Πέμπτη 4 Μαΐου 2023

15 Ερωτήσεις & Απαντήσεις για το Πρόγραμμα Εσωτερικής Κινητικότητας Φοιτητών (Εσωτερικό ERASMUS)

 1. Τι είναι το Πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας;

Είναι πρόγραμμα που παρέχει τη δυνατότητα σε φοιτητές/τριες που είναι εγγεγραμμένοι/ες σε προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου Τμήματος/Μονοτμηματικής Σχολής Α.Ε.Ι. ελληνικών Πανεπιστημίων και δεν έχουν υπερβεί τον ελάχιστο χρόνο φοίτησης του  προγράμματος σπουδών να μετακινηθούν σε ομοειδές ή μη ομοειδές πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου Τμήματος/ Μονοτμηματικής Σχολής άλλου Α.Ε.Ι. της χώρας για ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο, να παρακολουθήσουν τις εκπαιδευτικές του δραστηριότητες και να αξιολογηθούν σε αυτές. Πχ. ένας φοιτητής της Αρχιτεκτονικής θα μπορεί να παρακολουθήσει ένα εξάμηνο σε τμήμα Φιλοσοφίας ή ένας φοιτητής Νομικής σε τμήμα Οικονομικών άλλου ΑΕΙ.

 

2. Γιατί είναι καινοτόμο;

Το πρόγραμμα αποτελεί καινοτομία, καθώς για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα σε προπτυχιακούς φοιτητές να παρακολουθήσουν για ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο μαθήματα άλλων σχολών του ίδιου ή διαφορετικού επιστημονικού πεδίου σπουδών από αυτό που έχει επιλέξει και εισαχθεί ο/η φοιτητής/τρια.

 

3. Πώς θα επωφεληθούν οι φοιτητές/τριες;

Το πρόγραμμα τους δίνει τη δυνατότητα να εξερευνήσουν νέες γνωστικές περιοχές, να αποκτήσουν διεπιστημονική αντίληψη, να διευρύνουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους και να αναπτύξουν νέες εμπειρίες σε ένα διαφορετικό ακαδημαϊκό περιβάλλον.

 

4. Πότε θα ξεκινήσει η εφαρμογή του;

Το πρόγραμμα θα τεθεί σε λειτουργία για πρώτη φορά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 για αιτήσεις, και για μετακινήσεις από το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024.

 

5. Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν;

Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε προπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια που:

 • Έχει ολοκληρώσει το πρώτο ακαδημαϊκό εξάμηνο του πρώτου έτους σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών που είναι εγγεγραμμένος/η,
 • του/της υπολείπονται κατ’ ελάχιστον τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες για τη λήψη του πτυχίου,
 • δεν έχει υπερβεί την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης του προγράμματος σπουδών,
 • δεν έχει μετακινηθεί άλλη φορά στο πλαίσιο του προγράμματος εσωτερικής κινητικότητας κατά τη διάρκεια της φοίτησής του/ης στο συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου.
 • δεν έχει ενταχθεί σε καθεστώς μερικής φοίτησης κατά το εξάμηνο για το οποίο αιτείται συμμετοχής στο πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας

 

6. Η προηγούμενη συμμετοχή σε προγράμματα κινητικότητας φοιτητών/τριών ή ανταλλαγής φοιτητών/τριών στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων ή της πρωτοβουλίας ευρωπαϊκών πανεπιστημίων ή διμερών συμφωνιών μεταξύ Πανεπιστημίων της ημεδαπής με Πανεπιστήμια της αλλοδαπής αποτελεί λόγο αποκλεισμού;

Όχι.

 

7. Πόσες φορές μπορούν να συμμετάσχουν;

Μία φορά έως την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου και την απονομή του τίτλου σπουδών.

 

8. Πόσοι μπορούν να συμμετάσχουν ανά Τμήμα;

Ο ανώτατος αριθμός των φοιτητών/τριών που μπορούν να μετακινούνται ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο προς κάθε πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου ισούται με το δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού αριθμού των εισακτέων του Τμήματος/Μονοτμηματικής Σχολής υποδοχής.

 

9. Πώς και πότε γίνονται οι αιτήσεις;

Η υποβολή αιτήσεων πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας του Υπουργείου  Παιδείας και Θρησκευμάτων:

 • Τον Μάιο κάθε έτους για τη μετακίνηση φοιτητών/τριών που πραγματοποιείται κατά το χειμερινό εξάμηνο του επόμενου ακαδημαϊκού έτους και
 • τον Νοέμβριο κάθε έτους για τη μετακίνηση φοιτητών/τριών που πραγματοποιείται κατά το εαρινό εξάμηνο του ίδιου ακαδημαϊκού έτους.

 

10. Με ποια κριτήρια αξιολογούνται οι αιτήσεις;

Η αξιολόγηση των υποψηφίων πραγματοποιείται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 • το έτος σπουδών στο οποίο βρίσκεται ο/η υποψήφιος/α,
 • τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που διαθέτει ο/η υποψήφιος/α,
 • τους λόγους που επικαλείται ο/η υποψήφιος/α για την αποδοχή της αίτησής του/ης.

 

11. Μέχρι πότε γίνεται η αξιολόγηση των αιτήσεων από τη Συνέλευση του Τμήματος/της Μονοτμηματικής Σχολής;

 • Έως την 31η Ιουλίου κάθε έτους για τη μετακίνηση των φοιτητών/τριών που πραγματοποιείται κατά το χειμερινό εξάμηνο του επόμενου ακαδημαϊκού έτους και
 • έως την 15η Δεκεμβρίου κάθε έτους για τη μετακίνηση των φοιτητών/τριών που πραγματοποιείται κατά το εαρινό εξάμηνο του ίδιου ακαδημαϊκού έτους.

 

12. Πού εντάσσονται οι μετακινούμενοι/ες φοιτητές/τριες κατά τη διάρκεια της μετακίνησης - φοίτησής τους στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος/της Μονοτμηματικής Σχολής υποδοχής;

Οι μετακινούμενοι/ες φοιτητές/φοιτήτριες εντάσσονται:

 • στο αντίστοιχο εξάμηνο (χειμερινό ή εαρινό) του προγράμματος σπουδών που βρίσκεται κάθε μετακινούμενος/η φοιτητής/τρια, εφόσον προέρχεται από ομοειδές πρόγραμμα σπουδών,
 • στο αντίστοιχο εξάμηνο (χειμερινό ή εαρινό) του πρώτου έτους του προγράμματος σπουδών, εφόσον προέρχεται από μη ομοειδές πρόγραμμα σπουδών.

 

13. Ποια δικαιώματα και υποχρεώσεις έχουν οι μετακινούμενοι/ες φοιτητές/τριες κατά το χρονικό διάστημα της φοίτησής τους στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος/της Μονοτμηματικής Σχολής υποδοχής; 

Έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των φοιτητών/τριών του Α.Ε.Ι. υποδοχής σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Α.Ε.Ι. και τον κανονισμό προπτυχιακών σπουδών.

 

14. Γίνεται αναγνώριση των ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων;

Φυσικά.

 • Αν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος του Α.Ε.Ι. υποδοχής έχει χαρακτηριστεί ως ομοειδές με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος προέλευσης, αναγνωρίζεται το σύνολο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που αξιολογήθηκε επιτυχώς ο/η φοιτητής/τρια και προσμετράται για την απονομή του τίτλου σπουδών το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που αντιστοιχούν σε αυτές.
 • Αν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος υποδοχής έχει χαρακτηριστεί ως μη ομοειδές με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος προέλευσης, μπορεί να αναγνωρίζονται οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες στις οποίες αξιολογήθηκε επιτυχώς ο/η φοιτητής/τρια και να προσμετρώνται για την απονομή του τίτλου σπουδών οι πιστωτικές μονάδες που αντιστοιχούν σε αυτές ως μαθήματα ελεύθερης επιλογής, με ανώτατο όριο έως το δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού αριθμού πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών.

 

15. Μπορεί να γίνει αναγνώριση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων μετά από κατατακτήριες εξετάσεις; 

Ναι, μπορούν να απαλλαγούν από την υποχρέωση παρακολούθησης και αξιολόγησης σε μαθήματα ή εκπαιδευτικές δραστηριότητες του προγράμματος σπουδών,  εφόσον  αξιολογήθηκαν επιτυχώς στο πλαίσιο του προγράμματος εσωτερικής κινητικότητας.

Χρειάζεται:

 • Να αιτηθούν την αναγνώρισή τους και την προσμέτρηση των αντίστοιχων πιστωτικών μονάδων, ανεξαρτήτως αν τα μαθήματα και οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες προσμετρήθηκαν για τη λήψη πτυχίου,
 • H ύλη των μαθημάτων/εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων να συμπίπτει με την ύλη του προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου του Τμήματος/της Μονοτμηματικής Σχολής.
 • Να ληφθεί απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος/της Μονοτμηματικής Σχολής που έχει την επιμέλεια οργάνωσης του προγράμματος.

 
Αποδόμηση του βασικού αφηγήματος του ΣΥΡΙΖΑ για την οικονομία

  • Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει: «Ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια».
  • Τι ισχύει: Ο ΣΥΡΙΖΑ έβαλε τη χώρα στο τρίτο μνημόνιο και η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα της Ε.Ε. που μπήκε σε καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας μετά την τυπική λήξη του τρίτου μνημονίου από την οποία την έβγαλε η Νέα Δημοκρατία μετά από 11 συνεχόμενες θετικές αξιολογήσεις της Ε.Ε., τον Αύγουστο 2022.
 • Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει: «Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε καταφέρει να ρυθμίσει το χρέος».
  • Τι ισχύει: Ο ΣΥΡΙΖΑ παρέλαβε το δημόσιο χρέος στο 180% το 2015 και το παρέδωσε στο 181% το 2019, ενώ το 2022 το ελληνικό δημόσιο χρέος σημείωσε τη μεγαλύτερη και ταχύτερη πτώση στην Ε.Ε. κατά 36 μονάδες και βρίσκεται στο 171% με εκτίμηση ότι το 2023 θα μειωθεί περαιτέρω στο 160%.
 • Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει: «Ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να αφήσει 37 δισ. ευρώ στα δημόσια ταμεία».
  • Τι ισχύει: Τα 37 δισ. ευρώ που άφησε ως αποθεματικό ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν προϊόν της υπερφολόγησης επιχειρήσεων και εργαζομένων (+7 δισ. ευρώ φόροι) και απαίτηση των δανειστών λόγω της δημοσιονομικής του αναξιοπιστίας. Τα δημόσια αποθεματικά σήμερα είναι στα 39 δισ. ευρώ παρά τη μείωση 50 φόρων ύψους 7 δισ. ευρώ και την τεράστια δημοσιονομική στήριξη που δόθηκε στα χρόνια της πανδημίας και της ενεργειακής κρίσης ύψους 57 δισ. ευρώ.
 • Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει: «Ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να πετύχει 8 συνεχόμενα τρίμηνα θετικών ρυθμών ανάπτυξης».
  • Τι ισχύει: Ο ΣΥΡΙΖΑ αφού βύθισε τη χώρα σε ύφεση το 2015-2016 (ενώ το τελευταίο τρίμηνο του 2014 είχε ήδη μπει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης και οι προβλέψεις της Κομισιόν μιλούσαν για σημαντική ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια), μετά «κρατούσε ομπρέλα» όσο η Ε.Ε. βίωνε έναν δυναμικό κύκλο οικονομικής ανάπτυξης σημειώνοντας υποτετραπλάσια ανάπτυξη σε σχέση με μέσο όρο Ε.Ε.. Αντιθέτως η Ελλάδα σημειώνει σήμερα διπλάσιους ρυθμούς ανάπτυξης από την Ε.Ε..
 • Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει: «Το μόνο που είχε μείνει στον κ. Μητσοτάκη να υποσχεθεί ήταν η επενδυτική βαθμίδα. Την υποσχέθηκε πριν από τις εκλογές του 2019, την υποσχόταν καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του…».
  • Τι ισχύει: Η Ελλάδα παρά την παγκόσμια ύφεση που προκάλεσε η πανδημία και η ενεργειακή κρίση, πέτυχε 12 συνεχείς αναβαθμίσεις από τους ξένους οίκους αξιολόγησης τα τελευταία 4 χρόνια και βρίσκεται σήμερα ένα σκαλί πριν την επενδυτική βαθμίδα. Αν δεν υπήρχε η πολιτική αβεβαιότητα θα την είχε κατακτήσει ήδη. Σε κάθε περίπτωση για 1-1,5 χρόνο λόγω της πανδημίας και της πρωτοφανούς ύφεσης που προκάλεσε οι οίκοι αξιολόγησης πάγωσαν τις αξιολογήσεις τους.
 • Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει: «Αντί για επενδυτική βαθμίδα αφήνει μεγαλύτερο το δημόσιο χρέος κατά 46 δισ. ευρώ, μεγαλύτερο το ιδιωτικό χρέος κατά 40 δισ. ευρώ και μεγαλύτερο κατά 10 φορές το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών».
  • Τι ισχύει: Εκτός από τη σημαντικά καλύτερη εικόνα του δημόσιου χρέους στη χώρα μας το 2022 σε σχέση με το 2019, το ιδιωτικό χρέος επίσης εμφανίζει σημαντική ποσοτική και ποιοτική βελτίωση.
   • Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, τα  εξυπηρετούμενα δάνεια επιχειρήσεων και νοικοκυριών έχουν αυξηθεί από 102 δισ. σε 149 δισ. ευρώ ενώ τα «κόκκινα» μη εξυπηρετούμενα δάνεια έχουν μειωθεί από 110 δισ. ευρώ σε 83 δισ. ευρώ.
   • Σύμφωνα με την Ένωση Εταιριών διαχείρισης «κόκκινων» δανείων έχουν γίνει 700.000 διμερείς ρυθμίσεις δανείων ενώ ο νέος εξωδικαστικός μηχανισμός παρουσιάζει διπλάσιο ρυθμό διαγραφών χρεών σε σχέση με τον εξωδικαστικό του ΣΥΡΙΖΑ.  Τα κόκκινα δάνεια των τραπεζών χάρη στο πρόγραμμα «Ηρακλής» μειώθηκαν από 44% του χαρτοφυλακίου τους, σε μονοψήφιο αριθμό.
   • Συνολικά το τραπεζικό σύστημα έχει καταφέρει να δανείσει την πραγματική οικονομία κατά 20 πρόσθετα δισ. ευρώ έως το 2022, χάρη στην καλύτερη λειτουργία της οικονομίας και των τραπεζών. Επίσης η Ελλάδα κατέγραψε το 2022 ιστορικό ρεκόρ εξαγωγών 49% του Α.Ε.Π. της (έναντι 40% το 2019) ενώ το διευρυμένο έλλειμμα στο εμπορικό της ισοζύγιο οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις αυξημένες διεθνείς τιμές φυσικού αερίου που στοίχισαν στη χώρα μας περίπου +6,5 δισ. ευρώ επιπλέον σε σχέση με τις πάγιες δαπάνες ύψους 1 δισ. ευρώ που διαχρονικά καταβάλαμε προ της ενεργειακής κρίσης για εισαγωγές φυσικού αερίου.


Πρεμιέρα για τα «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη»


 

Άνοιξε η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη» που δίνει τη δυνατότητα σε χιλιάδες νοικοκυριά και αγρότες να παράγουν το ρεύμα που χρειάζονται και να εξοικονομούν χρήματα.

 • Δικαιούχοι του Προγράμματος είναι νοικοκυριά και αγρότες που θα μπορούν να εγκαταστήσουν το δικό τους μικρό φωτοβολταϊκό, σε συνδυασμό με σύστημα αποθήκευσης (μπαταρία).
 • Η επιδότηση του συστήματος φωτοβολταϊκού ξεκινά από 45% και φτάνει το 75% για τα νοικοκυριά. Τα αντίστοιχα ποσοστά για τους αγρότες είναι 40% - 60%, ενώ η συνολική επιδότηση του συστήματος φωτοβολταϊκού με μπαταρία μπορεί να φτάσει έως και 16.000 ευρώ για νοικοκυριά και 10.000 ευρώ για αγρότες. Ταυτόχρονα προβλέπεται ειδικό bonus 10% για άτομα με αναπηρία, συζύγους κι εξαρτώμενα μέλη ατόμων με αναπηρία, μονογονεϊκές, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες.
 • Επισημαίνεται ότι βασική προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης είναι ο αιτών να έχει συνάψει ήδη Σύμβαση Σύνδεσης με τον ΔΕΔΔΗΕ αλλά να μην έχει συνδεθεί ο φωτοβολταϊκός σταθμός.
 • Η υποβολή των αιτήσεων στη διεύθυνση https://pvstegi.gov.gr καθώς και η έγκρισή τους γίνονται άμεσα, γρήγορα κι αυτοματοποιημένα, αναφέρει το ΥΠΕΝ, χωρίς ταλαιπωρία και περίπλοκη γραφειοκρατία, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΔΕΔΔΗΕ και της χρήσης των κωδικών TAXISNET. Το σύστημα υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοιχτό μέχρις εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων με απώτατο όριο το τέλος Ιουνίου 2024.
 • Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση, για μία και μόνο κατοικία, κύρια ή δευτερεύουσα, η οποία διαθέτει ενεργή οικιακή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Οι αγρότες μπορούν να υποβάλουν παραπάνω από μια αιτήσεις, ανάλογα με τον αριθμό παρόχων ρεύματος αγροτικής χρήσης που διαθέτουν, καθώς και μια αίτηση για την κατοικία τους.
 • Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 238 εκατ. ευρώ, προέρχεται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και κατανέμεται ως εξής:
  • Λαμβάνεται ειδική μέριμνα για τα ευάλωτα νοικοκυριά και αποκλειστικά για αυτά διατίθεται 45 εκατ. ευρώ
  • Αποκλειστικά για πολίτες με ατομικό εισόδημα <= 20,000Euro ή οικογενειακό εισόδημα <= 40,000Euro: 100 εκατ. ευρώ
  • Αποκλειστικά για πολίτες με ατομικό εισόδημα > 20,000Euro ή οικογενειακό εισόδημα > 40,000Euro: 63 εκατ. ευρώ
  • Αποκλειστικά για επαγγελματίες αγρότες και αγρότες ειδικού καθεστώτος: 30 εκατ. ευρώ
 • Το φωτοβολταϊκό μπορεί να τοποθετηθεί στη στέγη ή το δώμα κτιρίου (στα οποία συμπεριλαμβάνονται και στέγαστρα, βεράντες, προσόψεις, σκίαστρα και πέργκολες), σε βοηθητικούς χώρους του κτιρίου ή της αγροτικής έκτασης (π.χ. αποθήκες και χώροι στάθμευσης), ή στο έδαφος.
 • Στόχος του προγράμματος είναι η έως και πλήρης κάλυψη του κόστους της μπαταρίας και των δαπανών ανάπτυξης και εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού. Για τις δύο πρώτες κατηγορίες, η επιδότηση της μπαταρίας είναι 100%, ενώ για τη τρίτη και τέταρτη κατηγορία είναι 90%.
 • Τα νοικοκυριά θα πρέπει υποχρεωτικά να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκό σταθμό με μπαταρία, ενώ στους αγρότες δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουν την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού με, ή χωρίς μπαταρία.
 • Η μέγιστη εγκατεστημένη ισχύς του φωτοβολταϊκού σταθμού προς επιδότηση ορίζεται στα 10,8kW. Αντίστοιχα, ως προς τη μπαταρία, η μέγιστη επιδότηση ορίζεται στις 10,8kWh.

 Σύζυγος Γιώργου Καραϊβάζ: «Ευχαριστώ τον πρωθυπουργό»

 


Η Στάθα Αλεξανδροπούλου, σύζυγος του Γιώργου Καραϊβάζ κατέθεσε ενώπιον της ανακρίτριας κατόπιν της παράστασης προς προς υποστήριξη της κατηγορίας που κατέθεσε.

Εξερχόμενη από το κτίριο της οδού Ευελπίδων, η κυρία Στάθα Αλεξανδροπούλου, εμφανώς ανακουφισμένη από τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση της στυγνής δολοφονίας του συζύγου της και δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ, ευχαρίστησε όσους συνέβαλαν στο να αρχίσει να ξετυλίγεται το κουβάρι του συμβολαίου θανάτου ύστερα από περίπου 2 χρόνια από την ημέρα της δολοφονίας.

«Θέλω να ευχαριστήσω τον πρωθυπουργό, όσο και τους υπουργούς που υπήρξαν σ' αυτήν υπόθεση, γιατί όπως καταλαβαίνετε άνθρωποι πολλοί εργάστηκαν για το αποτέλεσμα που έχουμε σήμερα», είπε αρχικά ο κυρία Σταθακοπούλου.

Πρέπει να είστε υπερήφανοι για τον συνδικαλιστικό σας τομέα, είπε απευθυνόμενη στους δημοσιογράφους, ευχαριστώντας προσωπικά την πρόεδρο της Ενωσης, Μαρία Αντωνιάδου κι όλο το προεδρείο, «που μου συμπαραστάθηκαν απίστευτα καθ' όλη αυτή την περίοδο με κάθε τρόπο. Είναι αξιέπαινος ο συνδικαλισμός σας και να συνεχίσετε να είστε όλοι μια γροθιά. Ευχαριστώ και τη διεθνή ομοσπονδία δημοσιογράφων για τη συμπαράσταση σε όλα τα επίπεδα».

«Δύο χρόνια έγινε συντονισμένη προσπάθεια έτσι ώστε η υπόθεση του Γιώργου Καραϊβάζ να μην ξεχαστεί. Ασκήθηκαν τρομερές πιέσεις για να φτάσουμε εδώ που είμαστε σήμερα. Θέλω να ευχαριστήσω όσους βοήθησαν από το υστέρημά τους να δημιουργηθεί το πολυιατρείο για το Χαμόγελο του Παιδιού στη μνήμη του Γιώργου».

«Είναι μια δικαίωση γι αυτόν και τη μνήμη του (σ.σ.: η διαλεύκανση της υπόθεσης), εμείς δεν θα δικαιωθούμε ποτέ. Τώρα μας περιμένουν τα ελληνικά δικαστήρια» κατέληξε η κυρία Αλεξανδροπούλου.Κατάθεση του Προγράμματος Σταθερότητας 2023-2026 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

 Υποβλήθηκε, το Σάββατο 29 Απριλίου 2023, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Ελληνικό Πρόγραμμα Σταθερότητας για τα έτη 2023-2026. Το Πρόγραμμα Σταθερότητας περιλαμβάνει το σύνολο των μέτρων που έχουν θεσμοθετηθεί ενώ στις προβλέψεις του έχουν υπολογιστεί και τα μέτρα που έχουν αναγγελθεί στο Κυβερνητικό Πρόγραμμα για τη νέα 4ετία.

Με βάση τις βασικές μακροοικονομικές προβλέψεις που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα, εκτιμάται ότι:

 • Η ανάπτυξη εκτιμάται στο 2,3% για το 2023, το 3% για τo 2024, το 3% για το  2025 και το 2,1% για το 2026.
 • Ο πληθωρισμός αναμένεται να διαμορφωθεί σε 4,5% το  2023 και να αποκλιμακωθεί σε 2,4% το 2024 και 2% τα έτη 2025 και 2026.
 • Η ανεργία αναμένεται να διαμορφωθεί σε 11,8% το 2023 και να αποκλιμακωθεί σε 10,9% το 2024, 10% το 2025 και 9,8% το 2026.
 • Η ενίσχυση των επενδύσεων αναμένεται ιδιαίτερα σημαντική με ετήσια αύξηση ύψους 13,2% το 2023, 9,7% το 2024, 10,7% το 2025 και 7,2% το 2026.
 • Σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση των επενδύσεων αναμένεται να διαδραματίσει το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με δημόσιες επενδύσεις που υπολογίζονται σε 1,7% του ΑΕΠ το 2023, 1,9% του ΑΕΠ το 2024, 1,8% του ΑΕΠ το 2025 και 1,7% του ΑΕΠ το 2026.
 • Το πρωτογενές αποτέλεσμα Γενικής Κυβέρνησης προβλέπεται να διαμορφωθεί σε πλεόνασμα 1,1% για το 2023, σς 2,1% το 2024, σς 2,3% το 2025 και 2,5% το 2026.
 • Κομβικό στοιχείο του Προγράμματος Σταθερότητας είναι η ραγδαία αποκλιμάκωση του Χρέους Γενικής Κυβέρνησης, το οποίο, με σταθερές πολιτικές, αναμένεται να μειωθεί από 171,3% του ΑΕΠ το 2022 σε 162,6% του ΑΕΠ το 2023, 150,8% του ΑΕΠ το 2024, 142,6% του ΑΕΠ το 2025 και 135,2% του ΑΕΠ το 2026.

Το Πρόγραμμα Σταθερότητας περιλαμβάνει το σύνολο των μέτρων που έχουν θεσμοθετηθεί από την αρχή του 2023 έως σήμερα, όπως:

 • Τη μόνιμη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3 μονάδες.
 • Τη μόνιμη κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα,
 • Την επέκταση της μείωσης του ΦΠΑ στην εστίαση, τις μεταφορές και μια σειρά αγαθών και υπηρεσιών,
 • Την αύξηση των αναπηρικών επιδομάτων και αναπηρικών συντάξεων, την κατάργηση της εισφοράς 1% υπέρ ΤΠΔΥ.
 • Την αναμόρφωση του μισθολογίου των ιατρών του ΕΣΥ, τη ρύθμιση μισθολογικών θεμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων, την αναμόρφωση των βαρέων και ανθυγιεινών.
 • Την αύξηση του φοιτητικού επιδόματος.
 • Την επέκταση του επιδόματος μητρότητας των μισθωτών από τους 6 στους 9 μήνες.
 • Την επέκταση της απαλλαγής του ΦΠΑ στις νέες οικοδομές.
 • Την ενίσχυση 200 έως 300 ευρώ για τους συνταξιούχους που δεν έλαβαν αύξηση λόγω της προσωπικής διαφοράς.
 • Την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 780 ευρώ και τη συνεπακόλουθη αύξηση των επιδομάτων ανεργίας.
 • Τα υλοποιούμενα μέτρα αντιμετώπισης της Ενεργειακής Κρίσης, ύψους 4,8% του ΑΕΠ για το 2022 και υπολογιζόμενου ύψους 1,2% του ΑΕΠ για το 2023.
 • Την αύξηση της τακτικής επιχορήγησης των νοσοκομείων από τα 1,68 δισ. ευρώ το 2023 σε 1,75 δισ. ευρώ το 2024.
 • Το πρόγραμμα Σταθερότητας περιλαμβάνει στο βασικό σενάριο το κόστος της αύξησης των συντάξεων κάθε έτος με βάση το ΑΕΠ και τον πληθωρισμό, καθώς και την, εξαγγελθείσα από τη ΔΕΘ, αύξηση των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων από 1/1/2024.

Σημειώνεται ότι καθώς η χώρα βρίσκεται σε προεκλογική περίοδο, δεν περιλαμβάνονται τυχόν επιπρόσθετα  μέτρα, ενώ παραμένει ο στόχος του 0,7% πρωτογενούς πλεονάσματος για το 2023. Η Κυβέρνηση έχει εξαγγείλει, πέραν των αυξήσεων των συντάξεων και των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων που περιλαμβάνονται στο ανωτέρω αποτέλεσμα, επιπλέον δημοσιονομικά μέτρα ύψους 0,1% του ΑΕΠ για το 2024 και 0,3% του ΑΕΠ για τα έτη 2025 και 2026. Η υλοποίηση των μέτρων αυτών δεν διαταράσσει τον μεσοπρόθεσμο στόχο για πρωτογενές πλεόνασμα στην περιοχή του 2%. Τα μέτρα αυτά είναι κυρίως:

 • Η αύξηση του αφορολογήτου κατά 1.000 ευρώ για οικογένειες με παιδιά.
 • Η μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης.
 • Η αύξηση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος κατά 8%.
 • Η σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος.
 • Η σταδιακή μείωση κατά επιπλέον 1% των ασφαλιστικών εισφορών.
 • Η αύξηση του επιδόματος μητρότητας στους ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες από τους 4 στους 9 μήνες στο ύψος του κατώτατου μισθού.
 • Το νέο μόνιμο πρόγραμμα 10.000 νέων θέσεων εργασίας για τους νέους.


«Επιχείρηση σκούπα» της ΕΛ.ΑΣ. με 4 συλλήψεις και 48 προσαγωγές

 Σε τέσσερις συλλήψεις και 48 προσαγωγές προχώρησε η ΕΛΑΣ, χθες Τετάρτη 3 Μαϊου, σε ειδικές επιχειρήσεις που πραγματοποίησε σε περιοχές της Δυτικής Αττικής, με σκοπό την καταπολέμηση της εγκληματικότητας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΑΣ, σε επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε Αχαρνές, Ζεφύρι, Αγία Βαρβάρα, Φυλή και Πετρούπολης, ελέγχθηκαν 554 άτομα και 330 οχήματα. 

Προσήχθησαν 48 άτομα, ενώ συνελήφθησαν 4, κατηγορούμενοι, κατά περίπτωση, για παράβαση του νόμου περί όπλων, ενδοοικογενειακή βία, σωματική βλάβη, απειλή, εξύβριση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, απείθεια, αντίσταση, καθώς και για παράβαση του Κ.Ο.Κ.

Παράλληλα, κατασχέθηκαν πιστόλι (ρέπλικα) και μαχαίρι, ακινητοποιήθηκαν 10 οχήματα, βεβαιώθηκαν 172 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ, ενώ αφαιρέθηκαν 28 άδειες ικανότητας οδήγησης, 38 άδειες κυκλοφορίας, και 29 πινακίδες κυκλοφορίας.

Όπως επισημαίνει το αρχηγείο της ΕΛΑΣ, θα συνεχιστούν οι στοχευμένες αστυνομικές δράσεις, που έχουν ως στόχο την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας.Γελάει ο κόσμος με τον καθηγητή του Χάρβαρντ υποψήφιο του ΣΥΡΙΖΑ που είναι κατά των ιδιωτικών πανεπιστήμιων

 


Ρε κανένας σοβαρός στον ΣΥΡΙΖΑ;

Ο συγκεκριμένος έχει ένα επίπεδο και μία μόρφωση σπάνια για τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά στο μυαλό είναι ΣΥΡΙΖΑ κάνοντας τον κόσμο να εξοργίζεται με την κατάντια όσων μπαίνουν στα ψηφοδέλτια του Τσίπρα.

Κατά της αναθέωρησης του άρθρου 16 που δεν επιτρέπει την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα τάχθηκε το πρωί της Πέμπτης (4/5) ο υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές της 21ης Μαΐου, Όθωνας Ηλιόπουλος, ο οποίος, ωστόσο, είναι καθηγητής στο πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ που είναι ιδιωτικό και έχει και πανεπιστημιακή αστυνομία.

«Ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα θέλουμε; ναί ή όχι;» ρωτήθηκε χαρακτηριστικά ο κ. Ηλιόπουλος, ο οποίος είναι επικεφαλής του ψηφοδελτίου Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, και απάντησε «όχι εγώ».

«Άρα να μην αναθεωρηθεί το άρθρο 16;» ερωτήθηκε ξανά ο Όθωνας Ηλιόπουλος και επέμεινε «όχι, κατά την άποψή μου».

Το ίδιο αρνητικός εμφανίστηκε ο υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ και για την παρουσία της πανεπιστημιακής αστυνομίας μολονότι αποδέχθηκε ότι στο Χάρβαρντ υπάρχει αστυνομία.

Σύμφωνα με τον ίδιο στο πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ γίνονται διαδηλώσεις «στις οποίες πρωτοστατεί ο πρύτανης» αλλά «δεν πέφτουν μολότοφ».

Μάλλον ήρθε η ώρα να πάρει δρόμο απο το πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ γιατί ο τύπος έχασε κάθε σοβαρότητα με το που έγινε υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ.Μητσοτάκης για τα σποτ ΣΥΡΙΖΑ: Μέχρι και οι αγκινάρες μαύρες είναιΓελάει η Ελλάδα,  γελάει ο πρωθυπουργός, γελάει ο κόσμος όλος με τον Αλέξη Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ.

Κριτική στον Αλέξη Τσίπρα και για τον τρόπο που αντιπολιτεύεται άσκησε ο Κυριάκος  Μητσοτάκης, στη συνέντευξή του στο OPEN. Aπαντώντας σε ερώτηση των δημοσιογράφων αν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει ωριμάζει, ο πρωθυπουργός απάντησε κατηγορηματικά πως όχι.

Όπως είπε ο πρωθυπουργός, ο Τσίπρας το μόνο που κάνει καλά είναι να επενδύει στην τοξικότητα και στην πόλωση και να τάζει πράγματα που κινούνται στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας. “Όχι δεν άλλαξε καθόλου”, είπε.

Σε αυτή την άποψη συνηγορούν και τα  προεκλογικά σποτ του ΣΥΡΙΖΑ που παρουσιάζουν μια κατάμαυρη Ελλάδα. “Μέχρι και οι αγκινάρες μαύρες είναι, δεν έχω ξαναδεί μαύρες”, είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Συμπλήρωσε, επίσης, ότι “δεν είμαστε παράδεισος, αλλά αυτή η απόλυτη μαυρίλα δεν νομίζω ότι μας ταιριάζει”. Για να καταλήξει: “Έχω ήσυχη τη συνείδησή μου, γιατί κράτησα τις δεσμεύσεις μου και σήμερα είναι πιο ισχυρή η χώρα”.Αυτοκίνητο πέφτει πάνω σε αστυνομικό σε αυτοκινητόδρομο στη Βιρτζίνια


 

Κάμερα προσαρμοσμένη στο ταμπλό του περιπολικού του αστυνομικού κατέγραψε την τρομακτική σκηνή στον αυτοκινητόδρομο, που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία της κομητείας Fairfax, σημειώνοντας ότι ευτυχώς ουδείς σκοτώθηκε ή τραυματίστηκε σοβαρά.

Ο αστυνομικός είχε σταματήσει για έλεγχο μία BMW που έτρεχε με 120χλμ/ώρα, ενώ το όριο ταχύτητας στο σημείο ήταν 80 χλμ/ώρα και μιλούσε με τον οδηγό από την την πλευρά του συνοδηγού, όταν μια άλλη BWM, μία M3, που έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα σπίναρε από το απέναντι ρεύμα κυκλοφορίας, πέρασε στη δική του λωρίδα, χτύπησε το σταματημένο αυτοκίνητο αρχικά και στη συνέχεια το περιπολικό, όπως φαίνεται και στο βίντεο.

Συνελήφθη ο δράστης της φονικής επίθεσης στο ιατρικό κέντρο στην Ατλάντα

 Αστυνομικοί συνέλαβαν ύποπτο που φέρεται να άνοιξε πυρ με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της γυναίκα και να τραυματιστούν άλλες τέσσερις χθες Τετάρτη μέσα σε ιατρική δομή στο κέντρο της Ατλάντας (Τζόρτζια, νοτιοανατολικές ΗΠΑ), προτού κάνει πειρατεία σε αυτοκίνητο και τραπεί σε φυγή από τον τόπο του εγκλήματος, σύμφωνα με τις αρχές.Ο φερόμενος ως δράστης, που σύμφωνα με τις αρχές ονομάζεται Ντίον Πάτερσον, είναι 24 ετών, πρώην μέλος της ακτοφυλακής. Οι αρχές τον περιέγραψαν νωρίτερα με τους όρους «οπλισμένος και επικίνδυνος». Συνελήφθη βόρεια της πόλης, στην κομητεία Κομπ, αρκετές ώρες μετά την επίθεση στο ιατρικό κέντρο Northside Medical.

Οι αρχές κατέγραψαν πως και τα πέντε θύματα του mass shooting –επιθέσεις με τη χρήση πυροβόλων όπλων που έχουν τέσσερα ή περισσότερα θύματα, κατά την ορολογία των αμερικανικών δυνάμεων επιβολής της τάξης– ήταν γυναίκες. 

Τα κίνητρα της επίθεσης στην Ατλάντα δεν είναι σαφή· ελάχιστα είναι γνωστά για τον φερόμενο ως δράστη. Η ακτοφυλακή ανέφερε πως εντάχτηκε στις τάξεις της τον Ιούλιο του 2018 και αποτάχτηκε τον Ιανουάριο. Δεν διευκρίνισε τον λόγο της απόταξής του.
Europe Elects: 7 μονάδες μπροστά η ΝΔ από τον ΣΥΡΙΖΑ

 Στο 35,6%, με διαφορά 7% από τον ΣΥΡΙΖΑ, εμφανίζει τη ΝΔ δημοσκόπηση του Europe Elects για τις εκλογές της 21ης Μαΐου.

Ειδικότερα, στην πρόθεση ψήφου για το Europe Elects, η ΝΔ συγκεντρώνει 35,6% (με ανοδική τάση έως 36%), ο ΣΥΡΙΖΑ 28,6% (έως 29%), το ΠΑΣΟΚ 10,8% (έως 11%) το ΚΚΕ 6,9% (έως 7%), το ΜέΡΑ25 4,4% (με πτωτική τάση έως 4%), η Ελληνική Λύση 4,2% (έως 4%), η Εθνική Δημιουργία (Φαήλος-Τζήμερος) 2%. Το κόμμα Κασιδιάρη, που αποκλείστηκε από τον Άρειο Πάγο, βρίσκεται στο 3,3%. Η δημοσκόπηση διενεργήθηκε το διάστημα μεταξύ 27-30 Απριλίου σε δείγμα 1.705 ψηφοφόρων.

 Ρώσικη προβοκάτσια η δήθεν επίθεση στο Κρεμλίνο


 

Η Ρωσία ισχυρίστηκε χθες ότι δήθεν η Ουκρανία επιτέθηκε στο Κρεμλίνο με δύο drones της πλάκας που χειρίζονται και παιδιά κατά τη διάρκεια της νύχτας, κατηγορώντας μάλιστα το Κίεβο για απόπειρα δολοφονίας κατά του προέδρου Πούτιν!

Σύμφωνα με δημοσίευμα που επικαλείται τη φρουρά του Πούτιν, τα δύο drones της πλάκας εντοπίστηκαν και απενεργοποιήθηκαν από συνδυασμένες ενέργειες που έγιναν από το στρατό ως και τις ειδικές υπηρεσίες χρησιμοποιώντας προηγμένα συστήματα ραντάρ. «Σήμερα το βράδυ, το καθεστώς του Κιέβου επιχείρησε να χτυπήσει την κατοικία του προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας στο Κρεμλίνο με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα», ανέφερε το Κρεμλίνο, προσθέτοντας ότι «θεωρούμε αυτές τις ενέργειες προγραμματισμένη τρομοκρατική(!) ενέργεια και απόπειρα κατά της ζωής του προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας».

Η Ουκρανία αρνήθηκε ότι εμπλέκεται στην επίθεση. «Η Ουκρανία δεν έχει καμία σχέση με επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο Κρεμλίνο», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Προεδρίας, Μιχαΐλο Ποντόλιακ. «Η Ουκρανία δεν επιτίθεται στο Κρεμλίνο, γιατί κάτι τέτοιο δεν επιλύει κανέναν στρατιωτικό στόχο».

Πλάνα που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ένα drone να πετά προς το Κρεμλίνο πριν εκραγεί κοντά σε μία ταράτσα. 

Η Ρωσία έχει προειδοποιήσει ότι διατηρεί το δικαίωμα να λάβει αντίποινα, όταν κρίνει. 

Ο δήμαρχος της Μόσχας ανακοίνωσε χθες την απαγόρευση των μη εξουσιοδοτημένων πτήσεων με drones πάνω από τη ρωσική πρωτεύουσα. Σε δήλωσή του, ο δήμαρχος, Σεργκέι Σομπιάνιν, 6 ημέρες πριν την 9η Μαΐου, είπε ότι οι πτήσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη θα απαγορευθούν, εκτός αν υπάρχει ειδική άδεια από τις «κυβερνητικές Αρχές». Στην ταβέρνα "Κρητικός" στο Κερατσίνι ο Μητσοτάκης - Μαγείρεψε για ανθρώπους που έχουν ανάγκη

 Την ταβέρνα «Κρητικός» στο Κερατσίνι, η οποία παρέχει δωρεάν γεύματα σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη, επισκέφθηκε το πρωί της Τετάρτης ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της περιοδείας του στην περιοχή. 

Ο πρωθυπουργός που δεν είναι η πρώτη φορά που επισκέπτεται την ταβέρνα, την είχε επισκεφθεί και τα Χριστούγεννα του 2020, βοήθησε το προσωπικό στο μαγείρεμα και στη διανομή των γευμάτων.
Ο πρωθυπουργός συνεχάρη τον ιδιοκτήτη της ταβέρνας, Δημήτρη Καρκανοραχάκη, και τους εθελοντές που τον βοηθούν στο σημαντικό έργο του.

"Πραγματικά επιτελείτε ένα σπουδαίο έργο σε μια δύσκολη περιοχή. Ο κόσμος έχει προβλήματα και πρέπει με κάθε τρόπο όλοι να βάζουμε πλάτη. Ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί κι εσείς κάνετε αυτό το οποίο μπορείτε, και είναι πολύ σημαντικό αυτό", σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

"Να είστε καλά, το καλό είναι ότι έχετε κάνει δουλειά. Στον Πειραιά είχε 170 αστέγους και τώρα έχουν μείνει 70. Δηλαδή για τη στέγαση έχετε κάνει πράγματα", απάντησε ο κ. Καρκανοραχάκης.Δύο προφυλακίσεις για την δολοφονία Καραϊβάζ


 

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο συλληφθέντες που κατηγορούνται για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ.

Τα δύο αδέλφια, 40 και 48 ετών, οδηγήθηκαν εχθές το πρωί ενώπιον του 30ού ανακριτή για να απολογηθούν, ενώ πληροφορίες αναφέρουν πως στις πολύωρες απολογίες τους αρνήθηκαν κατηγορηματικά την εμπλοκή τους στην υπόθεση, ωστόσο ανακριτής και εισαγγελέας δεν πείστηκαν από τους ισχυρισμούς τους με αποτέλεσμα να κριθούν προφυλακιστέοι.

Συνολικά, οι απολογίες των δύο κατηγορουμένων διήρκεσαν έξι ώρες, με τα δύο αδέλφια να αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συναυτουργία.

Στο «στόχαστρο» των Αρχών βρίσκονται ακόμη τρία πρόσωπα, των οποίων, σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται ο ρόλος στην οργάνωση και την υλοποίηση του σχεδίου δολοφονίας.
Η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ καλεί τους μαθητές να μην γράψουν, να ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ για να μπούν στο πανεπιστήμιο

 


Σε μια χυδαία προπαγάνδα που απευθύνεται στους μαθητές που δίνουν φέτος πανελλαδικές εξετάσεις προχωρά η Νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ για να μαζέψει ψήφους το κόμμα.

Οι φαιδροί του ΣΥΡΙΖΑ καλεί τους μαθητές να ψηφίσουν Αλέξη Τσίπρα για να μπουν στα πανεπιστήμια από φέτος χωρίς την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής.

Σε λίγες ημέρες αρχίζουν οι πανελλήνιες, και το χυδαίο εμπόριο ελπίδας απο τον ΣΥΡΙΖΑ οδηγεί πολλούς μαθητές να εξαπατηθούν, να μην διαβάσουν, και στο τέλος να την πληρώσουν.

Ο λαϊκισμός και η χυδαιότητα της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται στην αφίσα της , και αυτό που κάνει είναι ανεύθυνο, εγκληματικό και δείχνει την ποιότητα των νεολαίων του Τσίπρα.

Εκτός από την Γ' Λυκείου, θύματα θα πέσουν και οι μαθητές της Β΄Λυκείου, με υπεύθυνους για ακόμα μία φορά τον ΣΥΡΙΖΑ και προσωπικά τον Αλέξη Τσίπρα.