουνάμι προκλήσεων, μεταξύ των οποίων και η άνοδος των λαϊκιστικών και εθνικιστικών αντιλήψεων σε ολόκληρο τον κόσμο. Αλλά πρέπει να σας πω, αυτά τα σημάδια υπήρχαν.


Αλλά η γενιά μου πίστεψε ότι η Δημοκρατία ήταν εύκολη υπόθεση. Ξεχάσαμε ότι απαιτεί συνεχή προσπάθεια και συστηματική συμμετοχή των πολιτών στα κοινά.


Όταν ο σπουδαίος Πρόεδρός σας Abraham Lincoln μιλούσε εύγλωττα για το «ανολοκλήρωτο έργο της Δημοκρατίας», σκοπός του ήταν αυτές οι λέξεις να αντηχήσουν στο μέλλον, αλλά στη δεκαετία του ‘90, έμειναν μόνο στις σελίδες της Ιστορίας.


Μπροστά στην ευφορία που δημιούργησε η κατάρρευση του κομμουνισμού, πολιτικοί και πολιτικοί επιστήμονες θεώρησαν ότι ο οικονομικός φιλελευθερισμός θα δημιουργούσε πιο ανοιχτές κοινωνίες τόσο στη Ρωσία όσο και στην Κίνα.


Και θα περιόριζε τις φιλοδοξίες των απολυταρχικών ηγετών που πάντοτε αντιμετωπίζουν με απαξίωση τους πυλώνες της Δημοκρατίας -ελεύθερη έκφραση, ελευθεροτυπία, ελεύθερες εκλογές- και επιδιώκουν την ανατροπή τους με κάθε δυνατό μέσο.


Μπέρδεψαν την άνοδο της χρηματιστηριακής αγοράς με την παγκόσμια ευημερία. Δεν συνειδητοποίησαν ότι όλες οι μεγάλες ανατροπές παράγουν όχι μόνο νικητές αλλά και ηττημένους.


Η γενιά μου και οι ηγέτες της χρειάστηκαμε χρόνο για να καταλάβουμε ότι οι Δημοκρατίες μας απειλούνται από τις Σειρήνες των λαϊκιστών που προσφέρουν εύκολες λύσεις σε περίπλοκα προβλήματα. Οι φωνές τους ακούγονται, κυρίως επειδή η εισοδηματική ανισότητα έχει αυξηθεί στις κοινωνίες μας και πολλοί, δικαιολογημένα, αισθάνονται ότι έχουν μείνει πίσω.


Αυτοί είναι οι νέοι διαχωρισμοί στο εσωτερικό των κοινωνιών μας – διαχωρισμοί που είναι αντικείμενο εκμετάλλευσης από την αδυναμία να εκτιμήσουμε τη δύναμη της ταυτότητας, την αξία του ανήκειν σε μια κοινότητα και τη σημασία που έχει αυτό για ανθρώπους που απλά δεν μπορούν να κατανοήσουν έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία.


Τα τελευταία τριάντα χρόνια, αγκαλιάσαμε ολόψυχα την τεχνολογία ως δύναμη του καλού, χωρίς να αναλύσουμε πλήρως τις οικονομικές, κοινωνικές αλλά και ηθικές επιπτώσεις της.


Πάρτε για παράδειγμα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πριν από μία δεκαετία, χαιρετίζονταν, δίχως αμφιβολία, ως μια κοινωνική επανάσταση, ανατρέποντας την παραδοσιακή από πάνω προς τα κάτω ιεραρχία της πληροφόρησης και των μέσων ενημέρωσης.


Η αποθέωση της ελευθερίας του λόγου. Ένα θεόσταλτο εργαλείο που θα επέτρεπε στις δημοκρατικές δυνάμεις σε όλο τον κόσμο να οργανωθούν και να γκρεμίσουν την κυβερνητική λογοκρισία αυταρχικών καθεστώτων.


Και πού βρισκόμαστε σήμερα; Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πολώνουν τη δημόσια συζήτηση και μετατρέπουν τη δημόσια σφαίρα σε μια σύγχρονη εκδοχή του Πύργου της Βαβέλ, όπου μιλάμε διαφορετικές γλώσσες και ακούμε μόνο όσους μοιράζονται τις ίδιες απόψεις μαζί μας.


Επιπλέον, είμαστε και πάλι αντιμέτωποι με το αδιανόητο. Έναν πόλεμο στην ευρωπαϊκή ήπειρο που προκαλεί ατελείωτο ανθρώπινο πόνο, αλλά μας απειλεί και με παγκόσμια ύφεση.


Για να μην αναφέρουμε τον «ελέφαντα στο δωμάτιο», την κλιματική αλλαγή. Το πιο περίπλοκο πρόβλημα συλλογικής δράσης που έχει αντιμετωπίσει ποτέ η ανθρωπότητα.


Είμαι βέβαιος ότι θα σκέφτεστε, «γιατί ο Πατέρας Leahy κάλεσε αυτόν τον τύπο να μιλήσει για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος σε μια μέρα γιορτής και χαράς»;


Το κάνω ακριβώς επειδή έχω πολύ μεγάλη πίστη ότι η γενιά σας δεν θα επαναλάβει τα λάθη του παρελθόντος. Αλλά για να το πετύχετε αυτό, για να εκπληρώσετε το ιερό καθήκον σας να αφήσετε στα παιδιά σας έναν καλύτερο κόσμο από αυτόν που κληρονομήσατε, πρέπει να λειτουργήσετε με διαφορετικό τρόπο.


Θα ήθελα να επικαλεστώ τα λόγια του Vaclav Havel, ο οποίος στην ομιλία του κατά την τελετή αποφοίτησης στο Χάρβαρντ το 1995, μίλησε για την έννοια της «ριζικής ανανέωσης του αισθήματος ευθύνης μας».


«Η συνείδησή μας πρέπει να φτάσει να συμβαδίζει με τη λογική μας», έλεγε τότε. Και μου θύμισε τα λόγια του διάσημου Έλληνα συγγραφέα, του Νίκου Καζαντζάκη που έγραψε: «Ν’ αγαπάς τὴν εὐθύνη. Να λές: Εγώ, εγώ μονάχος μου έχω χρέος νὰ σώσω τη γης. Αν δε σωθεί, εγώ φταίω».


Είναι αυτή η αίσθηση ευθύνης που με οδήγησε στον δημόσιο βίο, ως Βουλευτή, Υπουργό, αρχηγό κόμματος και Πρωθυπουργό. Και είναι αυτό το βασικό μήνυμα της συλλογικής ευθύνης και της ατομικής δράσης που ελπίζω η γενιά σας να κάνει πράξη.


Η πρώτη σας ευθύνη είναι να αλλάξετε ριζικά τον τρόπο που οραματίζεστε τη Δημοκρατία στον 21ο αιώνα, χωρίς να παραμελείτε τα «πολιτικά» σας καθήκοντα. Όχι, όχι, δεν προτείνω να γίνετε όλοι πολιτικοί.


Αλλά για όσους από εσάς σκέφτεστε να υπηρετήσετε τα κοινά, σας ενθαρρύνω ολόψυχα να ακολουθήσετε αυτό το μονοπάτι. Γιατί αν οι καλύτεροι και οι πιο έξυπνοι δεν εισέλθουν στο δημόσιο πεδίο, τότε αφήνετε χώρο σε άλλους να το πράξουν.


Ένας διάσημος Έλληνας ροκ σταρ της γενιάς μου, τραγούδησε έναν στίχο που πάντα με με άγγιζε. «Φοβάμαι όλα αυτά που θα γίνουν για μένα, χωρίς εμένα». Μην αφήσετε αυτό να συμβεί στη γενιά σας.


Όσοι από εσάς ξεκινήσετε το συναρπαστικό ταξίδι να υπηρετήσετε τα κοινά, θυμηθείτε ότι είναι δική σας ευθύνη να σκέφτεστε τολμηρά, να μην φοβάστε αποφάσεις που δεν είναι δημοφιλείς και να εξηγείτε ξανά και ξανά ότι η πολιτική είναι κάτι πολύ περισσότερο από την αντανάκλαση συμφερόντων συγκεκριμένων ομάδων ή λόμπι.


Και για όσους από εσάς επιλέξετε άλλους δρόμους στη ζωή σας, σας παρακαλώ θυμηθείτε το δίδαγμα της Αρχαίας Αθήνας: Για να ευδοκιμήσει μια Δημοκρατία πρέπει όλοι οι πολίτες να συμμετέχουν, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο στις υποθέσεις του κράτους.


Αν η πόλη ευδοκιμεί, όπως λέει ο Περικλής σύμφωνα με τον Θουκυδίδη, θα είμαστε όλοι καλύτερα. Λέει στον Επιτάφιο λόγο ο Περικλής: το συμφέρον ενός ιδιώτη εξυπηρετείται καλύτερα όταν η πόλη στο σύνολό της είναι επιτυχημένη παρά όταν υπάρχει ατομική ευημερία αλλά συλλογική αποτυχία. Ένας άνθρωπος μπορεί να είναι προσωπικά ευκατάστατος, αλλά αν η χώρα του καταστραφεί, γίνεται μέτοχος αυτής της γενικής καταστροφής. Ενώ αντίθετα η προσωπική ατυχία είναι πολύ πιο εύκολα αντιμετωπίσιμη σε μια χώρα που χαίρει ευημερίας.


Η Δημοκρατία, αυτή η μέχρι τότε αδιανόητη ιδέα της διακυβέρνησης του λαού από τον λαό, για τον λαό, ήταν το πιο σημαντικό άλμα προόδου στην ανθρώπινη ιστορία. Και τοποθέτησε τον άνθρωπο στο κέντρο του σύμπαντος.


Στην αρχαία Ελλάδα, τα κτίρια κατασκευάζονταν για να φιλοξενούν ανθρώπινα σώματα και να τέρπουν τα μάτια ανδρών και γυναικών, όχι γιγάντων. Οι Θεοί απεικονίζονταν ως άνθρωποι, όχι ως ζώα, τέρατα ή φανταστικά πλάσματα.


Και ο κυβερνήτης -ο νομοθέτης και ο δικαστής- ήταν για πρώτη φορά ο απλός πολίτης. Όπως έγραψε ο Σοφοκλής στην Αντιγόνη: «Θαύματα υπάρχουν πολλά, τίποτε όμως πιο θαυμαστό από τον άνθρωπο».


Η επανεφεύρεση της δημοκρατίας τον 21ο αιώνα μπορεί να ακούγεται δύσκολη υπόθεση. Αλλά αυτή είναι η πρόκληση που έχετε μπροστά σας.


Σας προτρέπω να μην αφήνετε σε άλλους να κρίνουν την επιβίωση των δημοκρατικών μας ιδεωδών.


Εάν πιστεύετε ότι είστε οι καλύτεροι και ο πιο έξυπνοι -που πρέπει να το πιστεύετε, αφού αποφοιτάτε από αυτό το πανεπιστήμιο- τότε αναλάβετε τις ευθύνες σας.


Επειδή δεν μπορείτε να αναθέσετε αυτήν την ευθύνη σε κανέναν άλλο.


Το πώς θα μοιάζει η Δημοκρατία σε 20 ή 30 χρόνια, όταν εσείς θα είστε σε θέσεις επιρροής και εξουσίας, εξαρτάται από εσάς.


Έχετε την ευλογία να έχετε αποκτήσει μια εξαιρετική εκπαίδευση. Είμαι βέβαιος ότι όλοι έχετε ξεπεράσει τη μια ή την άλλη μορφή αντιξοότητας για να βρίσκεστε εδώ που βρίσκεστε σήμερα. Μη χάνετε την πίστη σας ότι μπορείτε να αλλάξετε τον κόσμο και να τον κάνετε ένα καλύτερο μέρος για όλους.


Το πανεπιστήμιό σας σάς έχει διδάξει τη δύναμη της ορθολογικής σκέψης. Αγκαλιάστε την με σθένος. Ο Πρόεδρος Ομπάμα, μιλώντας σε μια άλλη τελετή αποφοίτησης πριν από μερικά χρόνια, είχε επισημάνει πολύ σωστά ότι «στην πολιτική και στη ζωή, η άγνοια δεν είναι αρετή. Δεν είναι ωραίο να μην ξέρεις για τι μιλάς».


Αλλά θα ήθελα να προσθέσω το εξής: κάντε το με ταπεινοφροσύνη. Με απόλυτη ταπεινοφροσύνη. Όσο περήφανοι και αν είστε για όσα πετύχατε, μην αφήσετε κανέναν να σας κατηγορήσει ότι είστε μια απόμακρη ελίτ.


Μην σκέφτεστε κλεισμένοι μέσα στον μικρόκοσμό σας. Πλησιάστε όσους δεν είχαν το προνόμιo μίας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Κατανοήστε τις ανησυχίες τους.


Να είστε περήφανοι για τα επιτεύγματά σας, αλλά μην υποκύπτετε στην αλαζονεία να πιστεύετε ότι όλα όσα έχετε καταφέρει στη ζωή οφείλονται αποκλειστικά στη σκληρή δουλειά σας. Η τύχη παίζει μεγαλύτερο ρόλο στη ζωή απ’ ό,τι νομίζουμε.


Και προτού κατέβω από το βήμα, υπάρχει κάτι ακόμα που θέλω να μοιραστώ μαζί σας, από την εμπειρία μου ως μεσήλικας. Ενώ θα κάνετε ό,τι περισσότερο μπορείτε για να βελτιώσετε τον κόσμο και να αφήσετε το σημάδι σας σε αυτόν, αφιερώστε χρόνο για να απολαύσετε το μεγάλο δώρο που σας χάρισε ο Θεός: τη ζωή.


Το κυνήγι της ευτυχίας είναι ένα ελληνικό κληροδότημα, όπως η Δημοκρατία. Η ακαδημαϊκός Edith Hamilton, συγκρίνοντας προηγούμενους πολιτισμούς με τον Ελληνικό πολιτισμό, σημείωσε ότι τους παλαιότερους πολιτισμούς τους απασχολούσε ο θάνατος και επικέντρωναν όλες τους τις Τέχνες σε αυτόν, ενώ οι Έλληνες κοίταξαν κατάματα τη χαρά της ζωής.


«Το να χαίρεσαι τη ζωή, το να βρίσκεις τον κόσμο όμορφο και ευχάριστο για να ζεις μέσα του, ήταν σημάδι του ελληνικού πνεύματος, που το ξεχώριζε από όσα προηγήθηκαν», έγραψε η Hamilton.


Πριν από έναν αιώνα, ο Κωνσταντίνος Καβάφης έγραφε το πιο διάσημο ποίημά του, την «Ιθάκη». Το νόημά του ήταν απλό. Σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι.


«Η Ιθάκη σ’ έδωσε τ’ ωραίο ταξίδι.

Χωρίς αυτήν δεν θα ‘βγαινες στον δρόμο.

Άλλά δεν έχει να σε δώσει πια.

Κι αν πτωχική την βρεις, η Ιθάκη δεν σε γέλασε.

Έτσι σοφός που έγινες, με τόση πείρα,

ήδη θα το κατάλαβες οι Ιθάκες τί σημαίνουν»


Θέλω να ευχηθώ σε όλους σας καλή επιτυχία στην επίτευξη των στόχων που έχετε θέσει για τον εαυτό σας σήμερα, αλλά με τον καιρό θα ανακαλύψετε, όπως και εγώ, ότι τίποτα δεν θα σας κάνει να νιώσετε πιο πλήρεις, από τις σχέσεις που δημιουργείτε και καλλιεργείτε στη ζωή σας.


Δώστε στα χρόνια που έρχονται ό,τι καλύτερο από το ταλέντο και τον δυναμισμό σας, αλλά μην παραβλέψετε την αγάπη των γονέων και των αδελφών σας που βρίσκονται σήμερα εδώ και σας θαυμάζουν, με χαρά που δεν κρύβεται, καθώς ξεκινάτε να ανακαλύψετε τη ζωή που ανοίγεται μπροστά σας σε αυτόν, τον 21ο, αιώνα.


Και είναι εξίσου σημαντικό να σκεφτείτε και να φροντίσετε τις σχέσεις που θα δημιουργήσετε στο μέλλον με τον σύζυγο ή τη συζυγό σας, τα παιδιά σας και τους φίλους σας.


Όπως έλεγαν κι οι Beatles, οι μεγάλοι «φιλόσοφοι» της νιότης μου: «Και στο τέλος, η αγάπη που παίρνεις είναι τόση όση και η αγάπη που δίνεις». Πάνω απ’ όλα, αυτό μετρά περισσότερο και εκεί θα βρείτε τη μεγαλύτερη ικανοποίηση.


Η καλύτερη συμβουλή που μπορώ να σας δώσω, καθώς σας αποχαιρετώ, είναι να μην ανησυχείτε για τους ανέμους και τις καταιγίδες που μπορεί να συναντήσετε καθώς ξανοίγεστε στην πραγματική ζωή. Οι άνθρωποι δεν φτιάχτηκαν για ασφαλή λιμάνια. Σαλπάρετε για τους μακρινούς ορίζοντες. Σας εγγυώμαι ότι θα είναι μια σπουδαία περιπέτεια.


Σας ευχαριστώΌλα τα είχαμε η Αλβανίδα ΥΠΕΞ μας έλειπε να προκαλεί με ανύπαρκτα ζητήματα

 


Για την εσωτερική τους προβολή, οι πολιτικοί όλων των χωρών προσπαθούν να γίνονται αρεστοί στους ψηφοφόρους τους, προκαλώντας χωρίς να υπολογίζουν τις επιπτώσεις.

Αυτό έκανε και η Αλβανίδα ΥΠΕΞ που προκαλώντας τους Έλληνες, έθεσα θέμα δήθεν «περιουσιών των Τσάμηδων» στην Ελλάδα, και αγνόησε ότι αυτό μπορεί να κάνει κακό στις σχέσεις των δύο χωρών.

Κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων με τον κ. Δένδια, η Όλτα Τζάσκα έθιξε ένα θέμα που εγείρει τα τελευταία χρόνια η αλβανική πλευρά, για να λάβει την αποστομωτική απάντηση του κ. Δένδια πως η Ελλάδα συζητά ειλικρινά «επί πραγματικών ζητημάτων, δηλαδή ζητημάτων που η ελληνική πλευρά αποδέχεται ότι υφίστανται και όχι επί ζητημάτων που η ελληνική πλευρά θεωρεί ότι δεν υφίστανται».

Μάλιστα, στη δήλωση της κυρίας Τζάσκα έγινε και αναφορά για τη διατήρηση του «νόμου περί εμπολέμου», με τον Έλληνα ΥΠΕΞ να απαντά ότι αποτελεί έναν αναχρονισμό και θα πρέπει να απαλειφθεί. «Και σε αυτό νομίζω ότι συμφωνήσαμε ότι πρέπει να εργαστούμε ώστε οι εσωτερικές διαδικασίες για την κατάργησή του να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η απάντηση του Νίκου Δένδια ήταν ξεκάθαρη, καθώς συμφώνησε ότι οι διμερείς σχέσεις έχουν αναπτυχθεί σε τέτοιο βαθμό που η διατήρηση του «νόμου περί εμπολέμου» αποτελεί έναν αναχρονισμό και θα πρέπει να απαλειφθεί, και συμπλήρωσε: «Και σε αυτό νομίζω ότι συμφωνήσαμε ότι πρέπει να εργαστούμε ώστε οι εσωτερικές διαδικασίες για την κατάργησή του να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό».

Βεβαίως, επισήμανε, «αυτό σημαίνει συζήτηση επί πραγματικών ζητημάτων, δηλαδή ζητημάτων που η ελληνική πλευρά αποδέχεται ότι υφίστανται και όχι επί ζητημάτων που η ελληνική πλευρά θεωρεί ότι δεν υφίστανται» και προσέθεσε: «Και βέβαια, η οποιαδήποτε προσπάθεια δημιουργίας και συζήτησης μη υπαρκτών ζητημάτων φοβούμαι ότι θα έχει συνέπειες σε πολλαπλά επίπεδα, π.χ. την ανάγκη της Ελλάδας να θέσει ζητήματα που αφορούν και τη δική σας ενταξιακή πορεία. Ούτως ή άλλως, εμείς θεωρούμε ότι η ελληνική εθνική μειονότητα εδώ στην Αλβανία, αλλά και η αλβανική κοινότητα που ζει και εργάζεται στην Ελλάδα είναι γέφυρα μεταξύ των δύο χωρών μας. Και γι' αυτό θα πρέπει να συζητάμε και συζητήσαμε θέματα που απασχολούν και τις δύο ομάδες, και την ελληνική εθνική μειονότητα, αλλά και την αλβανική κοινότητα που ζει στην Ελλάδα».Πόσο έχει αλλάξει η ζωή στη Ρωσία τρεις μήνες μετά την έναρξη του πολέμου

 


Όταν ο Πούτιν ανακοίνωσε την εισβολή στην Ουκρανία, ο πόλεμος φάνταζε πολύ μακριά από το ρωσικό έδαφος. Ωστόσο, μέσα σε λίγες μέρες η σύγκρουση έφτασε στο «σπίτι» του Ρώσου προέδρου, όχι με πυραύλους και όλμους, αλλά με άνευ προηγουμένου κυρώσεις από δυτικές χώρες και αποχωρήσεις πολυεθνικών κολοσσών.

Η ζωή των απλών Ρώσων πολιτών έχει αλλάξει σημαντικά τρεις μήνες μετά την εισβολή της 24ης Φεβρουαρίου. Τα μεγάλα εμπορικά κέντρα της Μόσχας έχουν μετατραπεί σε απόκοσμες εκτάσεις με άδειες βιτρίνες που κάποτε ήταν γεμάτες με εμπορεύματα από εταιρείες της Δύσης.

Πόσο έχει αλλάξει η ζωή στη Ρωσία τρεις μήνες μετά την έναρξη του πολέμου-1

Τα McDonald’s, ύστερα από 30 και πλέον έτη λειτουργίας, εγκατέλειψαν οριστικά τη Ρωσία, ως απάντηση στην εισβολή της στην Ουκρανία. Η IKEA ανέστειλε τις δραστηριότητές της στη χώρα. Δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας που κάποτε θεωρούνταν ασφαλείς, τίθενται πλέον υπό αμφισβήτηση.

Οι πετρελαϊκοί κολοσσοί BP και Shell, καθώς και η αυτοκινητοβιομηχανία Renault αποχώρησαν, παρά τις τεράστιες επενδύσεις τους στη Ρωσία. Η Shell ανακοίνωσε ότι η έξοδός της από τη χώρα θα της κοστίσει περίπου 5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Τον δρόμο που χάραξαν οι πολυεθνικές, ακολούθησαν χιλιάδες Ρώσοι πολίτες που είχαν την οικονομική δυνατότητα να το πράξουν. Άνδρες νέοι σε ηλικία τράπηκαν σε φυγή, φοβούμενοι ότι το Κρεμλίνο θα επιβάλει υποχρεωτική στράτευση προκειμένου να τροφοδοτήσει την πολεμική του μηχανή.

Αλλά η φυγή έχει δυσκολέψει, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Καναδάς έχουν απαγορεύσει τις πτήσεις από και προς τη Ρωσία. Για να φτάσει πλέον ένας Ρώσος στην πρωτεύουσα της Εσθονίας, Ταλίν, χρειάζεται να ταξιδέψει 12 ώρες μέσω… Κωνσταντινούπολης, ενώ παλαιότερα απαιτούνταν μόλις 90 λεπτά.

Ακόμη και η πρόσβαση στο Διαδίκτυο ή στα social media έχει περιοριστεί για τους Ρώσους. Τον Μάρτιο, το Κρεμλίνο απαγόρευσε το Facebook και το Instagram – αν και αυτό μπορεί να παρακαμφθεί με τη χρήση VPN – και μπλόκαρε την πρόσβαση σε ιστοτόπους ξένων ειδησεογραφικών μέσων, μεταξύ των οποίων το BBC, το Voice of America και το Deutsche Welle.

Πολλά και σημαντικά ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης, όπως το Ekho Moskvy και η Novaya Gazeta, έκλεισαν ή ανέστειλαν τη λειτουργία τους μετά την ψήφιση νόμου που προβλέπει ποινή φυλάκισης έως και 15 έτη για ρεπορτάζ που περιλαμβάνουν «ψευδείς ειδήσεις» σχετικά με τον πόλεμο.

Αν και ορισμένες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η στήριξη των Ρώσων για τον πόλεμο στην Ουκρανία είναι ισχυρή, τα αποτελέσματα είναι πιθανό να μην αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα, καθώς υπάρχουν ερωτηθέντες που παραμένουν σιωπηλοί ή επιφυλακτικοί στο να εκφράσουν τις αληθινές απόψεις τους.

Πόσο έχει αλλάξει η ζωή στη Ρωσία τρεις μήνες μετά την έναρξη του πολέμου-2

Επιδείνωση του οικονομικού κλίματος παρά το ισχυρό ρούβλι

Στις πρώτες μέρες του πολέμου, το ρούβλι απώλεσε τη μισή αξία του. Αλλά οι προσπάθειες στήριξης της κυβέρνησης έχουν φέρει την αξία του σε προ εισβολής επίπεδα. Σε ό,τι αφορά την οικονομική δραστηριότητα, «αυτή είναι μια εντελώς διαφορετική ιστορία», δήλωσε ο Κρις Γουίφερ, βετεράνος οικονομικός αναλυτής στη Macro-Advisory.

«Βλέπουμε επιδείνωση του οικονομικού κλίματος σε ένα ευρύ φάσμα τομέων. Οι εταιρείες προειδοποιούν ότι εξαντλούνται τα αποθέματα ανταλλακτικών. Πολλές επιχειρήσεις θέτουν τους εργαζομένους τους σε καθεστώς μερικής απασχόλησης, ενώ άλλες τους ειδοποιούν ότι πρέπει να κατεβάσουν ρολά. Υπάρχει λοιπόν πραγματικός φόβος ότι η ανεργία θα αυξηθεί κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, καθώς και ότι θα σημειωθεί μεγάλη πτώση στην κατανάλωση, τις λιανικές πωλήσεις και τις επενδύσεις», ανέφερε ο Γουίφερ στο Associated Press και πρόσθεσε ότι το ισχυρό ρούβλι δημιουργεί επίσης προβλήματα στον προϋπολογισμό.

Εάν ο πόλεμος συνεχιστεί, υπάρχει ο κίνδυνος περισσότερες εταιρείες να αποχωρήσουν από τη Ρωσία. Ο Γουίφερ σημείωσε ότι όσες έχουν μόνο αναστείλει τις δραστηριότητές τους, ενδέχεται να τις επανεκκινήσουν εάν επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός και ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία. Τόνισε, ωστόσο, ότι το παράθυρο για αυτό το ενδεχόμενο μπορεί να κλείσει.

«Αν επισκεφθείτε εμπορικά κέντρα στη Μόσχα, θα δείτε πολλά καταστήματα ρούχων, τα οποία ανήκουν σε δυτικούς ομίλους, απλώς να έχουν κατεβάσει ρολά. Τα ράφια τους είναι ακόμα γεμάτα, τα φώτα είναι ακόμα αναμμένα. Απλώς δεν είναι ανοιχτά. Άρα δεν έχουν αποσυρθεί ακόμα. Περιμένουν να δουν τι θα συμβεί στη συνέχεια», εξήγησε.

Αυτές οι εταιρείες θα χρειαστεί σύντομα να επιλύσουν το ζήτημα λειτουργίας των επιχειρήσεών τους στη Ρωσία, τόνισε ο Γουίφερ. «Πλησιάζουμε στο στάδιο όπου οι εταιρείες αρχίζουν να ξεμένουν από χρόνο ή ίσως και υπομονή», κατέληξε.


Mε πληροφορίες από AP News

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΖελένσκι: Είμαι πρόθυμος να συναντηθώ με τον Πούτιν για να λήξει ο πόλεμος


 

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι ο μοναδικός ρώσος αξιωματούχος με τον οποίο είναι πρόθυμος να συναντηθεί και με ένα μόνο θέμα στην ατζέντα: τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Ζελένσκι, συμμετείχε διαδικτυακά σε συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός.

Ο Ουκρανός πρόεδρος σημείωσε πως ο σχεδιασμός συνομιλιών με τη Μόσχα γίνεται ολοένα και πιο δύσκολος, επικαλούμενος τα εγκλήματα που φέρεται να διέπραξε ο ρωσικός στρατός στη διάρκεια αυτού του πολέμου.

Υπογράμμισε επίσης ότι οποιαδήποτε απόπειρα ανάκτησης δια της βίας της χερσονήσου της Κριμαίας, που η Ρωσία προσάρτησε το 2014, θα προκαλούσε εκατοντάδες χιλιάδες θύματα.
Σε παράκρουση ο Ερντογάν: Για μένα δεν υπάρχει πια Μητσοτάκης


 

Η Τουρκία δεν μπορεί να χωνέψει ότι η Ελλάδα έχει σοβαρή κυβέρνηση, δεν μπορεί να χωνέψει ότι η Ελλάδα δεν είναι πλέον η ψαροκώσταινα που μπορούσε η Τουρκία να της κάνει ότι θέλει χωρίς επιπτώσεις.

Την οργή του Ερντογάν έχει προκαλέσει όχι μόνο η πρόσφατη επιτυχημένη επίσκεψη Μητσοτάκη στις ΗΠΑ, η συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και η ιστορική ομιλία στο Κογκρέσο. Αυτό που προκάλεσε την οργή του είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποκάλυψε τις επεκτατικές βλέψεις που έχει το καθεστώς Ερντογάν, δείχνοντας τον χάρτη  «της Γαλάζιας Πατρίδας» στον Τζό Μπάιντεν.

«Δείτε την εικόνα για να αντιληφθείτε γιατί μιλάμε για τον αναθεωρητισμό, την αμφισβήτηση της κυριαρχίας και την ενεργή απειλή, η οποία παίρνει σάρκα και οστά με τις καθημερινές παραβιάσεις του ελληνικού εναερίου χώρου από τα τουρκικά αεροπλάνα τα οποία κάνουν επικίνδυνες υπερπτήσεις πάνω από κατοικημένα ελληνικά νησιά» ήταν το περίγραμμα των όσων είπε ο Ελληνας πρωθυπουργός στον Αμερικανό πρόεδρο, όσο ήταν οι δυο τους στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου.

Από τότε τα στελέχη του καθεστώτος στην Τουρκία είναι σε παράκρουση, γιατί απλά δεν τους βγαίνει τίποτα από ότι τους έβγαινε, και έχουν απέναντι τους μια σοβαρή κυβέρνηση στην Ελλάδα που δεν μπορούν να την διαχειριστούν.

Σκληρές δηλώσεις, που δυναμιτίζουν έτι περαιτέρω το κλίμα, έκανε ο Τούρκος πρόεδρος μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου. «Για μένα δεν υπάρχει πια Μητσοτάκης» είπε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν σκοπεύει να συναντηθεί ξανά με τον Έλληνα πρωθυπουργό.

Ο Ερντογάν σε παράκρουση «δαιμονοποίησε» ουσιαστικά τον πρωθυπουργό της Ελλάδας, και αυτό δεν καταλαβαίνει είναι σε βάρος του ίδιου. 

«Οι ΗΠΑ θα αποφασίσουν μόνες τους για την πώληση F-16 στην Τουρκία, δεν θα συμβουλευτούν τον Έλληνα πρωθυπουργό» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ερντογάν, μην κρύβοντας την ενόχλησή του. Παράλληλα, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, ο Τούρκος πρόεδρος ανακοίνωσε ότι δεν θα διεξαχθεί το Στρατηγικό Συμβούλιο Συνεργασίας ανάμεσα σε Άγκυρα και Αθήνα, κίνηση που είναι και αυτή λάθος για την Τουρκία.

«Αυτή την στιγμή υπάρχουν σχεδόν δέκα βάσεις στην Ελλάδα. Και άραγε με αυτες τις βάσεις η Ελλάδα ποιον απειλεί; Και γιατί στήνονται αυτές οι βάσεις στην Ελλάδα» διερωτήθηκε ο Ερντογάν και συνέχισε: «Αυτή την στιγμή η Ελλάδα έχει χρέος 400 δισ. ευρώ προς την Ευρώπη. Συνομιλήσαμε μαζί τους και συμφωνήσαμε να μην βάζουμε τρίτους μεταξύ μας Αλλά, παρ' όλα αυτά, ο Μητσοτάκης μίλησε στη Γερουσία και είπε να μην δώσουν τα F-16 στην Τουρκία».

«Φέτος θα κάναμε το Συμβούλιο Στρατηγικής Συνεργασίας. Πλέον για εμένα δεν υπάρχει Μητσοτάκης. Πλέον δεν δέχομαι με τίποτε να κάνω μια τέτοια συνάντηση μαζί του, διότι εμείς πορευομαστε με έντιμους πολιτικούς, που κρατάνε την υπόσχεσή τους. Τα παραπέρα ας τα σκεφτεί ο Μητσοτάκης. Ας συναντηθεί με όποιον θέλει και ας κάνει βάσεις με όποιους θέλει. Και δεν πιστεύω πως η Αμερική θα αποφασίσει σύμφωνα με αυτά που είπε ο Μητσοτάκης» τόνισε επίσης.

Η απάντηση της Ελλάδας :

«Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υπερασπίζεται σθεναρά και αποτελεσματικά τόσο τα εθνικά μας δίκαια όσο και τη διεθνή νομιμότητα. Η ελληνική εξωτερική πολιτική είναι ισχυρά βασισμένη στην ιστορία, το διεθνές δίκαιο και τις συμμαχίες μας, όσο κι αν αυτό ενοχλεί κάποιους. Δεν θα μπούμε σε αντιπαράθεση δηλώσεων με την ηγεσία της Τουρκίας. Η πολιτική μας είναι πολιτική αρχών» σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου.«Κλειδί» η Ελλάδα για την απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο

 


Κλειδί για την ολική απεξάρτηση της Νοτιοανατολικής Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο αποτελούν οι νέες υποδομές εισαγωγής και διαμετακόμισης φυσικού αερίου που αναπτύσσονται στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παράλληλα, πέρα από τα έργα που βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξέδωσε την περασμένη εβδομάδα θετική γνωμοδότηση για την κατασκευή του αγωγού EastMed (Κύπρος - Ελλάδα - Ιταλία) προσδιορίζοντας τις προκαταρκτικές περιβαλλοντικές απαιτήσεις το έργου.

Στις ανακοινώσεις που έγιναν την περασμένη εβδομάδα για το πρόγραμμα RePower EU που αποσκοπεί στην υποκατάσταση του ρωσικού φυσικού αερίου αλλά και των υδρογονανθράκων συνολικά, ανεξαρτήτως προέλευσης, μεταξύ των άλλων, γίνεται ονομαστική αναφορά:

Στον ελληνοβουλγαρικό αγωγό φυσικού αερίου, που αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το καλοκαίρι

Στη νέα δεξαμενή υγροποιημένου φυσικού αερίου στη Ρεβυθούσα που επίσης αναμένεται να λειτουργήσει το καλοκαίρι,

Στην πλωτή δεξαμενή υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη αναμένεται να λειτουργήσει στα τέλη του 2023

Ο αγωγός EastMed σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα έχει συνολική μεταφορική ικανότητα 21 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων το χρόνο και θα αποτελείται από:

Το θαλάσσιο τμήμα Κύπρος - Κρήτη που περιλαμβάνει δύο αγωγούς, μήκους 690 και 740 χιλιομέτρων αντίστοιχα από τα οποία 400 χλμ. βρίσκονται εντός ελληνικής επικράτειας, δυναμικότητας 11 και 10 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων αντίστοιχα.

Σταθμούς μέτρησης και συμπίεσης στην Κρήτη

Υποθαλάσσια όδευση από την Κρήτη έως την Πελοπόννησο.

Το χερσαίο τμήμα του αγωγού 48" που διασχίζει την Πελοπόννησο από το σημείο προσαιγιάλωσης νοτιοανατολικά της Π.Ε. Λακωνίας έως το σημείο προσαιγιάλωσης βορειοδυτικά της Π.Ε. Αχαΐας, στη νότια ακτή του Πατραϊκού Κόλπου.

Τον κλάδο Μεγαλόπολης, που προβλέπεται να συνδέσει τον αγωγό με το Εθνικό Σύστημα στην περιοχή της Μεγαλόπολης (περιοχή Περιβόλια).

Το υποθαλάσσιο τμήμα του αγωγού που διασχίζει τον Πατραϊκό Κόλπο έως την θέση προσαιγιάλωσης νοτιοδυτικά της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.

Το χερσαίο τμήμα του αγωγού που διασχίζει τη Δυτική Ελλάδα, από τη θέση προσαιγιάλωσης έως το σταθμό συμπίεσης του έργου Ποσειδών στο Φλωροβούνι (νοτιοδυτικά της Π.Ε. Θεσπρωτίας).