Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2015

Ποιοι απαλλάσσονται ή πληρώνουν τον μισό ΕΝΦΙΑΌλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τον ΕΝΦΙΑ - Ποιοι δικαιούνται έκπτωση του φόρου και ποιοι έχουν δικαίωμα να μην πληρώσουν - Όλες οι προϋποθέσεις - Τι προβλέπει νέα εγκύκλιος της Αικ. Σαββαΐδου


Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την έκδοση των νέων εκκαθαριστικών για την πληρωμή του ΕΝΦΙΑ, τα οποία θα πρέπει να αναμένονται έως τα μέσα Οκτωβρίου.
Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων εξέδωσε αναλυτική εγκύκλιο, στην οποία περιγράφονται όλες εκείνες οι περιπτώσεις που δικαιούνται έκπτωση ή μείωση του φόρου, αλλά ακόμη και αναστολή πληρωμής του.

Η εγκύκλιος της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων, Αικ. Σαββαΐδου, δημοσιεύθηκε ήδη στο ΦΕΚ (Β' 2120/01-10-2015).
Αναστολή πληρωμής του ΕΝΦΙΑ

Η νέα εγκύκλιος προβλέπει την αναστολή πληρωμής του φόρου και επί της ουσίας την πλήρη απαλλαγή από αυτόν για τους φορολογούμενους που οι ίδιοι ή μέλη της οικογένειάς τους εμφανίζουν αναπηρία σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 80%, με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος και συνολική επιφάνεια κτισμάτων μέχρι 150 τ.μ.

Εκπτώσεις στην πληρωμή του ΕΝΦΙΑ

Στην εγκύκλιο της Αικ. Σαββαΐδου προβλέπεται η χορήγηση έκπτωσης 20% από τον ΕΝΦΙΑ για τα αποπερατωμένα κτίσματα που καθ’ όλη τη διάρκεια του 2014 είχαν απενεργοποιημένη την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

Πρόκειται για ακίνητα τα οποία θα πρέπει να είναι δηλωμένα κενά στη αναλυτικά κατάσταση μισθωμάτων (Ε2).

Ταυτόχρονα προβλέπεται η χορήγηση έκπτωσης 50% από τον ΕΝΦΙΑ για τους φορολογούμενους με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 9.000 ευρώ προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος και συνολική επιφάνεια κτισμάτων μέχρι 150 τ.μ. εφόσον η συνολική αξία ακίνητης περιουσίας δεν υπερβαίνει το ποσό των 85.000 ευρώ για τον άγαμο, 150.000 ευρώ για τον έγγαμο και τη σύζυγό του ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο και 200.000 ευρώ για τον έγγαμο τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα τέκνα τους ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με δύο εξαρτώμενα τέκνα.

Όλη η εγκύκλιος για τον ΕΝΦΙΑ

Η χορήγηση έκπτωσης ή μείωσης του ΕΝ.Φ.Ι.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 7 και της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του Ν. 4223/2013, πραγματοποιείται κεντρικά από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

Η έκπτωση των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 7 του Ν. 4223/2013 χορηγείται με αιτιολογημένη απόφαση της Φορολογικής Διοίκησης, σύμφωνα με το υπόδειγμα.
Στις περιπτώσεις στις οποίες δεν είναι δυνατή η χορήγηση της έκπτωσης ή μείωσης, χορηγείται με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου προϊσταμένου Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία στην ΠΟΛ.1163/23.7.2015 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων.
Προϋποθέσεις χορήγησης έκπτωσης

Ως συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το άθροισμα του συνολικού φορολογητέου εισοδήματος του συζύγου, της συζύγου και των ανήλικων εξαρτώμενων τέκνων, σε όσες περιπτώσεις ορίζεται από το νόμο ότι τα εισοδήματα των τέκνων συναθροίζονται με αυτά των γονέων, καθώς και του συνολικού φορολογητέου εισοδήματος των εξαρτώμενων τέκνων που έχουν υποβάλει ατομική δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα και ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων λαμβάνονται από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους, οι οποίες έχουν υποβληθεί μέχρι και την 9η Οκτωβρίου 2015.

Το συνολικό φορολογητέο εισόδημα προσδιορίζεται από το άθροισμα του καθαρού εισοδήματος, όπως προκύπτει από τα ποσά των κωδικών του Πίνακα 4 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους, τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό του εισοδήματος, των ποσών των κωδικών των περιπτώσεων 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 και 11 του Πίνακα 6 της δήλωσης και του ποσού της προστιθέμενης διαφοράς αντικειμενικής δαπάνης, όπου αυτή εφαρμόζεται.

Η συνολική επιφάνεια των κτισμάτων, αποτελούμενη από το άθροισμα των κύριων και βοηθητικών χώρων των κατηγοριών ακινήτων 1 έως και 12 (εκτός 4, 41 έως και 47), αποπερατωμένων και ημιτελών, καθώς και η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου, λαμβάνεται από τις δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α. του οικείου έτους, οι οποίες έχουν υποβληθεί μέχρι και την 9η Οκτωβρίου 2015, λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας και του είδους του δικαιώματος επί των ακινήτων.

Η αναπηρία του υπόχρεου και της συζύγου λαμβάνεται από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους ή από τα αρχεία των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.).
Η αναπηρία των τέκνων, λαμβάνεται από την Εφαρμογή των Δ.Ο.Υ. «Καταχώριση Αναπηριών» ή από τα αρχεία των ΚΕ.Π.Α. ή, εφόσον το τέκνο υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος, από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η μείωση χορηγείται με υπόδειγμα από τη Δ.Ο.Υ., απαιτείται, πριν τη χορήγηση της έκπτωσης, η καταχώριση της πληροφορίας για την αναπηρία στην εφαρμογή «Καταχώριση Αναπηριών» των Δ.Ο.Υ..

Για την πιστοποίηση της αναπηρίας εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ.1088/17.4.2015 (ΦΕΚ 763 Β'), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση ΠΟΛ.1132/25.6.2015 (ΦΕΚ 1286 Β') και ισχύει.

Οι παροχές ηλεκτρικού ρεύματος, οι οποίες δεν ήταν ενεργές καθ' όλη τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, λαμβάνονται από τα αρχεία του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.. Οι αριθμοί των παροχών του αρχείου του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. διασταυρώνονται με τους αριθμούς παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, οι οποίοι αναγράφονται στη δήλωση στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) του οικείου έτους, και στην αναλυτική κατάσταση μισθωμάτων ακινήτων (έντυπο Ε2) του οικείου φορολογικού έτους, που έχουν υποβληθεί μέχρι και την 9η Οκτωβρίου 2015.

Η πληροφορία του κενού ακινήτου, καθ' όλη τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, λαμβάνεται από την αναλυτική κατάσταση μισθωμάτων ακινήτων (έντυπο Ε2) του οικείου φορολογικού έτους, η οποία έχει υποβληθεί μέχρι και την 9η Οκτωβρίου 2015.

Δεν προσκομίζονται παραστατικά για το ποσοστό της χορηγηθείσας μείωσης ΕΝΦΙΑ, όταν αυτή έχει χορηγηθεί κεντρικά από τη Δ.ΗΛΕ.Δ..

Όπου αναφέρεται το οικείο φορολογικό έτος, εννοείται το προηγούμενο του έτους για το οποίο εκδίδεται η δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α.-πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου.

Για τη χορήγηση της έκπτωσης ή μείωσης κατά τα ανωτέρω ο φορολογούμενος πρέπει να είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας.

Η χορήγηση αναστολής πληρωμής του ΕΝ.Φ.Ι.Α. σε νομικά πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του Ν. 4223/2013, πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΠΟΛ.1250/8.12.2014 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων. Η αίτηση δύναται να υποβληθεί μέχρι και την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του Δεκεμβρίου του οικείου έτους.Μαρίνα Φούντα
Πηγή : news247.gr


«Μακεδονία» τα Σκόπια στο βιβλίο Ιστορίας της Γ' Λυκείου!
Μέλη της ΟΛΜΕ ζητούν τώρα από το υπουργείο Παιδείας να πάρει θέση, με πολλούς γονείς και εκπαιδευτικούς  να κάνουν λόγο για  σοβαρό ατόπημα των συγγραφέων

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει το γεγονός ότι σε χάρτη του βιβλίου Ιστορίας γενικής κατεύθυνσης της Γ' Λυκείου τα Σκόπια απεικονίζονται με την ονομασία «Μακεδονία».

Το συγκεκριμένο βιβλίο υπάρχει στα σχολεία από την περασμένη χρονιά, ωστόσο, η... λεπτομέρεια με τα Σκόπια δεν είχε γίνει αντιληπτή, τουλάχιστον μέχρι προσφάτως.

Μέλη της ΟΛΜΕ ζητούν τώρα από το υπουργείο Παιδείας να πάρει θέση, με πολλούς γονείς και εκπαιδευτικούς να κάνουν λόγο για  σοβαρό ατόπημα των συγγραφέων. Μάλιστα, το ζήτημα αυτό αναμένεται να τεθεί σε διοικητικό συμβούλιο της ΟΛΜΕ, προκειμένου να διαβιβαστεί αίτημα αλλαγής στο υπουργείο Παιδείας.

Πάντως, ερωτηθείς σχετικά ο υπουργός Παιδείας Νίκος Φίλης είπε ότι είναι σαφές ότι τα Σκόπια δεν συγκροτούν τον χώρο της Μακεδονίας.

Σχετικά με το θέμα του βιβλίου της Ιστορίας Γενικής Παιδείας Γ' Λυκείου, που εμφανίζει χάρτη με την περιοχή των Σκοπίων με την ονομασία «Μακεδονία», απάντησε ότι «δεν μας αρέσει η πολιτική ηγεσία να παρεμβαίνει σε θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής. Η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία των Σκοπίων γεωγραφικά δεν συγκροτεί το χώρο της Μακεδονίας και αυτό ειναι γνωστό».

Στη σελίδα 130 του βιβλίου υπάρχει ένα χάρτης των κυριότερων ναζιστικών στρατοπέδων συγκέντρωσης στη Γερμανία και την κατεχόμενη Ευρώπη στα οποία θανατώθηκαν εκατομμύρια άνθρωποι, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά. Σε αυτόν τον χάρτη τα Σκόπια αναφέρονται ως «Μακεδονία».

Πηγή : protothema.gr


Η Ρωσία έπληξε στη Συρία αντικαθεστωτικούς που εκπαιδεύτηκαν από τη CIA - Πληροφορία γερουσιαστή των ΗΠΑ
Δεύτερη ημέρα βομβαρδισμών - Reuters: Πληροφορίες για χερσαία επίθεση συμμάχων του Ασαντ - Ιρανοί στρατιώτες στη Συρία

Ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη βομβάρδισαν για δεύτερη ημέρα στόχους στην επικράτεια της Συρίας πλήττοντας σύμφωνα με αναφορές συμμαχία ένοπλων ισλαμιστικών αντικαθεστωτικών οργανώσεων στα βορειοδυτικά της χώρας. Την ίδια στιγμή, το Κρεμλίνο ανακοινώνει ότι οι επιδρομές δεν πλήττουν μόνο το Ισλαμικό Κράτος, αλλά και «λίστα γνωστών οργανώσεων», και η επιλογή των στόχων γίνεται κατόπιν συντονισμού με τις ένοπλες δυνάμεις της Συρίας.

Οι επιδρομές της Πέμπτης είχαν στόχο περιοχές που ελέγχονται από συμμαχία ισλαμικών αντικαθεστωτικών οργανώσεων που φέρει την ονομασία «Στρατός της Κατάκτησης», στην οποία περιλαμβάνεται το Μέτωπο αλ-Νόσρα, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο το Λιβάνου al-Mayadeen.

Τα ρωσικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν τουλάχιστον 30 επιδρομές κατά θέσεων των ανταρτών σε πολλές περιοχές της βορειο-δυτικής επαρχίας Ιντλίμπ, ανάμεσά τους και η ορεινή περιοχή της Ζαουίγια, αλλά και στόχους νοτιότερα στην επαρχία Χάμα, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο.

Η επαρχία Ιντλίμπ είναι μεγάλης στρατηγικής σημασίας για το καθεστώς της Δαμασκού, λόγω της εγγύτητάς την με το προπύργιο του Μπασάρ αλ-Άσαντ στη Μεσόγειο, τη Λαττάκεια.

Οι δυνάμεις του «Στρατού της Κατάκτησης» προωθήθηκαν προς τις παράκτιες περιοχές της βορειο-δυτικής Συρίας μετά τον Μάιο εκδιώκοντας τις συριακές κυβερνητικές δυνάμεις από την πόλη του Ιντλίμπ και την στρατηγικής σημασίας πόλη Ζισρ αλ-Σουγούρ.

Η συμμαχία περικλείει το Μέτωπο αλ-Νόσρα, παρακλάδι της Αλ Κάιντα στη Συρία, την σκληροπυρηνική ισλαμιστική οργάνωση Αχράρ αλ-Σαμ, καθώς και αρκετές πιο μετριοπαθείς ισλαμιστικές οργανώσεις που μάχονται το καθεστώς του Μπασάρ αλ-Άσαντ. Αντιτίθενται όλοι στο Ισλαμικό Κράτος και έχουν εμπλακεί σε αιματηρές συγκρούσεις με τους τζιχαντιστές.

Στη Μόσχα, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου ανακοίνωσε ότι οι επιδρομές δεν έχουν στόχο μόνο το Ισλαμικό Κράτος, αλλά κατάλογο γνωστών οργανώσεων -λίγες ώρες αφότου υπουργοί και αξιωματούχοι της ρωσικής κυβέρνησης αντέκρουαν καταγγελίες Δύσης και αντικαθεστωτικών ότι η αεροπορική επιχείρηση δεν πλήττει μόνον το Ισλαμικό Κράτος.

«Οι οργανώσεις αυτές είναι γνωστές και οι στόχοι επιλέγονται σε συντονισμό με τις συριακές ένοπλες δυνάμεις» δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ ερωτηθείς εάν η Ρωσία και η Δύση έχουν διαφορετική άποψη σχετικά με τον ορισμό της τρομοκρατικής οργάνωσης.

Ερωτηθείς επίσης εάν ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι ικανοποιημένος με την πορεία της εκστρατείας, ο ίδιος απάντησε ότι «είναι ακόμη πολύ νωρίς να μιλήσουμε γι' αυτό».


Η Ρωσία έπληξε αντικαθεστωτικούς που εκπαιδεύτηκαν από τη CIA

Τις πληροφορίες που είχε μεταδώσει νωρίτερα η Wall Street Journal ότι οι ρωσικές επιδρομές έπληξαν αντικαθεστωτικούς που έχουν εκπαιδευτεί από τη CIA επιβεβαιώνει ο αμερικανός γερουσιαστής Τζον ΜακΚέιν, μιλώντας στο CNN.

«Μπορώ να σας επιβεβαιώσω απολύτως ότι έγιναν επιδρομές κατά των μελών του Ελεύθερου Συριακού Στρατού που έχουν εξοπλιστεί και εκπαιδευτεί από τη CIA» σημειώνει ο επικεφαλής της Επιτροπής της Γερουσίας για τις Ένοπλες Δυνάμεις Τζον ΜακΚέιν, σημειώνοντας ότι υπάρχει επαφή με ανθρώπους που βρίσκονται στην περιοχή.

Η Wall Street Journal σημείωνε ότι μία από τις επιδρομές είχε στόχο περιοχή των αντικαθεστωτικών που υποστηρίζονται από τη CIA και τις συμμαχικές δυνάμεις.

Ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη βομβάρδισαν για δεύτερη ημέρα στόχους της Συρίας, με το Κρεμλίνο να ανακοινώνει ότι οι επιδρομές δεν πλήττουν μόνο το Ισλαμικό Κράτος, αλλά και «λίστα γνωστών οργανώσεων» και η επιλογή των στόχων γίνεται κατόπιν συντονισμού με τις ένοπλες δυνάμεις της Συρίας.

Reuters: Προς χερσαία επίθεση συμμάχων του Άσαντ - Ιρανοί στρατιώτες στη Συρία

Την επομένη της έναρξης της ρωσικής επιχείρησης προς υποστήριξη του καθεστώτος Άσαντ με αεροπορικές επιδρομές που «ξεπερνούν» το Ισλαμικό Κράτος πηγές στον Λίβανο δηλώνουν στο Reuters ότι εκατοντάδες Ιρανοί στρατιώτες βρίσκονται εδώ και δέκα ημέρες στη Συρία, στο πλαίσιο επικείμενης χερσαίας επίθεσης μαζί με τον συριακό στρατό στις περιοχές που ελέγχονται από τις δυνάμεις των αντικαθεστωτικών.

Στην χερσαία επιχείρηση ετοιμάζεται να ενταχθεί και η Χεζμπολάχ του Λιβάνου, η οποία έχει ήδη υποστηρίξει στρατιωτικά τον Μπασάρ αλ-Άσαντ.

Πηγές του Λιβάνου δήλωσαν την Πέμπτη στο πρακτορείο Reuters ότι εκατοντάδες Ιρανοί στρατιώτες έφθασαν στη Συρία πριν από δέκα ημέρες με όπλα προκειμένου να λάβουν μέρος σε χερσαίες επιχειρήσεις σε περιοχές υπό τον έλεγχο των ανταρτών στη βόρεια Συρία.

Η χερσαία επιχείρηση μαζί με τον συριακό στρατό θα συνοδεύσει τις αεροπορικές επιθέσεις που ξεκίνησε η Πολεμική Αεροπορία της Ρωσίας, κατά τις ίδιες πηγές. «Οι [ρωσικές] αεροπορικές επιθέσεις θα συνοδευθούν στο άμεσο μέλλον από χερσαία προώθηση του συριακού στρατού και των συμμάχων του» δήλωσαν στο Reuters.

Στόχος της επιχείρησης, η ανακατάληψη εδάφους που έχασε η κυβέρνηση του προέδρου Μπασάρ αλ-Άσαντ από τους αντάρτες.


Πηγή : tovima.gr


Την υποψηφιότητά του για την προεδρία της Ν.Δ. κατέθεσε ο Ευ. ΜεϊμαράκηςΤην υποψηφιότητά του για την προεδρία της Νέας Δημοκρατίας, μαζί με τις 50 υπογραφές που απαιτούνται, κατέθεσε το απόγευμα ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, ενώ ο χρόνος και η διαδικασία διεξαγωγής της εσωκομματικής εκλογής αναδεικνύεται σε νέο πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ του προέδρου της Ν.Δ. και των δύο διεκδικητών της ηγεσίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη και Απόστολου Τζιτζικώστα.

«Πιστεύω στο χτίσιμο όχι στο γκρέμισμα. Βλέπω τη ΝΔ με πολύ σεβασμό στην ιστορία και στην προσφορά της και με το βλέμμα στραμμένο στο κυβερνητικό πρόγραμμα για το μέλλον», ανέφερε ο κ. Μεϊμαράκης και δήλωσε ταυτισμένος με τη ΝΔ τονίζοντας ότι ποτέ δεν την εγκατέλειψε ανεξάρτητα από το ποιος ήταν στην ηγεσία.

«Κάποιοι άλλοι αφού εκμεταλλεύτηκαν τη ΝΔ, έγιναν υπουργοί και υφυπουργοί, την εγκατέλειψαν. Κάποιοι σήμερα συγκυβερνούν με τον ΣΥΡΙΖΑ. Κάποιοι έγιναν απολίτικοι γιατί το κομματικό χρώμα είχε θαμπώσει. Εγώ πάντα την υπηρετούσα», συνέχισε.

«Με την εμπειρία του χθες και τις ανάγκες του σήμερα όλοι μαζί μπορούμε να χτίσουμε την αυριανή ΝΔ» προσέθεσε, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν φιλοδοξεί να εκπροσωπήσει μέρος ή κομμάτι της ΝΔ.

Η πρόταση της πλευράς Μεϊμαράκη είναι να στηθούν οι εσωκομματικές κάλπες στις 18 Οκτωβρίου, θέση που αναμένεται να αντικρούσουν με βεβαιότητα οι δύο άλλοι υποψήφιοι μέσω των εκπροσώπων τους στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.

Νωρίτερα, σύμφωνα με πληροφορίες, συναντήσεις με τον πρώην πρωθυπουργό και πρώην πρόεδρο της ΝΔ Αντώνη Σαμαρά είχαν χθες οι Όλγα Κεφαλογιάννη και Βασίλης Κικίλιας και σήμερα οι Κυριάκος Μητσοτάκης, Άδωνις Γεωργιαδης και Απόστολος Τζιτζικώστας, οι οποίοι τον ενημέρωσαν για τις εξελίξεις στα εσωκομματικά της ΝΔ.

Στις 11.00 το πρωί της Παρασκευής, αναμένεται να καταθέσει και επισήμως την υποψηφιότητά του για την προεδρία της ΝΔ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στα γραφεία της Συγγρού. Επιπλέον, την κατάθεση της δικής του υποψηφιότητας θα προχωρήσει και ο Απόστολος Τζιτζικώστας.


Πηγή


Στη δημοσιότητα φωτογραφίες του Πετρακάκου και των συνεργών τουΟι αρχές δημοσιοποιούν και φωτογραφίες των πλαστών ταυτοτήτων που χρησιμοποιούσαν καθώς και εικόνες από τα ευρήματα στην αποθήκη στον Μαραθώνα και στο Μώλο Φθιώτιδας

Στη δημοσιότητα έδωσε η ΕΛ.ΑΣ τα στοιχεία ταυτότητας και τις φωτογραφίες του Γιώργου Πετρακάκου και των συνεργών του, που συνελήφθησαν στο πλαίσιο επιχείρησης της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας.Την ίδια ώρα η αστυνομία δημοσιεύει πλαστές ταυτότητες και πλαστή άδεια οδήγησης που χρησιμοποιούσαν για την εγκληματική δράση τους, ενώ δημοσιοποιούνται και  φωτογραφίες από οπλισμό και οχήματα, που βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κατά τη διάρκεια των ερευνών της Αντιτρομοκρατικής σε αποθήκη στον Μαραθώνα Αττικής, και  στο Μώλο Φθιώτιδας.

Πρόκειται για τους:

- Πετρακάκο Γεώργιο, αγνώστου πατρός και της Γεωργίας, γεν. την 08-05-1979.

- Θεοφίλου Μαρία του Κωνσταντίνου και της Ευαγγελίας, γεν. την 06-02-1979.

- Ασημακόπουλο Θεμιστοκλή του Δημητρίου και της Βασιλικής, γεν. 25-01-1988.

Σε βάρος των παραπάνω ατόμων ασκήθηκε ποινική δίωξη:

- για τα κακουργήματα των τρομοκρατικών πράξεων παράνομης κατοχής πολεμικών τυφεκίων, όπλων και πυρομαχικών από κοινού και κατά μόνας κατά συρροή, της διακεκριμένης περίπτωσης κλοπής κατ’ εξακολούθηση από δράστες ενεργούντες κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια και ενωθέντες για την τέλεση κλοπών και ληστειών και

- τα πλημμελήματα της πλαστογραφίας από κοινού κατ’ εξακολούθηση, της παράνομης κατοχής όπλων από κοινού και κατά μόνας, της ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης, από κοινού και κατά μόνας κατ’ εξακολούθηση και μη, της υπόθαλψης εγκληματία από κοινού και της προμήθειας και κατοχής ναρκωτικών ουσιών προς ίδια αποκλειστικά χρήση.

Τα πλαστά δελτία ταυτότητας και η πλαστή άδεια οδήγησης

Όποιος πολίτης γνωρίζει οτιδήποτε σχετικά με τη συγκεκριμένη δημοσιοποίηση και κυρίως αν τα παραπάνω πρόσωπα, έχουν προβεί σε οποιαδήποτε συναλλαγή όπως εκμίσθωση οχήματος, διαμερίσματος, οικίας, γκαράζ ή άλλου χώρου κ.λπ., παρακαλείται από τις Αρχές να επικοινωνήσει στους αριθμούς κλήσης 1014 και 10414 της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας.

Τα ευρήματα στην αποθήκη στο Μαραθώνα Αττικής