Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2020

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για το ξέπλυμα χρήματος

 


Έως το τέλος της επόμενης εβδομάδας θα μπει στη Βουλή το νομοσχέδιο για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες που επιμελήθηκε ο υφυπουργός Οικονομικών, Γιώργος Ζαββός και με το οποίο η Ελλάδα ενσωματώνει την Οδηγία (ΕΕ) 2018/843).

Το νομοσχέδιο θα φέρει σημαντικές αλλαγές στην αντιμετώπιση του εγκλήματος του ξεπλύματος χρήματος, καθιστώντας το βασικό έγκλημα και δίνοντας στους εισαγγελείς τη δυνατότητα να ασκούν αυτεπάγγελτη δίωξη χωρίς την προϋπόθεση να έχουν πρώτα τεκμηριώσει το αδίκημα που «γέννησε» το μαύρο χρήμα.

Το Υπουργείο Οικονομικών έχει σχεδιάσει ένα ολοκληρωμένο κανονιστικό πλαίσιο με καινοτόμες δράσεις που στόχο έχει να καταστήσει αποτελεσματικότερο το υφιστάμενο σύστημα καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και να ενισχύσει τους αμυντικούς μηχανισμούς του χρηματοπιστωτικού συστήματος, διευρύνοντας το πεδίο εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας.

Κύριος άξονας είναι η ενίσχυση της διαφάνειας των εταιρικών δομών, μέσω της δημόσιας πρόσβασης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του ν. 4557/2018, ώστε πλέον οι πολίτες να μπορούν να ανακαλύψουν την ταυτότητα του πραγματικού δικαιούχου μιας εταιρίας, δηλ. του προσώπου στο οποίο αυτή ανήκει ή το οποίο ασκεί έλεγχο επ’αυτής.

Επιπλέον, καταρτίζεται κατάλογος που καθορίζει τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες όσων προσώπων ασκούν ή άσκησαν σημαντικό δημόσιο λειτούργημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4557/2018. Ο κατάλογος αυτός αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών και κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Παράλληλα, διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής των υφιστάμενων διατάξεων ώστε να ρυθμίζονται σύγχρονες μέθοδοι συναλλαγών. Ειδικότερα, με το νέο πλαίσιο περιορίζεται η ανωνυμία που περιβάλλει τα ψηφιακά νομίσματα, τις υπηρεσίες θεματοφυλακής ψηφιακών πορτοφολιών και τις προπληρωμένες κάρτες. Μάλιστα, η εν λόγω πρόβλεψη αποτελεί την πρώτη προσπάθεια νομοθετικής ρύθμισης ως προς τα ψηφιακά νομίσματα σε επίπεδο Ε.Ε. Σε ό,τι αφορά στις προπληρωμένες κάρτες, μειώνονται αισθητά τα όρια ποσού χρήσης από τα 250€ στα 150€ και επεκτείνονται σε αυτές οι απαιτήσεις ταυτοποίησης των πελατών.

Επιπλέον, για την έγκαιρη πρόσβαση των αρχών σε πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα των κατόχων τραπεζικών λογαριασμών και λογαριασμών πληρωμών, θεσπίζεται ως κεντρικός αυτοματοποιημένος μηχανισμός ανάκτησης δεδομένων το υπάρχον Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών.

Επιπρόσθετα, προβλέπεται πρόσβαση σε μεγαλύτερο εύρος πληροφοριών στην εθνική Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες), για διευκόλυνσή της κατά την άσκηση των καθηκόντων της.

Ταυτόχρονα, ενθαρρύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών μέσω ειδικών ρυθμίσεων για τη στενότερη και συστηματικότερη συνεργασία των αρχών προληπτικής εποπτείας και των αρμόδιων αρχών για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος, τόσο μεταξύ τους όσο και με τα αντίστοιχα όργανα της Ε.Ε. (π.χ. Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα).

Καθορίζονται, επίσης, κριτήρια και δικλείδες ασφαλείας σχετικά με συναλλαγές από και προς τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου, όπως αυτές χαρακτηρίζονται από το σχετικό κατάλογο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τέλος, προβλέπονται μέτρα προστασίας των αναφερόντων προσώπων (εργαζόμενοι ή νόμιμοι εκπρόσωποι υπόχρεων προσώπων) για την καλόπιστη γνωστοποίηση πληροφοριών προς την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες ή εντός του υπόχρεου προσώπου. Με βάση το νέο πλαίσιο, τα πρόσωπα αυτά, εφόσον αναφέρουν τις υπόνοιές τους σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4557/2018, έχουν δικαίωμα καταγγελίας και τυγχάνουν νομικής προστασίας από την έκθεσή τους σε απειλές, αντίποινα ή εχθρικές ενέργειες, ιδίως δε από εργασιακές ενέργειες που είναι δυσμενείς ή εισάγουν διακρίσεις.

Ποιος θα έχει πρόσβαση στις πληροφορίες για τον πραγματικό δικαιούχο;

Σύμφωνα με τον ν. 4557/2018, όπως ισχύει, οι πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο των εταιρειών είναι ήδη προσβάσιμες από τις αρμόδιες αρχές και τα υπόχρεα πρόσωπα, με σκοπό τη διευκόλυνση τους κατά την εφαρμογή των υποχρεώσεων δέουσας επιμέλειας απέναντι στους πελάτες τους. Πρόκειται, δηλαδή, για μια διαδικασία που συνίσταται στην ακριβή ταυτοποίηση του πελάτη βάσει εγγράφων, δεδομένων ή πληροφοριών από αξιόπιστες και ανεξάρτητες πηγές, συμπεριλαμβανομένων, όπου υπάρχουν, μέσων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης.

Οι πληροφορίες που εισάγονται στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων περιλαμβάνουν τουλάχιστον το ονοματεπώνυμο, την ημερομηνία γέννησης, την υπηκοότητα και τη χώρα διαμονής των πραγματικών δικαιούχων, καθώς επίσης και το είδος και την έκταση των δικαιωμάτων που κατέχουν. Με τις νέες ρυθμίσεις, πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν τουλάχιστον στο όνομα, τον μήνα και το έτος γέννησης, τη χώρα διαμονής και την υπηκοότητα του πραγματικού δικαιούχου, καθώς επίσης και στο είδος και την έκταση των δικαιωμάτων του, μπορεί να έχει και οποιοδήποτε μέλος του κοινού. Για λόγους προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, απαιτείται απόδειξη ειδικού εννόμου συμφέροντος, που διαπιστώνεται κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, για πρόσβαση σε επιπρόσθετες πληροφορίες για την ταυτοποίηση του πραγματικού δικαιούχου. Για την προώθηση της διαφάνειας και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, που συνιστά ένα από τα βασικά αδικήματα που στοιχειοθετεί ξέπλυμα χρήματος, οι πληροφορίες του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων καθίστανται διαθέσιμες στις φορολογικές αρχές για την αποτελεσματικότερη εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε έναν πάροχο ανταλλαγής μεταξύ εικονικών και παραστατικών νομισμάτων και έναν πάροχο θεματοφυλακής ψηφιακών πορτοφολιών;

Οι πάροχοι (πλατφόρμες) ανταλλαγής μεταξύ εικονικών και παραστατικών νομισμάτων αποτελούν «ηλεκτρονικά» γραφεία ανταλλαγής νομισμάτων, όπου ανταλλάσσουν εικονικά νομίσματα αντί για παραστατικά νομίσματα (όπως, π.χ. το ευρώ). Από την άλλη πλευρά, οι πάροχοι θεματοφυλακής ψηφιακών πορτοφολιών διατηρούν λογαριασμούς εικονικών νομισμάτων εκ μέρους των πελατών τους, παρέχοντας ψηφιακά πορτοφόλια, από ή προς τα οποία μπορούν να γίνουν πληρωμές σε εικονικά νομίσματα. Στον κόσμο του εικονικού νομίσματος, οι πάροχοι αυτοί αποτελούν το ισοδύναμο μιας τράπεζας ή ενός ιδρύματος πληρωμών, προσφέροντας λογαριασμούς πληρωμής.

Ποια είναι η σχέση των εικονικών νομισμάτων (κρυπτονομισμάτων) με το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, και πώς αυτά μπορεί να αποτραπούν;

Ενώ χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ιδρύματα πληρωμών ενέπιπταν ήδη στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4557/2018, κι ως εκ τούτου είχαν την υποχρέωση συμμόρφωσης με τους κανόνες επαλήθευσης της ταυτότητας των πελατών τους και παρακολούθησης των χρηματοοικονομικών συναλλαγών, οι πάροχοι εικονικών νομισμάτων παρέμεναν μέχρι πρότινος αρρύθμιστοι νομοθετικά.

Η ανάπτυξη των εικονικών νομισμάτων κατέστησε γρήγορα ευρύτερη τη χρήση εικονικών νομισμάτων από μια αυξανόμενη μερίδα συναλλασσομένων. Η καινοτόμα τεχνολογία που τα διέπει, αλλά και η ανωνυμία που τα περιβάλλει, ενέχουν τον κίνδυνο χρήσης τους από τρομοκρατικές οργανώσεις και όσους διοχετεύουν μαύρο χρήμα στην αγορά, σε μια προσπάθεια παράκαμψης του συμβατικού χρηματοοικονομικού συστήματος και απόκρυψης των συναλλαγών, εκμεταλλευόμενοι την ανωνυμία που παρέχεται από αυτά τα μέσα.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο εισάγονται πλέον υποχρεώσεις εφαρμογής μέτρων δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη, τόσο για τους παρόχους ανταλλαγής μεταξύ εικονικών και παραστατικών νομισμάτων, όσοι και για τους παρόχους θεματοφυλακής ψηφιακών πορτοφολιών, προκειμένου να μπορούν να εντοπίζονται οι χρήστες εικονικών νομισμάτων. Καθιστώντας τις δύο αυτές κατηγορίες παρόχων ως υπόχρεα πρόσωπα του νόμου, στόχος είναι η διασφάλιση καλύτερων ελέγχων, η εξασφάλιση ότι εφαρμόζουν τα απαιτούμενα μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη και αντίστοιχα η συμπερίληψή τους στους δρώντες που συμβάλλουν στην πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Ποιοι κίνδυνοι συνδέονται με τις προπληρωμένες κάρτες και πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν;

Τα προπληρωμένα μέσα πληρωμής μπορούν να έχουν κοινωνικό σκοπό και να είναι ευεργετικά για μια μερίδα των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι οικονομικά ευάλωτοι ή οικονομικά αποκλεισμένοι. Χωρίς να παραγνωρίζεται η αξιοποίησή τους στις συναλλαγές, η Έκθεση Εκτίμησης Υπερεθνικού Κινδύνου της Ε.Ε εντόπισε κινδύνους που απορρέουν από την ανωνυμία ορισμένων από αυτές τις κάρτες. Για το λόγο αυτό, τροποποιείται ο ν. 4557/2018 με σκοπό την ελαχιστοποίηση της ανώνυμης χρήσης αυτών των προϊόντων.

Πιο συγκεκριμένα, ελαχιστοποιείται η χρήση ανώνυμων πληρωμών μέσω προπληρωμένων καρτών, μειώνοντας τα όρια αναγνώρισης από 250 € σε 150 € και με παράλληλη διεύρυνση των απαιτήσεων επαλήθευσης της ταυτότητας των πελατών για στιγμιαίες πληρωμές. Μάλιστα, για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των κανόνων, η Ελλάδα κατά την ενσωμάτωση αυστηροποίησε τους ευρωπαϊκούς κανόνες, προβλέποντας πως τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί της χώρας δέχονται τις πληρωμές που πραγματοποιούνται με ανώνυμες προπληρωμένες κάρτες μόνο εφόσον αυτές έχουν εκδοθεί από υπόχρεα πρόσωπα με εγκατάσταση στην Ε.Ε.

Πώς κρίνεται η συνεργασία μεταξύ των διαφόρων αρχών στην καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος;

Όπως έδειξε η πρόσφατη αξιολόγηση της χώρας από την Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (2019), το επίπεδο συνεργασίας των ελληνικών αρχών για σκοπούς καταπολέμησης οικονομικού εγκλήματος είναι αρκετά ικανοποιητικό. Καθοριστικό ρόλο στον εντοπισμό συναλλαγών και δραστηριοτήτων που θα μπορούσαν να συνδέονται με εγκληματικές δραστηριότητες διαδραματίζουν σε κάθε κράτος οι Μονάδες Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών. Αυτές είναι αρμόδιες για τη συλλογή και ανάλυση πληροφοριών για τυχόν ύποπτες συναλλαγές που εντοπίστηκαν π.χ. από τράπεζες, ή για άλλα στοιχεία που σχετίζονται με το ξέπλυμα χρήματος ή τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Εάν, από την ανάλυση που διενεργούν, προκύπτουν ανησυχίες σχετικά με πιθανή εγκληματική δραστηριότητα, μεταφέρει την υπόθεση στις αρμόδιες διωκτικές για περαιτέρω δράση.

Με τις νέες διατάξεις ενισχύεται ο ρόλος της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, παρέχοντας άμεση πρόσβαση σε μεγαλύτερο εύρος πληροφοριών, για την καλύτερη εκτέλεση των καθηκόντων της. Στα πλαίσια αυτά, προβλέπονται κανόνες στενότερης συνεργασίας μεταξύ της Αρχής και ομόλογων αρχών άλλων κρατών μελών, καθώς επίσης και καλύτερος συντονισμός μεταξύ αρμόδιων ελεγκτικών και διωκτικών αρχών σε επίπεδο ξεπλύματος χρήματος, τόσο εθνικά όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Παράλληλα, δεδομένου ότι αδυναμίες σε επίπεδο καταπολέμησης ξεπλύματος χρήματος επιφέρουν συστημικές επιπτώσεις που κατά συνέπεια απειλούν τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος στην ολότητά του, προβλέπεται συνεργασία μεταξύ του προληπτικού επόπτη και των αρμόδιων αρχών καταπολέμησης του ξεπλύματος.

Τι περιλαμβάνουν οι νέοι κανόνες σχετικά με τις τρίτες χώρες χαρακτηριζόμενες ως υψηλού κινδύνου και πώς ορίζονται αυτές;

Πρόκειται για μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία με στόχο την αποτελεσματικότερη εποπτεία κεφαλαίων που εισέρχονται στην Ε.Ε. ή εξέρχονται από αυτήν και αφορά σε τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου, όπως αυτές χαρακτηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τον περασμένο Μάιο η Επιτροπή δημοσίευσε επικαιροποιημένη και αναλυτική μεθοδολογία για τον εντοπισμό τρίτων χωρών των οποίων τα εθνικά καθεστώτα για την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας παρουσιάζουν στρατηγικές ανεπάρκειες που συνιστούν σοβαρή απειλή για το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ε.Ε. Σκοπός είναι η ενίσχυση των σχέσεων των ευρωπαϊκών χωρών με τις τρίτες χώρες και η εξασφάλιση μεγαλύτερης συνεργασίας με την Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης.

Το νέο κανονιστικό πλαίσιο επιβάλλει στα υπόχρεα πρόσωπα του νόμου, όπως χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μεσίτες, αργυραμοιβούς κ.ά, να εφαρμόζουν μέτρα αυξημένης δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη (δηλαδή επιπλέον ελέγχους και παρακολούθηση χρηματοοικονομικών συναλλαγών προκειμένου να αποτρέψουν, να εντοπίσουν και να διακόψουν ύποπτες συναλλαγές) κατά τη συναλλαγή με φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε "τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου".

Η θέσπιση ενιαίου καταλόγου αυτών των χωρών σε επίπεδο Ε.Ε. έχει ως στόχο να αποτρέψει ή τουλάχιστον να περιορίσει τον κίνδυνο forum shopping (επιλογή της χώρας με το πιο επιεικές νομοθετικό πλαίσιο) μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών, αποφεύγοντας, κατά συνέπεια, αδυναμίες που θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν τρομοκράτες ή όσοι διοχετεύουν τα χρήματά τους σε χώρες εκτός Ε.Ε.

Υπάρχει πρόβλεψη για επιπλέον ρυθμίσεις σχετικά με την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος;

Η ενσωμάτωση της 5ης Οδηγίας αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στον αγώνα κατά του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Δεδομένης της διασυνοριακής φύσης του οικονομικού εγκλήματος, τα κράτη μέλη της Ε.Ε. βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις για τη διαμόρφωση ενός ευρωπαϊκού Κανονισμού για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος. Η νέα νομοθετική πρόταση που αναμένεται να ανακοινωθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το πρώτο τρίμηνο του 2021 θα είναι ένα κείμενο ενιαίας εφαρμογής για όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε. χωρίς ανάγκη ενσωμάτωσης. Στόχος είναι η θωράκιση της ενιαίας αγοράς της Ε.Ε. με την αποφυγή εθνικών παρεκκλίσεων, ενώ παράλληλα το νέο πλαίσιο θα διευκολύνει τις επιχειρήσεις που λειτουργούν διασυνοριακά και τις αρμόδιες εποπτικές και διωκτικές αρχές. Παράλληλα, η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στις συζητήσεις για τη θέσπιση κεντρικής εποπτικής αρχής για το ξέπλυμα χρήματος, σε επίπεδο Ε.Ε.


ΠηγήΚρατούμενος που απέδρασε παραδόθηκε 7 φορές και δεν τον συνελάμβανε η αστυνομία!

 


Απίστευτο και όμως πέρα για πέρα αληθινό.

Μια απίστευτη ιστορία από την Μεγάλη Βρετανία έχει γίνει viral καθώς ένας κρατούμενος που είχε αποδράσει, παραδόθηκε στις Αρχές συνολικά 7 φορές, ωστόσο δεν τον συνέλαβαν ποτέ!

«Ήρωας» της ιστορίας είναι ο μικροκακοποιός Akram Uddin, ο οποίος το 2017 είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση 8 ετών ενώ πρόσθετα του επιβλήθηκαν δυο ακόμα για κατοχή ναρκωτικών, ανεβάζοντας την ποινή στα 10.

Μεταφέρθηκε στις φυλακές του Strandford τον Μάρτιο της ίδιας χρονιάς, ωστόσο στις 17 Ιουνίου του 2020 κατάφερε να αποδράσει όταν ζήτησε άδεια για να δει την μητέρα του λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Δυο ημέρες αργότερα ο Uddin έκανε την πρώτη προσπάθεια να παραδοθεί μετά από συμβουλή της δικηγόρου του. Συνολικά προσπάθησε άλλε έξι φορές μέχρι και σήμερα όμως οι Αρχές δεν τον συνέλαβαν!

Η δικαιολογία; Δεν υπήρχε ένταλμα οπότε δεν μπορούσαν να τον συλλάβουν!

Οι συνήγοροι του Uddin έκαναν λόγο για μια μεγάλη… τρύπα του δικαστικού συστήματος της χώρας η οποία άφησε τον 27χρονο ανενόχλητο να αλωνίζει αλλά και να μην συλλαμβάνεται!


ΠηγήFake news από το Κουτί της Πανδώρας ότι το 112 δεν έστειλε μήνυμα στην περιοχή της Καρδίτσας

 


Η αθλιότητα των Συριζαίων δεν έχει όρια, παρακαλάνε με κάθε τρόπο να γίνουν καταστροφές και να υπάρξουν νεκροί για να κάνουν αντιπολίτευση.

Διαβάζουμε στο omadaalithias.gr την νέα ξεφτίλα των Συριζαίων τύπου «Τους έπιασε στον «ύπνο» ο Ιανός - Νεκροί λόγω της κακοκαιρίας - Κανένα μήνυμα από το 112» και αυτή η αθλιότητα είναι το κεντρικό θέμα στο «Κουτί της Πανδώρας» από εχθές το μεσημέρι. 

Σύμφωνα με δήθεν πληροφορίες του site, υπήρχαν καταγγελίες ότι το 112 δεν λειτούργησε με αποτέλεσμα να μην ενημερωθούν οι κάτοικοι στην Καρδίτσα για το πέρασμα του Μεσογειακού κυκλώνα.


Ωστόσο άμεση ήταν η απάντηση του Νίκου Χαρδαλιά, ο οποίος με ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter, διέψευσε τις παραπάνω πληροφορίες αναρτώντας screenshots που αποδεικνύουν το ακριβώς αντίθετο.

Έγραψε χαρακτηρικά «Εάν κάνατε μια απλή έρευνα θα μαθαίνατε πως φυσικά και στείλαμε 112 στην περιοχή της Καρδίτσας! Παρακολουθούμε το φαινόμενο με μεγάλη προσοχή και όλη η Πολιτική Προστασία βρίσκεται σε απόλυτη εγρήγορση. Καλό θα ήταν να αποφεύγουμε τα ψέματα σε τόσο σοβαρά θέματα.»

Εάν κάνατε μια απλή έρευνα θα μαθαίνατε πως φυσικά και στείλαμε 112 στην περιοχή της Καρδίτσας! Παρακολουθούμε το φαινόμενο με μεγάλη προσοχή και όλη η Πολιτική Προστασία βρίσκεται σε απόλυτη εγρήγορση. Καλό θα ήταν να αποφεύγουμε τα ψέματα σε τόσο σοβαρά θέματα.
Image
Image
Image


62 νέα οχήματα στον στόλο της Ελληνικής Αστυνομίας

 


Παρελήφθησαν από την Ελληνική Αστυνομία 62 νέα οχήματα, που εντάσσονται στον στόλο της.

Πρόκειται για:

- 56 υπηρεσιακού και ελευθέρου χρωματισμού, στο πλαίσιο ολοκλήρωσης του ΕΣΠΑ 2014-2020 μέσω συγχρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, για την υλοποίηση της δράσης «Εξοπλισμός Αστυνομικών Υπηρεσιών Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για Δράσεις Οδικής Ασφάλειας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».

Κατανέμονται σε Υπηρεσίες Τροχαίας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας, και συγκεκριμένα 11 στην Αιτωλία, 14 στην Ακαρνανία, 21 στην Αχαΐα και 10 στην Ηλεία.

- Έξι ελευθέρου χρωματισμού, με χρηματοδότηση που εξασφαλίστηκε στο πλαίσιο μεταφοράς πιστώσεων από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Κατανέμονται σε Υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και συγκεκριμένα από τρία σε Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα, για την προστασία των συνόρων και τον έλεγχο του μεταναστευτικού ζητήματος.

Από αρχές του έτους έχουν παραληφθεί, μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, συνολικά 661 οχήματα, στα οποία περιλαμβάνονται:

- 195 οχήματα που παραλήφθηκαν τον Ιανουάριο, τα οποία αποκτήθηκαν στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 «Ενεργητική Οδική Ασφάλεια» και μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και κατανεμήθηκαν σε Αττική, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα, Ιόνια Νησιά, Κρήτη και Ήπειρο.

- 35 οχήματα τον Μάρτιο τα οποία αποκτήθηκαν στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 «Ενεργητική Οδική Ασφάλεια» και κατανεμήθηκαν σε Αργολίδα, Αρκαδία, Κορινθία, Λακωνία και Μεσσηνία.

- 264 οχήματα τον Απρίλιο τα οποία αποκτήθηκαν στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 «Ενεργητική Οδική Ασφάλεια» και κατανεμήθηκαν σε Αττική, Στερεά Ελλάδα, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Ήπειρο και Βόρειο Αιγαίο.

- 70 οχήματα τον Μάιο τα οποία αποκτήθηκαν στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 «Ενεργητική Οδική Ασφάλεια» και κατανεμήθηκαν σε Αττική, Στερεά Ελλάδα, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Ήπειρο, Κεντρική Μακεδονία, Πελοπόννησο και Βόρειο Αιγαίο.

- 35 οχήματα τον Ιούνιο τα οποία αποκτήθηκαν στο πλαίσιο υλοποίησης ΕΣΠΑ 2014-2020 «Ενεργητική Οδική Ασφάλεια στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» και κατανεμήθηκαν σε Θεσσαλονίκη, Ημαθία, Κιλκίς, Πέλλα, Πιερία, Σέρρες και Χαλκιδική.

Με την προσθήκη των οχημάτων αυτών ενισχύεται σημαντικά και αναβαθμίζεται η επιχειρησιακή ετοιμότητα και ανταπόκριση των κατά τόπους αστυνομικών Υπηρεσιών και βελτιώνεται το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες, προς όφελος του κοινωνικούΧειροπέδες σε διαρρήκτες απέναντι από το σπίτι πρώην Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ.

 


Χειροπέδες σε τρεις Γεωργιανούς διαρρήκτες πέρασαν γύρω στις 04:30 τα ξημερώματα του Σαββάτου αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, την ώρα που ετοιμάζονταν να «τρυπώσουν» σε πολυκατοικία απέναντι από το σπίτι πρώην Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ.

Οι κινήσεις των κακοποιών έγιναν αντιληπτές από γείτονες, ειδοποιήθηκε το κέντρο της Άμεσης Δράσης και στο σημείο έφτασε περιπολικό. Στη θέα των αστυνομικών οι τρεις Γεωργιανοί πέταξαν τα διαρρηκτικά εργαλεία και επιχείρησαν να διαφύγουν, ωστόσο, οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. τους ακινητοποίησαν και τους πέρασαν χειροπέδες οδηγώντας τους στο οικείο αστυνομικό τμήμα.

Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι οι επίδοξοι «μπουκαδόροι» είχαν μαζί τους και σχοινιά, κάτι που παραπέμπει σε μία παλιά σπείρα τους περίφημους «διαρρήκτες – αναρριχητές», οι οποίοι είχαν συλληφθεί πριν από μερικούς μήνες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Reader.gr, οι τρεις συλληφθέντες είναι ηλικίας περίπου 50 ετών, σεσημασμένοι για ανάλογα αδικήματα ενώ ένας εξ’ αυτών είχε και πρόσφατο αποφυλακιστήριο καθώς είχε εκτίσει ποινή για διακεκριμένες κλοπές.

Το περιστατικό συνέβη στην περιοχή του Βύρωνα, σχεδόν απέναντι από την οικία πρώην Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ., κάτι που πιθανότατα πάντως δεν γνώριζαν οι κακοποιοί.


ΠηγήΗ απειλή νέου lockdown φέρνει αυστηρά μέτρα παγκοσμίως

 


Με τον αριθμό των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων παγκοσμίως να έχει ξεπεράσει πλέον τα 30 εκατομμύρια, κυβερνητικές και τοπικές αρχές στην Ευρώπη και όλο τον κόσμο, επιχειρούν να εξαντλήσουν όλα τα περιθώρια αυστηροποίησης των μέτρων περιορισμού του κορωνοϊού, προκειμένου να μην φτάσουν εκ νέου σε «οριζόντια καραντίνα».

Παρά την δυσάρεστη, κοινωνικά και οικονομικά, εμπειρία της περασμένης άνοιξης, τα σενάρια περί ολικού lockdown έχουν επανέλθει στο προσκήνιο.

Ηδη, δρακόντεια υγειονομικά μέτρα τέθηκαν από χθες σε ισχύ στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισπανία.

«Τα νούμερα του Σεπτεμβρίου πρέπει να χρησιμεύσουν ως κώδωνας συναγερμού για όλους στην Ευρώπη», όπου ο αριθμός των νέων κρουσμάτων είναι πλέον μεγαλύτερος από τα στοιχεία του Μαρτίου και του Απριλίου, προειδοποίησε από την Κοπεγχάγη ο διευθυντής του ευρωπαϊκού τμήματος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Χανς Κλούγκε.

Η ευρωπαϊκή ζώνη του ΠΟΥ περιλαμβάνει 53 χώρες, ανάμεσά τους και η Ρωσία, μετρά περί τα 5 εκατομμύρια καταγεγραμμένα κρούσματα και περισσότερους των 227.000 θανάτους , σύμφωνα με τα στοιχεία του διεθνούς οργανισμού.

Ισπανία: Μερικό lockdown στις κόκκινες ζώνες της Μαδρίτης

Η περιφερειακή κυβέρνηση της Μαδρίτης διέταξε την επιβολή lockdown από την Δευτέρα σε ορισμένες από τις φτωχότερες συνοικίες της πόλης και των περιχώρων της, όπου διαμένουν περίπου 850.000 άνθρωποι (το 13% του πληθυσμού της μητροπολιτικής περιοχής), μετά την αναζωπύρωση των κρουσμάτων εκεί.

Η πρόεδρος της περιφέρειας Ισαβέλ Ντίαθ Αγιούσο είπε σήμερα ότι οι κάτοικοι έξι βαριά πληγεισών συνοικιών δεν θα μπορούν να εξέλθουν της περιοχής τους, παρά μόνο για λόγους πρώτης ανάγκης, όπως να πάνε στη δουλειά τους, στον γιατρό ή τα παιδιά τους στο σχολείο. Αντιθέτως, θα μπορούν να κινηθούν ελεύθερα μέσα στη συνοικία.

Με τον ίδιο τρόπο, η είσοδος στις περιοχές αυτές, εκτός για λόγους έκτακτης ανάγκης, θα απαγορευτεί.

Τα πάρκα θα παραμείνουν κλειστά, στις συναθροίσεις θα μπορούν να συμμετάσχουν έως 6 άνθρωποι, ενώ τα καταστήματα, τα μπαρ και τα εστιατόρια θα πρέπει να περιορίσουν την δυναμικότητά τους στο 50% και να κλείνουν έως τις 10 το βράδυ στις πληγείσες περιοχές.

Στόχος των νέων μέτρων είναι «ο περιορισμός της κινητικότητας και της δραστηριότητας τις ζώνες όπου διαπιστώνεται έντονη μετάδοση του ιού», σύμφωνα με τις τοπικές υγειονομικές αρχές της Μαδρίτης.

Στην Ισπανία, μία από τις πλέον πληγείσες από τη πανδημία χώρες, ο αριθμός των κρουσμάτων ξεπέρασε τα 600.000 και οι θάνατοι τους 30.000.

Αυστρία: εκθετική αύξηση κρουσμάτων και ενίσχυση μέτρων

Στην Αυστρία, οι ιδιωτικές συγκεντρώσεις στους εσωτερικούς χώρους θα περιορισθούν στα 10 άτομα.

«Εχουμε μία εκθετική αύξηση των νέων κρουσμάτων στην Αυστρία», δήλωσε ο καγκελάριος Σεμπάστιαν Κουρτς παραδεχόμενος ότι η χώρα του ζει το δεύτερο κύμα της πανδημίας.

Αυστηρότερα μέτρα ως προς την χρήση μάσκας και τις δημόσιες συναθροίσεις εφαρμόζονται εδώ και μία εβδομάδα στην χώρα. Η χρήση μάσκας είναι πλέον υποχρεωτική, εκτός των σούπερ μάρκετ και των μέσων συγκοινωνίας, σε όλα τα καταστήματα και τα δημόσια κτίρια.

Ο αυστριακός καγκελάριος προειδοποίησε ότι, εάν ο αριθμός των κρουσμάτων συνεχίσει να αυξάνεται, δεν αποκλείεται η επιβολή νέων μέτρων, εκφράζοντας, ωστόσο, την ελπίδα ότι τελικά θα αποφευχθεί ένα δεύτερο lockdown.

Γαλλία: κούρσα ενάντια στον χρόνο

Στην Γαλλία όπου έχουν ενισχυθεί τα περιοριστικά μέτρα, όπως απαγόρευση φοιτητικών πάρτι, σχολικών εκδρομών και επισκέψεων, των συγκεντρώσεων άνω των δέκα ατόμων, το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι σχεδιάζονται νέοι περιορισμοί, που θα περιλαμβάνουν «πιθανό κλείσιμο των μπαρ» ή την «απαγόρευση δημόσιων συναθροίσεων».

Ηδη, οι αρχές της Νίκαιας ανακοίνωσαν χθες ότι θα απαγορευθούν οι συναθροίσεις άνω των δέκα ατόμων σε δημόσιους χώρους και θα αυστηροποιηθούν οι κανονισμοί ως προς την κατανάλωση αλκοόλ σε εξωτερικούς χώρους ώστε να περιοριστούν τα κρούσματα του κορονοϊού που αυξάνονται στην περιοχή.

«Το διακύβευμα είναι να εφαρμοσθούν μέτρα για να αποφευχθεί η συρροή στα νοσοκομεία, είναι μία κούρσα ενάντια στον χρόνο. Πρέπει να αποφασισθούν την κατάλληλη στιγμή, όχι πολύ νωρίς διότι είναι υποχρεωτικού χαρακτήρα, ούτε πολύ αργά», σχολίασε ο υπουργός Υγείας Ολιβιέ Βεράν.

Αύριο στην Λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων στο Παρίσι, το πλήθος θα υποδεχθεί την άφιξη του ποδηλατικού Γύρου της Γαλλίας θα περιορισθεί στα 5.000 άτομα.

Ηνωμένο Βασίλειο: «Σκληρά μέτρα για να σωθούν τα Χριστούγεννα»

Η αύξηση των κρουσμάτων στην χώρα οδήγησε στην επαναφορά μέτρων για την ανάσχεση της εξάπλωσης της επιδημίας. Ετσι, απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις άνω των έξι ατόμων τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους στην Αγγλία.

Περιοριστικά μέτρα εφαρμόζονται σε τοπικό επίπεδο και σε άλλες περιοχές, ενώ υπό μελέτη βρίσκεται επίσης η επιβολή απαγόρευσης κυκλοφορίας την νύκτα, καθώς η κυβέρνηση αγωνίζεται να αποφύγει την επιβολή ενός καθολικού lockdown.

Η βρετανική κυβέρνηση δεν αποκλείει το ενδεχόμενο επιβολής νέου lockdown σε ολόκληρη την Αγγλία, ως «τελευταία αμυντική γραμμή», αλλά προσπαθεί να αποφύγει το μέτρο εφαρμόζοντας τοπικά περιοριστικά μέτρα.

Ο υπουργός Υγείας Ματ Χάνκοκ ερωτήθηκε σήμερα για τις πληροφορίες που κάνουν λόγο για το ενδεχόμενο επιβολής γενικού lockdown διάρκειας δύο εβδομάδων κατά την διάρκεια των σχολικών διακοπών που αρχίζουν στα μέσα του Οκτωβρίου και απάντησε στο BBC ότι η κυβέρνηση «θέλει να αποφύγει ένα εθνικό lockdown, αλλά είμαστε έτοιμοι να το εφαρμόσουμε, αν παραστεί ανάγκη».

«Είμαστε έτοιμοι να πράξουμε ό,τι χρειάζεται για να προστατεύσουμε ζωές», δήλωσε τονίζοντας ότι η κυβέρνηση είναι πιθανόν να προσφύγει στην λήψη τοπικών περιοριστικών μέτρων, όπως έχει ήδη κάνει σε ορισμένες περιοχές της βορειοανατολικής Αγγλίας.

Τα μέτρα ετέθησαν σε εφαρμογή σήμερα και αφορούν εκατομμύρια πολίτες. Απαγορεύουν τις συναντήσεις μεταξύ ατόμων από διαφορετικά νοικοκυριά και εισάγουν απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 22.00 έως τις 05.00 σε τόπους ψυχαγωγίας.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των βρετανικών μέσων ενημέρωσης, 10 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν στις ζώνες εφαρμογής των τοπικού χαρακτήρα μέτρων στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο υπουργός Υγείας δήλωσε ότι ο αριθμός των νοσηλευομένων της Covid-19 διπλασιάζεται κάθε 8 ημέρες στο Ηνωμένο Βασίλειο, την χώρα που έχει πληγεί περισσότερο από την επιδημία στην Ευρώπη.

Η κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον δέχεται οξεία κριτική για την διαχείριση του ζητήματος των διαγνωστικών τεστ, η ζήτηση των οποίων ξεπερνά κατά πολύ την προσφορά.

Νέο «θύμα» της πανδημίας είναι η παραδοσιακή δημόσια εκδήλωση της αλλαγής του έτους στο Λονδίνο με το θέαμα των πυροτεχνημάτων την ματαίωση της οποίας ανακοίνωσε ήδη ο δήμαρχος της βρετανικής πρωτεύουσας Σαντίκ Καν.

«Πρέπει να είμαστε σκληροί τώρα» για να ανακόψουμε το δεύτερο κύμα και να σώσουμε τα (πολύ προσφιλή στους Βρετανούς) Χριστούγεννα, προειδοποίησε ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον, καλώντας τον πληθυσμό να σεβασθεί την απαγόρευση «των 6».

Στην Τσεχία, όπου ο ρυθμός εξάπλωσης της επιδημίας είναι από τους ταχύτερους στην Ευρώπη μαζί με την Ισπανία, την Γαλλία, την Μάλτα, την Κροατία και την Ρουμανία, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, η κυβέρνηση αντέδρασε με την ενίσχυση των περιοριστικών μέτρων, μείωση του ωραρίου λειτουργίας των μπαρ από χθες, απαγόρευση των δημόσιων εκδηλώσεων ορθίων σε εσωτερικούς χώρους και επέκταση της χρήσης της μάσκας στα σχολεία.

Αυστηροποίηση και σε Δανία, Ισλανδία, Ολλανδία

Η Δανία μειώνει το όριο των συμμετεχόντων σε δημόσιες εκδηλώσεις στους 50 (από 100) και ορίζει ότι τα μπαρ και τα εστιατόρια θα κλείνουν στις 22.00 για την αντιμετώπιση της αύξησης των κρουσμάτων της επιδημίας COVID-19, ανακοίνωσε η πρωθυπουργός Μέτε Φρέντρικσεν.

Ο αριθμός των κρουσμάτων έχει αυξηθεί στην Δανία τις τελευταίες εβδομάδες μετά την χαλάρωση των μέτρων του lockdown που είχε επιβληθεί ανάμεσα στον Μάρτιο και τον Μάιο.

Χθες, 454 νέα κρούσματα καταγράφηκαν στην Δανία, κοντά στον αριθμό ρεκόρ των 473 που είχε καταγραφεί τον Απρίλιο.

Ο ρυθμός αναπαραγωγής του ιού βρίσκεται στο 1,5 σε ολόκληρη την χώρα.

Η κυβέρνηση της Ισλανδίας επέβαλε το κλείσιμο των χώρων ψυχαγωγίας και των παμπ στην περιφέρεια της πρωτεύουσας Ρέικιαβικ για τέσσερις ημέρες, από τις 18 έως τις 21 Σεπτεμβρίου για την ανάσχεση της διάδοσης της επιδημίας Covid-19.

Η Ολλανδία κατέγραψε χθες 1.972 νέα κρούσματα, αριθμό ρεκόρ για τέταρτη συνεχή ημέρα.

Η κυβέρνηση του Μάρκ Ρούτε ανακοινώνει νέα περιοριστικά μέτρα τοπικού χαρακτήρα, που περιλαμβάνουν την απαγόρευση των μεγάλων δημοσίων συναθροίσεων και το κλείσιμο των εστιατορίων και των μπαρ νωρίς το βράδυ.

Η κυβέρνηση της Ισλανδίας επέβαλε το κλείσιμο των χώρων ψυχαγωγίας και των παμπ στην περιφέρεια της πρωτεύουσας Ρέικιαβικ για τέσσερις ημέρες, από τις 18 έως τις 21 Σεπτεμβρίου για την ανάσχεση της διάδοσης της επιδημίας Covid-19.

Ισραήλ: Δεύτερο εθνικό lockdown

Το Ισραήλ εισήλθε χθες σε δεύτερο εθνικό lockdown με την έναρξη της περιόδου των μεγάλων εβραϊκών γιορτών, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να αναγκαστούν να παραμείνουν στα σπίτια τους Το αρχικό lockdown στη χώρα επιβλήθηκε στα τέλη Μαρτίου και χαλάρωσε τον Μάιο, όταν τα νέα κρούσματα είχαν περιορισθεί σε μονοψήφιούς αριθμούς.

Ωστόσο ισραηλινοί αξιωματούχοι αναγνωρίζουν τώρα ότι προχώρησαν σε άρση των περιορισμών πολύ νωρίς ελπίζοντας ότι θα αποφευχθεί περαιτέρω οικονομική ζημιά ανοίγοντας και πάλι τον ιδιωτικό τομέα. Είχαν επίσης επιτρέψει τις μαζικές συναθροίσεις, γεγονός που συνέβαλε στην αύξηση των νέων κρουσμάτων σε υψηλά ημερήσια επίπεδα άνω των 5.000.

Το νέο lockdown θα διαρκέσει τρεις εβδομάδες και συμπίπτει με την έναρξη του εβραϊκού Νέου Έτους (Ρος Ασανά) που παραδοσιακά είναι μια περίοδος για οικογενειακές συγκεντρώσεις και ομαδικές προσευχές.

Βάσει των νέων κανόνων, οι Ισραηλινοί πρέπει να παραμένουν σε απόσταση έως 500 μέτρων από τα σπίτια τους, με εξαίρεση δραστηριότητες όπως η μετακίνηση προς την εργασία, η αγορά των απαραίτητων προμηθειών και ο περίπατος σε εξωτερικούς χώρους για άσκηση. Οι χώροι εργασίας θα λειτουργούν με περιορισμούς.

Η κοινωνική αποστασιοποίηση και οι περιορισμοί στον αριθμό των πιστών είναι μέτρα που θα τεθούν σε εφαρμογή στις συναγωγές, οι οποίες συνήθως είναι γεμάτες λόγω του Ρος Ασανά και του Γιομ Κιπούρ, της εβραϊκής Ημέρας της Εξιλέωσης.

Από τότε που ο κορονοϊός εμφανίστηκε στο Ισραήλ, μια χώρα 9 εκατ. κατοίκων, 1.169 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους.

Υγειονομικοί αξιωματούχοι θεωρούν ότι η μη σωστή συμμόρφωση με την υποχρεωτική χρήση μάσκας καθώς και η ανεπαρκής κοινωνική αποστασιοποίηση στις αραβικές και τις υπερορθόδοξες εβραϊκές κοινότητες και τα σχολεία τροφοδότησαν ένα δεύτερο κύμα κρουσμάτων.

Πολλοί Ισραηλινοί έχουν κατηγορήσει τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, του οποίου οι υπουργοί έχουν ανοικτά διαπληκτιστεί για τους τρόπους αντιμετώπισης της πανδημίας, ότι αντέδρασε με καθυστέρηση στην νέα αύξηση και χιλιάδες άνθρωποι συμμετέχουν στις εβδομαδιαίες διαδηλώσεις που γίνονται έξω από την επίσημη κατοικία του στην Ιερουσαλήμ.

Αυστραλία: τοπική απομόνωση

Στην Αυστραλία, το εθνικό lockdown έχει μετατραπεί σε τοπική απομόνωση. Από τον Ιούλιο ισχύει στην Μελβούρνη η απαγόρευσης μετακίνησης σε απόσταση μεγαλύτερη των 5 χιλιομέτρων από το σπίτι.

Νέα Ζηλανδία: 21 Σεπτεμβρίου αίρεται το δεύτερο lockdown

Αφού πέρασε πολλές εβδομάδες χωρίς την εμφάνιση κρούσματος, η Νέα Ζηλανδία επέβαλε νέο lockdown μετά την εμφάνιση κρουσμάτων. Τα μέτρα θα αρθούν στις 21 Σεπτεμβρίου, αλλά θα παραμείνουν στο Οκλαντ εν αναμονή νέας αξιολόγησης της κατάστασης.

Καναδάς: μπροστά στο φάσμα του lockdown;

«Αυτό που παρατηρούμε στους αριθμούς των τελευταίων ημερών θα πρέπει να ανησυχήσει του πάντες», προειδοποίησε ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό. «Το τελευταίο πράγμα που θέλουμε να ξαναζήσουμε είναι το lockdown της άνοιξης», είπε απευθύνοντας έκκληση για την τήρηση των υγειονομικών κανόνων. Πιο απειλητικός εμφανίσθηκε ο πρωθυπουργός του Οντάριο Νταγκ Φορντ: «Θέλω να είμαι σαφής: όλα τα ενδεχόμενα είναι επάνω στο τραπέζι».

Ο ΠΟΥ δεν αναθεωρεί την διάρκεια της καραντίνας

Ο ΠΟΥ κατέστησε σαφές ότι δεν προτίθεται να αναθεωρήσει την διάρκεια των 14 ημερών καραντίνας που ισχύει για τα άτομα που έχουν έλθει σε επαφή με τον ιό.

Παρά ταύτα, στην Γαλλία η διάρκεια της απομόνωσης κατέβηκε στις 7 ημέρες σε περίπτωση επαφής και διαρκεί πλέον 10 ημέρες στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία. Πολλές ακόμη ευρωπαϊκές χώρες, σχεδιάζουν την μείωση της διάρκειας της καραντίνας, όπως η Πορτογαλία και η Κροατία.


με πληροφορίες από AFP, BBC, ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΟ Γιάννης Αντετοκούνμπο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά MVP

 


Ο Greek Freak αναδείχθηκε back-to-back πολυτιμότερος παίκτης του ΝΒΑ με συντριπτικό ποσοστό των media να τον προτιμά και να τον επιβραβεύει για την καταπληκτική του εικόνα στο σύνολο της κανονικής περιόδου.

Ο Γιάννης, ο μοναδικός παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ με MVP, DPOY και MIP και ο τρίτος μετά από τους Μάικλ Τζόρνταν (1988) - Χακίμ Ολάζουον (1994) που πήρε MVP και DPY στην ίδια σεζόν, συγκέντρωσε τις 85 από τις 101 ψήφους για την πρώτη θέση. Πλέον, ο Αντετοκούνμπο έχει δύο MVP (2019, 2020), δύο συμμετοχές στην κορυφαία πεντάδα (2019, 2020), δύο συμμετοχές στην κορυφαία αμυντική πεντάδα (2019, 2020), ένα βραβείο κορυφαίου αμυντικού (2020), ένα βραβείο πιο βελτιωμένου παίκτη (2017) και τέσσερις συμμετοχές σε All-Star Games μαζί με πολλά βραβεία εβδομάδας και μήνα στο παλμαρέ του.

Ποινές κάθειρξης για τους δυο αναρχικούς που λήστεψαν χρηματαποστολή στο ΑΧΕΠΑ

 


Πολυετείς ποινές κάθειρξης επέβαλλε το Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων για την ληστεία σε χρηματαποστολή ανεφοδιασμού ΑΤΜ στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης, που είχε διαπραχθεί τον Ιούνιο του 2019. Στο εδώλιο του δικαστηρίου κάθισαν ένας 36χρονος κι ένας 42χρονος, αυτοαποκαλούμενοι αναρχικοί και «παλιοί γνώριμοι» της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας της ΕΛ.ΑΣ από την εμπλοκή τους σε υποθέσεις τρομοκρατίας και ένοπλων ληστειών.

Το δικαστήριο αποφάσισε να επιβάλει στον πρώτο συνολική ποινή κάθειρξης 7 ετών και 10 μηνών, αναγνωρίζοντάς του το ελαφρυντικό της μεταγενέστερης καλής συμπεριφοράς, ενώ ο δεύτερος καταδικάστηκε σε συνολική κάθειρξη 11,5 ετών (χωρίς ελαφρυντικό). Μετά την ετυμηγορία του δικαστηρίου οι δύο κατηγορούμενοι επέστρεψαν στις φυλακές καθώς αποφασίστηκε η έφεσή τους να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη.

Για την ίδια υπόθεση τιμωρήθηκε με φυλάκιση δύο ετών μία 40χρονη που κατηγορήθηκε για απλή συνέργεια στη ληστεία. Το δικαστήριο τής αναγνώρισε το ελαφρυντικό του σύννομου βίου και ανέστειλε την ποινή της.

Όπως κατέθεσε αστυνομικός της Αντιτρομοκρατικής, η Υπηρεσία του είχε πληροφορία ότι οι δύο κατηγορούμενοι «ετοιμάζονται για ληστεία σε χρηματαποστολή» και έκτοτε τέθηκαν σε επιτήρηση. Κλιμάκιο αστυνομικών ανέλαβε να καταγράψει τις κινήσεις τους, ακολουθώντας τους από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη όπου φιλοξενήθηκαν στο σπίτι της 40χρονης.

Σύμφωνα με τον ίδιο μάρτυρα, επί δύο μέρες «παρακολουθούσαν την περιοχή του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ», κατοπτεύοντας τους χώρους, ενώ το τρίτο 24ωρο προχώρησαν στη διάπραξη της ένοπλης ληστείας. «Ο ένας φορούσε ρόμπα γιατρού και ο άλλος κολάρο, ενώ και οι δύο έφεραν στο πρόσωπο χειρουργικές μάσκες» είπε ο αστυνομικός που συμμετείχε στην επιχείρηση σύλληψής τους.

Υπό την απειλή πιστολιών άρπαξαν από τους υπαλλήλους της εταιρείας χρηματαποστολών δύο κασετίνες με χρήματα και στη συνέχεια κινήθηκαν μέσα στους χώρους του νοσοκομείου. Λόγω της πολυκοσμίας «αποφασίσαμε να συνεχίσουμε την παρακολούθηση και να τους ακινητοποιήσουμε σε ασφαλές σημείο», όπως και έγινε επί της οδού Αγίου Δημητρίου την ώρα που επιχειρούσαν να διαφύγουν με αυτοκίνητο, σύμφωνα με τον μάρτυρα.

Στις απολογίες τους οι δράστες δήλωσαν αναρχικοί και απέδωσαν την πράξη τους στα οικονομικά αδιέξοδα που βίωναν, ενώ κατήγγειλαν ότι στοχοποιήθηκαν από την αστυνομία εξαιτίας του ποινικού τους παρελθόντος. «Σκοπός μου δεν ήταν ο προσπορισμός πλούτου ούτε έχω αδυναμία σε υλικά αγαθά» ανέφερε ο 36χρονος που περιέγραψε τις δυσκολίες σε ό,τι αφορά την κοινωνική και οικονομική του επανένταξη μετά τον εγκλεισμό του.

Για «οικονομικό και κοινωνικό στραγγαλισμό» έκανε λόγο ο 42χρονος, που ανέλαβε την ευθύνη των πράξεών του. Από την πλευρά της η 40χρονη, αρνήθηκε τη συμμετοχή της στη ληστεία, λέγοντας ότι η παρουσία της στο σημείο είχε την έννοια της «παροχής ασφάλειας σε περίπτωση που συμβεί κάτι».

Στο μεταξύ, η μεταγωγή των δύο βασικών κατηγορουμένων στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης έγινε κάτω από αυστηρά μέτρα ασφάλειας. Αυξημένα ήταν, εξάλλου, τα αστυνομικά μέτρα τόσο μέσα στη δικαστική αίθουσα όσο κι έξω απ’ αυτή, ενώ αλληλέγγυοι συγκεντρώθηκαν μπροστά από το Δικαστικό Μέγαρο σε ένδειξη συμπαράστασης προς τους κατηγορουμένους.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΠηγήΈκανε αυτό που ξέρει καλύτερα ο Τσίπρας, είπε ψέματα με τα γνωστά του ΘΑ και όποιος τσιμπήσει

 Ξεκίνησε όπως πάντα σε πλήρη παρακμή, μίλησε για να μιλήσει, πολύ μικρός και ασήμαντος μπροστά στην σημερινή κυβέρνηση Μητσοτάκη, ενώ φαινόταν ότι βαριόταν πολύ πάρα πολύ.

Και αφού έκανε τις γνωστές του καταγγελίες χωρίς να ντρέπεται είπε να αμολήσει και 11 ΘΑ για να εξαπατήσει και όποιος τσιμπήσει.

Σχέδιο 11 άμεσων μέτρων έκτακτης ανάγκης, που «είναι αναγκαίο να υλοποιηθεί αύριο το πρωί», κατέθεσε ο Αλ. Τσίπρας.

1) Ενίσχυση του ΕΣΥ άμεσα με 15.000 μόνιμες προσλήψεις.

2) Ενίσχυση των δημόσιων σχολείων άμεσα, με 15.000 μόνιμες προσλήψεις εκπαιδευτικών.

3) Επιδότηση της εργασίας, για όσο διαρκεί η κρίση (κάλυψη από το κράτος του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών και του 40% του μισθού των εργαζομένων, με υποχρέωση καταβολής του υπόλοιπου 60% του μισθολογικού κόστους από την επιχείρηση).

4) Εισόδημα έκτακτης ανάγκης σε όσους έχουν πληγεί οικονομικά από την πανδημία, για όσο διαρκεί η κρίση. 400 ευρώ για το πρώτο ενήλικο μέλος του νοικοκυριού, 200 ευρώ για κάθε πρόσθετο ενήλικο μέλος και 100 ευρώ για κάθε παιδί.

5) Μη-επιστρεπτέα ενίσχυση. Όλοι οι έμμεσα ή άμεσα πληττόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι και επιχειρήσεις θα έχουν πρόσβαση σε μη επιστρεπτέα ενίσχυση ύψους 2.000 ευρώ ανά εργαζόμενο, με μέγιστη ενίσχυση ανα επιχείρηση τις 100.000 ευρώ, με μοναδικό κριτήριο τη διατήρηση των θέσεων και σχέσεων εργασίας.

6) Μείωση ΦΠΑ στην εστίαση από το 13% στο 6%, για όσο διαρκεί η κρίση.

7) Επιδότηση 40% του ενοικίου των πληττόμενων επιχειρήσεων, για όσο διαρκεί η κρίση.

8) Επιστροφή στους αγρότες του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο. Ένα μέτρο που θα μειώσει το κόστος παραγωγής και θα δώσει ανάσα σε χιλιάδες παραγωγούς στον πρωτογενή τομέα.

9) Μόνιμη κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για όλα τα εισοδήματα έως 40.000 ευρώ και μείωση των συντελεστών για εισοδήματα από 40.000 ευρώ έως 65.000 ευρώ (η μείωση αυτή αφορά και τους συνταξιούχους και τους δημόσιους υπαλλήλους).

10) Μόνιμη κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος.

11)Μόνιμη μείωση της προκαταβολής φόρου στο 50%.

Η απάντηση της Νέας Δημοκρατίας για την ομιλία Τσίπρα : “Ο κ. Τσίπρας κατόρθωσε το ακατόρθωτο. Αραδιάζοντας τα χιλιοειπωμένα κλισέ έδειχνε να βαριέται περισσότερο εκείνος που τα έλεγε, από αυτούς που τον άκουγαν”