Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου 2015

Εχεις συστημένο από την εφορία; Ερχονται οι Ράμπο για ελέγχους!


Μια συστημένη επιστολή θα λαμβάνουν πλέον από την εφορία οι φορολογούμενοι και οι επιχειρήσεις που πρόκειται να ελεγχθούν. Με την επιστολή αυτή θα γνωρίζουν ότι εκδόθηκε για αυτούς εντολή ελέγχου και οποιαδήποτε εκπρόθεσμη αρχική ή τροποποιητική φορολογική δήλωση δεν παράγει έννομο αποτέλεσμα.

Όπως αναφέρεται σε εγκύκλιο της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων Κατερίνας Σαββαΐδου με την επιστολή αυτή ο φορολογούμενος – ελεγχόμενος θα γνωρίζει άμεσα ότι έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου και έτσι θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που έχει ανακύψει για πολλούς φορολογούμενους στους οποίους εκδόθηκαν εντολές ελέγχου τις οποίες όμως οι ίδιοι αγνοούσαν και στο μεσοδιάστημα μέχρι την έναρξη του ελέγχου υπέβαλλαν τροποποιητικές δηλώσεις θεωρώντας ότι είναι εμπρόθεσμες.

Ειδικότερα το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου της ΓΓΔΕ έχει ως εξής: «Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν.4174/2013 (Α' 170), όπως ισχύει, ο υπόχρεος σε υποβολή φορολογικών δηλώσεων, υποβάλλει τις φορολογικές δηλώσεις στη Φορολογική Διοίκηση κατά το χρόνο που προβλέπεται από την οικεία φορολογική νομοθεσία. Εκπρόθεσμη φορολογική δήλωση υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι την έκδοση εντολής ελέγχου από τη Φορολογική Διοίκηση ή μέχρι την παραγραφή του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για έλεγχο της αρχικής δήλωσης με όλες τις συνέπειες περί εκπρόθεσμης δήλωσης.

Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν.4174/2013 (Α' 170), όπως ισχύει, αν ο φορολογούμενος διαπιστώσει ότι η φορολογική δήλωση, που υπέβαλε στη Φορολογική Διοίκηση περιέχει λάθος ή παράλειψη, υποχρεούται να υποβάλει τροποποιητική φορολογική δήλωση. Αν η τροποποιητική φορολογική δήλωση υποβληθεί εντός της προθεσμίας υποβολής της αρχικής φορολογικής δήλωσης, τότε και η τροποποιητική φορολογική δήλωση επέχει θέση αρχικής δήλωσης και θεωρείται ότι και οι δύο, αρχική και τροποποιητική έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα.

Τροποποιητική φορολογική δήλωση υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι την έκδοση εντολής ελέγχου από τη Φορολογική Διοίκηση ή μέχρι την παραγραφή του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για έλεγχο της αρχικής δήλωσης με όλες τις συνέπειες περί εκπρόθεσμης δήλωσης.

Περαιτέρω με το έγγραφο της Δ/νσης Ελέγχων ΔΕΛ Α 1069048 2.5.2014 επισημάνθηκε ότι, σε περίπτωση έκδοσης εντολής ελέγχου, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής δήλωσης για τη φορολογία, τη φορολογική περίοδο ή την υπόθεση που αφορά ο φορολογικός έλεγχος.

Στην πράξη έχει παρατηρηθεί ότι ο φορολογούμενος δεν λαμβάνει γνώση της εντολής ελέγχου άμεσα με την έκδοση της αλλά με την έναρξη του ελέγχου και, σε πολλές περιπτώσεις, στο διάστημα που μεσολαβεί έχει υποβάλει εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις, για τη φορολογική περίοδο που αφορά ο φορολογικός έλεγχος. Προκειμένου να αποκλειστεί στο μέλλον το φαινόμενο αυτό, θα πρέπει ο ελεγχόμενος φορολογούμενος να λαμβάνει άμεσα γνώση για την έκδοση εντολής ελέγχου, αφού ληφθούν υπόψη οι περιορισμοί της παραγράφου 2β' του άρθρου 23 του ν. 4174/2013.

Σχετικές με την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου είναι οι διατάξεις του άρθρου 5 του ν.4174/2013 (Α' 170), όπως ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες η κοινοποίηση πράξεων που εκδίδει, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, η Φορολογική Διοίκηση προς φορολογούμενο ή άλλο πρόσωπο, γίνεται εγγράφως ή ηλεκτρονικώς.

Προκειμένου να αντιμετωπισθεί άμεσα το πρόβλημα με τις εντολές Ελέγχου που έχουν εκδοθεί, δεν έχουν κοινοποιηθεί και δεν έχει γίνει έναρξη ελέγχου και να αποφευχθούν μετακινήσεις υπαλλήλων, αυτές θα κοινοποιούνται με συστημένη επιστολή της Φορολογικής Διοίκησης προς το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή τη νομική οντότητα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 2, 3 και 5 του άρθρου 5 του ν.4174/2013 (Α' 170). Σημειώνεται ότι στην εν λόγω συστημένη επιστολή θα πρέπει, μεταξύ των άλλων, να αναγράφεται ρητά ότι από την ημερομηνία έκδοσης της εντολής ελέγχου η υποβολή εκπρόθεσμης αρχικής ή τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης δεν παράγει έννομο αποτέλεσμα.
Τα ανωτέρω θα ισχύουν και για όσες εντολές εκδοθούν στη συνέχεια και μέχρι την υλοποίηση της εφαρμογής για την ηλεκτρονική κοινοποίηση των πράξεων που εκδίδει, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, η.Φορολογική Διοίκηση.

Αναφορικά με την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προέκυψαν με την υποβολή εκπρόθεσμης αρχικής ή τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης φυσικού ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, μετά την έκδοση εντολής ελέγχου και στις περιπτώσεις που αποδεδειγμένα ο φορολογούμενος δεν έλαβε γνώση αυτής, σημειώνουμε τα ακόλουθα:

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του ν.2238/1994 και της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του ν.2859/2000, υπήρχε η δυνατότητα, μέχρι την 31.12.2013, να επιδίδεται αρχική ή συμπληρωματική δήλωση πριν την καταχώρηση στο οικείο βιβλίο της σχετικής καταλογιστικής πράξης. Από 01.01.2014 δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα.

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της χρηστής διοίκησης, οι οποίες πρέπει πάντα να διέπουν τις σχέσεις φορολογούμενων και φορολογικής αρχής και έχοντας υπόψη, ότι αφενός έχουν υποβληθεί οι σχετικές δηλώσεις, αφετέρου ότι οι φορολογούμενοι αποδεδειγμένα δεν έλαβαν γνώση για την έκδοση εντολών ελέγχου και τέλος ότι οι φορολογούμενοι έχουν πιθανόν υπαχθεί σε νομοθετική ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών, με την παρούσα γίνεται δεκτό ότι στις περιπτώσεις αυτές λαμβάνονται υπόψη οι σχετικές δηλώσεις, που αφορούν διαχειριστικές περιόδους που έκλεισαν μέχρι την 31.12.2013».


Πηγή : imerisia.gr


Οι εκτιμήσεις της ΕΛΣΤΑΤ δίνουν 25,8% την ανεργία


Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) συνέχισε και τον Οκτώβριο την πτωτική της πορεία η ανεργία στην Ελλάδα. Η ανεργία διαμορφώθηκε στο 25,8% από 26% τον Σεπτέμβριο και 27,8% τον Οκτώβριο του 2013.

Συγκεκριμένα,οι άνεργοι έφτασαν το 1.245.340 άτομα, μειωμένοι κατά 104.263 σε σχέση με το Οκτώβριο του 2013 (-7,7%) και κατά 13.491 σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2014 (-1,1%).

Oι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 72.379 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2013 (+2,1%) και κατά 6.853 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2014 (+0,2%) και εκτιμάται ότι διαμορφώθηκαν στα 3.585.234 άτομα.

Οι οικονομικά μη ενεργοί, δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, μειώθηκαν κατά 8.384 άτομα σε σχέση με το Οκτώβριο του 2013 (-0,3%) και αυξήθηκαν κατά 2.100 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2014 (+0,1%), διαμορφούμενοι στα 3.288.819 άτομα.

Σημειώνεται ότι τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας καταγράφονται στους νέους 15 έως 24 ετών (50,6% τον Οκτώβριο 2014 από 57,4% τον Οκτώβριο 2013) και στα άτομα 25- 34 ετών (34,5% από 37%). Ακολουθούν τα άτομα 35- 44 ετών (22,2% από 24,1%), 45- 54 ετών (20,8% από 20,6%), 55- 64 ετών (16,5% από 16,7%) και 65- 74 ετών (11,4% από 12%).


Επαγγελματικός Προσανατολισμός: Είμαστε όλοι τόσο μοναδικοί, όσο μια νιφάδα χιονιού.Γράφει η  Βάσια Γιαννακοπούλου

Οι νιφάδες χιονιού είναι μοναδικές. Καμία δεν μοιάζει ακριβώς με καμία άλλη. Δημιουργούνται κάτω από διαφορετικές και συγκεκριμένες συνθήκες και έτσι η μορφή τους προκύπτει πάντα αλλιώτικη, πολύπλοκη, μοναδική.

Οι άνθρωποι είναι μοναδικοί. Κανένας δεν μοιάζει ακριβώς με κάποιον άλλο. Ο χαρακτήρας και η προσωπικότητα τους διαμορφώνονται κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες και έτσι τελικά ζουν, αποφασίζουν, διασκεδάζουν, επιβιώνουν πάντα με φιλοσοφία αλλιώτικη, πολύπλοκη, μοναδική.

Οι νιφάδες χιονιού μπορεί να μοιάζουν με αυστηρά γραμμικά σχέδια ή ο σχηματισμός τους να μην έχει κανόνες και λογική. Μπορεί να υπάρχουν για να πέσουν πάνω σε ανθρώπους ώστε να τους γοητεύσουν, να σταθούν πάνω σε αντικείμενα για ώρα ατελείωτη ή να περιπλανιούνται πάντα ανάμεσα σε ιδέες.

Οι άνθρωποι μπορεί να προγραμματίζουν τη ζωή και την καριέρα τους με τρόπο αυστηρό, κάθε κίνηση τους να είναι μέρος ενός μεγάλου στρατηγικού πλάνου ή οι αποφάσεις και τα σχέδια τους να είναι αυθόρμητες παρορμήσεις τη στιγμής. Μπορεί να υπάρχουν για να προσφέρουν με σεβασμό και κατανόηση σε άλλους ανθρώπους, να παθιάζονται με την παραγωγή, σχεδίαση ή χρησιμοποίηση αντικειμένων ή να ζουν για την παραγωγή ιδεών, για να σκέφτονται και να στοχάζονται.

Η Career In Progress, αναζητώντας πάντα λύσεις ουσίας στους τομείς που δραστηριοποιείται, που έχουν πάντα ως επίκεντρο τον άνθρωπο και την μοναδικότητα του, δημιούργησε μια ξεχωριστή ατομική εφαρμογή για τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό.

Σκεφτόμαστε, αποφασίζουμε, λειτουργούμε όλοι με μοναδικό τρόπο. Είναι αδύνατον να μπούμε σε καλούπια, να έχουμε διάφορα χαρακτηριστικά σε στεγνές ποσοστώσεις και να πρέπει να επιλέξουμε επάγγελμα, ακαδημαϊκή καριέρα, τρόπο ζωής αποκλειστικά βάσει του τι υπαγορεύουν αυτές.

Τι συμβαίνει στις υπάρχουσες δομές προσανατολισμού;

Υπάρχουν εκπαιδευτικές & επαγγελματικές επιλογές. "Μετράμε" το άτομο έτσι ώστε να τον κατηγοριοποιήσουμε σε μια αυτές: Εδώ οι επιλογές σου. Εδώ είσαι εσύ σε ποσοστά. Επίλεξε. Γρήγορη απάντηση. Άμεση λύση ενός σπουδαίου προβλήματος: "τι θα γίνω όταν μεγαλώσω".

Οι απαντήσεις καταλήγουν να μοιάζουν αναγκαστικές ή αυτονόητες, και ο άνθρωπος αντί να αποδεχτεί την μοναδικότητα του, να την αναδείξει με ιδέες, να της δώσει δυναμική με καινοτομία, μπαίνει στο "καλούπι" που του υπέδειξαν.

Τι είναι διαφορετικό εδώ;

Το άτομο καλείται να γνωρίσει τον εαυτό του ως "νιφάδα χιονιού" από τη στιγμή του σχηματισμού του, δηλαδή από τις επιρροές από το οικογενειακό του περιβάλλον, τους σημαντικούς ανθρώπους στη ζωή του και τις εκπαιδευτικές του εμπειρίες. Έπειτα, καλείται να αναζητήσει τις ιδέες που το κάνουν να ζει με ευχαρίστηση πράγματα που για αυτόν είναι σημαντικά. Μαθαίνει να ανακαλύπτει το προσωπικό του στυλ, τα ενδιαφέροντα του, τη φιλοσοφία του, τι σημαίνει για το ίδιο «επιτυχία».

Τα αναζητά με τρόπο προσωπικό, με δομές διαφορετικές και σύγχρονες. Χρησιμοποιούμε δομές, τακτικές και φιλοσοφία που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν: τα social media και το role playing, τη δυναμική του να είσαι ο κύριος ρυθμιστής της ζωής σου, την πρωτοβουλία, την αυτενέργεια, τη συνειδητοποίηση ότι όλοι είμαστε μοναδικοί.

Η μοναδικότητα του ατόμου αποτελεί το επίκεντρο της προσέγγισης του Συμβούλου καθ'όλη τη διάρκεια διεξαγωγής της εφαρμογής. Όλα τα υπόλοιπα, τα ανακαλύπτει το άτομο μόνο του, αυτενεργώντας. Μαθαίνει να συλλέγει και να αξιολογεί ως προς την ορθότητα πληροφορίες, να μην τοποθετείται απλά μπροστά στις εναλλακτικές, αλλά να δημιουργεί νέες.

Μα η νιφάδα χιονιού δεν είναι σύμβολο του χειμώνα;

Μα και οι στιγμές που καλούμαστε να πάρουμε δύσκολες αποφάσεις στη ζωή μας, μοιάζουν με δυνατούς χειμώνες. Είναι ακριβώς εκείνες οι στιγμές που πρέπει να ξεδιπλώνουμε τη μοναδικότητα μας, να γνωρίζουμε τόσο καλά τον εαυτό μας ώστε να προσπαθούμε με δυναμική ανεξάντλητη. Να πορευόμαστε με σιγουριά για τις αποφάσεις μας γιατί μας αντιπροσωπεύουν και τις πιστεύουμε, ακόμα κι αν δεν μοιάζουν με την πεπατημένη. Γιατί όταν ο δυνατός χειμώνας των αποφάσεων λήξει, θα έρθει το καλοκαίρι που θα μας βρει να ζούμε συμφιλιωμένους και χαρούμενους με τις αποφάσεις και τις επιλογές μας. Συμφιλιωμένους και χαρούμενους με τον ίδιο μας τον εαυτό.

Βάσια Γιαννακοπούλου 
Σύμβουλος Εκπαίδευσης & Επιστημονική Συνεργάτης της Career In Progress www.careerinprogrees.gr


Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 17χρονος για τους εμπρησμούς στα σχολεία της πλατείας Μαρούδα


Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 17χρονος που συνελήφθη και κατηγορείται ως μέλος της σπείρας που είναι υπαίτια για τους βανδαλισμούς, τις κλοπές και τους εμπρησμούς στα σχολεία της πλατείας Μαρούδα, έπειτα από την απολογία του στον αρμόδιο Ανακριτή Πατρών.
Ο περιοριστικός όρος που του επεβλήθη, είναι να παρουσιάζεται στις αρχές κάθε μήνα στην Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων Πατρών του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Ο ανήλικος συνελήφθη, καθώς με άλλους συνεργούς του, οι οποίοι αναζητούνται,
φέρονται να διέρρηξαν και να έκλεψαν διάφορα αντικείμενα και να έβαλαν φωτιά, προκαλώντας μεγάλες φθορές, πέντε φορές σε αίθουσες του σχολικού συγκροτήματος στην περιοχή Μαρούδα.

Αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της συμμετοχής σε εγκληματική ομάδα, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, εμπρησμό, διακεκριμένες περιπτώσεις φθοράς και διατάραξη οικιακής ειρήνης.

Μεταξύ άλλων από το σχολικό συγκρότημα οι νεαροί άρπαξαν μικροσκόπια, ηλεκτρονικό υπολογιστή, ψηφιακό προβολέα, εκτυπωτή και διάφορα επιστημονικά εργαλεία, κυρίως από το Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, κατά το χρονικό διάστημα από τις 13 έως τις 27 Δεκεμβρίου.Πηγή: PatrasTimesΣτο 2% μειώνεται η διαφορά μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ


Στο 2% μειώνεται η διαφορά ΣΥΡΙΖΑ-ΝΔ ενώ το Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών αγγίζει το 2,1% σύμφωνα με τη νέα πανελλαδική δημοσκόπηση εταιρείας INTERVIEW για την «ΒΕΡΓΙΝΑ TV», που διενεργήθηκε στις 5 και 6 Ιανουαρίου 2015.

Στην ερώτηση, εάν την επόμενη Κυριακή είχαμε εκλογές, οι ερωτηθέντες απάντησαν: ΣΥΡΙΖΑ 27,1%, ΝΔ 25,1%, Ποτάμι 6,3%, Χρυσή Αυγή 5,7%, ΚΚΕ 4,6%, ΠΑΣΟΚ 3,6%, Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών 2,1%, ΑΝΕΛ 1,7%, ΔΗΜΑΡ 0,2%, άλλο κόμμα 6%, αναποφάσιστοι εμφανίστηκαν το 10%, ενώ άκυρο/λευκό ανέφεραν το 7,6%.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της πανελλαδικής δημοσκόπησης το 53% των ερωτηθέντων δεν εμπιστεύεται ως ρεαλιστικό το οικονομικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ ούτε βλέπει ρεαλιστική τη θέση του για τέλος της λιτότητας και των μνημονίων σε ποσοστό 59%.
Επίσης ο Αντώνης Σαμαράς παραμένει καταλληλότερος για πρωθυπουργός σε ποσοστό 41% έναντι 29% που προτιμούν τον Αλέξη Τσίπρα. Το 41% ακόμη των πολιτών που πήραν μέρος στη δημοσκόπηση εκτιμούν πως ο Αντώνης Σαμαράς μπορεί να διαπραγματευτεί καλύτερα με τους δανειστές μας.

Στην προηγούμενη δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας, η διαφορά ήταν στο 2,3% (ΣΥΡΙΖΑ 27,4% και ΝΔ 25,1%).


Πηγή : ethnos.gr


ΠΟΕ-ΟΤΑ: Αποχή από την προετοιμασία και μεταφορά αποτελεσμάτων των εκλογών


Η Εκτελεστική Επιτροπή της Πανελλήνια Ομοσπονδίας Εργαζομένων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδίοικησης (ΠΟΕ - ΟΤΑ) σε συνεδρίασή της σήμερα, Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2015, μετά και την συνάντηση που χθες είχε με τον υπηρεσιακό Υπουργό Εσωτερικών κ. Μιχάλη Θεοχαρίδη, αποφάσισε την Απεργία-Αποχή των εργαζομένων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από κάθε διαδικασία για την προετοιμασία, διεξαγωγή και μεταφορά των αποτελεσμάτων των Βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015.

Αιτία, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΠΟΕ - ΟΤΑ, είναι ο "εμπαιγμός της κυβέρνησης απέναντι στους εργαζόμενους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και η άρνησή της να βρει λύση και να καταβληθεί η εκλογική αποζημίωση-φιλοδώρημα για τις Ευρωεκλογές και τις Αυτοδιοικητικές Εκλογές του Μαΐου 2014, αλλά σε ορισμένους Δήμους και για τις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου του 2012".

Σύμφωνα με την ΠΟΕ - ΟΤΑ "πολλοί Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού δεν έχουν φορολογική ενημερότητα ή έχουν βεβαιωμένες οφειλές προς το Δημόσιο με αποτέλεσμα τα ποσά που αφορούν στην εκλογική αποζημίωση να παρακρατούνται από τις Υ.Δ.Ε. και να μην αποδίδονται στους Ο.Τ.Α. για χορήγηση στους δικαιούχους εργαζόμενους. Το πρόβλημα αυτό το γνωρίζει η κυβέρνηση αλλά δεν έπραξε το παραμικρό για την επίλυση του.

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. με έγγραφό της προς τον τότε Υπουργό Εσωτερικών κ. Αργύρη Ντινόπουλο και τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα που φέρει ημερομηνία 7 Νοεμβρίου 2014 τους καλούσε να δώσουν λύση στο πρόβλημα και τους προειδοποιούσε πως η τακτική αυτή αποθαρρύνει και τους τελευταίους εργαζόμενους να θέλουν να απασχοληθούν στην εκλογική διαδικασία που θα προέκυπτε.

Αυτή η ώρα έφτασε και κανείς δεν επιθυμεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην εκλογική διαδικασία όταν δεν έχει πληρωθεί την προηγούμενη εκλογική αποζημίωση και δεν γίνεται απολύτως καμία νύξη για την εκλογική αποζημίωση στις προσεχείς Βουλευτικές εκλογές.

Κατά την συνάντηση που είχαν την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2015, τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΟΕ - ΟΤΑ με τον υπηρεσιακό Υπουργό Εσωτερικών, ο κ. Θεοχαρίδης εξέφρασε την κατανόησή του και δήλωσε πώς θα μεταφέρει το αίτημα στους… ανωτέρους του, χωρίς να δεσμευτεί για τίποτα.

Αποτέλεσμα αυτού είναι η απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΟΕ - ΟΤΑ να μην συμμετάσχει κανείς εργαζόμενος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην προετοιμασία, διεξαγωγή και αποστολή των αποτελεσμάτων των εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015.

Είναι αυτοί, σύμφωνα με την ΠΟΕ - ΟΤΑ που βγάζουν το μεγαλύτερο μέρος της εκλογικής εργασίας (προετοιμασία εκλογικών κέντρων, μεταφορά και φύλαξη εκλογικού υλικού, μεταφορά-στήσιμο καλπών παραβάν, μεταφορά ψηφοδελτίων, μεταφορά εκλογικών αποτελεσμάτων, καθαριότητα χώρων, τροφοδοσία, εκλογικές επιτροπές, Δημοτολόγια και Κ.Ε.Π. για έκδοση πιστοποιητικών, φύλαξη εκλογικών κέντρων, κ.λπ.) και η κυβέρνηση τους υπόσχεται εκλογική αποζημίωση-φιλοδώρημα το οποίο μάλιστα δεν καταβάλει.

Η εκλογική αποζημίωση που είχε ορισθεί για τις Ευρωεκλογές και τις Αυτοδιοικητικές εκλογές του 2014 ήταν στα 223,00 ευρώ μικτά, όταν η εκλογική αποζημίωση για το προσωπικό του Υπουργείου Εσωτερικών ήταν από 2.850,00 ευρώ έως και 3.350 ευρώ, για προσωπικό των Περιφερειών και Περιφερειακών Ενοτήτων 2.500,00 ευρώ, για το προσωπικό των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων 500,00 ευρώ και για το προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητων Απασχολούμενων 450,00 ευρώ.


Πηγή: capital.gr


Στην Κουμουνδούρου οι άνθρωποι της ΑΕΚ


Λίγο μετά τις 11:00 το πρωί κατέφθασαν στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, επί της οδό Κουμουνδούρα, οι Ντούσαν Μπάγεβιτς, Στέλιος Μανωλάς, Παντελής Νικολάου, Θωμάς Μαύρος και Στέλιος Σεραφείδης.

Η πενταμελής αντιπροσωπεία των παλαιμάχων της Ένωσης θα έχει συνάντηση με τον Αλέξη Τσίπρα για την «Αγιά Σοφιά» και όσα συμβαίνουν στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφεια, με πρωταγωνιστή τον Άρη Βασιλόπουλο.

Στόχος των Κιτρινόμαυρων είναι να αποσπάσουν μια ξεκάθαρη απάντηση σχετικά με τη στάση που θα κρατήσει ο ΣΥΡΙΖΑ για το γήπεδο της ΑΕΚ μετά τις εκλογές, καθώς μέχρι στιγμής υπάρχει... σύγχυση μεταξύ των μελών του.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στον 6 όροφο του κτιρίου, και εκεί βρίσκεται ο Γιώργος Πάντζας, ο οποίος υποδέχθηκε την ΑΕΚ, ενώ το παρών θα δώσει και ο Ιούλιος Συναδινός, υπεύθυνος του αθλητικού τομέα του κόμματος και πρώτην μέλος της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ.


Πηγή : sport24.gr


Ο σοκαριστικός διάλογος του αστυνομικού με τον εκτελεστήO 42χρονου Αχμέντ Μεραμπέ, ο οποίος ήταν μουσουλμάνος στο θρήσκευμα επιχείρησε να σταματήσει τους δράστες με το 9 χιλιοστών πιστόλι του, κάτι όμως που αποδείχθηκε μοιραίο για τον ίδιο...

Ό άτυχος αστυνομικός άκουσε τους πυροβολισμούς την ώρα που έκανε περιπολία με ποδήλατο στην περιοχή, κοντά στα γραφεία της εφημερίδας, και έσπευσε να δει τι συμβαίνει ανταλλάσσοντας πυροβολισμούς με τους δράστες, που είχαν βγει από το αυτοκίνητο, και έπεσε τραυματισμένος στο πόδι.

Οι δράστες αδίστακτοι  έτρεξαν προς το μέρος του και με μια σφαίρα στο κεφάλι τον εκτέλεσαν εν ψυχρώ.

Στο video ακούγεται ο ένας τρομοκράτης, τρέχοντας προς το μέρος του αστυνομικού να τον ρωτάει:

«Θες να με σκοτώσεις;»

Ο τραυματισμένος αστυνομικός, σηκώνοντας τα χέρια, γυρνάει προς το μέρος του και του λέει:

«Όχι, ''φίλε'' , όλα καλά».

Ο τρομοκράτης όμως χωρίς να διστάσει τον πυροβολεί  στο κεφάλι τον εκτελεί εν ψυχρώ και απομακρύνεται.

Οι δυο ένοπλοι μπαίνουν μετά με ηρεμία στο αυτοκίνητο φωνάζοντας:

«Εκδικηθήκαμε τον προφήτη». «Σκοτώσαμε το Charlie Hebdo».


Γαλλία: «Λήστεψαν βενζινάδικο οι μακελάρηδες-Είχαν όχημα φορτωμένο με όπλα»Μεγάλη είναι η κινητοποίηση των γαλλικών αρχών, καθώς σύμφωνα με πηγές της αστυνομίας τις οποίες επικαλούνται γαλλικά μέσα, ιδιοκτήτης βενζινάδικου στην Aisne, στη βόρεια Γαλλία, «αναγνώρισε επισήμως» τους δυο εκτελεστές που αιματοκύλησαν την εφημερίδα Charlie Hebdo, σκοτώνοντας 12 ανθρώπους.

Οι δυο δράστες Σερίφ και Σαϊντ Κουασί, 32 και 34 ετών, επέβαιναν σε ένα Renault Clio με πλαστές πινακίδες και φορούσαν κουκούλες. Όπλα διακρίνονταν στο πίσω μέρος του οχήματος.
«Οι δυο άνδρες φορούν κουκούλες, έχουν καλάσνικοφ και ρουκετοεκτοξευτήρες» δηλώνει πηγή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του περιοδικού Le Point και της εφημερίδας Le Parisien, οι δυο τρομοκράτες έκλεψαν βενζίνη και τρόφιμα από το βενζινάδικο περίπου στις 10.30 σήμερα το πρωί (τοπική ώρα) και κατευθύνθηκαν προς το Παρίσι.
Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της αστυνομίας, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που ανεβαίνουν στο διαδίκτυο έχει αποκλειστεί και δρόμος στην περιοχή Βοσιέν.
Ένα τρίτο άτομο, ο 18χρονος που θεωρούνταν ύποπτος για συνέργεια στους φόνους, παραδόθηκε το βράδυ στις αρχές.Σήμερα, μία μόλις ημέρα μετά την πολύνεκρη, τρομοκρατική επίθεση στα γραφεία της εφημερίδας «Charlie Hebdo» η Γαλλία συνεχίζει να ζει στιγμές τρόμου, καθώς σημειώθηκαν δυο νέες επιθέσεις με πυροβολισμούς κατά αστυνομικών και έκρηξη κοντά σε τέμενος.
Δυστυχώς η αστυνομικός που τραυματίστηκε βαριά στο Μονρούζ στα νότια του Παρισιού, υπέκυψε στα τραύματά της.Πηγή : ethnos.gr


Σφάζονται στα πόδια της Γκερέκου


Γκερέκου: Ανταποκρίθηκα στην πρόσκληση για συστράτευση- Οργή στη Χαριλάου Τρικούπη: «Αγαπητέ Αντώνη, κρίμα...»  – Διαβάστε το κείμενο της επιστολής

Επιστολή σε έντονο ύφος διαμαρτυρίας και με επικριτικούς τόνους, που προϊδεάζουν για σκληρή προεκλογική αντιπαράθεση συνολικότερα πλέον, έστειλε σήμερα στον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος για την υπόθεση της μετακόμισης της Άντζελας Γκερέκου στη ΝΔ.


Εδώ το κείμενο της επιστολής

Αγαπητέ Αντώνη,

δεν περίμενα ότι η Νέα Δημοκρατία θα συνέπραττε σε μία τόσο ανήθικη 

και αντιαισθητική πολιτική πράξη όπως αυτή της κας Γκερέκου στην Κέρκυρα. 

Σ΄ ένα νησί του πολιτισμού και της ευπρέπειας. Κρίμα.

Ευάγγελος Βενιζέλος


Στη Χαριλάου Τρικούπη υπάρχει οργή και για τον κ. Σαμαρά και για την κυρία Γκερέκου. Ο κ. Βενιζέλος χαρακτηρίζει την κίνηση «ανεπίτρεπτη για τα πολιτικά ήθη» που παραβιάζει κάθε έννοια και κώδικα πολιτικής συμπεριφοράς, ειδικά όταν πρόκειται για δύο κόμματα που συνεργάζονται στην κυβέρνηση.

Από το επιτελείο του κ. Βενιζέλου μιλούν για «πρακτικές μαυρογιαλούρου, της δεκαετίας του 50 και του 60». Τονίζουν ότι όλα αυτά θυμίζουν την παλαιοδεξιά των χειρότερων εποχών.

Συνεργάτες του προέδρου του ΠΑΣΟΚ επισημαίνουν ότι η κυρία Γκερέκου είναι υπουργός με πρόταση του Κινήματος και θα όφειλε τουλάχιστον, έστω και τώρα, να παραιτηθεί.

Κατά την εκτίμηση της Χαριλάου Τρικούπη η υπόθεση Γκερέκου φανερώνει ότι η στρατηγική του κ. Σαμαρά είναι να εξοντώσει το ΠΑΣΟΚ, ελπίζοντας να κερδίσει εκλογικά από την εξόντωση αυτή. Πιστεύουν όμως και κάτι άλλο, μετά την υπόθεση Γκερέκου: Ότι πίσω από την ίδρυση του κόμματος Παπανδρέου κρύβεται η ΝΔ! Σημειώνουν ότι η κυρία Γκερέκου ήταν πάντα της επιρροής του πρώην πρωθυπουργού και ότι οι φήμες την έφεραν μέχρι την περασμένη Δευτέρα να εντάσσεται στο ΚΙΔΗΣΟ. Με αφορμή αυτό το θέμα επισημαίνουν ότι το κόμμα Παπανδρέου τυγχάνει ιδιαίτερης προβολής από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, προφανώς με σκοπό να αποδομήσει το ΠΑΣΟΚ.  


Η κ. Άντζελα Γκερέκου δήλωσε νωρίτερα σήμερα: «Αποφάσισα να ανταποκριθώ στην πρόσκληση του Αντώνη Σαμαρά για συστράτευση σε έναν κοινό αγώνα, συμμετέχοντας στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στην Κέρκυρα. Καλώ τους συμπολίτες μου να με στηρίξουν. Γνωρίζουν ότι θα δώσω όλες μου τις δυνάμεις, όπως έχω κάνει όλα αυτά τα χρόνια, για να διασφαλίσω το συμφέρον του τόπου μου, την ευημερία και τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της Ελλάδας» αναφέρει σε δήλωσή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, και ο επί σειρά ετών βουλευτής Αττικής Βασίλης Οικονόμου, αρχικά με το ΠΑΣΟΚ, στη συνέχεια με τη ΔΗΜΑΡ και πλέον ανεξάρτητος φέρεται να βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τη ΝΔ.


Πηγή : protothema.gr


ΟΑΕΕ: Ηλεκτρονικά η ανανέωση της ασφαλιστικής ικανότητας


Με ηλεκτρονικό τρόπο θα γίνεται στο εξής η ανανέωση της ασφαλιστικής ικανότητας των ασφαλισμένων του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ), εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση της Διοίκησης του Οργανισμού.

Έως και πέρυσι, στο τέλος κάθε χρόνου αποστέλλονταν αυτοκόλλητες ετικέτες στους άμεσα ασφαλισμένους, που είχαν ταμειακή ενημερότητα, καθώς και στα προστατευόμενα μέλη αυτών για την ηλικία μέχρι 18 ετών, για την απόδειξη της ασφαλιστικής τους ικανότητας, μέχρι το τέλος του επόμενου έτους.

Από το τρέχον έτος, δεν θα αποστέλλονται αυτοκόλλητες ετικέτες στις παραπάνω περιπτώσεις, γιατί η ανανέωση έγινε ηλεκτρονικά, ούτε απαιτείται θεώρηση των βιβλιαρίων αυτών, εφόσον με απόφαση του υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση, από τις 02.06.2014, καταργήθηκε η κατ΄ έτος θεώρηση βιβλιαρίων ασθενείας.

Σύμφωνα με τη Διοίκηση του ΟΑΕΕ, προσέλευση απαιτείται μόνο στις περιπτώσεις που οι άμεσα ασφαλισμένοι έχουν ενήλικα προστατευόμενα μέλη, οπότε και πρέπει να προσέλθουν οι ίδιοι στο περιφερειακό τμήμα που ανήκουν βάσει της επαγγελματικής έδρας, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι έχουν τις προϋποθέσεις και να καταθέσουν τα ανάλογα δικαιολογητικά για τα προστατευόμενα μέλη.Πηγή : tovima.gr


Αποδίδει το “άνοιγμα” της ΝΔ


Καρπούς φέρεται να αποδίδει η προσπάθεια που γίνεται εδώ και καιρό από τη Νέα Δημοκρατία προκειμένου να προσελκύσει στελέχη από το Μεταρρυθμιστικό κέντρο.
Τάσο η υποψηφιότητα του Β. Οικονόμου στο ψηφοδέλτιο Επικράτειας της ΝΔ όσο και η κάθοδος της Άντζελας Γκερέκου με τη ΝΔ στην Κέρκυρα σηματοδοτούν το αμφίπλευρο άνοιγμα που επιχειρεί η κεντροδεξιά παράταξη ενόψει των κρίσιμων εκλογών της 25ης Ιανουαρίου.

Με δήλωση του ο γραμματέας της ΝΔ Ανδρέας Παπαμιίικος τόνισε ότι " εργαζόμαστε συστηματικά εδώ και Κάιρο με κατεύθυνση το Μεταρρυθμιστικό Κέντρο" δίνοντας και εκείνος με τη σειρά του το στίγμα που θα ακολουθήσει από εδώ και πέρα η ΝΔ.

Ενώ ακόμη υποστήριξε ότι " απευθυνόμαστε, πέρα από κομματικές ταμπέλες στον κόσμο της κοινής λογικής και στους πολίτες που θέλουν την Ελλάδα στον πυρήνα της σε ευρωπαϊκής οικογενείας".

Κλείνοντας ο 36χρονος Γραμματέας υπογράμμισε ότι "έχουμε ήδη τους πρώτους καρπούς της προσπαθείας μας. Και συνεχίζουμε με σιγουριά. Θα κερδίσουμε τις εκλογές. Και μαζί θα κερδίσουν όλοι οι Έλληνες".

Θοδωρης Δαφέρμος


Πηγή : newsit.gr


Τέσσερις ιστορικοί σκιτσογράφοι της Charlie Hebdo δολοφονήθηκαν στην επίθεση

Ο Tignous (αριστερά) και ο Charb, σκοτώθηκαν στην επίθεση.

Τραγικός είναι ο απολογισμός της τρομοκρατικής επίθεσης η οποία σημειώθηκε σήμερα στα γραφεία της σατιρικής εφημερίδας Charlie Hebdo, καθώς τέσσερις ιστορικοί γελοιογράφοι της έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες.

Πρόκειται για τους Καμπί (Cabu), Σαρμπ (Charb), Ζορζ Βολίνσκι (Wolinski) και Τινιούς (Tignous), όπως ήταν τα ψευδώνυμα με τα οποία υπέγραφαν τα σκίτσα τους.

Ο περίφημος Cabu, χάθηκε στην επίθεση


Ο Ζορζ Βολίνσκι ένα από τα θύματα της επίθεσης

«Nous sommes Charlie» («Είμαστε όλοι Charlie») ήταν η άμεση αντίδραση στους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, αμέσως μόλις έγινε γνωστή η αιματηρή επίθεση στην εφημερίδα.

Η Charlie Hebdo είναι μια εβδομαδιαία, σατιρική γαλλική εφημερίδα αριστερού προσανατολισμού, που έχει δημοσιεύσει κατά καιρούς τολμηρές έρευνες, σκίτσα και κείμενα-παρεμβάσεις για θέματα που εκτείνονται από την ακροδεξιά, τον ισλαμισμό, τον καθολικισμό, τους άθεους, την πολιτική ως τον πολιτισμό.

Για τα τολμηρά σκίτσα της, η εφημερίδα έχει συχνά δεχθεί απειλές από διάφορες πλευρές.

Την 1η Φεβρουαρίου 2006 η εφημερίδα είχε γίνει γνωστή παγκοσμίως, όταν αναδημοσίευσε μια σειρά σκίτσων του Μωάμεθ, που είχαν δημοσιευθεί μία εβδομάδα πιο πριν σε έντυπο της Δανίας και είχαν πυροδοτήσει διαδηλώσεις σε μουσουλμανικές χώρες.

Η Charlie Hebdo συνέχισε μάλιστα με δημοσίευση νέων γελοιογραφιών του Μωάμεθ, έργα των δικών του συνεργατών, ανάμεσα στους οποίους και οι Καμπί, Βολίνσκι και Σαρμπ που φέρονται ως σημερινά θύματα της επίθεσης.

Οι ιμάμηδες του «Γαλλικού Συμβουλίου Μουσουλμανικής πίστης» ζήτησαν, χωρίς επιτυχία, την απαγόρευση της έκδοσης, ο τότε όμως πρόεδρος Ζακ Σιράκ καταδίκασε στη συνέχεια τις «προφανείς αυτές προκλήσεις».
Το θέμα δεν ξεχάστηκε από τους Ισλαμιστές. Έτσι, όταν την 1η Νοεμβρίου έγινε γνωστό ότι η εφημερίδα θα κυκλοφορούσε την επομένη με τον ειρωνικό τίτλο Charia Hebdo, για να καυτηριαστεί η νίκη των Ισλαμιστών του κόμματος Ενάχντα στην Τυνησία, χτύπησαν μέσα στη νύχτα.

Το πρωί της 2ης Νοεμβρίου 2011, τα γραφείου της Charlie Hebdo δέχθηκαν επίθεση και κάηκαν από βόμβες Μολότοφ, ενώ hackers έκαναν πειρατεία στην ιστοσελίδα της και ανήρτησαν μια εικόνα της Μέκκας και στίχους του Κορανίου.

Μετά την εμπρηστική αυτή επίθεση, η εφημερίδα φιλοξενήθηκε για περίπου δύο μήνες στα γραφεία της εφημερίδας Λιμπερασιόν. Στη συνέχεια μετακόμισε σε νέο κτίριο, στο 20ό διαμέρισμα του Παρισιού.
Στα τωρινά της γραφεία, σε κτίριο που βρίσκεται στο 11ο διαμέρισμα, η Charlie Hebdo μετακόμισε πριν από μερικούς μήνες. Στην αρχή υπήρχε αστυνομική φύλαξη στο κτίριο, το τελευταίο διάστημα όμως οι αστυνομικοί είχαν αποχωρήσει.


Πηγή : tanea.gr


Φόνος Μ. Κουμανταρέα: Ο δράστης που ήθελε χλιδάτη ζωή
Ο Μένης Κουμανταρέας τού προσέφερε άνεση, του έδινε χρήματα, κερνούσε το φαγητό του. Ο Στεφάν έδινε την παρέα την νιότης του και την έμπνευση για το συγγραφικό έργο του. Μετά από σχεδόν 10 χρόνια ανταποδοτικής φιλίας, ο 25χρονος επεδίωκε έντονα την καλή ζωή, γρήγορα, με την εξοικονόμηση χρηματικών ποσών που ήθελε να αντλήσει από τον 83χρονο συγγραφέα.

Μετά τη δολοφονία, όπως αναφέρουν αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ., προέβη σε αγορές μοντέρνων ρούχων, γυρνούσε σε μεγάλα εμπορικά κέντρα της Αττικής και, χωρίς τύψεις, ξεκίνησε την έντονη κοινωνική ζωή, γλεντώντας σε μεγάλα κλαμπ της πρωτεύουσας. Είναι χαρακτηριστικό ότι δύο ημέρες πριν από τη σύλληψή του διασκέδαζε μέχρι πρωίας σε γνωστό κέντρο διασκέδασης στο Γκάζι.

Επέστρεψε στην περιοχή

Αποκαλύπτεται, επίσης, ότι τουλάχιστον δύο φορές επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος. Πήγε σε καφέ μπαρ όπου σύχναζε ο Μένης Κουμανταρέας και στο παρελθόν είχαν συναντήσεις οι δυο τους.Ο Ελεύθερος Τύπος αποκαλύπτει φωτογραφικό ντοκουμέντο του Στεφάν Ματασαρεάνου λίγο μετά τη σύλληψή του στις 21.45 το βράδυ της περασμένης Δευτέρας, στην οδό Προμηθέως στα Πατήσια. Σε άλλες φωτογραφίες από το προφίλ του στο facebook υπάρχουν άλλα ντοκουμέντα των εορταστικών εξόδων και της διασκέδασής του, τις ημέρες της Πρωτοχρονιάς. Στις 3 Ιανουαρίου βρισκόταν σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στο Γκάζι όπου, σύμφωνα με αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ., έμεινε μέχρι τα ξημερώματα, ενώ φαίνεται να κέρασε τις φίλες του. Την Πρωτοχρονιά επισκέφθηκε μαζί με παρέα δύο μεγάλα εμπορικά κέντρα, στο Μαρούσι και τον Αγ. Δημήτριο.

Ο «κουκουλοφόρος» Στεφάν

Τον περασμένο Μάιο ο Μένης Κουμανταρέας είχε λάβει 200.000 ευρώ από την πώληση ακινήτου στην Κηφισιά, 150.000 ευρώ σε μετρητά και περίπου 50.000 ευρώ σε επιταγή. Αυτά τα χρήματα δεν είχαν κατατεθεί σε κάποιο τραπεζικό κατάστημα και οι αστυνομικοί εικάζουν ότι τα είχε φυλάξει στο διαμέρισμα.

Τους τελευταίους δύο μήνες ο Στεφάν γνώριζε την πώληση του σπιτιού και μαζί με τον 29χρονο καταζητούμενο συνεργό του Κόσμιν Γκαϊτάν ήταν ιδιαίτερα πιεστικός προς τον Μένη Κουμανταρέα προκειμένου να του δώσει ένα μεγάλο «δάνειο» από τα χρήματα της πώλησης του σπιτιού. Μια τέτοια απειλητική προσέγγιση είχε καταγραφεί το ίδιο χρονικό διάστημα, όταν ο Μένης Κουμανταρέας βγαίνοντας από το ασανσέρ στην είσοδο της πολυκατοικίας του βρέθηκε αντιμέτωπος με δύο κουκουλοφόρους, τους οποίους όμως κατάφερε να προσπεράσει. Αυτή την επαφή την είχε εκμυστηρευτεί στο φίλο του, επίσης συγγραφέα, Θάνο Φωσκαρίνη, αναφέροντάς του πως θεωρούσε ότι ένας από τους κουκουλοφόρους ήταν ο Στεφάν.

Αυτές οι πιέσεις ήταν συνεχόμενες και ολοένα και πιο απειλητικές, έως το βράδυ της 5ης Δεκεμβρίου 2014. Οι αστυνομικοί αποτύπωσαν εικόνες της εισόδου των δύο δραστών στην πολυκατοικία της οδού Ζακύνθου 3 στην Κυψέλη στις 17.35 και εξόδου τους στις 23.06. Ο βασικός μάρτυρας, που υπέδειξε την παρουσία του Στεφάν και τις κοινωνικές σχέσεις του με τον Μένη Κουμανταρέα, ήρθε μόνος του στα γραφεία της Ασφάλειας Αττικής. Σχεδόν ταυτόχρονα οι αστυνομικοί εντόπιζαν ότι ο χρήστης κινητού τηλεφώνου «αχυρανθρώπου από το Πακιστάν» ήταν ο Στεφάν. Το είχε χρησιμοποιήσει τον Μάιο του 2013 στα Χανιά. Ο ίδιος αριθμός είχε προβεί σε πολλές κλήσεις πριν και μετά τη δολοφονία του Μένη Κουμανταρέα ενεργοποιώντας κεραίες κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή της Κυψέλης.

9+1 αποτυπώματα

Ενα αποτύπωμα του Στεφάν βρέθηκε σε κάγκελο της εισόδου της πολυκατοικίας. Τα υπόλοιπα σε σημεία του διαμερίσματος που μόνο ο δράστης θα μπορούσε να είχε ακουμπήσει. Ενα από αυτά ήταν πάνω σε φάκελο τράπεζας, που πιθανότατα περιείχε μεγάλο χρηματικό ποσό, μέρος από τις 200.000 ευρώ που είχε πάρει ο συγγραφέας από την πώληση του ακινήτου. Τα αποτυπώματα ταυτοποιήθηκαν με τον Στεφάν Ματασαρεάνου, που είχε συλληφθεί στις 13 Μαΐου 2013 στα Χανιά κατηγορούμενος για παραβάσεις του νόμου περί αλλοδαπών καθώς στην κατοχή του είχαν βρεθεί πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα.

Την ίδια ώρα αποκαλύπτεται ότι ο Μένης Κουμανταρέας στο τελευταίο συγγραφικό του έργο, «Θησαυρός του χρόνου», γράφει για το δολοφόνο του. Κεντρικός ήρωας του έργου του είναι ο «Λούνα», που φαίνεται να είναι ο Στεφάν. Οι αστυνομικοί διάβασαν το προφητικό βιβλίο του συγγραφέα και εστίασαν τις έρευνές τους στο σπίτι της Κηφισιάς, που ο ίδιος πούλησε μετά το θάνατο της γυναίκας του, στη συντροφική φιλική τους σχέση, αλλά και στα «ξεπορτίσματα» σε underground μέρη, όπως έγραφε.


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ


Δημοσιεύεται στην έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου 


Το Βρετανικό μουσείο έχει θράσος, ζήτησε πρόσφατα να δανειστεί γλυπτό από το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης


Το Βρετανικό Μουσείο ζήτησε πρόσφατα να δανειστεί γλυπτό από το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης κι οι αρμόδιοι στην Ελλάδα φαίνεται να καθυστερούν να δώσουν απάντηση.

Το γλυπτό που αιτήθηκε το Βρετανικό Μουσείο προορίζεται να φιλοξενηθεί στην έκθεση με τίτλο «Ορίζοντας την ομορφιά: το σώμα στην αρχαία ελληνική τέχνη», στην νέα πτέρυγα του μουσείου με την έκθεση να εγκαινιάζεται στις 6 Μαρτίου.

Η γενική διευθύντρια Πολιτισμού της Ελλάδος  Έλενα Κόρκα απάντησε μεταξύ άλλων «Πώς θα δανείζαμε λοιπόν έστω κι ένα αντικείμενο όταν ξέρουμε ότι θα εκτεθεί δίπλα στα Γλυπτά του Παρθενώνα, τα οποία διεκδικεί το ελληνικό κράτος από τη σύστασή του;» και δεν έχει απαντήσει ακόμα ούτε θετικά, ούτε αρνητικά για τον δανεισμό.


Πηγή : sigmalive.gr


Νέοι πυροβολισμοί στο Παρίσι - παραδόθηκε ένας εκ των δραστών της επίθεσης στην Charlie Hebdo


Ανταλλαγή πυρών μεταξύ ενός υπόπτου και αστυνομικών σημειώθηκε σε προάστιο στον νότο του Παρισιού κοντά στην περιοχή Πορτ ντε Σατιγιόν. Οπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες άγνωστος που φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο άνοιξε πυρ με αυτόματο όπλο εναντίον αστυνομικών με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά τουλάχιστον ένας εξ αυτών. Μάλιστα ένας ύποπτος για την επίθεση φέρεται να έχει συλληφθεί. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε όταν αστυνομικοί προσπάθησαν να ελέγξουν όχημα και προς το παρόν δεν φαίνεται να συνδέεται με τη χθεσινή επίθεση στα γραφεία της σατιρικής εφημερίδας. Στο σημείο της επίθεσης σπεύδει ο υπουργός Εσωτερικών Μπερνάρ Καζνέβ.

Νωρίτερα, παραδόθηκε στις αστυνομικές αρχές ο νεότερος εκ των τριών Γάλλων που αναζητούνται για τη δολοφονία δώδεκα εργαζομένων στην εφημερίδα Charlie Hebdo, δήλωσε αξιωματούχος του γραφείου της εισαγγελίας του Παρισιού.

Η αστυνομία εξέδωσε παράλληλα εντάλματα σύλληψης και συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό των άλλων δύο δραστών, οι οποίοι είναι αδέλφια και διέφυγαν με αυτοκίνητο μετά την επίθεση. Στο μεταξύ, όπως δήλωσε ο Γάλλος πρωθυπουργός Μανουέλ Βαλς, η αστυνομία έχει προχωρήσει σε αρκετές συλλήψεις. Πρόσθεσε επίσης ότι οι δύο ύποπτοι που αναζητούνται ήταν «γνωστοί» στην αστυνομία και αναμφίβολα βρίσκονταν υπό παρακολούθηση πριν από την επίθεση.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών Μπερνάρ Καζνέβ σε δηλώσεις του στο ραδιοφωνικό δίκτυο Europe1, επτά άτομα κρατούνται στο πλαίσιο της έρευνας για την επίθεση στο Charlie Hebdo.

Δικαστική πηγή δήλωσε ότι επτά άτομα, άνδρες και γυναίκες, που ανήκουν στο περιβάλλον των δύο καταζητούμενων αδελφών, που έχουν ταυτοποιηθεί ως δράστες της επίθεσης, έχουν συλληφθεί.

Αξιωματούχος της εισαγγελίας δήλωσε ότι ο νεότερος εκ των τριών ενόπλων, ο οποίος ονομάζεται Χαμίντ Μουράντ, παραδόθηκε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής Σαρλβίλ-Μεζιέρ, η οποία βρίσκεται περίπου 230 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Παρισιού.

Το τηλεοπτικό δίκτυο BFM TV, επικαλούμενο ανώνυμες πηγές, μετέδωσε ότι ο νεαρός αποφάσισε να παραδοθεί αφότου είδε ότι είχε αναρτηθεί το όνομά του στα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης. Είπε επίσης ότι άνθρωποι από τον κύκλο των άλλων δύο δραστών συνελήφθησαν.

Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα το πρωί της Πέμπτης φωτογραφίες των δύο αδελφών Σαΐντ και Σερίφ Κουασί, 34 και 32 ετών αντίστοιχα, γεννηθέντων στο Παρίσι, απευθύνοντας έκκληση σε όποιον γνωρίζει οτιδήποτε σχετικά να επικοινωνήσει με τις αρχές. Η αστυνομία χαρακτήρισε τους δύο δράστες ως «οπλισμένους και επικίνδυνους».

Σύμφωνα με το Associated Press o Σερίφ Κουασί είχε καταδικαστεί το 2008 σε κάθειρξη 18 μηνών με την κατηγορία της τρομοκρατίας καθώς συμμετείχε σε δίκτυο που έστελνε μαχητές στο Ιράκ. Είχε δηλώσει μάλιστα εξοργισμένος με τον βασανισμό των Ιρακινών κρατουμένων στη φυλακή Αμπου Γκράιμπ κοντά στη Βαγδάτη. Στη διάρκεια της δίκης είχε πει «πραγματικά πιστεύω στην ιδέα της καταπολέμησης του αμερικανικού συνασπισμού στο Ιράκ».

Οι προφανώς καλά πληροφορημένοι δράστες, σκότωσαν έναν άνδρα στο ισόγειο και κατευθύνθηκαν στον πρώτο όροφο, όπου πραγματοποιούνταν η εβδομαδιαία σύσκεψη των συντακτών. Εκεί, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, άνοιξαν πυρ κατά ριπάς, σκοτώνοντας τους σκιτσογράφους Καμπί, Βολενσκί, τον σκιτσογράφο και διευθυντή Σαρμπ, τον συνάδελφό τους Τινιού, τον δημοσιογράφο Μπερνάρ Μαρί και άλλα πέντε μέλη της σύνταξης της εφημερίδας. Η αστυνομία ανέφερε ότι οι δράστες παρέμειναν στα γραφεία του Charlie Ebdo τουλάχιστον πέντε λεπτά. Οι άνδρες των εγκληματολογικών υπηρεσιών της αστυνομίας ανέφεραν ότι οι σοροί των θυμάτων βρέθηκαν η μία πάνω στην άλλη, με τους αστυνομικούς να κάνουν λόγο για μακελειό.

Την αναπαραγωγή των επίμαχων σκίτσων απέφυγαν τα περισσότερα αμερικανικά έντυπα

Οι μεγαλύτεροι δημοσιογραφικοί οργανισμοί στις ΗΠΑ αρνήθηκαν χθες να αναδημοσιεύσουν ή να προβάλουν τα αμφιλεγόμενα σατιρικά σκίτσα με τον προφήτη Μωάμεθ έπειτα από την επίθεση στα γραφεία της εβδομαδιαίας σατιρικής εφημερίδας Charlie Hebdo.

Οι ειδησεογραφικές ιστοσελίδες Daily Beast και Slate αναδημοσίευσαν τα επίμαχα σκίτσα, ωστόσο άλλες αμερικανικές εκδόσεις και οργανισμοί, περιλαμβανομένων των New York Times, Wall Street Journal και των πρακτορείων Reuters και Associated Press αποφάσισαν περί του αντιθέτου. Ορισμένα μέσα υποστήριξαν ότι οι οδηγίες που έχουν είναι να αποφεύγουν τη δημοσίευση εικόνων ή άλλου υλικού με στόχο την προσβολή του θρησκευτικού αισθήματος.

"Επειτα από προσεκτική εξέταση, οι επικεφαλής των Times αποφάσισαν ότι η περιγραφή των επίμαχων σκίτσων θα παρείχε στους αναγνώστες επαρκείς πληροφορίες για να κατανοήσουν τη σημερινή είδηση", δήλωσε χθες μέσω email η εκπρόσωπος του οργανισμού στον οποίο ανήκουν οι New York Times, η Ντανιέλ Ρόαντς Χα, αναφερόμενη στην επίθεση στο Παρίσι.

Ο εκδότης της Philadelphia Inquirer Μπιλ Μάριμοου δήλωσε στο Ρόιτερς: "Δεν θα αναδημοσιεύσουμε κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες τα σκίτσα. Δεν τίθεται δίλημμα ανάμεσα στο να προσβάλλεις δεκάδες εκατομμύρια μουσουλμάνους και να περιγράψεις κάτι με λέξεις".

Από την πλευρά του, το πρακτορείο ειδήσεων Associated Press έχει πάγια πολιτική την μη αναπαραγωγή προκλητικών εικόνων, όπως δήλωσε και στο Ρόιτερς ο εκπρόσωπός του Πολ Κόλφορντ.

Μάλιστα, το Associated Press ανακοίνωσε ότι επεξεργάστηκε μία φωτογραφία του 2012 του Στεφάν Σαρμπονιέ, του διευθυντή του "Charlie Hebdo" ο οποίος είναι μεταξύ των θυμάτων της χθεσινής επίθεσης, ώστε να μη διακρίνεται το σκίτσο με τον Μωάμεθ στο εξώφυλλο του περιοδικού που κρατάει στα χέρια του.

Η κάλυψη της είδησης από την Wall Street Journal περιελάμβανε την αναδημοσίευση ορισμένων από τα προκλητικά σκίτσα της Charlie Hebdo, κάποια εκ των οποίων διακωμωδούν θρησκείες, περιλαμβανομένου του Ισλάμ, αλλά κανένα από αυτά δεν απεικονίζει τον Μωάμεθ.

Ο αρχισυντάκτης της εφημερίδας Τζέραρντ Μπέικερ ανέφερε σε ανακοίνωσή του μέσω email ότι "οι δημοσιογράφοι μας ανά τον κόσμο είναι ταγμένοι στο ρεπορτάζ και στη δημοσιοποίηση της είδησης εξηγώντας το περιεχόμενό της και θα εξακολουθήσουμε να το κάνουμε αυτό παρά τα σημερινά φρικτά γεγονότα. Και κάνοντας αυτό, τασσόμαστε καθημερινά στις κεντρικές αξίες της ελευθερίας του Τύπου".


Πηγή : kathimerini.gr


Ότι να΄ναι όπου να΄ναι αρκεί να βρεί και να χωθεί η κυρία Ραχήλ Μακρή
Προέρχεται από τους ΑΝΕΛ δεν την ήθελε ο ΣΥΡΙΖΑ τον οποίο θεωρούσε δεδομένο και τώρα ψάχνει αλλού στέγη μήπως και καταφέρει να μπει στην βουλή.

Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν  να είναι υποψήφια στη μονοεδρική των Γρεβενών και όχι στην Κοζάνη, όπου είναι η έδρα της και ο τόπος καταγωγής της και αυτή η πρόταση απο την Κουμουνδούρου έγινε μάλλον για να φύγει από μόνη της και να μην φανεί ότι δεν την ήθελε ο ΣΥΡΙΖΑ.

Η ίδια η Ραχήλ Μακρή δήλωσε ότι : «Θεωρώ ότι είναι αδύνατον μέσα σε 20 ημέρες να διεξάγω έναν αξιοπρεπή αγώνα σε μία περιοχή που δεν την γνωρίζω και δε με γνωρίζουν» και δίκιο έχει.

Η συνέχεια όμως άφησε άφωνους τους δημοσιογράφους μαθαίνοντας ότι η κυρία Ραχήλ Μακρή έχει ξεκινήσει συνομιλίες με την... ΑΝΤΑΡΣΥΑ, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει κοινός τόπος για να κατέβει υποψήφια στην Κοζάνη με τον συγκεκριμένο συνδυασμό.


Κέρδη εκατομμυρίων και εκμετάλλευση για τα αδέσποτατου Αλέξανδρου Κόντη

Βέλγοι , Γερμανοί και Έλληνες που παριστάνουν τους φιλόζωους θησαυρίζουν από τις παράνομες εξαγωγής κουταβιών, που πωλούνται ακόμα και προς 500 ευρώ το ένα.

Έρευνα για “μαύρα” κέρδη εκατομμυρίων ευρώ από υιοθεσίες αδέσποτων ζώων έχουν ξεκινήσει οι εισαγγελικές Αρχές έπειτα από σειρά καταγγελιών για παράνομες εξαγωγές κουταβιών από την Ελλάδα. Είναι η πρώτη φορά που οι ελληνικές Αρχές αναλαμβάνουν δράση, εναντίον του παράνομου εμπορίου ζώων. Έστω και αν αυτό συντελείται εδώ και δυο δεκαετίες, με αποτέλεσμα αρκετοί που παριστάνουν τους φιλόζωους προωθούν τα αδέσποτα ζώα στο εξωτερικό να έχουν κυριολεκτικά θησαυρίσει.

Οι καταγγελίες επικεντρώνονται σε μία Βελγίδα και μία Γερμανίδα, που εδώ και χρόνια με την αρωγή των Ελλήνων “φιλόζωων”. Υπολογίζεται ότι από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 οι δύο γυναίκες έχουν προωθήσει στο εξωτερικό χιλιάδες αδέσποτα, λαμβάνοντας ακόμα και 500 ευρώ γα το καθένα. Στην περίπτωση της Βελγίδας μάλιστα, δικογραφία σχηματίζεται ήδη από την Εισαγγελία της Ηγουμενίτσας.

Πριν από μερικούς μήνες η Βελγίδα συνελήφθη από τις λιμενικές αρχές της Ηγουμενίτσας στην προσπάθειά της να φορτώσει κλουβιά με περισσότερα από 10 σκυλάκια σε πλοίο με κατεύθυνση την Ιταλία και τελικό προορισμό τη Βόρεια Ευρώπη όπου είχαν ήδη εντοπιστεί τα άτομα που θα κατέβαλαν παχυλά, αλλά αφορολόγητα ποσά για να υιοθετήσουν τα ζώα. Η περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτία της επέβαλε πρόστιμο 10.000 ευρώ. “Δυστυχώς. Κάποιοι άνθρωποι πλουτίζουν από την κατάσταση που επικρατεί με τα αδέσποτα. Αυτό το θέμα είναι πολύ ευαίσθητο, καθώς οι Δήμοι, που είναι διά του Νόμου υπεύθυνοι για τα αδέσποτα, δεν έχουν την οικονομική ευχέρεια να αντιμετωπίσουν το ζήτημα” λέει ο Αντιπεριφερειάρχης της Θεσπρωτίας , Θωμάς Πιτούλης.

Σε μια διαφορετική περίπτωση, μία Γερμανίδα είχε προσπαθήσει πέρυσι τον Οκτώβριο να εξαγάγει περισσότερα από 50 σκυλιά από την Κρήτη με προορισμό τη Γερμανία, κάτι που τελικά απετράπη με την παρέμβαση φιλοζωικών σωματείων. “Χιλιάδες αδέσποτα έχουν προωθηθεί στο εξωτερικό για υιοθεσία εδώ και 20 χρόνια. Τα παράνομα κέρδη υπολογίζονται σε εκατομμύρια ευρώ” λέει ο Βαγγέλης Παλαιοδήμος, γραμματέας της Συνομοσπονδίας Φιλοζωικών Σωματείων Ελλάδος.

1.800 ευρώ για γάτες!

Όπως δείχνουν οι διαδικτυακές αγγελίες, τα σκυλάκια προωθούνται κυρίως σε Γερμανία, Βέλγιο και Ολλανδία, ενώ στην Βρετανία υπάρχει ιδιαίτερη προτίμηση στις ελληνικές γάτες… Εντύπωση προκαλεί η τιμή στην οποία πωλούνται οι γάτες, για τις οποίες αυτοί που τις εξάγουν παράνομα φτάνουν να ζητούν ακόμα και 650 λίρες, δηλαδή περισσότερα από 800 ευρώ. Δε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα που αφορούν οικόσιτα αιλουροειδή, που σπανίζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο όπως γάτες μαύρου χρώματος ή με ραβδώσεις στο τρίχωμά τους, οι τιμές φτάνουν ακόμα και τα 1.800 ευρώ! “

Τα τελευταία χρόνια με την βοήθεια του ίντερνετ οι παράνομες εξαγωγές έχουν επεκταθεί και στις γάτες, για τις οποίες όντως υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από την Βρετανία” τονίζει ο Β. Παλαιοδήμος από την Συνομοσπονδία Φιλοζωικών Σωματείων Ελλάδος.Πηγή : Realnews.gr


Μετά την Άντζελα Γκερέκου στη ΝΔ και ο Βασίλης Οικονόμου;


Παπαμιμίκος: "Απευθυνόμαστε σε ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους"

Μετά την Άντζελα Γκερέκου, πολύ κοντά σε συμφωνία για προεκλογική σύμπραξη με τη ΝΔ βρίσκεται και ο επί σειρά ετών βουλευτής Αττικής, αρχικά με το ΠΑΣΟΚ και στην τελευταία Βουλή με τη ΔΗΜΑΡ, Βασίλης Οικονόμου.

Μάλιστα, δεν αποκλείεται, ο κ. Οικονόμου, να μην είναι στο ψηφοδέλτιο της ΝΔ στην περιφέρεια Αττικής, αλλά να συμπεριληφθεί στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας και μάλιστα σε εκλόγιμη θέση.

«Είναι αξιόλογος άνθρωπος που έχει την κοινή λογική... Απευθυνόμαστε στους μετριοπαθείς ανθρώπους με κοινή λογική, απευθυνόμαστε σε ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους» δήλωσε στο Mega ο γραμματέας της ΝΔ Ανδρέας Παπαμιμίκος, χωρίς να επιβεβαιώσει, αλλά ούτε να διαψεύσει, την πληροφορία.

Πηγή: skai.gr


Παρασκηνιακές επαφές ΣυΡιζΑ για συμβιβασμό με τους εταίρους και συμφωνία έως τις 28 Φεβρουαρίου
Σε «μυστικό σχέδιο κατά της χρεοκοπίας» αναφέρεται ο αναλυτής της ιταλικής εφημερίδας Λα Ρεπούμπλικα Έττορε Λιβίνι, σε άρθρο του το οποίο δημοσιεύεται στην διαδικτυακή πύλη της εφημερίδας.

«Ο Αλέξης Τσίπρας εργάζεται στο παρασκήνιο με τους γεφυροποιούς των Βρυξελλών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, με στόχο την επίτευξη ενός συμβιβασμού που να απομακρύνει τον κίνδυνο χρεοκοπίας της χώρας, βγάζοντας από το μαγικό καπέλο μια λύση που να επιτρέπει σε όλους να πουν ότι νικήσανε, καθιστώντας δυνατή, μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου, την υπογραφή μιας συμφωνίας με την
τρόικα» γράφει ο Λιβίνι.

Όπως σημειώνει, πρόκειται για μια «μείξη ανάμεσα σε επιμήκυνση της αποπληρωμής του χρέους, ο μέσος χρόνος της οποίας σήμερα είναι 32 έτη και σε μείωση των επιτοκίων, τα οποία είναι σήμερα στο 1,5%, ελαφρύνοντας το βάρος των δανείων της Αθήνας και απελευθερώνοντας, συγχρόνως, πόρους για τις επενδύσεις».

Σύμφωνα με την εφημερίδα της Ρώμης, με τον τρόπο αυτό «η Άγγελα Μέρκελ θα μπορέσει να εγγυηθεί στα γεράκια του Βορρά, ότι η Ελλάδα, έστω και με ιδιαίτερα συμφέρουσες προϋποθέσεις, θα πληρώσει μέχρι και το τελευταίο ευρώ».

Ο Ιταλός αναλυτής, θεωρεί, πάντως, πως «όλοι είναι πεπεισμένοι, ακόμη, τελικά, και τα γεράκια της Ευρωπαϊκής Ένωσης- ότι η Ελλάδα δεν θα καταφέρει ποτέ να αποπληρώσει όλο της το δημόσιο χρέος, το οποίο αγγίζει το 175% του ΑΕΠ, με τα ισχύοντα επιτόκια της αγοράς» και, κατά συνέπεια, «η επαναδιαπραγμάτευση δεν αφορά το αν, αλλά το πότε».


Reuters: Συμβιβασμό αναζητούν και οι Ευρωπαίοι


Την αναζήτηση συμβιβαστικών λύσεων σε περίπτωση που προκύψει κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου αναζητούν Γερμανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι σύμφωνα με το Reuters.

Το πρακτορείο κάνει αναφορά στις δηλώσεις της Γερμανίδας καγκελαρίου Άγκελα Μέρκελ από το Λονδίνο που υποβάθμισε τα σενάρια εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ και επικαλείται δηλώσεις αξιωματούχων για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Ειδικότερα Γερμανοί αξιωματούχοι, του οποίους επικαλείται το Reuters,  επανέλαβαν σήμερα μιλώντας υπό τον όρο της τήρησης της ανωνυμίας τους ότι διάφορα σενάρια, συμπεριλαμβανομένης της εξόδου της Ελλάδας από την Ευρωζώνη, εξετάζονται σε επίπεδο τεχνοκρατών της κυβέρνησης.

Επίσης σύμφωνα με τις ίδιες εξετάζεται και το ενδεχόμενο μιας σύγκρουσης με τη νέα κυβέρνηση όσον αφορά στους όρους του σχεδίου διάσωσης  και γι΄αυτό το λόγο διερευνούν έναν πολιτικό συμβιμβασμό με τον επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα.

Οι αξιωματούχοι, σύμφωνα με την ίδια πηγή, επισημαίνουν πως θεωρούν τις πιθανότητες εξόδου της Ελλάδας από την Ευρωζώνη πολύ μικρές και εκφράζουν την πεποίθηση ότι η Ε.Ε. θα μπορέσει να καταλήξει σε μια συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα αν κερδίσει τις εκλογές, κάτι που όπως λένε απέχει πολύ από το να είναι σίγουρο αυτή τη στιγμή.

Σε αναζήτηση «αποδεκτού συμβιβασμού»

«Πρέπει να κερδίσει πρώτα και κατόπιν να σχηματίσει μια κυβερνητική συμμαχία. Αυτό θα πάρει κάποιο χρόνο», επισήμανε Ευρωπαίος αξιωματούχος.

«Δεν πρόκειται για την επιβίωση της Ευρωζώνης, αλλά για την εξεύρεση ενός αποδεκτού πολιτικά συμβιβασμού», πρόσθεσε ο ίδιος.

Ο Γεργκ Άσμουσεν, υφυπουργός Εργασίας της Γερμανίας και πρώην μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο οποίος χειρίστηκε πολλά θέματα που αφορούσαν την Ελλάδα στο αποκορύφωμα της κρίσης χρέους, γνωρίζει τον Αλέξη Τσίπρα και έχει διατηρήσει επαφή μαζί του, επισήμαναν οι πηγές του Reuters.

Αν και θα ήταν πρόωρο να γίνει επισήμως οποιαδήποτε διαπραγμάτευση με τον Τσίπρα πριν ξεκαθαρίσει η έκβαση των εκλογών, στο Βερολίνο όσο και στις Βρυξέλλες υπάρχει η αίσθηση ότι θα είναι εφικτή η επίτευξη συμφωνίας.

Η διαγραφή χρέους αποκλείεται από μέρους τους, αλλά η επιμήκυνση των δανείων που έχουν χορηγήσει κράτη μέλη της Ε.Ε. στην Ελλάδα πέραν της 30ετίας θα ήταν μια επιλογή που θα μπορούσαν να συζητήσουν οι εταίροι, σύμφωνα με τις πηγές αυτές.

«Δεν νομίζω πως ο ΣΥΡΙΖΑ θα γινόταν κόμμα καμικάζι εάν ερχόταν στην εξουσία», επισήμανε ένας αξιωματούχος της Eυρωζώνης.

Οι ηγέτες του κόμματος αυτού «αντιλαμβάνονται ότι δεν μπορούν να είναι εντελώς τρελοί, ότι πρέπει να λάβουν υπόψη τους την πραγματικότητα», υποστήριξε ο ίδιος αξιωματούχος.

Ορισμένοι στο Βερολίνο, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών στελεχών της Ένωσης Χριστιανοδημοκρατών (CDU), του κόμματος της καγκελαρίου Μέρκελ, έχουν υιοθετήσει μια ιδιαίτερα σκληρή στάση, όπως ο Μίχαελ Φουξ. Άλλοι ωστόσο στη γερμανική πρωτεύουσα τονίζουν πως η έξοδος της Ελλάδας από την ευρωζώνη θα δημιουργούσε ένα επικίνδυνο προηγούμενο.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μάρτιν Σουλτς, , χαρακτήρισε «ανεύθυνη» τη συζήτηση περί εξόδου της Ελλάδας από την Ευρωζώνη.

Ο ίδιος, σχολιάζει το Reuters, έκρινε πως η σεναριολογία αυτή δημιούργησε την εντύπωση πως δεν επιτρέπεται στους Έλληνες να αποφασίσουν για την τύχη τους στις εκλογές και αυτό μπορεί εντέλει να τους ωθήσει προς ακραίες πολιτικές δυνάμεις.

WSJ: Τι προσδοκά ο ΣυΡιζΑ

Σε πιθανότητα εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ αναφέρεται δημοσίευμα της Wall Street Journal σύμφωνα με την οποία «η Morgan Stanley εκτίμησε πως οι επενδυτές δίνουν πιθανότητα 17% στο σενάριο εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ, σε σύγκριση με ουσιαστικά μηδενική πιθανότητα τον Οκτώβριο. Τώρα, η πιθανότητα ίσως είναι μεγαλύτερη».

Όπως επισημαίνεται, «το εορταστικό πνεύμα δεν άγγιξε τις ελληνικές αγορές. Μετά την αργία των Θεοφανείων, συνέχισαν από εκεί που είχαν μείνει: σε μεγάλη πτώση. Οι traders εκτιμούν ότι ο πονοκέφαλος ήρθε καθώς οι επενδυτές συνειδητοποιούν τις επιπτώσεις των επερχόμενων εκλογών στην Ελλάδα».

Στη συνέχεια αναφέρεται ότι «με τον ΣΥΡΙΖΑ να προηγείται στις δημοσκοπήσεις και να είναι αποφασισμένος να αναδιαπραγματευθεί τους όρους του προγράμματος διάσωσης της χώρας, υπάρχει το ενδεχόμενο να έρχονται μεγαλύτερα βάσανα για τους ομολογιούχους, ακόμη και αν το κόμμα δεν οδηγήσει την Ελλάδα εκτός ευρωζώνης (η συμμετοχή στη νομισματική ένωση παραμένει δημοφιλής παρά τη βάναυση οικονομική ύφεση των πρόσφατων ετών)».

Ο Alberto Gallo, της Royal Bank of Scotland, δήλωσε ότι «είναι πολύ πιθανό ότι, ακόμη και αν κερδίσει, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα ωθήσει τα πράγματα προς μία έξοδο, αλλά προς μία σοβαρή αναδιάρθρωση του χρέους».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, «αυτό πάντως δεν έχει αποτρέψει τους οικονομικούς αναλυτές από το να ξεσκονίσουν τα παλαιά μοντέλα προβλέψεων περί της εξόδου ή όχι της Ελλάδας από το ευρώ. Η Morgan Stanley μελέτησε την αγορά των ελληνικών κρατικών ομολόγων για να σταθμίσει τις πιθανότητες ενός Grexit. Σήμερα, οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων αυξήθηκαν περισσότερο από μία ποσοστιαία μονάδα και διαπραγματεύονται άνω του 10% για πρώτη φορά εδώ και ένα χρόνο. Οι αυξήσεις των αποδόσεων των ομολόγων μικρότερης διάρκειας είναι ακόμη υψηλότερες, με τα ομόλογα που λήγουν τον Ιούλιο του 2017 να έχουν απόδοση άνω του 15%».

Όπως τονίζεται, «η ανεστραμμένη καμπύλη των αποδόσεων είναι ένδειξη ότι οι επενδυτές συνυπολογίζουν υψηλό κίνδυνο χρεοκοπίας. Ωστόσο, ακόμη και πριν από τις σημερινές εξελίξεις, η Morgan Stanley εκτίμησε πως οι επενδυτές δίνουν πιθανότητα 17% στο σενάριο εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ, σε σύγκριση με ουσιαστικά μηδενική πιθανότητα τον Οκτώβριο. Τώρα, η πιθανότητα ίσως είναι μεγαλύτερη».

Μεταξύ άλλων σημειώνεται επίσης ότι «παρά την οξύτητα των μεταβολών, η μετάδοση σε άλλες αγορές της ευρωζώνης παραμένει μέτρια. Η πρόσφατη αναζωπύρωση της μακρόχρονης ελληνικής κρίσης ξεχωρίζει επειδή δεν σημειώνεται μετάδοση. Οι αποδόσεις των ισπανικών και ιταλικών ομολόγων, που σε προηγούμενα επεισόδια αυξάνονταν παράλληλα με τις αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων, τώρα αυξήθηκαν μεν ελαφρά, αλλά παραμένουν κοντά σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα».

Ο Andrew Sheets της Morgan Stanley δήλωσε ότι «το εκπληκτικό είναι πως στις αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων προεξοφλείται πολύ υψηλότερη πιθανότητα Grexit, από ό,τι προεξοφλούν άλλες αγορές».

Τέλος, διατυπώνεται η άποψη ότι «αυτό οφείλεται εν μέρει στην προσδοκία του προγράμματος αγοράς ομολόγων από την ΕΚΤ πιθανότατα εντός του μηνός. Ωστόσο οι εξελίξεις στην Ελλάδα θα μπορούσαν να περιπλέξουν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος. Η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ για τον Ιανουάριο είναι προγραμματισμένη λίγες ημέρες πριν από τις ελληνικές εκλογές, όταν το πρόγραμμα Quantitative Easing (Ποσοτικής Χαλάρωσης) θα είναι δυσκολότερα αποδεκτό από ορισμένες διστακτικές πολιτικές ηγεσίες. Περαιτέρω σημάδια αναταράξεων στην Ελλάδα θα μπορούσαν να δοκιμάσουν ακόμη περισσότερο τα νεύρα των επενδυτών».


Πηγή : kedros.gr


Δεν θα ψηφίσουν στις εκλογές οι 18άρηδεςΔεν θα ψηφίσουν τελικά οι 18άρηδες που δεν έχουν εγγραφεί στους εκλογικούς καταλόγους σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών, η οποία στηρίζεται στην ερμηνεία του εκλογικού νόμου.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του αρμόδιου υπουργείου, «οι γεννηθέντες το έτος 1997, οι οποίοι και δεν είναι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους των δήμων που τηρούνται στο υπουργείο Εσωτερικών, εν όψει του ότι η διαδικασία σύνταξης των ονομαστικών καταστάσεων από τους δημάρχους θα λάβει χώρα την 1η έως και τέλος Φεβρουαρίου του 2015, δεν θα ψηφίσουν στις βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015». Παράλληλα το υπουργείο Εσωτερικών ξεκαθαρίζει ότι με βάση τον νόμο «δεν υπάρχει νομική δυνατότητα του υπουργού Εσωτερικών για οποιαδήποτε νομοθετική παρέμβαση, προκειμένου οι γεννηθέντες το έτος 1997 να περιληφθούν σε νέες ονομαστικές καταστάσεις που θα συντάξουν οι δήμαρχοι και να παρασχεθεί έτσι η δυνατότητα στους πολίτες αυτούς να ψηφίσουν στις βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015.
Εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, που είχε καταθέσει το αίτημα να ψηφίζουν οι 18άρηδες στις επερχόμενες εκλογές, ο υπεύθυνος για θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κ. Πουλάκης σε ανακοίνωσή του χαρακτηρίζει την κυβέρνηση «επιχειρησιακά ανέτοιμη και διοικητικά ανίκανη». «Αποτέλεσμα της αδιαφορίας και της ανικανότητας των κυβερνητικών στελεχών της ΝΔ είναι το σημερινό αδιέξοδο, που οδηγεί τον αποκλεισμό των νέων εκλογέων από τις κρισιμότερες για το μέλλον της χώρας εκλογές», αναφέρει ο κ. Πουλάκης, κατηγορώντας τους προηγούμενους υπουργούς και στελέχη της ΝΔ Αρ. Ντινόπουλο και Γ. Μιχελάκη ότι «ενώ είχαν ενημερωθεί για το ζήτημα που θα ανέκυπτε με τη συμμετοχή των 18χρονων πολιτών στις εκλογές, δεν ανέλαβαν καμία νομοθετική ή διοικητική πρωτοβουλία που θα επέτρεπε την επίλυση του τεράστιου αυτού πολιτικού και συνταγματικού προβλήματος».

Ν. Β. Τσίτσας


Πηγή : ethnos.gr


Καταγγελία για παρέμβαση στο έργο της ΕΛΣΤΑΤ


Παρέμβαση στο έργο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) καταγγέλλει η Συμβουλευτική Επιτροπή Ορθής Πρακτικής (ΣΟΕΠ) στην ετήσια έκθεσή της για το Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα ότι επιδιώχθηκε από «στελέχη του Δημοσίου» στο τέλος του 2014, προκειμένου να καθυστερήσει η εργασία της αναθεώρησης των στοιχείων για το έλλειμμα και το χρέος. Αμεση ήταν η απάντηση του υπουργείου Οικονομικών, το οποίο σε ανακοίνωσή του έκανε λόγο για «αινιγματική» και «αόριστη καταγγελία».

Οπως αναφέρεται στην έκθεση της ανεξάρτητης επιτροπής (στην οποία σημειώνεται πως δεν έχει δικαίωμα ψήφου ο πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ) «η επιτροπή ενημερώθηκε ότι η ΕΛΣΤΑΤ προσεγγίστηκε κατά το τέλος του 2014 από κάποια στελέχη του Δημοσίου προκειμένου να καθυστερήσει την εισαγωγή αναθεωρήσεων στα στοιχεία ΔΥΕ (σ.σ. Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος), οι οποίες λαμβάνουν υπόψη νέα διαθέσιμα στοιχεία υψηλής ποιότητας». Μάλιστα, η επιτροπή σημειώνει ότι το συμβάν αυτό «είναι πολύ απογοητευτικό» για δύο λόγους:

1. Επιδεικνύει ότι υπάρχει ακόμα έλλειψη της επίγνωσης της πλήρους απρέπειας της προσέγγισης της ΕΛΣΤΑΤ με αυτό τον τρόπο σε αντίθεση με την Αρχή της επαγγελματικής ανεξαρτησίας της ΕΛΣΤΑΤ.

2. Δείχνει έλλειψη κατανόησης της υποχρέωσης της ΕΛΣΤΑΤ να σέβεται την Αρχή της αμεροληψίας και αντικειμενικότητας του Κώδικα και να διασφαλίζει σε όλα τα επίπεδα ότι η επιλογή των πηγών και μεθόδων πραγματοποιείται μόνο βάσει στατιστικών κριτηρίων.

Παράλληλα, η ΣΟΕΠ προτρέπει την κυβέρνηση «να εγγυάται, να υπερασπίζεται και να προάγει στην κοινωνία την επαγγελματική ανεξαρτησία της ΕΛΣΤΑΤ και να υποστηρίζει την ΕΛΣΤΑΤ στη διατήρηση της εμπιστοσύνης στις ελληνικές στατιστικές και στην υπεράσπισή τους όταν γίνονται προσπάθειες για να υπονομευθεί η αξιοπιστία τους».

Μάλιστα, η επιτροπή διατυπώνει την άποψη ότι «υπάρχει επείγουσα ανάγκη ως θέμα προτεραιότητας, να γίνουν τα απαραίτητα βήματα για να διασφαλιστεί ότι η ακεραιότητα του Στατιστικού Νόμου προστατεύεται στον ανώτατο βαθμό». Επίσης, στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της τρέχουσας θητείας του προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ στα μέσα του 2015, η Επιτροπή επισημαίνει την «ανάγκη βελτίωσης της διαφάνειας της διαδικασίας διορισμού στη θέση».

Από την πλευρά του, το υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει πως η ΕΛΣΤΑΤ επιτελεί δύσκολο έργο και είναι μια Ανεξάρτητη Αρχή και ότι «τις αποφάσεις της, τις σεβόμαστε πλήρως». Μάλιστα, προσθέτει ότι «όσες φορές ζητήθηκαν οικονομικά στοιχεία, αυτά δόθηκαν αναλυτικά, ιδιαίτερα στο συγκεκριμένο ζήτημα της Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος, για το οποίο αφιερώθηκαν στο παρελθόν πολλές εργατοώρες». Και στο πλαίσιο αυτό συμπληρώνει ότι «η οποιαδήποτε καθυστέρηση ανακοίνωσης των στοιχείων αυτών, μακροπρόθεσμα, είναι άνευ ουσίας και περιεχομένου. Κατόπιν τούτου, θεωρείται αινιγματική η αόριστη καταγγελία για παρέμβαση στελεχών του Δημοσίου, όπως αναφέρεται σε υπηρεσιακό έγγραφο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής».


Έντυπη Καθημερινή


Δανία: Η Berlingske αναδημοσιεύει σκίτσα του Charlie παρά τη σφαγή στο Παρίσι


Στη σημερινή έντυπη έκδοση της Berlingske, η οποία ήταν διαθέσιμη χθες το βράδυ στην ηλεκτρονική της μορφή, η εφημερίδα αναδημοσιεύει πολλά παλαιότερα πρωτοσέλιδα του Charlie Hebdo

Να αψηφήσει τον εξτρεμισμό αποφάσισε η δανική εφημερίδα Berlingske, η οποία, αντίθετα με άλλα ΜΜΕ, αναδημοσίευσε σκίτσα με θέματα που αφορούν το Ισλάμ από το γαλλικό περιοδικό Charlie Hebdo, στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής κάλυψης της αιματηρής επίθεσης στο Παρίσι με τους 12 νεκρούς.

Στη σημερινή (Πέμπτη) έντυπη έκδοση της Berlingske, η οποία ήταν διαθέσιμη χθες το βράδυ στην ηλεκτρονική της μορφή, η εφημερίδα αναδημοσιεύει πολλά παλαιότερα πρωτοσέλιδα του Charlie Hebdo, μεταξύ των οποίων ένα με τον προφήτη Μωάμεθ κι ένα άλλο σχετικό με το νόμο της σαρία.

Τα σκίτσα αυτά είχαν προκαλέσει οργισμένες αντιδράσεις από πολλούς μουσουλμάνους όταν δημοσιεύτηκαν αρχικά στην Charlie Hebdo και όπως φάνηκε από τα πλάνα της χθεσινής επίθεσης στα γραφεία του περιοδικού οι δράστες φώναζαν "εκδικηθήκαμε για τον προφήτη Μωάμεθ".


Η αρχισυντάκτρια της Berlingske Λίζμπεθ Κνούτσεν δήλωσε ότι η απόφαση της εφημερίδας να αναδημοσιεύσει τα σκίτσα δεν είναι κίνηση διαμαρτυρίας.

"Θα τα δημοσιεύσουμε ως απόδειξη για το τι είδος εφημερίδα ήταν αυτή που δέχτηκε αυτή τη φοβερή επίθεση", δήλωσε η Κνούτσεν στο πρακτορείο ειδήσεων BNB.

Ο αρχισυντάκτης της Corriere della Sera, της μεγαλύτερης σε κυκλοφορία εφημερίδα της Ιταλίας, δήλωσε χθες ότι και η εφημερίδα του θα αναδημοσιεύσει τα σκίτσα της Charlie Hebdo.

Το 2005, όταν μία άλλη δανική εφημερίδα, η Jyllands-Posten, δημοσίευσε 12 σκίτσα διαφόρων καλλιτεχνών, τα περισσότερα εκ των οποίων απεικόνιζαν τον προφήτη Μωάμεθ, προκλήθηκε κύμα διαμαρτυρίας σε όλο τον μουσουλμανικό κόσμο που άφησε πίσω του τουλάχιστον 50 νεκρούς.
Ο δημοσιογραφικός οργανισμός JP/Politikens Hus, στον οποίο ανήκει η Jyllands-Posten, ενίσχυσε τα μέτρα ασφαλείας στους χώρους του έπειτα από την χθεσινή επίθεση στο Παρίσι.


Πηγή: skai.gr


«Κλειδώνουν» τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ


Του Ηλία Μπενέκου

Σε σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες τείνει να μετατραπεί η σύνθεση των ψηφοδελτίων του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς η Κουμουνδούρου βρίσκεται αντιμέτωπη με τα ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα για την ανακοίνωση των υποψηφίων της, αλλά και τις ισχυρές πιέσεις στελεχών και τοπικών οργανώσεων που προβάλλουν «βέτο» στις υποψηφιότητες από πρόσωπα συνεργαζόμενα, από τον χώρο του ΠΑΣΟΚ και της Κεντροαριστεράς.

Είναι ενδεικτικό ότι η αρμόδια επιτροπή ψηφοδελτίων συνεδρίαζε μέχρι αργά χθες βράδυ, με αποτέλεσμα η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής που θα επικυρώσουν τις τελικές αποφάσεις να μετατεθεί για σήμερα. Με δεδομένο ότι οι προτάσεις που είχαν φθάσει στην Κουμουνδούρου από τις νομαρχιακές οργανώσεις ξεπέρασαν τις 900 υποψηφιότητες, η επιλογή των τελικών 400 υποψηφίων -ιδίως σε κρίσιμες περιφέρειες όπως αυτές του Λεκανοπεδίου, της Αχαΐας και τη Κρήτης- προκάλεσαν έντονο προβληματισμό.
Σύμφωνα με όσα είχαν γίνει γνωστά μέχρι χθες βράδυ, εκτός ψηφοδελτίων θα βρεθεί τελικώς ο Μ. Μπόλαρης, αλλά και η Ρ. Μακρή, στην οποία προτάθηκε να είναι υποψήφια στα Γρεβενά και όχι στην εκλογική της περιφέρεια την Κοζάνη. Κοντά στο «πράσινο φως» ήταν η υποψηφιότητα της Θ. Τζάκρη στην Πέλλα, του Οδ. Βουδούρη στη Β' Αθηνών, του Θ. Παραστατίδη στη Β' Θεσσαλονίκης. Στα ονόματα «έκπληξη» που συζητούντο ήταν και εκείνο του Χάρρυ Κλυνν, ο οποίος ίσως κατέβει υποψήφιος με το κόμμα στη Θεσσαλονίκη.
Σε ό,τι αφορά το ψηφοδέλτιο Επικρατείας, αυτό θα παραμείνει «ανοικτό» μέχρι την τελευταία στιγμή. Το μόνο σίγουρο είναι ότι σε αυτό θα βρίσκεται σε εκλόγιμη θέση ο Π. Σκουρλέτης, ενώ συζητείται και το όνομα του καθηγητή Κ. Τσουκαλά, ενώ αναζητούνται και οι γυναίκες που θα συμπληρώσουν τις εκλόγιμες θέσεις. Σε κάθε περίπτωση το Επικρατείας αποτελεί μεγάλο στοίχημα για την Κουμουνδούρου, καθώς μέσω αυτού θα σταλεί και ένα ισχυρό «μήνυμα» για το «ύφος» που θέλει να προσδώσει ο ΣΥΡΙΖΑ στα ψηφοδέλτιά του.

Συνεργασία με Οικολόγους
Με 22 πρόσωπα θα συμμετάσχουν στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ οι Οικολόγοι Πράσινοι. Τη συνεργασία ανακοίνωσαν επίσημα χθες, έπειτα από συνάντησή τους, ο Αλέξης Τσίπρας και ο συντονιστής της Εκτελεστικής Γραμματείας των Οικολόγων Γ. Τσιρώνης, ο οποίος θα είναι υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ σε μη εκλογική θέση. Και οι δυο τους έκαναν λόγο για «στρατηγική συνεργασία των δύο κομμάτων». Ο κ. Τσιρώνης ανακοίνωσε εξάλλου τις υποψηφιότητες του πρώην ευρωβουλευτή του κόμματος Μ. Τρεμόπουλου στην Α' Θεσσαλονίκης, των πρώην περιφερειακών συμβούλων Κ. Διάκου στα Χανιά, και Γ. Δημαρά στη Β΄ Αθήνας, της Δ. Λυμπεροπούλου, που είναι περιφερειακή σύμβουλος και θα είναι υποψήφια στην Κορινθία. Επίσης, ο Δ. Πολιτόπουλος θα είναι υποψήφιος στις Κυκλάδες, ο Κ. Καλογράνης στο Υπόλοιπο Αττικής και ο Γ. Δημητρίου στη Β' Πειραιά.

Μηνύματα στο εξωτερικό
Στο μεταξύ, πυκνώνει τα «καθησυχαστικά» μηνύματα προς το εξωτερικό ο Αλ. Τσίπρας, καθώς πλησιάζουμε στις κάλπες της 25ης Ιανουαρίου. Χθες σε άρθρο του στην Corriere Della Serra υπό τον τίτλο «Η Ελλάδα μου δεν θα ζημιώσει την Ευρώπη», επέμεινε στη θέση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αποτελεί πλέον κίνδυνο, όπως το 2012, για την Ευρώπη, αλλά στοίχημα για μια αλλαγή. «Η Ελλάδα βρίσκεται μπροστά σε μια ιστορική στροφή: ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αποτελεί, πλέον, απλή ελπίδα για τον ελληνικό λαό. Ενσαρκώνει την προσδοκία μιας αλλαγής πορείας πλεύσης για ολόκληρη την Ευρώπη» ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Τσίπρας εκτιμώντας πως η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ «θα δώσει νέα ώθηση στις δυνάμεις, οι οποίες μάχονται για την αλλαγή».


Πηγή : imerisia.gr


Σύγκρουση ΝΔ - ΠΑΣΟΚ για την Γκερέκου


Πόλεμος μεταξύ της δικομματικής κυβέρνησης, Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, άρχισε χθες με αφορμή την οιονεί κίνηση της Αντζελας Γκερέκου να ενταχθεί στο «γαλάζιο» ψηφοδέλτιο της Κέρκυρας, αφήνοντας πίσω της την «πράσινη στέγη».

Σε αναμονή της τελικής απόφασης -«με... αγωνία και λαχτάρα», όπως έλεγαν σκωπτικά χθες στελέχη και των δύο παρατάξεων- οι δύο πλευρές επιχειρούσαν να κρατήσουν κλειστά τα χαρτιά τους, ενώ το ΠΑΣΟΚ πέταγε φλόγες οργής. «Είναι αδιανόητο ο κ. Σαμαράς να αναλάβει το πολιτικό κόστος αυτής της ενέργειας», ήταν το μήνυμα της Χαριλάου Τρικούπη, τη στιγμή που, σύμφωνα με εγκυρότατες πληροφορίες, ο Ευάγγελος Βενιζέλος ετοιμαζόταν για «διάβημα» προς τον κυβερνητικό του εταίρο.
Οι ίδιες πληροφορίες αποκαλύπτουν ότι οι κ. Βενιζέλος και Σαμαράς επικοινώνησαν τηλεφωνικά και αντάλλαξαν...απόψεις για το θέμα. Οι γνωρίζοντες λένε ότι μπορεί η Νέα Δημοκρατία να επιμένει στην πρόσκληση για την κοινή κάθοδο στην Κέρκυρα προς την κ. Γκερέκου, ωστόσο δεν αποκλείεται η κίνηση να φρενάρει απότομα. Σε κάθε περίπτωση, όπως σχολίαζαν χθες στελέχη του ΠΑΣΟΚ, μπορεί από μια απαράδεκτη κίνηση να ενισχυθεί η συσπείρωση του χώρου - ταυτόχρονα δε άφηναν να εννοηθεί ότι και στις λίστες του ΠΑΣΟΚ δεν εξασφαλίζεται πάση θυσία η συμμετοχή.
Στην Κέρκυρα αυτό που συζητείται εντόνως είναι ότι η αποχώρηση του Ν. Δένδια για τη Β' Αθήνας άνοιξε χώρο στην κ. Γκερέκου, στη λογική ότι με την κάθοδό της με τη ΝΔ εξασφαλίζει την επανεκλογή της στο νησί. Και αυτό γιατί οι δημοσκοπικές δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ κάθε άλλο παρά εξασφαλίζουν την εκλογή ενός εκπροσώπου του...


Πηγή : ethnos.gr