Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2014

ΟΑΕΔ: Ξεκινάει το πρόγραμμα για 6.000 προσλήψεις ανέργων 25 - 66 ετών


ΑΕΔ: Ξεκινάει το πρόγραμμα για 6.000 προσλήψεις ανέργων 25 - 66 ετών Σε ΦΕΚ δημοσιεύτηκε η απόφαση του ΟΑΕΔ για την επέκταση του προγράμματος επιδοτούμενων προσλήψεων 6.000 ανέργων ηλικίας 25 - 66 ετών.  Η εκτιμώμενη επιπλέον δαπάνη ύψους τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (400.000,00€), από τη διενέργεια των ελέγχων, που θα καλυφθεί από τον Προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ

Ειδικότερα μετά την έγκριση του ΟΑΕΔ ξεκινά το πρόγραμμα επιδοτούμενων προσλήψεων του Οργανισμού το επόμενο δεκαήμερο ανοίγουν οι αιτήσεις για το συμπληρωματικό πρόγραμμα των 6.000 προσλήψεων ανέργων Το νέο πρόγραμμα με το οποίο θα επιδοτηθούν επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα για την πρόσληψη 6.000 ανέργων, ηλικίας από 25 έως 65 ετών, πρόκειται να υλοποιηθεί άμεσα από τον ΟΑΕΔ, μετά την υπογραφή της σχετικής απόφασης από τον υπουργό Εργασίας, Γιάννη Βρούτση που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Ουσιαστικά, πρόκειται για τροποποίηση προηγούμενης απόφασης και έτσι ο αριθμός των ωφελούμενων – ανέργων αυξάνεται από τα 5.000, στα 11.000 άτομα, ηλικίας 25 – 66 ετών. Σκοπός είναι να δημιουργηθούν νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά σε εργοδότες του ιδιωτικού τομέα.
Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους (μισθωτοί και ημερομίσθιοι) ανέρχεται στο ποσό των 18 ευρώ την ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα (ημέρες ασφάλισης).
Το ποσό επιχορήγησης καλύπτει τμήμα του μισθολογικού κόστους. Η συνολική διάρκεια της επιχορήγησης του προγράμματος ορίζεται στους 12 μήνες. Δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα. Στο πρόγραμμα εντάσσονται για την κάλυψη κατά ανώτατο όριο δύο (2) θέσεων οι επιχειρήσεις που δεν έχουν προβεί, κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την ημερομηνία της αίτησης (ημερολογιακά) για υπαγωγή στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού. Ωφελούμενοι είναι οι άνεργοι που: Διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ2 και μέχρι την πρόσληψή τους.
Έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης. Είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή και ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας. Είναι ηλικίας 25 έως 66 ετών, δηλαδή να έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους και να διανύουν το 26ο έτος και το 67ο έτος αντίστοιχα κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους από την αρμόδια Υπηρεσία. Το κόστος υλοποίησης του προγράμματος θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ στον οποίο έχουν προβλεφθεί ανάλογες πιστώσεις και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 2493. Η μέγιστη δαπάνη θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των 59.400.000 ευρώ.
Η μέγιστη συνολική δαπάνη των 59.400.000 ευρώ κα-τανέμεται σε ετήσια βάση ως εξής: ο Για το έτος 2015: 41.580.000 ευρώ ο Για το έτος 2016: 17.820.000 ευρώ Η εκτιμώμενη δαπάνη από τη διενέργεια των ελέγχων, η οποία δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη του προγράμματος και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ, ανέρχεται στο ποσό των 800.000 ευρώ και κατανέμεται ως εξής: Για το έτος 2015: 500.000 ευρώ Για το έτος 2016: 300.000 ευρώ
Υπάρχουν όμως αλλαγές στις δικαιούχες επιχείρησεις «Δικαιούχοι, ωφελούμενοι και προϋποθέσεις συμμετοχής» αντικαθίσταται ως εξής:
Δικαιούχοι και προϋποθέσεις συμμετοχής Δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα. Στο πρόγραμμα εντάσσονται για την κάλυψη κατά ανώτατο όριο δύο (2) θέσεων οι επιχειρήσεις που δεν έχουν προβεί, κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την ημερομηνία της αίτησης (ημερολογιακά) για υπαγωγή στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού. Επισημαίνεται ότι ως μείωση προσωπικού θεωρείται η καταγγελία της σύμβασης εργασίας, όπως επίσης και η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής οικονομικών κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου. Επίσης δεν είναι δυνατή η υπαγωγή των επιχειρήσεων που έχουν προβεί κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης του προσωπικού της, από πλήρη σε μερική απασχόλησης ή σε εκ περιτροπής απασχόληση κ.λπ. Δεν θεωρείται μείωση η οικειοθελής αποχώρηση, η λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου, η καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης, η καταγγελία σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου πριν τη λήξη της που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο, η φυλάκιση και ο θάνατος, εφόσον προσκομίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Οι ανωτέρω προϋποθέσεις ισχύουν και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης για υπαγωγή μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης και αφορούν και στις επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν μετά από μεταβίβαση ή εκμίσθωση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση και επαναλειτουργία ή δημιουργία νέας επιχείρησης από τους ιδίους εταίρους στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας.
Δεν υπάγονται: Όλες οι επιχειρήσεις που διέπονται, όσον αφορά την πρόσληψη του προσωπικού τους, από τις διατάξεις του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α'/03.03.1994) και του Ν. 3812 (ΦΕΚ 234/Α'/28.12.2009). Τα νυχτερινά κέντρα. Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης. Οι επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου (telemarketing). Οι εποχικές επιχειρήσεις για το εποχικό προσωπικό τους. Τα υποκαταστήματα ή τα γραφεία που έχουν την έδρα τους στο εξωτερικό. Εξωχώριες εταιρείες όπως και επιχειρήσεις που στην εταιρική τους σύνθεση συμμετέχουν εξωχώριες εταιρείες. Τα ΚΤΕΛ, ΚΤΕΛ ΑΕ και οι ιδιοκτήτες ή και οι συνιδιο-κτήτες ενταγμένων σε αυτά Οι συστεγαζόμενες επιχειρήσεις. Σύλλογοι και σωματεία που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα. Οι επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν αυτοτελή επαγγελ-ματική έδρα ή όταν η έδρα είναι η οικία του εργοδότη (π.χ. ασφαλιστές, λογιστές, πολιτικοί μηχανικοί, κ.λπ.) εκτός των επιχειρήσεων που λόγω της φύσης της δραστηριότητάς τους απασχολούν το προσωπικό εκτός του χώρου της έδρας τους (π.χ. υπηρεσίες εκμετάλλευσης φορτηγών, υπηρεσίες εκμετάλλευσης ταξί κ.λπ.). Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας (από την πρωτογενή αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια έως την τελική διάθεση και εμπορία των προϊόντων της στην αγορά π.χ. ιχθυοπωλεία), στον τομέα του άνθρακα (π.χ. εταιρείες εξόρυξης, ορυχεία), στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων (φυτικών και ζωικών), οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με την μεταπώληση σε μεταπράτες ή εμπόρους και η επιχορήγηση μετακυλύει στους παραγωγούς, άμεσα ή έμμεσα [οι δραστηριότητες στην γεωργική εκμετάλλευση (φυτικό και ζωικό κεφάλαιο), οι οποίες είναι απαραίτητες προκειμένου να προετοιμασθεί το προϊόν για την πρώτη πώληση (π.χ. συγκομιδή, κοπή και αλώνισμα των σιτηρών, συσκευασία των αυγών)]. Όταν το αντικείμενο εργασιών μίας επιχείρησης είναι σύνθετο και το ένα από τα αντικείμενα εξαιρείται του προγράμματος. Επιχειρήσεις εις βάρος των οποίων εκκρεμεί ανάκτηση προηγούμενων κρατικών ενισχύσεων. Οι επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν μετά από μεταβί-βαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση ή/και επανα-λειτουργία ή δημιουργία νέας επιχείρησης ή εκμίσθωση από τους ίδιους εταίρους στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι επιχειρήσεις εντάσσονται για τον επιπλέον αριθμό θέσεων που είχε η προηγούμενη επιχείρηση. Δεν μπορούν να επανενταχθούν επιχειρήσεις, οι οποίες δεν ολοκλήρωσαν το παρόν πρόγραμμα λόγω οικειο-θελούς αποχώρησης του επιχορηγούμενου ατόμου, για ίσο αριθμό θέσεων με αυτόν που δεν ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα. Αντιθέτως εντάσσονται όσες επιχειρήσεις κατέθεσαν εντολή κενής θέσης και η αρμόδια Υπηρεσία δεν υπέδειξε άτομο λόγω έλλειψης ειδικότητας. Επίσης δεν εντάσσονται οι Ο.Ε., Ε.Ε. για τους εταίρους τους, οι Α.Ε. για τα μέλη του Δ.Σ., οι Ε.Π.Ε. και οι Ι.Κ.Ε. για τους διαχειριστές τους και τους εταίρους τους. Οι συνεταιρισμοί για τα μέλη τους (πλην των ΚοινΣεπ). Οι δικαιούχοι του «Προγράμματος επιχορήγησης επι-χειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας 30-66 ετών» (ΚΥΑ 5023/119/2014 - ΦΕΚ 440/Β'/24-2-2014) που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα σύμφωνα με την με αριθμ. 1/2014 Δημόσια Πρόσκληση. Οι δικαιούχοι του παρόντος προγράμματος σύμφωνα με την με αριθμ. 9/2014 Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ (α' φάση), των οποίων οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος έγιναν αποδεκτές για την κάλυψη των 5.000 θέσεων.

www.dikaiologitika.gr


ΣΥΡΙΑ: Μικρό αγόρι ξεγελά ελεύθερους σκοπευτές και σώζει κοριτσάκι VIDEO


Το γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο από πόλη της Συρίας, στο οποίο ένα 6χρονο αγοράκι τρέχει στο δρόμο, ανάμεσα σε πυρά, για να σώσει ένα κοριτσάκι που κρύβεται τρομαγμένο πίσω από ένα αυτοκίνητο.

Tο αγοράκι παριστάνει για λίγο το χτυπημένο, ώστε να ξεγελάσει τον ελεύθερο σκοπευτή και να κερδίσει ελάχιστα δευτερόλεπτα ώστε να φτάσει το 5χρονο κοριτσάκι, το τραβάει από το χέρι και τρέχουν μαζί  ενώ οι σφαίρες βουίζουν δίπλα τους.

ΕΕ: Όχι σε κοινωνικά επιδόματα σε όσους ξένους δεν ψάχνουν δουλειά!


Απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για πολίτες άλλων χωρών-μελών

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, με απόφαση του, δίνει το δικαίωμα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αρνούνται να καταβάλλουν ορισμένες κατηγορίες κοινωνικών επιδομάτων σε όσους πολίτες άλλων χωρών- μελών χρησιμοποιούν το δικαίωμα ελεύθερης εγκατάστασης για να διεκδικούν κοινωνική πρόνοια αλλά δεν προσπαθούν να βρουν εργασία, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Wall Street Journal.

Η απόφαση αφορούσε την περίπτωση μία Ρουμάνας μητέρας στη Γερμανία, στην οποία δεν δόθηκε το χαμηλότερο επίδομα ανεργίας. Το Δικαστήριο ανέφερε ότι εφόσον η γυναίκα δεν είχε επαγγελματική εκπαίδευση ή εργασιακή εμπειρία και δεν πήγε στη Γερμανία για να αναζητήσει εργασία, η άρνηση της Γερμανίας να της χορηγήσει το επίδομα δεν παραβιάζει τον ευρωπαϊκό νόμο κατά των διακρίσεων.

Η ελευθερία στην κίνηση για την εργασία και τη ζωή σε οποιοδήποτε μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κατοχυρωμένη στις συνθήκες της ΕΕ και στις κυβερνήσεις των χωρών- μελών απαγορεύεται να κάνουν διακρίσεις μεταξύ των πολιτών τους και αυτών άλλων χωρών της ΕΕ, αλλά η πρόσβαση σε κάποια επιδόματα πρόνοιας μπορεί να περιορισθεί, ανέφεραν οι δικαστές. Η απόφαση του Δικαστηρίου δεν αμφισβήτησε την αρχή της ελευθερίας κίνησης, αλλά σημειώνει ότι οι μετανάστες στην ΕΕ πρέπει να στηρίζονται με δικούς τους πόρους, εάν είναι «οικονομικά αδρανείς». Ωστόσο, η κριτική από την αντιπολίτευση στη Γερμανία επισήμανε ότι η απόφαση έδειξε μία επιλεκτική ερμηνεία της αρχής (ελεύθερης κίνησης των ανθρώπων). Η ελευθερία κίνησης σημαίνει επίσης «το δικαίωμα σε μία κοινωνική- πολιτιστική επιβίωση», δήλωσε η πρόεδρος του γερμανικού κόμματος της αριστεράς Die Linke.

Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου προκάλεσε ενθουσιασμό στις κυβερνήσεις της Γερμανίας και της Βρετανίας, οι οποίες είχαν δεσμευθεί να δείξουν αυστηρότητα σε αυτό που οι ίδιες θεωρούν ως κατάχρηση του κράτους πρόνοιας από τους αποκαλούμενους «επιδοματικούς τουρίστες» από τις φτωχές χώρες της ΕΕ. Η απόφαση μπορεί να περιορίσει την πίεση στις κυβερνήσεις από τα κόμματα που είναι κατά της ΕΕ και της μετανάστευσης, όπως το «Εναλλακτική για τη Γερμανία», το βρετανικό κόμμα Ανεξαρτησίας και το Εθνικό Μέτωπο στη Γαλλία. Τα κόμματα αυτά κατηγορούν της ελευθερία των Ευρωπαίων πολιτών να μετακινούνται και να εγκαθίστανται οπουδήποτε στην ΕΕ για αυτό που θεωρούν ως ανεξέλεγκτη μετανάστευση, κυρίως από τις χώρες- μέλη της Ανατολικής Ευρώπης. «Η απόφαση δημιουργεί νομική σαφήνεια και προστατεύει το σύστημά μας κοινωνικής πρόνοιας», δήλωσε ο εκπρόσωπος για εργασιακά θέματα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος της καγκελαρίου Μέρκελ, Καρλ Σίβερλινγκ.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο αποκαλούμενος επιδοματικός τουρισμός είναι ένα σχετικά μικρής κλίμακας φαινόμενο. Έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2013 διαπίστωσε ότι οι πολίτες άλλων χωρών δεν είναι πιθανό να βασίζονται στα κοινωνικά επιδόματα περισσότερο από τους πολίτες της ίδιας της χώρας που είναι εγκατεστημένοι. Από τους περισσότερους των 6,1 εκατομμυρίων ανθρώπων που λαμβάνουν το βασικό επίδομα ανεργίας στη Γερμανία, λιγότερο από το 2% είναι Τσέχοι, Εσθονοί. Ούγγροι, Λετονοί, Λιθουανοί, Πολωνοί, Σλοβάκοι και Σλοβένοι, ενώ μόλις 1% είναι Βούλγαροι και Ρουμάνοι, που απέκτησαν το έτος αυτό τη σχετική ελευθερία. Στη Βρετανία, οι πολίτες από τα νέα κράτη- μέλη της ΕΕ αποτελούσαν το 1% των ανθρώπων σε εργάσιμη ηλικία που διεκδικούσαν επίδομα τον Φεβρουάριο του 2013, σύμφωνα με στοιχεία της κυβέρνησης.


Πηγή : news.gr


Παράταση της απαγόρευσης των πλειστηριασμών ζητούν 10 «γαλάζιοι» βουλευτές


Την παράταση της προστασίας της πρώτης κατοικίας από πλειστηριασμούς και για το έτος 2015, ζητούν με ερώτησή τους 10 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και ζητούν από τους συναρμοδίους υπουργούς Οικονομικών κ. Γκ. Χαρδούβελη και Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας κ. Κ. Σκρέκα να φέρουν νομοθετική ρύθμιση, με την οποία θα παρατείνεται το ισχύον καθεστώς απαγόρευσης των πλειστηριασμών για την πρώτη κατοικία και για το επόμενο έτος. Ολόκληρο το κείμενο της ερώτησης των βουλευτών έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: «Παράταση στην προστασία της πρώτης κατοικίας από πλειστηριασμούς»

Το υφιστάμενο καθεστώς αναφορικά με την προστασία της πρώτης κατοικίας από πλειστηριασμούς, ορίζεται από το άρθρο 2 του Ν.4224/2013. Σύμφωνα λοιπόν με τις κείμενες διατάξεις, από 1.1.2014 και μέχρι 31.12.2014, απαγορεύονται οι πλειστηριασμοί ακινήτων οφειλετών, τα οποία λογίζονται ως κύρια κατοικία τους, εφόσον η αντικειμενική τους αξία, δεν υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ, το καθαρό οικογενειακό εισόδημα -χωρίς τις κρατήσεις για τα ασφαλιστικά ταμεία, φόρο εισοδήματος και εισφορά αλληλεγγύης- είναι μέχρι 35.000 ευρώ, η συνολική αξία κινητής και ακίνητης περιουσίας είναι μικρότερη ή ίση με 270.000 ευρώ, ενώ το σύνολο των καταθέσεων και κινητών αξιών του οφειλέτη, δεν υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ.

Με βάση τα ανωτέρω είναι προφανές ότι σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, εκπνέει η προθεσμία που ορίζεται από το νόμο για την προστασία της πρώτης κατοικίας, δημιουργώντας μεγάλη ανασφάλεια σε συμπολίτες μας, οι οποίοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις και κινδυνεύουν να χάσουν τις κατοικίες τους.

Μάλιστα σε μια περίοδο όπου η Κυβέρνηση έχει προαναγγείλει την προώθηση συγκεκριμένων ρυθμίσεων που θα αφορούν σε όλες τις κατηγορίες δανειοληπτών, κρίνεται αναγκαία η κατάθεση μια νέας νομοθετικής ρύθμισης, με την οποία θα παρατείνεται το ισχύον καθεστώς και για το 2015.

Κατόπιν τούτων…

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

1. Θα καταθέσουν τα συναρμόδια Υπουργεία νομοθετική ρύθμιση, η οποία θα δίνει παράταση και για το 2015 στην προστασία της πρώτης κατοικίας από πλειστηριασμούς;

2. Θα διατηρηθούν ως έχουν οι προϋποθέσεις ένταξης ενός ακινήτου σε καθεστώς προστασίας από πλειστηριασμούς;

ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Γ. Βλάχος, Μ. Χαρακόπουλος, Ευρ. Στυλιανίδης, Κ. Τσιάρας, Αν. Λυκουρέντζος, Ι. Τζαμτζής, Αλ. Κοντός, Ν. Παναγιωτόπουλος, Σ. Αναστασιάδης και Στ. Καλογιάννης.


Πηγή : tovima.gr


Iστορική προσεδάφιση στον κομήτη για το ρομπότ Philae


Την προσεδάφιση του ρομπότ Philae, για πρώτη φορά, στον πυρήνα ενός κομήτη, ανακοίνωσε το απόγευμα της Τετάρτης (ώρα Ελλάδος), η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία (ESA).

To Ρομπότ ήταν εδώ και δέκα χρόνια, «επιβάτης» του ευρωπαϊκού διαστημικού σκάφους Rosetta

«Βρισκόμαστε πάνω στον κομήτη 67P/Τσουριούμοφ-Γκερασιμένκο και είμαστε πολύ χαρούμενοι», ανέφερε στην ανακοίνωσή της η ESA.

Τα δείγματα που θα συλλεχθούν από την επιφάνεια του κομήτη αναμένεται να «ρίξουν φως» στις συνθήκες σχηματισμού της Γης και άλλων πλανητών, καθώς οι κομήτες είναι στην ουσία υπολείμματα της δημιουργίας του ηλιακού συστήματος πριν από 4,6 δισεκατομμύρια χρόνια.

Οι μηχανολόγοι που σχεδίασαν το ρομπότ δεν ήταν σε θέση να γνωρίζουν τη μορφολογία του εδάφους του κομήτη. Πάντως οι φωτογραφίες που έχουν ληφθεί από τη Rosetta σε συνδυασμό με τα δείγματα από την ατμόσφαιρα του κομήτη καθώς πλησιάζει τον ήλιο, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η επιφάνεια δεν είναι τόσο λεία όσο είχε υπολογιστεί αρχικά, γεγονός που κατέστησε την προσγείωση ακόμα πιο περίπλοκη.

Η επιφάνεια είναι μάλιστα περισσότερο σκονισμένη και πορώδης από το αναμενόμενο ενώ ο κομήτης αναδύει αέρια με μια μυρωδιά από θειάφι.


Πηγή : Kathimerini.gr


Δείτε ποια φάρμακα λείπουν από τα φαρμακεία! Πλήρης κατάλογοςABSZESS-ILON OINTMENT 25GR Ελλειψη
ADVANTAN EMULTION 0,1% 20GR Ελλειψη
AIRCODOS TABL 28X20MG Ελλειψη
ASPIRIN EXTRA TABL. 10X(650+65)MG 05/15 Ελλειψη
ATARAX TABL 30X100MG Ελλειψη
AZATHIOPRINE TABL.100X50MG Ελλειψη
BACTROBAN NASAL POM 2% 3GR Ελλειψη
BCG-S MEDAC INV.2X10-3X10CP 1VIAL 07/15 Ελλειψη
BETADINE GARGLE 1% 240ML Ελλειψη
BETADINE VAG DOUCHE 10% 240ML Ελλειψη
BETNOVATE CREAM 25GRX0,1% Ελλειψη
BROSIRAL TABL 30X15MG Ελλειψη
BUTAVATE CREAM 25GR Ελλειψη
CARBOPLATIN-HOSPIRA 1X150MG/15ML INJ.SOL 02/15 Ελλειψη
CARD-OK TABL 30X20MG Ελλειψη
CARD-OK TABL 30X40MG Ελλειψη
CARGOSIL CREAM 5% 10GR Ελλειψη
CHRICETYL SACHETS 20X600MG Ελλειψη
CITALGERT ORAL SOL 40MG/ML 15ML Ελλειψη
CORNEREGEL EYE-GEL 5% 10GR Ελλειψη
DEXAMYTREX POMM OPHTH 3GR Ελλειψη
EFEMOLINE COLL 5ML Ελλειψη
ELKOSTOP CAPS 14X20MG Ελλειψη
EMSELEX TABL 28X15MG Ελλειψη
ENGERIX SYR. 1X1MLX20MCG+ΒΕΛΟΝΑ Ελλειψη
EPAXAL SYRIN.1X0.5ML ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Α Ελλειψη
ERYTHROCIN SUSP 60MLX500MG/5ML Ελλειψη
ERYTHROCIN TABL. 12X500MG Ελλειψη
EVINOPON AMP.5X3MLX75MG IM Ελλειψη
FLEXELITE AMP.1X2MLX500MG 03/15 Ελλειψη
FLIXOTIDE CREAM 30GR Ελλειψη
FLUOXETINE DISP.TABL 28X20MG/GENERICS 01/15 Ελλειψη
FOLICAL TABL 10X25MG Ελλειψη
FOLIVORAN TABL 30X7.5MG 02/15 Ελλειψη
HEXALEN GARGLE 0.1% 200ML Ελλειψη
HEXALEN GARGLE 0.1% 400ML Ελλειψη
HIPNOSEDON TABL 30X1MG *ΝΔ 1729/87-Δ* Ελλειψη
HYGROTON RESERPINE TABL X20 Ελλειψη
IDEALITE CAPS 30X50MG 06/16 Ελλειψη
IMOVANE TABL. 30X7.5MG *ΝΔ 1729/87-Δ'* Ελλειψη
INDOXYL GEL 25GR Ελλειψη
INDOXYL GEL 50GR Ελλειψη
INFANRIX TETRA SYRIN.1X 0.5ML +ΒΕΛΟΝΑ 04/15 Ελλειψη
KERLONE TABL 28X20MG Ελλειψη
LAPOZAN TABL 28X5MG Ελλειψη
LIPEMIA ORAL OIL 300ML Ελλειψη
LOCERYL NAIL LACQUER 5ML 5% Ελλειψη
LOXITAN TABL 30X15MG Ελλειψη
LOZATAN TABL 20X100MG Ελλειψη
LUDIOMIL TABL 20X75MG Ελλειψη
LUDIOMIL TABL 30X25MG Ελλειψη
LUDIOMIL TABL 30X50MG Ελλειψη
MENINGITEC SYR.1X0.5MLX10MCG+ΒΕΛΟΝΑ Ελλειψη
METOJECT SYRIN.1X0.5MLX25MG 02/16 Ελλειψη
MICROVIBRATE CAPS 40X100MG Ελλειψη
MICROVIBRATE CAPS 8X100MG Ελλειψη
MUPIROCIN/TARGET POMM.2% 15GR Ελλειψη
NEURONTIN CAPS 50X400MG Ελλειψη
NEVRORESTOL TABL 30X10MG Ελλειψη
NIMESULIDE TABL. 30X100MG Ελλειψη
NOROCIN TABL 14X400MG Ελλειψη
NOZINAN TABL 20X25MG Ελλειψη
ONCOTICE VIAL X(12.5+3)MG 10/02/15 Ελλειψη
ORPIDIX COLL 0,25MG/ML 5ML Ελλειψη
PAZERIL CAPS SOFT 200X1000MG Ελλειψη
PEVARYL CREAM 1% 30GR Ελλειψη
PEVARYL VAGIN.CREAM 1% 78GR Ελλειψη
PLUS-FER ORAL SOLUTION 10VIALSX5ML Ελλειψη
PNEUMO-23 SYRIN.1X0.5MLX25MCG Ελλειψη
PRESIDIN TABL 28X20MG Ελλειψη
PRESS-DOWN PLUS TABL 20X(100+25)MG Ελλειψη
PROCEF TABL. 8X500MG Ελλειψη
PULMICORT INH.20X2MLX0.5MG/ML Ελλειψη
PULVO 47 TOPIC.SPRAY 74GR Ελλειψη
QVAR AUTOHALER 100MCG 200DOSES Ελλειψη
REPEVAX SYRIN.1X0,5ML(ΤΕΤΡΑΠΛΟ) Ελλειψη
RUBOCORD CREAM 30GR Ελλειψη
SALBUNOVA INH.200DOSX100MCG Ελλειψη
SIRDALUD TABL 30X4MG Ελλειψη
SOLU-KET MOUTHWASH SOLUTION 150ML Ελλειψη
SUMATRIPTAN TABL 4X50MG GENERICS Ελλειψη
TANTUM VERDE MOUTH WASH 250ML Ελλειψη
TERBIGRAM CREAM 30GR Ελλειψη
TERBIPROL CREAM 30GR Ελλειψη
TERRAMYCIN POUDRE 14GR Ελλειψη
TETRAVAC SYRIN.1X0.5ML Ελλειψη
TRAVEL GUM CHEW.10X20MG Ελλειψη
TRAVOCORT CREAM (1%+0.1%) 30GR Ελλειψη
TRAVOGEN OVULES 1X600MG Ελλειψη
VALSARTAN TABL 14X320MG TEVA 04/15 Ελλειψη
VEXICAM TABL 30X15MG Ελλειψη
VIVIDRIN NASAL SPRAY 15MLX2% Ελλειψη
VOLTARENE SUPP.10X50MG Ελλειψη
WARTEC CREAM 5GRX0.15% Ελλειψη
ZADITEN TABL 30X1MG Ελλειψη
ZANTAC TABL 20X150MG Ελλειψη
ZEBINIX TABL 30X800MG Ελλειψη
ZITHRO-DUE TABL 3X500MG Ελλειψη
ZOFRON AMP.1X8MG/4ML Ελλειψη
ZOVIRAX EYE POM.3% 4.5GR Ελλειψη

Πηγή : iatropedia.gr


Ντόροθι Κινγκ: «Ποτέ τα Σκόπια δεν τα έλεγαν Μακεδονία» - «Ο Έλγιν άθελά του έκανε καλό στην Ελλάδα!»


- Λίγες ώρες πριν τις νέες ανακοινώσεις για την Αμφίπολη η Ντόροθι Κινγκ βάζει τέλος στις διεκδικήσεις των Σκοπιανών

- «Ο Μέγας Αλέξανδρος κατέκτησε και το σύγχρονο Ιράν και το Αφγανιστάν και καμία από αυτές τις χώρες δεν ισχυρίστηκε ότι υπήρξε τμήμα της Αρχαίας Μακεδονίας!»

- «Τα Γλυπτά του Παρθενώνα που

ο Έλγιν έφερε στο Λονδίνο, ήταν η καλύτερη απόδειξη ότι τα ρωμαϊκά γλυπτά δεν ήταν ανώτερα των αρχαίων ελληνικών αλλά απλά αντίγραφά τους»

Η αρχαιολόγος Ντόροθι Κινγκ, ξαναχτυπά. Και μάλιστα βάζει με τον τρόπο της ταφόπλακα σε όσα ισχυρίζονται οι γείτονές μας στα Σκόπια με λίγες λέξεις.

Στο μπλόγκ της, το οποίο διαβάζουμε καθημερινά, η κα Κινγκ αναφέρεται στην προπαγάνδα που γίνεται σε διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων και στην ΦΥΡΟΜ και καταρρίπτει με τον πιο απλό και επιστημονικό τρόπο όλα όσα ισχυρίζονται οι ηγέτες και οι κάτοικοι αυτής της χώρας σε σχέση με την Μακεδονία και τον Μέγα Αλέξανδρο.

Γράφει μεταξύ άλλων:

«Τα Σκόπια είχαν διάφορες ονομασίες κατά την αρχαιότητα αλλά το όνομα Μακεδονία δεν ήταν ποτέ καμία από αυτές. Ομολογουμένως οι αρχαίοι Μακεδόνες κατέκτησαν την περιοχή, όμως ο Μέγας Αλέξανδρος κατέκτησε επίσης το σύγχρονο Ιράν και το Αφγανιστάν και καμία από αυτές τις χώρες δεν ισχυρίστηκε ότι υπήρξε τμήμα της Αρχαίας Μακεδονίας!»

Η κα Κινγκ αναφέρεται και σε μια άλλη μεγάλη διαμάχη που υπάρχει για τα Γλυπτά του Παρθενώνα αλλά και για τους αρχαίους Ρωμαίους σε σχέση με τους Αρχαίους Έλληνες.

Γράφει:

«Τα Γλυπτά του Παρθενώνα που ο Έλγιν έφερε στο Λονδίνο, ήταν η καλύτερη απόδειξη υπέρ του ελληνικού λαού ότι τα ρωμαϊκά γλυπτά δεν ήταν ανώτερα των αρχαίων ελληνικών αλλά απλά αντίγραφά τους! Ο ελληνικός πολιτισμός ο οποίος ήταν "κρυμμένος" από τα 400 χρόνια σκλαβιάς από τους Οθωμανούς, έγινε αντικείμενο θαυμασμού και οδήγησε σε ένα μεγάλο φιλελληνικό κίνημα το οποίο οδήγησε και στην απευλευθέρωση των Ελλήνων από τους Τούρκους. Ανεξάρτητα από όσα σκεφτόμαστε σήμερα για τον Έλγιν, εκείνη την συγκεκριμένη χρονική στιγμή οι πράξεις του - άθελά του φυσικά - οδήγησαν τον τότε δυτικό κόσμο να βοηθήσει τους Έλληνες να αγοράσουν όπλα και να απελευθερώσουν την πατρίδα τους από τους Οθωμανούς».newsit.gr


Από το 1984 ο μοιραίος όλμος που σκότωσε τους πεζοναύτες - Τι είπε ο ΥΦΕΘΑ


Δεν είχε όριο ζωής και κατ' επέκταση ούτε και ημερομηνία λήξης το βλήμα που προκάλεσε το θανατηφόρο ατύχημα στον Βόλο τον περασμένο Οκτώβριο, όπως αναφέρει σε έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Ιωάννης Λαμπρόπουλος.


Το έγγραφο διαβιβάστηκε στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, έπειτα από ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων από την ανεξάρτητη βουλευτή Ραχήλ Μακρή. Η απάντηση του υφυπουργού εκτείνεται σε πέντε σελίδες και μέσα σε αυτές, ο κ. Λαμπρόπουλος αναφέρει μεταξύ άλλων:


- Στο ερώτημα αν αληθεύει ότι τα βλήματα ήταν ληγμένα και το προωθητικό υλικό κατεστραμμένο, ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας απαντά ότι «τα βλήματα όλμων 81 χιλ. Μ374Α2 με πυροσωλήνα Μ524Α6 που χρησιμοποιήθηκαν κατά την εκτέλεση βολών την 7η Οκτωβρίου, δεν έχουν όριο ζωής, όπως προκύπτει από τη σύμβαση 2669/84 βάσει της οποίας παραλήφθηκαν. Επιπλέον, δεν είχαν κάποια δέσμευση, λόγω δυσλειτουργίας κατά τη χρήση τους στο παρελθόν και δεν παρουσίαζαν κανένα ελάττωμα, όπως προκύπτει και από την κατάσταση των επιθεωρηθέντων πυρομαχικών που συντάχθηκε από τον υπεύθυνο πυροτεχνουργό πριν την εκτέλεση της βολής την 7η Οκτωβρίου 2014».


- Στο ερώτημα ποια είναι η ημερομηνία κατασκευής και η ημερομηνία λήξης του βλήματος, ο υφυπουργός ενημερώνει ότι «όπως προκύπτει από την κωδικοποίηση της υπόψη μερίδας πυρομαχικών (ΗΧΡ 7-38/10-84) και σύμφωνα με τη σύμβαση, η παραγωγή της εισαγωγής στο απόθεμα του ΕΣ έγινε το 1984. Δεν υπάρχει όριο ζωής των εν λόγω πυρομαχικών και κατ' επέκταση ημερομηνία λήξης. Παρόλα αυτά η ποιοτική του κατάσταση παρακολουθείται συνεχώς μακροσκοπικά και μέσω φυσικοχημικών εξετάσεων στις πυρίτιδες των ενισχυτικών γεμισμάτων του, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο Τεχνικό Εγχειρίδιο (ΤΕ) 34-206, προς εξάλειψη οποιασδήποτε πιθανότητας χρησιμοποίησης πυρομαχικών που ενδέχεται να προκαλέσουν ατυχήματα στο προσωπικό. Τυχόν δυσλειτουργίες του πυρομαχικού που προέρχονται εκ κατασκευής τους και από αστάθμητους παράγοντες δεν δύναται να διαπιστωθούν από καμία εκ των προαναφερομένων διαδικασιών ελέγχου».


- Στο ερώτημα ποια είναι η χώρα και το εργοστάσιο κατασκευής του βλήματος, στο έγγραφο αναφέρεται ότι «το βλήμα που προκάλεσε το ατύχημα είχε κατασκευαστεί στην Ελλάδα όπως προκύπτει από την σχετική Σύμβαση από την τότε εταιρεία Ανώνυμη Εταιρεία Ελληνικού Πυριτιδοποιείου και Καλυκοποιείου, δηλαδή τη σημερινή ΕΑΣ ΑΒΕΕ».


- Στο ερώτημα πότε έγινε η πιστοποίηση της καταλληλότητας των συγκεκριμένων βλημάτων και ποιοι συμμετείχαν στην Επιτροπή Πιστοποίησης καταλληλότητας των βλημάτων, ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας απαντά ότι «η πιστοποίηση της καταλληλότητας όλων των βλημάτων που παραλαμβάνει ο ΕΣ για χρήση γίνεται από την κατασκευάστρια εταιρεία και την φυσική παρουσία της Ομάδας Ελέγχου Ποιότητας κατά τις φάσεις τόσο της παραγωγικής διαδικασίας της οδηγού μερίδας, όσο και για κάθε επόμενη μερίδα παραγωγής πυρομαχικού. Επιπρόσθετα, κατά την υλοποίηση κάθε σύμβασης προμήθειας υλικών ή πυρομαχικών, προσκομίζονται στις αρμόδιες στρατιωτικές επιτροπές παραλαβής τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πιστοποιούν την καταλληλότητα αυτών, εξετάζεται η συμμόρφωσή τους με τις Τεχνικές Απαιτήσεις της υπηρεσίας και εκτελούνται όλοι οι έλεγχοι που καθορίζονται στις συμβάσεις κατά περίπτωση, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η καταλληλότητα πριν την οριστική παραλαβή τους».


- Στο ερώτημα αν είχε τηρηθεί η διαδικασία συντήρησης στα συγκεκριμένα βλήματα, ο κ. Λαμπρόπουλος απάντησε ότι «αυτό αποτελεί αντικείμενο της μυστικής προανάκρισης και πραγματογνωμοσύνης που διενεργείται αρμοδίως και ως εκ τούτου δεν μπορεί να δοθεί καμία απάντηση μέχρι ολοκλήρωσης των διαδικασιών».


- Στο ερώτημα αν υπάρχουν πυρομαχικά τριών ή και περισσοτέρων δεκαετιών, η απάντηση που δίδεται είναι ότι «στα υπάρχοντα αποθέματα του ΕΣ υπάρχουν ορισμένα είδη πυρομαχικών οι μερίδες των οποίων είναι κατασκευασμένες τρεις ή και περισσότερες δεκαετίες από σήμερα. Σε κανένα θεσμικό κείμενο όμως ούτε τεχνικό εγχειρίδιο δεν αναγράφεται ότι ο χρόνος κατασκευής ενός πυρομαχικού, για το οποίο δεν καθορίζεται όριο ζωής, αποτελεί κριτήριο προσδιορισμού της ποιοτικής του κατάστασης. Υπάρχουν περιπτώσεις που πυρομαχικά παλαιότερης κατασκευής είναι σε άριστη ποιοτική κατάσταση ενώ άλλα νεώτερης κατασκευής έχουν παρουσιάσει δυσλειτουργίες οι οποίες αντιμετωπίζονται δεόντως σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στα ισχύοντα θεσμικά κείμενα».


- Στο ερώτημα ποια είναι η τελευταία ημερομηνία ελέγχου της μεταλλικής μάζας του πυροσωλήνα καθώς και ο χρόνος κατασκευής του, αναφέρεται ότι «η μεταλλική μάζα του πυροσωλήνα ελέγχεται μακροσκοπικά σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο ΤΕ 34-206, καθόσον αποτελεί ειδικό εξάρτημα που δεν υπάρχει τεχνογνωσία, ειδικός εξοπλισμός και διαδικασίες για περαιτέρω ελέγχους και επεμβάσεις από το καθ΄ ύλην αρμόδιο στρατιωτικό προσωπικό (πυροτεχνουργοί). Ο μακροσκοπικός έλεγχος στον πυροσωλήνα διενεργήθηκε την ημέρα του τραγικού συμβάντος χωρίς να διαπιστωθεί κανένα πρόβλημα. Ο πυροσωλήνας του βλήματος που εξερράγη είχε την ίδια χρονολογία κατασκευής με το βλήμα (1984)».


Ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας κρίνει, επίσης, σκόπιμο να ενημερώσει τη βουλευτή ότι την ημέρα του δυστυχήματος ο ίδιος όλμος είχε βάλει 11 βλήματα της ίδιας μερίδας πυρομαχικών (ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά και ημερομηνία κατασκευής) χωρίς να παρουσιαστεί κανένα πρόβλημα. Αναφέρει επίσης ότι τα πυρομαχικά πριν την έναρξη της βολής επιθεωρήθηκαν μακροσκοπικά και επιβεβαιώνεται αρμοδίως (Διοικητής Μονάδας και πυροτεχνουργός) ότι μακροσκοπικά η κατάστασή τους ήταν άριστη και ακόμη ότι επί συνόλου 10.000 βλημάτων της ίδιας μερίδας κατασκευής έτους 1984 είχαν χρησιμοποιηθεί μέχρι του συμβάντος 2.257 για εκπαιδευτικές βολές χωρίς να έχει παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα. Όπως δε σημειώνει ο κ. Λαμπρόπουλος αναφέρει τα συγκεκριμένα στοιχεία διότι «αποδεικνύουν ότι το τραγικό συμβάν αποτελεί ένα μεμονωμένο περιστατικό το οποίο δεν θα πρέπει να αποτελεί επιχείρημα για γενικεύσεις, σύγχυση εννοιών και αίσθημα φοβίας για πυρομαχικά κατασκευής παλαιότερων ετών».


Πηγή : onalert.gr


«Συναγερμός» στους δικαστές για τα αναδρομικά τους


«Συναγερμός» έχει σημάνει στις δικαστικές Ενώσεις μετά την τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή και προβλέπει ότι οι δικαστές και οι εισαγγελείς θα λάβουν μέρος των αναδρομικών τους, που επιδικάστηκαν από το Μισθοδικείο.
Ήδη, οι δικαστές και οι εισαγγελείς είναι σε θέση μάχης, καθώς, πλέον των ανακοινώσεων που εξέδωσαν σήμερα οι έξι δικαστικές Ενώσεις και με τις οποίες καλούν τους βουλευτές να μην ψηφίσουν την επίμαχη τροπολογία, πραγματοποιούν έκτακτες και μη γενικές συνελεύσεις, για να καθορίσουν την περαιτέρω στάση τους.
Έκτακτη γενική συνέλευση πραγματοποιούν στις 21 Νοεμβρίου τα μέλη της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών, με θέμα την στάση της Ένωσης έναντι της συνεχής υποβάθμισης της Διοικητικής Δικαιοσύνης, λόγω της άρνησης της κυβέρνησης να συμμορφωθεί με τις αποφάσεις του Μισθιδοκείου.
Ειδικότερα, η Ένωση Διοικητικών Δικαστών πραγματοποιεί την έκτακτη γενική συνέλευση, προκειμένου οι δικαστές να καθορίσουν την στάση τους, απέναντι στη συνεχή υποβάθμιση της Διοικητικής Δικαιοσύνης και της θέσης των διοικητικών δικαστών εν όψει:
«α) της άρνησης της κυβέρνησης να συμμορφωθεί με τις 88/2013 και 89/2013 αποφάσεις του Μισθοδικείου,
β) των δυσμενών εξελίξεων στο θέμα των κανονισμών εσωτερικής υπηρεσίας των δικαστηρίων,
γ) της απόρριψης από το υπουργείο Δικαιοσύνης αλλεπάλληλων προτάσεων που υπέβαλε η Ένωση Διοικητικών Δικαστών για τη βελτίωση της απονομής της Διοικητικής Δικαιοσύνης με πλέον πρόσφατη την πρόταση για διεύρυνση της αρμοδιότητας των πολυμελών συνθέσεων έναντι των μονομελών,
δ) της σταθερής άρνησης της Κυβέρνησης να συμμορφώνεται με δικαστικές αποφάσεις που παρεκκλίνουν από την πολιτική της και
ε) της διαφαινόμενης επέκτασης σε διάφορες κατηγορίες υποθέσεων μορφών ενδικοφανών διαδικασιών αντίστοιχων με την προβλεπόμενη από το άρθρο 63 του νόμου 4174/2013, η οποία, συνδυαστικά με σειρά πρόσφατων δικονομικών αλλαγών, έχει καταστήσει απρόσιτη τη Διοικητική Δικαιοσύνη ιδίως για τις φορολογικές διαφορές μικρού και μεσαίου αντικειμένου».

Παράλληλα, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων πραγματοποιεί γενική συνέλευση στις 6 Δεκεμβρίου, με τα εξής θέματα:

1) η υποχρέωση της Κυβέρνησης προς εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων,

2) η Δικαιοσύνη ως λειτουργία του πολιτεύματος,

3) η διόγκωση σε εξαιρετικά ανησυχητικό βαθμό των προβλημάτων της Δικαιοσύνης (υποδομών, οργάνωσης και λειτουργίας),

4) συνθήκες και ρυθμοί απονομής της και

5) ο δικαστής ως λειτουργός και εργαζομένος.


Πηγή : protothema.gr


«Μέγας Αλέξανδρος ή Ηφαιστίωνας» ισχυρίζεται η Αμερικανίδα αρχαιολόγος Ντόροθι Κινγκ


Δίνουν και παίρνουν τα σενάρια για τον «ένοικο» του τάφου της Αμφίπολης, με την αμερικανίδα αρχαιολόγο Ντόροθι Κινγκ να…ποντάρει είτε στον Μέγα Αλέξανδρο είτε στον Ηφαιστίωνα.
Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση του υπουργείου Πολιτισμού για την ανακάλυψη του σκελετού, η αρχαιολόγος έγραψε στο Twitter: «Η καύση του

νεκρού ήταν το φυσιολογικό στη Μακεδονία (για παράδειγμα Βεργίνα). Ιστορικές πηγές δίνουν μόνο δύο νεκρούς που ταριχεύτηκαν για να επιστρέψουν στο σπίτι τους: Τον Μέγα Αλέξανδρο και τον Ηφαιστίωνα».


Σε διαφορετικό tweet, δηλαδή σύντομο μήνυμα στην ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης Twitter, η Κίνγκ εξήγησε ότι το γεγονός ότι υπάρχει σαρκοφάγος αντί για ένα κουτί με οστά και στάχτες είναι συναρπαστικό. «Αν είναι άντρας, ο Ηφαιστίωνας;» έγραψε η ειδικός, που φαίνεται ότι παρακολουθεί στενά τις αποκαλύψεις στον Τύμβο Καστά.

Την ίδια ώρα, η αρχαιολόγος αναρωτήθηκε εάν ο νεκρός ενταφιάστηκε όταν δημιουργήθηκε το μνημείο ή αργότερα. «Για να ξεκαθαρίσω, όμως, ακόμα και εάν ο σκελετός είναι περίπου από την εποχή της κατασκευής του τάφου δεν μπορώ να καταλάβω για ποιόν άλλο θα μπορούσε να είχε δημιουργηθεί» ανέφερε λίγη ώρα αργότερα.
Πηγή : ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ


Σε Κιμ Γιονγκ Ουν μεταλλάσσετε ο Ερντογάν Με τα κινητά τηλέφωνα τα έβαλε τώρα!


Ζήλεψε την δόξα και την χάρη του Κιμ Γιονγκ Ουν ο Ερντογάν και άρχισε να φτιάχνει παλάτια να κάνει τσάρκες με δήθεν εκδηλώσεις αγάπης.

Δεν θα ήταν πιστός οπαδός του Κίμ ο Ερντογάν εάν δεν τον ενοχλούσαν και τα κινητά τηλέφωνα τώρα.

«Τα κινητά τηλέφωνα δεν είναι τσίχλες που αγοράζουμε στα μπακάλικα», ανέφερε σε ομιλία του κατά την διάρκεια του εορτασμού των είκοσι ετών από την ίδρυση της τουρκικής εταιρείας κινητής τηλεφωνίας Turkcell, ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν.

Ο Ερντογάν, που είναι γνωστός για την απέχθεια που αισθάνεται για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έβαλε στο στόχαστρο τώρα τα κινητά τηλέφωνα και τόνισε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι δεν αρκούνται σε ένα μόνο κινητό, αλλά αγοράζουν δύο ή τρία σαν να ανταγωνίζονται μεταξύ τους μέσω των τηλεφώνων, ενώ υποστήριξε ότι η μανία των καταναλωτών για τα κινητά τηλέφωνα, ωθεί τις εταιρείες να κάνουν συνεχείς ανανεώσεις στα μοντέλα τους.

Σύμφωνα με τον Τύπο στην Τουρκία ο Ερντογάν είχε κατηγορήσει την Apple στο παρελθόν όταν παρουσίασε το νέο της μοντέλο iPhone 6, λέγοντας ότι είναι ακριβώς το ίδιο με το προηγούμενο μοντέλο.

Γενικότερα, ο Τούρκος πρόεδρος δεν διατηρεί τις καλύτερες σχέσεις με την τεχνολογία των επικοινωνιών, αφού η διαρροή συνομιλιών τον περασμένο Δεκέμβριο, του ίδιου με τον γιο του, οι οποίες αποκάλυπταν ότι ο Τούρκος πρόεδρος συμβούλευε τον τελευταίο, πώς να κρύψει μεγάλα χρηματικά ποσά για να μην εντοπιστούν από τις αστυνομικές αρχές, δημιούργησαν ισχυρό πλήγμα στην κυβέρνησή του, ενώ ο Ερντογάν τις είχε χαρακτηρίσει προϊόν μοντάζ.

Στο μεταξύ, ο υπουργός Οικονομικών της Τουρκίας Nihat Zeybekci, ανακοίνωσε ότι θα απαγορεύσει η πώληση των προϊόντων  ξένων εταιριών κινητής τηλεφωνίας τους να είναι χαμηλότερες από αυτές των κινητών που παράγονται στην χώρα του.


Πρώην αθλητής στίβου εκβίαζε φοιτήτριες με κλεμμένες αισθησιακές φωτογραφίες τους


Για εκβίαση κοριτσιών κατηγορείται πρώην αθλητής στίβου, 28 ετών, ο οποίος συνελήφθη σήμερα το πρωί στη Γλυφάδα, ενώ στον υπολογιστή του βρέθηκαν περισσότερες από 140.000 φωτογραφίες. Εκτιμάται δε ότι περίπου 1.000 κορίτσια έπεσαν θύματα του κατηγορούμενου, ο οποίος, προσποιούμενος τον ερευνητή αποκτούσε πρόσβαση στα αρχεία τους και αφού έκλεβε αισθησιακές τους φωτογραφίες, τις εκβίαζε για να βγουν μαζί του ερωτικά ραντεβού.
Ο συλληφθείς παραδέχτηκε ότι υπέκλεψε 116 φωτογραφίες από φοιτήτριες, πορνογραφικού περιεχομένου.
Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛ.ΑΣ, ο πρώην αθλητής εμφανίζετο ως φοιτητής και αφού εντόπιζε στο Facebook φωτογραφίες όμορφων φοιτητριών, τους έλεγε ότι κάνει μεταπτυχιακό επάνω σε νέο antivirus για υπολογιστές.
Μετά τις έπειθε να κάνει ελεγχόμενη - απομακρυσμένη περιήγηση στον υπολογιστή τους μέσω team viewer, ενώ ταυτόχρονα εγκαθιστούσε ένα πρόγραμμα το οποίο του εξασφάλιζε πρόσβαση σε όλα τους τα αρχεία.
Έπειτα έκανε περιήγηση και υπέκλεπτε τα αρχεία, και τις αισθησιακές φωτογραφίες των κοριτσιών.
Το επόμενο βήμα του, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, ήταν να επικοινωνεί με κάποια από τα κορίτσια αυτά και αφού τα εκβίαζε ότι θα δημοσιοποιούσε τις φωτογραφίες, τους ζητούσε ερωτικά ραντεβού..

Σύμφωνα με πληροφορίες , έως τώρα 18 φοιτήτριες έχουν ήδη καταθέσει μήνυση εναντίον του.

Στην ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ για τη σύλληψη αναφέρονται τα εξής:

«Ο συλληφθείς, κατά το χρονικό διάστημα από το Μάιο του 2013 μέχρι και τον Οκτώβριο του 2014, χρησιμοποιώντας τρία «προφίλ» στην ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης « Facebook », με σκοπό να αποκτήσει με αθέμιτο και παράνομο τρόπο πρόσβαση σε υπολογιστικά συστήματα και προσωπικά δεδομένα τρίτων, κατέπεισε με απατηλό τρόπο τις παθούσες να του παραχωρήσουν πρόσβαση, με συγκεκριμένο πρόγραμμα απομακρυσμένης διαχείρισης, στα αρχεία των προσωπικών τους υπολογιστών.

Συγκεκριμένα, ο δράστης προσέγγιζε νεαρά κορίτσια, κυρίως φοιτήτριες διαφόρων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, στις οποίες έστελνε αιτήματα φιλίας, στα «προφίλ» τους στην εν λόγω ιστοσελίδα, καθώς και σε διαδικτυακές φίλες τους, υποδυόμενος τον μεταπτυχιακό φοιτητή στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Μάλιστα για να επιτύχει τους σκοπούς του, τους ανέφερε ψευδώς ότι στο πλαίσιο εκπόνησης της διπλωματικής του εργασίας, ήταν απαραίτητο να «ελέγξει» εξ' αποστάσεως προσωπικούς τους υπολογιστές για να διαπιστώσει εάν έχουν προσβληθεί από κακόβουλο λογισμικό ή ιούς, προκειμένου να «δοκιμάσει» την ισχύ και την αποτελεσματικότητα ενός νέου αντι-ϊικού προγράμματος.

Αφού τελικά τις έπειθε, ζητούσε να εγκαταστήσουν συγκεκριμένο πρόγραμμα απομακρυσμένης διαχείρισης, με το οποίο αποκτούσε πλήρη πρόσβαση στα υπολογιστικά συστήματά τους, εν αγνοία τους και στη συνέχεια ανέσυρε - αντέγραφε πληθώρα προσωπικών τους δεδομένων, ψηφιακά αρχεία (φωτογραφίες και βίντεο, μεταξύ των οποίων και ερωτικού περιεχομένου, κ.λπ.).

Στο πλαίσιο διερεύνησης των υποθέσεων, πραγματοποιήθηκε αλληλογραφία με την αρμόδια ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης, διενεργήθηκε ενδελεχής ψηφιακή έρευνα και ανάλυση των δεδομένων και στοιχείων της υπόθεσης, καθώς και των ηλεκτρονικών ιχνών και ακολούθησε αλληλογραφία με τους αρμόδιους παρόχους κινητής και σταθερής τηλεφωνίας.

Από τη μεθοδική και πολύμηνη αστυνομική και ψηφιακή έρευνα ταυτοποιήθηκε ο προαναφερόμενος, ως διαχειριστής των επίμαχων «προφίλ» στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, μέσω των οποίων ενεργούσε την παράνομη δραστηριότητα.

Πρωινές ώρες σήμερα (12.11.2014), από κλιμάκιο αστυνομικών διενεργήθηκε αιφνιδιαστική νομότυπη έρευνα στην κατοικία του, σε περιοχή της Αθήνας, όπου από την επιτόπιο ψηφιακό έλεγχο εξειδικευμένων Αξιωματικών διακριβώθηκε η παράνομη δράση του.

Επιπλέον ανευρέθηκαν, σε ψηφιακά μέσα που κατείχε, αποθηκευμένα πληθώρα απλών και ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων (ψηφιακά αρχεία), ήτοι χιλιάδες φωτογραφίες, βίντεο κ.λπ. τα οποία είχε αποσπάσει από τις παθούσες, αθέμιτα με τον ως άνω τρόπο δράσης με σκοπό την δόλια εκμετάλλευση τους .

Από την έρευνα ανευρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρεις (3) εσωτερικοί σκληροί δίσκοι, δυο (2) εξωτερικοί σκληροί δίσκοι και ένας (1) εξωτερικός φορητός δίσκος τύπου USB , τα οποία θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, για τις δέουσες εργαστηριακές εξετάσεις, προκειμένου να προσδιοριστεί επακριβώς το μέγεθος των ψηφιακών δεδομένων, που είχε αποσπάσει με τον ως άνω παράνομο τρόπο.

Από τις (116) συνολικά περιπτώσεις έχουν καταγγελθεί και ταυτοποιηθεί οι (16), ενώ τις υπόλοιπες (100) ομολόγησε ο δράστης και διενεργείται έρευνα για τον εντοπισμό των παθόντων.

Σημειώνεται ότι η ΕΛ.ΑΣ είχε γίνει αποδέκτης πληθώρας καταγγελιών (τηλεφωνικών, εγγράφων και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σε καθημερινή βάση για την δράση του συλληφθέντα, ενώ ε ρευνάται η συμμετοχή - εμπλοκή του και σε άλλες όμοιες αξιόποινες πράξεις.

Ο δράστης με την σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, αυτόφωρης διαδικασίας, οδηγείται στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.Πηγή : ethnos.gr


Κλειστές οι πόρτες των τραπεζών για το 61% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων


Πρόβλημα με τον τραπεζικό δανεισμό αντιμετωπίζει μία στις τρεις (32%) μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξε έρευνα της Ευρωπαίκής Κεντρικής Τράπεζας και με το ποσοστό αυτό η Ελλάδα καταλαμβάνει την πρώτη θέση στην ευρωζώνη.
Μάλιστα η χώρα μας με 25% κατέχει το ρεκόρ στην ετήσια άνοδο των μικρομεσαίων που δηλώνουν ότι έχουν ανάγκη τον τραπεζικό δανεισμό, ενώ το 29% δηλώνει ότι δεν υποβάλουν αίτηση γιατί φοβούνται ότι θα απορριφθεί από τις τράπεζες. Συνεπώς από τα στοιχεία προκύπτει ότι το 61% (32% έχουν προβλήματα και 29% φοβούνται να κάνουν αίτηση γιατί θα απορριφθεί) των μικρομεσαίων βρσίκουν ουσιαστικά κλειστές τις πόρτες των τραπεζών.

Και τούτο τη στιγμή κατά την οποία οι εταιρείες σε Ιρλανδία, Πορτογαλία και Ολλανδία εμφανίζουν μείωση των αναγκών για χρηματοδότηση.

Μεταξύ Απριλίου και Σεπτεμβρίου του 2014, 30% των ΜμΕ της ζώνης του ευρώ προσέφυγαν σε τραπεζικό δανεισμό, ποσοστό το οποίο ήταν σε γενικές γραμμές αμετάβλητο σε σύγκριση με την προηγούμενη έρευνα, ενώ 36% απέφυγαν να ζητήσει δάνειο λόγω των επαρκών εσωτερικών πόρων.

Ταυτόχρονα, το ποσοστό των επιχειρήσεων που δεν υποβάλλουν αίτηση για ένα δάνειο, υπό τον φόβο της απόρριψης, αυξήθηκε σε 8% (από 6%). Ανάμεσα στις επιμέρους χώρες, το Βέλγιο (38%) ήταν η χώρα με το υψηλότερο ποσοστό των ΜμΕ που υποβάλλουν αίτηση για τραπεζικό δάνειο, ακολουθούμενο από τη Γαλλία (37%), την Ισπανία (36%) και την Ιταλία (35%), ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Πορτογαλία και την Ελλάδα 18%.

Στην Ελλάδα, η συνεχιζόμενη δύσκολη κατάσταση στον τραπεζικό τομέα, σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα που επικρατεί αναφορικά με τις οικονομικές εξελίξεις και την ακόμα υποτονική εξέλιξη των κερδών, οδήγησε σε περαιτέρω αύξηση του ποσοστού στο 29% (από 22%) των ΜμΕ οι οποίες ανέφεραν ότι ο φόβος της απόρριψης τις αποθαρρύνει από το να αιτηθούν ένα τραπεζικό δάνειο (29%, έναντι 22%). Στην Ιρλανδία, το καθαρό ποσοστό παραμένει υψηλό σε σύγκριση με το υπόλοιπο των χωρών (15%) και αυξήθηκε από την αντίστοιχη προηγούμενη έρευνα (13%).

Σε γενικές γραμμές, φαίνεται να βελτιώνεται η εικόνα της χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ή όπως διατυπώνεται στην Έκθεση να «περιορίζεται η επιδείνωση της διαθεσιμότητας τραπεζικών δανείων» σε ολόκληρη την ευρωζώνη.

Στο Βέλγιο και την Ιρλανδία, το ποσοστό των ΜμΕ οι οποίες απέκτησαν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό έγινε θετικό (3% και 8%, από 0 και -7% αντίστοιχα).

Στην Πορτογαλία το καθαρό ποσοστό αυξήθηκε από 1% σε 5%, ενώ τούτα παρέμειναν αρνητικά στην Ολλανδία και στη Φινλανδία (-11% και -4% αντίστοιχα), αλλά βελτιώθηκε σε σύγκριση με τον προηγούμενο γύρο αυτής της περιοδικής έρευνας (-16% και -11% αντίστοιχα).

Οι ίδιες εξελίξεις καταγράφηκαν στην Ελλάδα (-21% από -40% στην προηγούμενη έρευνα), αλλά το επίπεδο των καθαρών ποσοστών εξακολουθεί να σηματοδοτεί τις σημαντικές δυσκολίες στην πρόσβαση σε τραπεζικές πιστώσεις. Η Αυστρία ήταν η μόνη χώρα όπου οι ΜμΕ ανέφεραν μια περαιτέρω επιδείνωση της διαθεσιμότητας τραπεζικών δανείων, με τα καθαρά ποσοστά να μειώνονται από -9% έως -13%.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ , newsit.gr


Αποβράσματα της κοινωνίας κρέμασαν κουτάβια και τύφλωσαν την μητέρα.


Σοκ, φρίκη και αποτροπιασμό προκαλούν οι πράξεις στην περιοχή Λεμονιά των Ιωαννίνων δύο απάνθρωπων καθαρμάτων κακοποιών που σκότωσαν δύο κουτάβια και τύφλωσαν την μητέρα τους.
Αυτή τους η πράξη δείχνει ότι είναι άγρια ζώα τα ίδια τα καθάρματα και είναι επικίνδυνοι για την δημόσια ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής.
Συγκεκριμένα, οι κάτοικοι της περιοχής, εντόπισαν τα δύο κουτάβια να κρέμονται από τις ξύλινες παλέτες που τα προστάτευαν.
Η μητέρα των κουταβιών, που ήταν αλυσοδεμένη κοντά τους και είχε κακοποιηθεί άσχημα απο αυτά τα άνανδρα ζώα κακοποιούς.
Τα κουτάβια και η σκυλίτσα, που ήταν αλυσοδεμένη, δεν ήταν αδέσποτα. Ζούσαν μαζί με άλλα ενήλικα και νεαρά σκυλιά στο Δημοτικό Διαμέρισμα Λεμονιά του Δήμου Ιωαννιτών σε χώρο ιδιώτη.


Η νεκροψία θα δείξει αν τα σκυλάκια σκοτώθηκαν με άλλο τρόπο και στη συνέχεια κρεμάστηκαν από τον δράστη, η αστυνομία έχει ενημερωθεί όπως και η εισαγγελία πρωτοδικών της περιοχής και περιμένουμε τα αποτελέσματα από τις έρευνεςγια τον εντοπισμό  και την σύλληψη των επικίνδυνων καθαρμάτων όπως και την παραδειγματική τους τιμωρία.
Σκληρή εμπλοκή στο Αιγαίο- Αερομαχία τουρκικών και ελληνικών μαχητικών πάνω από την Μύκονο


Τουρκικά F16 καταδίωξαν αεροσκάφος της υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που είχαν την εντύπωση ότι ήταν ελληνικό ιπτάμενο ραντάρ.
Το περιστατικό αυτό συνέβη την ώρα που πήγαινε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιαςαπό την Χίο στα Ψαρά για να επισκεφτεί το εκεί φυλάκιο του ελληνικού στρατού.
Τα τουρκικά F16 καταδίωξαν το αεροσκάφος της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας από τον εναέριο χώρο των Ψαρών περίπου έως την Μύκονο όπου εκεί βρέθηκαν αντιμέτωπα με ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη που είχε σηκώσει στο μεταξύ το Ελληνικό Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας.
Ακολούθησε αερομαχία και αναχαιτίστηκαν τα τουρκικά F16. 
Φτάνοντας στα Ψαρά ο υπουργός Εθνικής Άμυνας σύμφωνα με πληροφορίες ενημέρωσε τον πρωθυπουργό για το περιστατικό και ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Μιχαήλ Κωσταράκος από την πλευρά του που συνόδευε τον κ. Δένδια ενημέρωσε αμέσως το υπουργείο Εξωτερικών.
Ο έλληνας αρχηγός ΑΤΑ αντιπτέραρχος Χρήστος Βαΐτσης κάλεσε στην «κόκκινη» γραμμή τον τούρκο ομόλογό του ο οποίος ζήτησε συγνώμη για το περιστατικό και είπε ότι θα περάσουν τον τούρκο πιλότο από πειθαρχικό για το παράπτωμά του και ότι πιθανόν να έχασε τον δρόμο.
Να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο αεροσκάφος της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που πετούσε ελέγχει για την σωστή λειτουργία των ραδιοβοηθημάτων στα νησιά και σε καμία περίπτωση δεν μοιάζει με ιπτάμενο ραντάρ αφού πρόκειται για παλιό αεροσκάφος και περιορισμένων διαστάσεων. Μάλιστα είχε καταθέσει σχέδιο πτήσης και εκπέμπει του κωδικούς τους όπως όλα τα αεροσκάφη της Πολιτικής Αεροπορίας. 
Πηγή : newpost.gr


Απειλούν με κατάληψη τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας!Στάση εργασίας πραγματοποιούν οι εργαζόμενοι της Νέας Δημοκρατίας ενώ σύμφωνα με πληροφορίες απειλούν με κατάληψη των γραφείων της παράταξης τη Δευτέρα!

Αφορμή στάθηκε το γεγονός πως δεν έχουν δει το χρώμα του χρήματος για 3,5 μήνες και κανείς δεν γνωρίζει τι ακριβώς θα συμβεί.

Σήμερα, πάντως, εργαζόμενοι συναντήθηκαν με τον διευθυντή Κώστα Τσιμάρα ώστε να μάθουν το… μέλλον τους.

Στη συνάντηση, ο Κώστας Τσιμάρας τους είπε πως ένας μισθός θα δοθεί μέχρι την Παρασκευή και πως το σύνολο των οφειλομένων θα έχει δοθεί έως τα Χριστούγεννα!

Από την πλευρά τους, οι εργαζόμενοι επιφυλάχθηκαν να απαντήσουν και περιμένουν μέχρι την Παρασκευή.

Εφόσον δεν δοθεί ο ένας μισθός, σύμφωνα με πληροφορίες την Δευτέρα θα κλείσουν την είσοδο στα γραφεία της Ν.Δ.!


Πηγή : neodimokratis.gr


EKTAKTO : Βρέθηκε ο νεκρός της Αμφίπολης!


Ο σκελετός είναι σχεδόν ακέραιος - Το γενετικό υλικό θα εξεταστεί από ειδικό εργαστήριο - Βρέθηκε σε φέρετρο που εντοπίστηκε σε τάφο εντός του ταφικού μνημείου του λόφου Καστά

Κορυφώνεται η αγωνία για τα εντυπωσιακά ευρήματα που εντοπίστηκαν στο ταφικό μνημείο της Αμφίπολης. Στην ενημέρωση των δημοσιογράφων ανακοινώθηκε ότι βρέθηκε σκελετός, σχεδόν ακέραιος! Το γενετικό υλικό θα μεταφερθεί σε ειδικό εργαστήριο για έλεγχο προκειμένου να προκύψουν τα πρώτα στοιχεία σχετικά με την ταυτότητα αλλά και την διακρίβωση της ακριβούς ηλικίας του.«Περιμένετε λίγο, κάντε λίγη υπομονή», απάντησε η Άννα Παναγιωταρέα στις ενθουσιώδεις αντιδράσεις των δημοσιογράφων.

Οπως ανακοινώθηκε, στον τρίτο θάλαμο,βρέθηκε μεγάλος αυτοσχέδιος τάφος κατασκευασμένος από πορόλιθους, 1,60 μέτρα κάτω από το δάπεδο του τριτου θαλάμου.

Επίσης εντός του τάφου παρατηρήθηκε επιμήκης βαθυνση πλάτους 0,54 και μήκους 2,35 μέτρων. Κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων αποκαλύφθηκε ότι εντός του τάφου υπήρχε ξύλινο φέρετρο, κάτι που αποδεικνύεται από περίπου 20 διάσπαρτα σιδερένια και χάλκινα καρφιά όπως επίσης οστέινα και γυάλινα διακοσμητικά του φερέτρου.


Πηγή : protothema.gr


Σε αυτούς έχει παραδώσει την Ελλάδα και τους Έλληνες η κυβέρνηση : 'Οι Έλληνες είναι φριχτοί και ψεύτες – Θα τους συντρίψουμε''Ο πρώην υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Τ. Γκάιτνερ αποκαλύπτει σοκαριστικούς διαλόγους, με τη λέξη γαμ@ να επαναλαμβάνεται συνεχώς, από Σύνοδο με τον Σόιμπλε όπου κυριαρχούσε ο πανικός στην αγορά ομολόγων εξαιτίας των παραποιημένων ελληνικών στατιστικών στοιχείων.

Διαβάστε τη συγκλονιστική περιγραφή σε άρθρο των Financial Times.

Γκάιτνερ: Oι Ευρωπαίοι είπαν «θα δώσουμε στους Ελληνες ένα μάθημα»
Η λέξη αποκάλυψη δεν αρκεί για να περιγράψει όσα αναφέρουν οι Financial Times από αποσπάσματα βιβλίου του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ το 2012 όταν κορυφώθηκε η κρίση.
Διαβάστε χαρακτηριστικά αποσπάσματα που δείχνουν την οργή έναντι της Ελλάδας, με τους αξιωματούχους να φτάνουν στο σημείο να λένε πως θέλουν να ξυλοφορτώσουν τους φρικτούς Έλληνες για τα ψέμματα τους.

Γκάιτνερ: Θυμάμαι να φτάνω στο δείπνο και να κοιτάζω το Blackberry μου. Στην Ευρώπη γινόταν κακός χαμός (f...ing disaster στο κείμενο). Οι μετοχές των γαλλικών τραπεζών έπεφταν 7% και 8%. Ήταν μεγάλο θέμα. Για εμένα ήταν μια κλασική απόλυτη σφαγή, γιατί άκουγα από παντού: κρίση στην Ελλάδα, ποιος έχει ανοίγματα στην Ελλάδα;

Ξέρετε, οι Ευρωπαίοι βασικά ήρθαν σε εκείνη τη συνάντηση λέγοντας: «Θα δώσουμε στους Έλληνες ένα μάθημα. Είναι πραγματικά φριχτοί. Μας είπαν ψέματα. Είναι απαίσιοι και άσωτοι και εκμεταλλεύθηκαν βασικά τα πάντα και θα τους συντρίψουμε». Αυτή ήταν η στάση όλων.

Θυμάμαι τότε ότι τους είπα: «Μπορείτε να τους βάλετε το μαχαίρι στο λαιμό, αν αυτό θέλετε. Αλλά πρέπει οπωσδήποτε να στείλετε ένα καθησυχαστικό μήνυμα στην Ευρώπη και στον κόσμο ότι θα το κρατήσετε το πράγμα, δεν θα το αφήσετε να πέσει. Πρέπει να προστατεύσετε όλο τον τόπο». Τους το έκανα πολύ σαφές εκείνη την στιγμή. Ακουγα συνέχεια αυτές τις βρομοκολλημένες κουβέντες για ηθικό κίνδυνο από αυτούς και τους είπα: «Ωραία λοιπόν, αν θέλετε να είστε σκληροί μαζί τους πάει καλά, αλλά πρέπει να δώσετε κάποια αξιόπιστη διαβεβαίωση ότι δεν θα αφήσετε την κρίση να μεταδοθεί πέρα από την Ελλάδα... Και για να γίνει αυτό πρέπει να φροντίσετε πολύ να είστε αξιόπιστοι ότι θα υλοποιήσετε τη δέσμευσή σας και θα δώσετε και στην Ελλάδα ένα μάθημα».

Δημοσιογράφος: Δηλαδή, είχατε την αίσθηση ότι, θεέ μου, αυτοί οι τύποι θα αφήσουν...;

Γκάιτνερ: Ναι... Σίγουρα, και βέβαια όπως έχω πει, δεν περίμενα ότι θα συνεχίσουν να κ...βαράνε επί τρία χρόνια. Ήταν ασύλληπτο για εμένα ότι άφησαν τα πράγματα να γίνουν τόσο χάλια όσο τα άφησαν κι έγιναν. Αλλά τα προμηνύματα γι' αυτό βρίσκονταν στην αρχική διαμάχη. Τους είχαν πει ψέματα οι Έλληνες. Τους είχαν φέρει σε δύσκολη θέση οι Έλληνες που εν τέλει δανείστηκαν όλα αυτά τα λεφτά, και ήταν έξαλλοι και μανιασμένοι. Ήθελαν να τους ξυλοφορτώσουν. Αλλά με αυτόν τον τρόπο, τάισαν μια πυρκαγιά που βρισκόταν στα πρώτα στάδια. Και υπήρχαν πολλά ξερόκλαδα.

Διαβάστε όλο το άρθρο των Financial Times.

Γκάιτνερ: Oι Ευρωπαίοι είπαν «θα δώσουμε στους Ελληνες ένα μάθημα»
Σε μια περίοδο όπου η μέθοδος με την οποία ο Μάριο Ντράγκι διαχειρίζεται την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τίθεται υπό αμφισβήτηση -φημολογείται ότι ακούγονται διαμαρτυρίες για το πώς διαμορφώνει τη νομισματική πολιτική με εκτός κειμένου δημόσια σχόλια και όχι κατόπιν συζήτησης με τα μέλη της ΕΚΤ-, είναι εύκολο να ξεχνάμε ότι το πιο διάσημo έργο του ήταν η αυτοσχέδια δημόσια φράση «whatever it takes», ότι η ΕΚΤ θα κάνει «ό,τι χρειαστεί» για να διασωθεί το ευρώ.

Το διάσημο πλέον σχόλιο του 2012, που θεωρείται ότι ήταν εκείνο που έληξε τη χειρότερη φάση στην κρίση της ευρωζώνης, υπονοώντας ότι η ΕΚΤ θα χρησιμοποιήσει τα εκτυπωτικά της μηχανήματα για να αγοράσει κρατικά ομόλογα χρεωμένων κυβερνήσεων, αξιολογείται πλέον ως μεγάλη μαεστρία στη διαχείριση των αγορών, δεδομένου ότι η ΕΚΤ δεν έχει δώσει ακόμη ούτε 1 σεντς για αγορές τέτοιων ομολόγων.

Πολλά μέσα όμως όπως οι F.T. έχουν ήδη αναφέρει ότι το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ αιφνιδιάστηκε με τα σχόλια αυτά, γιατί το ζήτημα δεν είχε συζητηθεί ευρύτερα πριν το αναδείξει ο Ντράγκι σε στρατηγική της ΕΚΤ.

Οι F.T. εξασφάλισαν ακόμη περισσότερες αποδείξεις ότι τα σχόλια Ντράγκι -που έγιναν κατά τη διάρκεια συνεδρίου στο Λονδίνο τον Ιούλιο του 2012- μπήκαν σφήνα την τελευταία στιγμή, χωρίς προηγούμενη διαβούλευση. Από ακατέργαστα κομμάτια από τις συζητήσεις με τον Τίμοθι Γκάιτνερ, που ήταν τότε υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, για την κρίση στην ευρωζώνη.

Οι 100 σελίδες κείμενο που εξασφαλίσαμε προέρχονται από συνεντεύξεις που έδωσε ο Γκάιτνερ στους δημοσιογράφους οι οποίοι προετοίμασαν το βιβλίο του «Stress Test: Reflections on Financial Crises», το οποίο δημοσιεύθηκε τον Μάιο. Πολλά στοιχεία περιλαμβάνονται και στο βιβλίο, αλλά ο Γκάιτνερ περιγράφει με περισσότερες λεπτομέρειες και λιγότερο τακτ -και ευρεία χρήση της λέξης f...– στα κείμενα που έχουμε στα χέρια μας.

Αυτό ισχύει ειδικά στην περίπτωση της ομιλίας για «ό,τι χρειαστεί». Στο βιβλίο του αναφέρει ότι το σχόλιο ήταν αυθαίρετο. Αλλά στα προσχέδια, αποκαλύπτει και την πηγή της πληροφορίας του: ο ίδιος ο Ντράγκι ήταν που είπε στον ίδιο ότι αποφάσισε να βάλει σφήνα αυτά τα λόγια στην ομιλία του, μετά από συναντήσεις με Λονδρέζους οικονομικούς παράγοντες, οι οποίοι εμφανίστηκαν πεπεισμένοι ότι η ευρωζώνη βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης.

Ακολουθεί τμήμα του κειμένου που αφορά την ομιλία Ντράγκι:

Γκάιτνερ: Τα πράγματα επιδεινώθηκαν ξανά δραματικά το καλοκαίρι, γεγονός που εν τέλει τον υποχρέωσε να μιλήσει τον Αύγουστο – αυτό δεν θα το έγραφα ποτέ. Ήταν στο Λονδίνο σε συνάντηση με hedge funds και τραπεζίτες. Προβληματιζόταν με το πόσο σκληροί ήταν απέναντι στην Ευρώπη, γιατί τότε όλη η κοινότητα των hedge funds θεωρούσε ότι η Ευρώπη φτάνει στο τέλος της. Θυμάμαι ότι μου το συζήτησε μετά, το πόσο αναστατώθηκε και ότι στο τέλος αποφάσισε να προσθέσει αυτό στο σχόλιό του, και βασικά εκτός κειμένου έκανε μια σειρά δηλώσεις όπως «θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί». Γελοίο.

Δημοσιογράφος: Ήταν αυθόρμητο το σχόλιο;

Γκάιτνερ: Εντελώς αυτοσχέδιο... Είχα πάει να δω τον Ντράγκι τότε, και εκείνος δεν είχε πλάνο. Είχε βγάλει αυτό το σχόλιο από το μυαλό του. Αλλά μετά το βρήκε μπροστά του.

Στο ίδιο μοτίβο οι αναφορές του Γκάιτνερ για μια υπουργική σύνοδο της Group of Seven στον Καναδά, όπου συνάντησε πρώτη φορά τον Γερμανό ομόλογό του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε - η περιγραφή είναι πολύ πιο ζωντανή στα προσχέδια παρά στο τελικό βιβλίο. Η συνάντηση έγινε τον Φεβρουάριο του 2010, την ώρα που ο πανικός για τις παραποιημένες δηλώσεις της Ελλάδας άρχιζε να ταράζει την αγορά ομολόγων. Στο βιβλίο του, ο Γκάιτνερ αναφέρει ότι έζησε στιγμές Παλαιάς Διαθήκης.

Στα κείμενα είναι πιο γλαφυρός:

Γκάιτνερ: Θυμάμαι να φτάνω στο δείπνο και να κοιτάζω το Blackberry μου. Στην Ευρώπη γινόταν κακός χαμός (f...ing disaster στο κείμενο). Οι μετοχές των γαλλικών τραπεζών έπεφταν 7% και 8%. Ήταν μεγάλο θέμα. Για εμένα ήταν μια κλασική απόλυτη σφαγή, γιατί άκουγα από παντού: κρίση στην Ελλάδα, ποιος έχει ανοίγματα στην Ελλάδα;

Ξέρετε, οι Ευρωπαίοι βασικά ήρθαν σε εκείνη τη συνάντηση λέγοντας: «Θα δώσουμε στους Έλληνες ένα μάθημα. Είναι πραγματικά φριχτοί. Μας είπαν ψέματα. Είναι απαίσιοι και άσωτοι και εκμεταλλεύθηκαν βασικά τα πάντα και θα τους συντρίψουμε». Αυτή ήταν η στάση όλων.

Θυμάμαι τότε ότι τους είπα: «Μπορείτε να τους βάλετε το μαχαίρι στο λαιμό, αν αυτό θέλετε. Αλλά πρέπει οπωσδήποτε να στείλετε ένα καθησυχαστικό μήνυμα στην Ευρώπη και στον κόσμο ότι θα το κρατήσετε το πράγμα, δεν θα το αφήσετε να πέσει. Πρέπει να προστατεύσετε όλο τον τόπο». Τους το έκανα πολύ σαφές εκείνη την στιγμή. Ακουγα συνέχεια αυτές τις βρομοκολλημένες κουβέντες για ηθικό κίνδυνο από αυτούς και τους είπα: «Ωραία λοιπόν, αν θέλετε να είστε σκληροί μαζί τους πάει καλά, αλλά πρέπει να δώσετε κάποια αξιόπιστη διαβεβαίωση ότι δεν θα αφήσετε την κρίση να μεταδοθεί πέρα από την Ελλάδα... Και για να γίνει αυτό πρέπει να φροντίσετε πολύ να είστε αξιόπιστοι ότι θα υλοποιήσετε τη δέσμευσή σας και θα δώσετε και στην Ελλάδα ένα μάθημα».

Δημοσιογράφος: Δηλαδή, είχατε την αίσθηση ότι, θεέ μου, αυτοί οι τύποι θα αφήσουν...;

Γκάιτνερ: Ναι... Σίγουρα, και βέβαια όπως έχω πει, δεν περίμενα ότι θα συνεχίσουν να κ...βαράνε επί τρία χρόνια. Ήταν ασύλληπτο για εμένα ότι άφησαν τα πράγματα να γίνουν τόσο χάλια όσο τα άφησαν κι έγιναν. Αλλά τα προμηνύματα γι' αυτό βρίσκονταν στην αρχική διαμάχη. Τους είχαν πει ψέματα οι Έλληνες. Τους είχαν φέρει σε δύσκολη θέση οι Έλληνες που εν τέλει δανείστηκαν όλα αυτά τα λεφτά, και ήταν έξαλλοι και μανιασμένοι. Ήθελαν να τους ξυλοφορτώσουν. Αλλά με αυτόν τον τρόπο, τάισαν μια πυρκαγιά που βρισκόταν στα πρώτα στάδια. Και υπήρχαν πολλά ξερόκλαδα.

Τα προσχέδια περιέχουν κάποιες λεπτομέρειες για το σημείο που αποδείχθηκε η πιο εκρηκτική αποκάλυψη για την ευρωζώνη στο βιβλίο του Γκάιτνερ: ότι οι ηγέτες της Ε.Ε. προσέγγισαν τον Πρόεδρο Μπάρακ Ομπάμα εν όψει της συνόδου κορυφής της Group of 20 τον Νοέμβριο 2011 στις Κάννες, με σχέδιο να αρνηθεί οικονομική βοήθεια στην Ιταλία, εκτός κι αν παραιτηθεί ο Ιταλός πρωθυπουργός Σίλβιο Μπερλουσκόνι. Στο βιβλίο του, ο Γκάιτνερ θυμάται ότι είπε στον Ομπάμα: «Δεν μπορούμε να λερώσουμε τα χέρια μας με αίμα». Και τον ώθησε να αρνηθεί το ιταλικό σχέδιο.

Στο προσχέδιο, διαβάζουμε επίσης:

Γκάιτνερ: Εγινε μια συνάντηση του G20 στη Γαλλία που διοργάνωσε ο Σαρκοζί η οποία ήταν πραγματικά απίστευτα ενδιαφέρουσα, κάτι το συναρπαστικό για εμάς και τον Πρόεδρο και θα σας πω μόνο μερικά πράγματα στα γρήγορα για να μπορέσουμε να επανέλθουμε σε αυτά. Οι Ευρωπαίοι στην πραγματικότητα μας προσέγγισαν ήπια, εμμέσως λέγοντας: «Εμείς ουσιαστικά θέλουμε να ενωθούμε μαζί σας να διώξουμε τον Μπερλουσκόνι». Ήθελαν βασικά να πούμε ότι δεν θα στηρίξουμε με χρήματα του ΔΝΤ ή με κανέναν άλλο τρόπο την Ιταλία αν το χρειαστεί, εφόσον ο Μπερλουσκόνι ήταν πρωθυπουργός. Ήταν καλό, ενδιαφέρον. Είπα όχι...

Αλλά πραγματικά αισθάνθηκα, σκέφτηκα ότι αυτά που έκαναν ο Σαρκοζί και η Μέρκελ ήταν βασικά το σωστό, δηλαδή ότι αυτό δεν επρόκειτο να λειτουργήσει. Η Γερμανία, το γερμανικό κοινό δεν επρόκειτο να υποστηρίξει, κάτι όπως ένα μεγαλύτερο οικονομικό τείχος προστασίας ή περισσότερα χρήματα για την Ευρώπη, εάν ο Μπερλουσκόνι προέδρευε σε αυτή τη χώρα.

Υπάρχουν κάποιες άλλες, λιγότερο πομπώδεις αποκαλύψεις στα κείμενα, όπως το γεγονός ότι η Αγκέλα Μέρκελ, η Γερμανίδα καγκελάριος, ποτέ δεν θέλησε να συναντήσει τον Γκάιτνερ. Οι δύο τους θα άλλαζαν κάποια κουβέντα όταν ο Γκάιτνερ συνόδευε τον Ομπάμα στις συναντήσεις του με την Μέρκελ αλλά σε αντίθεση με τον Σαρκοζί - ο οποίος θα καλούσε τον Γκάιτνερ στο Ελιζέ όποτε έφτανε στο Παρίσι – η Μέρκελ δεν ενδιαφερόταν, ούτε όταν ο Λάελ Μπρέιναρντ, τότε επικεφαλής των διεθνών υποθέσεων του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, το έθεσε σε ανεπίσημο αίτημα:

Δημοσιογράφος: Και σε αυτό το σημείο μιλούσατε με την Μέρκελ καθόλου;

Γκάιτνερ: Όχι. Η Μέρκελ δεν μου μιλούσε ποτέ. Ποτέ δεν κάλεσα απευθείας την Μέρκελ. Πάντα βρισκόμουν σε συναντήσεις μαζί της και με τον πρόεδρο αλλά εκείνη ποτέ – και πήγα στην Γερμανία μια-δυο φορές. Δεν με έβλεπε ποτέ. Μου έτρεφε, νομίζω ότι μου έτρεφε, αρκετό σεβασμό και με άκουγε και ασχολούνταν μαζί μου άμεσα σε αυτές τις συναντήσεις αλλά όταν πήγαινα στη Γερμανία, δεν το έκανα αυτό συχνά, μια-δυο φορές. Ποτέ δεν ζητώ να δω τον επικεφαλής ενός κράτους. Το βρίσκω κάπως προσβλητικό. Η γενική μου άποψη είναι: γνωρίζουν ότι έρχομαι, αν ο υπουργός οικονομικών θέλει να συναντήσω τον επικεφαλής ενός κράτους και αποφασίσουν να μου ζητήσουν να το κάνω, θα το κάνω αλλά ποτέ δεν θέλησα να το ζητήσω. Αλλά συχνά ο Λάελ, που είχε μια διαφορετική προσέγγιση σε τέτοιου είδους πράγματα, ο Λάελ θα έβαζε γενικά κάποιον να το ζητήσει εκ μέρους μου και η Μέρκελ ποτέ δεν ήθελε να με δει. Περίεργο, γιατί ξέρετε, κανονικά σε αυτές τις χώρες όλοι ήθελαν να με δουν.

Μερικά άλλα αποσπάσματα σχετικά με σημαντικά γεγονότα και προσωπικότητες:

Για τον Βόλφγκαν Σόιμπλε:

Ο Σόιμπλε ήταν ο πρώην υπουργός Εσωτερικών, ο οποίος πυροβολήθηκε από έναν τρομοκράτη, έμεινε ανάπηρος, καθηλώθηκε σε μία αναπηρική καρέκλα και υπήρξαν στιγμές που νοσηλεύτηκε σε αυτήν την περίοδο, κατά τη διάρκεια της κρίσης, πράγμα που ήταν κάπως σημαντικό. Αλλά είναι πραγματικά εντυπωσιακός, μου αρέσει αυτός ο τύπος, ακόμα κι όταν διαφωνούσαμε πολύ στην ουσία και την ανταπόκριση. Είναι ένας ευρωπαϊστής, πιο παλιός από την Μέρκελ, ήταν νομίζω πιο ισχυρός στο κόμμα του, το CDU, από την Μέρκελ και είχαν πάντα μια πολύ ενδιαφέρουσα σχέση. Κάποιος που είναι πιο μπροστά της... αυτός είναι ένας πολύ ενδιαφέρων τύπος.Πηγή : Euro2day, newsit.gr


ΧΑΡΙΤΟΛΟΓΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΑΡΙΤΙΝΗ

Γράφει η Χαριτίνη Δημητρίου


Έτσι μάθαμε ότι το μνημόνιο το χαιρετάμε...?Του κουνάμε το μαντήλι?..
Από τα πολλά φρούτα που μας έχουν πλασάρει η Ε.Ε. και το Ν.Ν.Τ τώρα κάτι
άλλο θα βρεθεί!!Τι θα είναι αυτό ..το άλλο? φρούτο?
Που θα αντικαταστήσει το μνημόνιο? Με λίγα λόγια θα έχουμε λάιτ εκδοχή
του μνημονίου? Πόσο λάιτ? Τι θα μας φέρουν πάλι?
Πρέπει να καταλάβετε ότι οι αντοχές του ελληνικού λαού έχουν τελειώσει!!

Άσε που οι τούρκοι κάνουν βόλτες στο αιγαίο...
Κι εμείς τους κοιτάμε. Που είναι η Ευρώπη?
Οι τούρκοι παίζουν με τα νεύρα μας!!
Ο Θεός να βάλει το χέρι του!!

Αμφίπολη!!Αλήθεια πόσα μας κρύβετε εδώ και χρόνια?
Τι γίνεται αλήθεια σε αυτό το υπέροχο μνημείο?
Πολιτικές σκοπιμότητες?
Θα γίνει ακτινογραφία του λόφου Καστά?
Θέλουμε να ξέρουμε όσα μας κρύβετε!!!!

Ο ΑΡΧΟΝΤΑΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΣΜΟΝΕΙ ΤΡΙ ΠΡΑΓΜΑΤΑ!
ΠΡΩΤΟΝ ΟΤΙ ΚΥΒΕΡΝΑΕΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ!!!
ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΟΤΙ ΚΥΒΕΡΝΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ!!
ΤΡΙΤΟΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΚΥΒΕΡΝΑ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ!!

Είδαμε, ακούσαμε, κουτσομπολεύουμε!!
Ελεωνόρα Μελέτη! Μια διαφορετική πρόταση στο ΕΨΙΛΟΝ!
Το Hashtag δικαίωσε την Ε .Μελέτη!!
Μια καλογυρισμένη  εκπομπή με πολύ ενδιαφέρον!!
Ναρκωτικά και οι γάμοι των ομοφυλόφιλων είχε θέμα η πρώτη εκπομπή!
Σίγουρα είναι κάποια θέματα που πρέπει να τα δούμε διαφορετικά!!
Αλλά πόσο έτοιμη είναι η ελληνική κοινωνία για κάτι τέτοιο??
Δεν υπάρχει ούτε η υποδομή ,ούτε και η παιδεία!!
Πολύ καλή η δουλεία της Ε. Μελέτη!
Αλλά ...Δεν είμαστε Ολλανδία!!!

Η Κ.Σπυροπούλου στον ΑΛΦΑ!!Καλύτερα να ρίξει τους τόνους!
Μετά την Ζ. Κουτσελίνη έφυγαν άλλοι δυο αρχισυντάκτες!
Την αποκαλούν << ΜΙΚΡΗ ΣΙΔΗΡΑ ΚΥΡΙΑ>> και την τρέμουν όλοι!!
Με το ζόρι δεν επιβάλεις την εκπομπή σου ούτε την παρουσία σου!!
Αν προσέξεις λίγο ..ο ταλαντούχος ηθοποιός Κ ,Λουδάρος, έχεις την εντύπωση
από το τρομαγμένο βλέμμα του 'ότι προσπαθεί να βρεί πόρτα ή παράθυρο
να φύγει!!Στους διαδρόμους του Άλφα  ακούγονται  πολλά!!

Σκηνές σικάτες στην μεγαλοπρεπή έπαυλη του Π .Ψυχικού!
Τα τελευταία επεισόδια που έλαβαν χώρα στην οικία  Αγγελοπούλου
ήταν ένα καλά κρυμμένο μυστικό .Η .Κ .Γ Αγγελοπούλου που θεωρεί
τον εαυτό της ηγέτη ,δεν θέλει από το υπηρετικό προσωπικό ,καμία κουβέντα!
Στην πρεσβεία των Φιλιππίνων προέβησαν σε έγγραφη καταγγελία εναντίον της
δύο άτομα από το προσωπικό !Είπαν  ότι  εξφενδόνισε εναντίον τους πανάκριβες κρέμες σε γυάλινα βαζάκια !Τους αποκάλεσε δε..
<<ζώα του δάσους>>!Όλοι τρέμουν να εργαστούν μαζί της!
'Αδικο έχουν? Βρέ σε καιρούς που ζούμε έτσι πετάμε τις πανάκριβες κρέμες??
Φανταστείτε να έχει τα νεύρα της και να πετάει από τα παράθυρα τις
συλλεκτικές τσάντες  Hermes που κυκλοφορούν πενήντα σε όλο το κόσμο
και κάνουν πάνω από 40.000ε.
Ε! ας τις πετάξει να γίνουν και δικές μας!!
Αυτά ..είναι τα νεύρα πολυτελείας!!!!

Το Tip της εβδομάδας!!
Θεατρική παράσταση που προτιμάτε!
Και χαρίστε στον εαυτό σας ..την αμαρτία της εβδομάδας!!!
Φαγητό ,γλυκό και περάστε όμορφα!!!!

Αυτά και άλλα χαριτωμένα
την άλλη εβδομάδα
με την Χαριτίνη!!!!


Επισπεύδει ο Βορίδης τα μέτρα κατά διαφθοράς! Στο εδώλιο για σκάνδαλο γνωστοί γιατροί του ΕΣΥ


Έναν λόγο παραπάνω να επισπεύσει τις διαδικασίες για την εφαρμογή των νέων μέτρων κατά της διαφθοράς βρήκε ο υπουργός Υγείας μετά τις κακουργηματικές κατηγορίες που  απήγγειλε η Εισαγγελία για υπόθεση παράνομων αμοιβών σε γιατρούς Δημόσιων Νοσοκομείων με σκοπό την προώθηση ιατρικών προϊόντων συγκεκριμένης γνωστής εταιρείας, σε βάρος δύο στελεχών της επιχείρησης.

Μια ώρα αρχύτερα φαίνεται ότι θα επιδιώξει να προωθήσει το Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά της διαφθοράς ο υπουργός Υγείας Μάκης Βορίδης μετά τις νέες εξελίξεις στην γνωστή υπόθεση σκανδάλου με τα ορθοπεδικά υλικά μεγάλης ξένης εταιρείας.

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών, μετά τη διενέργεια έρευνας από τον αρμόδιο εισαγγελέα, άσκησε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος δυο στελεχών της εταιρείας για τα αδικήματα της «ενεργητικής δωροδοκίας κατ' εξακολούθηση σε βάρος του δημοσίου από δράστες οι οποίοι πέτυχαν όφελος που υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατ' εξακολούθηση και κατ' επάγγελμα από κοινού και κατά μόνας».

Να σημειωθεί ότι η δικογραφία διαβιβάστηκε σε ανακριτή ο οποίος θα πρέπει να βρει τα πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση και εργάζονται στο ΕΣΥ, οι οποίοι και θα αντιμετωπίσουν το κακούργημα της παθητικής δωροδοκίας.

Πάντως τις επόμενες ημέρες αναμένεται να δημοσιοποιήσει ένα συνολικό σχέδιο δράσης που θα περιλαμβάνει νομοθετικές ρυθμίσεις αλλά και νομικές παρεμβάσεις ώστε εκείνοι που θα συλλαμβάνονται να παρανομούν, να  οδηγούνται άμεσα στη φυλακή χωρίς να χρονοτριβούν οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Το σχέδιο Βορίδη προβλέπει βαριές πειθαρχικές ποινές, ενεργοποίηση πειθαρχικών συμβουλίων τα οποία σήμερα αργοπορούν, διοικητικές δράσεις καθώς μεταξύ άλλων και διασύνδεση των ελέγχων με το ΣΔΟΕ και άλλους ελεγκτικούς μηχανισμούς.Πηγή : iatropedia.gr


Παύλος Ψωμιάδης: Πώς αντάλλαξε τα σπίτια με τα παιδιά του


Χρειάστηκε 21 χρόνια για να κτίσει την «αυτοκρατορία» του ο Παύλος Ψωμιάδης, οποίος εκτίει ποινή κάθειρξης οκτώ ετών χωρίς αναστολή που του επέβαλε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων τον Απριλίο του 2012. Είχε προηγηθεί το «λουκέτο» άπό τις εποπτικές αρχές στις ασφαλιστικές του εταιρείες από το 2009 που πυροδότησε την κατάρρευση του ομίλου ΑΣΠΙΣ, αφήνοντας ακάλυπτους χιλιάδες ασφαλισμένους και χωρίς εργασία εκατοντάδες εργαζόμενους.
Και ακόμα ο ίδιος είχε συλληφθεί ένα κρύο βράδυ του Δεκεμβρίου του 2010 στο Χαλάνδρι ύστερα από ένταλμα του 6ου τακτικού ανακριτή Αθηνών και οδηγηθεί στις φυλακές Κορυδαλλού. Μέσα σε πέντε χρόνια ο άλλοτε ατσίδας πωλητής συμβολαίων από τα Ταμπούρια, που περιεβλήθη το μεγαλείο του “ομιλάρχη” και το πρεστίζ του «τραπεζίτη», τα είχε χάσει όλα. Αν και όχι ακριβώς. Τα πανάκριβα και υπερπολυτελή παλάτια που έχτισε την εποχή της παντοδυναμίας του παρέμεναν στην ιδιοκτησία του ίδιου και της οικογένειας του τους ανήκαν προσωπικά, και τα οποία συνέχιζαν να τα καρπώνονται υπό την επωνυμία διαφόρων εταιρειών. Σήμερα, όμως, παραχωρούνται και αυτά στους εξαπατημένους και σφόδρα ζημιωμένους ομολογιούχους της ΑΣΠΙΣ Capital, με αντάλλαγμα την προσωρινή αποφυλάκιση του γιου του Ντάνου, της κόρης του Ολγας και της γυναίκας του Μάρως.
Μύκονος
Η εντυπωσιακή βίλα της οικογένειας Ψωμιάδη στον κόλπο της Ψαρούς στη Μύκονο
Τα ακίνητα που παραχωρεί η οικογένεια Π. Ψωμιάδη αφορούν όλη μάλλον την ακίνητη περιουσία τους και είναι αποτέλεσμα συμβιβασμού, έπειτα από τρεις μήνες σκληρών διαπραγματεύσεων. Σύμφωνα με τους ειδικούς της αγοράς, η τιμή των ακινήτων εκτιμάται πάνω από τα 25 εκατ. ευρώ, γεγονός που κάνει τους δικηγόρους των θυμάτων να αισιοδοξούν ότι θα αποζημιώσουν τους πελάτες τους στο μεγαλύτερο ποσοστό των χρημάτων που έχασαν. Ηδη το δικηγορικό γραφείο των κυρίων Ιωάννη και Μιχάλη Μαρκουλάκου που εκπροσωπεί τους ομολογιούχους, βρίσκεται σε επαφή με funds του εξωτερικού τα οποία έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους για το σύνολο των ακινήτων. Σκοπός τους είναι να πουληθούν όλα μαζί και όχι ανά τεμάχιο, αν αυτό καταστεί εφικτό. «Ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία ένας μεγάλος δικαστικός αγώνας και θεωρούμε ότι αυτή ήταν η καλύτερη λύση τόσο για τους ομολογιούχους της ΑΣΠΙΣ Capital που εκπροσωπούμε όσο και για την οικογένεια Ψωμιάδη. Ευχαριστούμε και για λογαριασμό των εντολέων μας όλους τους δικαστές και εισαγγελείς που ασχολήθηκαν με την υπόθεση» δηλώνουν.
Τα παλάτια των 25 εκατ. ευρώ
Τα ακίνητα του Παύλου Ψωμιάδη παραπέμπουν σε μια άλλη εποχή. Σε μια εποχή ευμάρειας, αδιαφάνειας, αμεριμνησίας και άκρατης υπερβολής. Τότε που άνθρωποι σαν το άλλοτε πρώην ισχυρό αφεντικό της ΑΣΠΙΣ δημιουργούσαν τεράστια ακίνητη περιουσία έστω και αν έπρεπε να χρησιμοποιήσουν αθέμιτους τρόπους προκειμένου να πετύχουν τους σκοπούς τους. Η παραβατική επιχειρηματική του συμπεριφορά, το βύθισμα του χεριού μέχρι τον αγκώνα στο μέλι, η δημιουργία πυραμίδας χωρίς κανένας να πάρει μυρωδιά, στολίζονταν εν αγνοία ή εθελοτυφλία των ελεγκτικών αρχών τότε με περγαμηνές που έκαναν λόγο για τον «εφτάψυχο» και τον επιχειρηματικό ¨κολοσσό” Ψωμιάδη . Ο οποίος κινούνταν επιδέξια στα όρια της νομιμότητας με χειραγώγηση μετοχών και αποθεματικά -μαϊμού .
Η Μάρω Ψωμιάδη και τα δύο της παιδιά, Ολγα και Ντάνος, αποφυλακίστηκαν προσωρινά μετά τον συμβιβασμό με τους εξαπατημένους επενδυτές για την παραχώρηση της ακίνητης περιουσίας τους
Ήταν η περίοδος που περνούσε τις ελεύθερες ώρες του συνομιλώντας με πολιτικούς και τραπεζίτες, τα σαλόνια της Λέσχης Αθηνών. Ήταν στο αποκορύφωμα της χρηματιστηριακής του δόξας και του μπαράζ των εξαγορών όταν η απληστία πασπαλιζόταν με τη χρυσόσκονη των χλιδάτων ρεβεγιόν, των κομψών δεξιώσεων, των αποκλειστικών χορηγιών σε πολιτιστικά δρώμενα αλλά και την παροχή δώρων γοητείας ή εκμαυλισμού. Όταν στο απόγειό του ήλεγχε πάνω από 17 εταιρείες, όπου η μία συμμετείχε αλυσιδωτά στην άλλη, τα χρυσά ρολόγια Rolex, γνωστότερα σε όσους τα παρελάμβαναν για να κοσμήσουν τους καρπούς τους ως «δωράκια του Παύλου», ακτινοβολούσαν συμβολικά την επιρροή εκείνης της επιχειρηματικής υπεροχής που θα αποδεικνυόταν αργότερα φούσκα.
Κυρίως, όμως, εκείνο που εξασφάλιζε κοινωνικό γόητρο σε ένα αυτοδημιούργητο Ποντιακής καταγωγής και λιτής διαβίωσης Πειραιώτη ήταν η αίγλη της απόκτησης κάποιου “παλατιού” για κατοικία και επιχειρηματική έδρα. Και όχι μόνο ενός. Ποτέ δεν φτάνει ένα, όπως απέδειξε και η περίπτωση Άκη Τσοχατζόπουλου. Γι' αυτό και ο Παύλος Ψωμιάδης λέγεται πως δεν αρκέστηκε στο εξ ολοκλήρου ιδιόκτητο ακίνητο στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας αλλά φερόταν κάτοχος και οικοπέδου αλλά και πολυτελούς διαμερίσματος στον ίδιο δρόμο, την περίοδο που επιχειρηματικά μεσουρανούσε.
Συνολικά στα ακίνητα στην Αθήνα, την Κηφισιά, την Μύκονο, το Ρέντη, την Θεσσαλονίκη, οικόπεδα στη Χαλκιδική κ.α. που παρχωρούνται, έχουν εγγραφεί προσημειώσεις από ζημιωμένους ομολογιούχους. Παραλληλα υπαρχουν και άλλα που ανήκουν σε διαφορετικές εταιρείες, οι οποίες έχουν μεν χρέη προς την ΑΣΠΙΣ BANK, αλλά οι δικηγόροι των εξαπατημένων σκοπεύουν σε μια διαχείρισή τους που θα αποφέρει στους πελάτες τους το μέγιστο δυνατό οικονομικό όφελος. Από τη λίστα των συνολικά δεκατριών ακινήτων κατοχής της οικογένειας Ψωμιάδη, τρία είναι πλέον αυτά που ξεχωρίζουν.
Η βίλα της οδού Κυβέλης στην Κηφισιά
Η εντυπωσιακή βίλα της Κηφισιάς εμβαδού 645 τ.μ. μετά πισίνας 50 τ.μ. που διέμενε η κόρη του Παύλου Ψωμιάδη, Ολγα, εκτείνεται σε οικόπεδο 1.263 τ.μ.. Η οικία αγοράστηκε από την οικογένεια Ψωμιάδη έναντι άγνωστου τιμήματος και ανακαινίστηκε πλήρως. Ως ιδιοκτήτης φαινόταν η Κυβέλη Αστικές Εκμεταλλεύσεις Α.Ε.
Κηφισιά
Η υπερπολυτελής κατοικία των 650 τ.μ. με την πισίνα
Τα θωρακισμένα γραφεία και το «χρυσό» θησαυροφυλάκιο στη Βασ. Σοφίας
Το ακίνητο επί της Βασ. Σοφίας 68 έχει 5 υπέργειους και 5 υπόγειους ορόφους. Ένα από τα εντυπωσιακά στοιχεία είναι ότι στο ισόγειο έχουν τοποθετηθεί αλεξίσφαιρα τζάμια που μπορούν να αντέξουν βολές από ρουκετοβόλα όπλα. Κατεβαίνοντας στα υπόγεια το σκηνικό αρχίζει να θυμίζει κάτι από… Αμφίπολη. Συγκεκριμένα, 5 ορόφους κάτω από τη γη ο Παύλος Ψωμιάδης σχεδίασε και δημιούργησε, όχι βέβαια κάποιο ταφικό μνημείο, ένα τεράστιο , υπερσύχρονο και απολύτως ασφαλή χώρο φύλαξης και στεγάσης πολύτιμων περιουσιακών στοιχέιων με προδιαγραφές τραπεζικού θησαυροφυλακίου. Είναι κατασκευασμένο από ειδικούς Ελβετούς τεχνίτες που πληρώθηκαν αδρά για να το υλοποιήσουν με τέτοιον τρόπο ώστε η παραβίασή του να καθίσταται αδύνατη. Να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει ράμπα και η μετακίνηση των οχημάτων γίνεται μόνο με ασανσέρ το οποίο μπορεί να σηκώσει τεθωρακισμένο όχημα χρηματαποστολής. Έξω από το ακίνητο είναι η έξοδος του μετρό Μεγάρου Μουσικής και απέναντι η αμερικανική πρεσβεία. Το ακίνητο ολοκληρώθηκε το 2009 και προοριζόταν για τα κεντρικά κτίρια της ΑΣΠΙΣ ΒΑΝΚ. Για να μεταφέρεται το ρεύμα δεν έχει καλώδια, αλλά υπερσύγχρονες πλάκες χαλκού.
Η βίλα της Μυκόνου και το λίαρ τζετ
Αγιος Λάζαρος
Το ακίνητο εκτείνεται σε παραθαλάσσιο οικόπεδο 4 στρεμμάτων στον κόλπο της Ψαρούς και θεωρείται από τους μεσίτες της αγοράς ως ένα από τα φιλέτα του νησιού με ιδιαίτερο αγοραστικό ενδιαφέρον λόγω της ιδανικής του τοποθεσίας αλλά και της ιδιαίτερα εύκολης πρόσβασής του στη θάλασσα. Μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα και τόσο κοντά στην πιο δημοφιλή παραλία του νησιού αποτελούσε επί σειρά ετών το εξοχικό καταφύγιο της οικογένειας Ψωμιάδη αλλά και το μέρος όπου κλείνονταν οι συμφωνίες με τους συνεργάτες και τους πελάτες των επιχειρήσεών τους. Στη Μύκονο τα μέλη της οικογένειας πηγαινοερχόντουσαν με λίαρ τζετ που μίσθωναν από την εταιρεία InterJet και φυσικά ο λογαριασμός πήγαινε στα ταμεία της ΑΣΠΙΣ. Οι τοίχοι της οικίας των 415 τ.μ. κοσμούνταν από πανάκριβα έργα τέχνης. Μπορούσε να φιλοξενήσει μέχρι και 10-12 άτομα, ενώ οι καλεσμένοι απολάμβαναν βασιλική περιποίηση από το προσωπικό της βίλας. Υπήρχε μέχρι και μόνιμος προσωπικός σεφ. Το εν λόγω ακίνητο είναι στο όνομα της Ολγας και του Ντάνου Ψωμιάδη.
Παρασκευή 15.00: Ο Παύλος Ψωμιάδης μετά την απολογία του οδηγείται με χειροπέδες στον Κορυδαλλό
Τα υπόλοιπα ακίνητα
Μέσα στη λίστα με τα ακίνητα που έχουν εγγραφεί προσημειώσεις από ομολογιούχους περιλαμβάνεται ένα ισόγειο κατάστημα επί της οδού Κηφισίας στο ύψος του Αμαρουσίου, ένα διαμέρισμα επί της οδού Ξενοφώντος στην Αθήνα, συγκρότημα γραφείων επί της Συγγρού και Δράκου στην Αθήνα. Στα ακίνητα που έχουν βάρη από την ΑΣΠΙΣ BANK και για τα οποία οι δικηγόροι των ομολογιούχων προσδοκούν σε οικονομικά οφέλη για τους πελάτες τους είναι: ένα κτίριο 1.107,62 τ.μ. με 11 θέσεις πάρκινγκ επί της λεωφόρου Κηφισία κάτω από την επωνυμία της εταιρείας Προβίζιον Α.Ε., ένας ισόγειος χώρος 136 τ.μ. στην Καλλιθέα κάτω από την επωνυμία της ίδιας εταιρείας, ένα διαμέρισμα 133,65 τ.μ. επί της οδού Σοφούλη στη Θεσσαλονίκη, ένα κτίριο 1.178,60 τ.μ. στην οδό Ρογκότη και ένα επί της Βασ. Ολγας 10.Στη λίστα περιγράφεται και μια μεγάλη έκταση 21 στρεμμάτων στην περιοχή της Χαλκιδικής. Τέλος, στις Σέρρες ένα κατάστημα 277 τ.μ. με υπόγειο 147 τ.μ.


Πηγή : protothema.gr


Πάγκαλος: Μαζί τα φάγαμε, μόνοι τους έκαναν κοπάνα οι κοπρίτες δημόσιοι υπάλληλοι
Η σχέση με τους δημοσίους υπαλλήλους δεν ήταν ποτέ καλή. Ο Θόδωρος Πάγκαλος επέλεξε να ρίξει κι άλλο λάδι στη φωτιά, μιλώντας για κοπρίτες και κοπανατζήδες!
Ποταμός για άλλη μια φορά ο Θόδωρος Πάγκαλος, από τη συχνότητα του ΒΗΜΑ FM όπως κάθε Τρίτη, δεν άφησε τίποτα ασχολίαστο και πέρασε γενεές 14 τους δημοσίους υπαλλήλους. Τάχθηκε υπέρ της υποψηφιότητας της Γιάννας Αγγελοπούλου για την Προεδρία της Δημοκρατίας και υπεραμύνθηκε τα όσα είπε η πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων είναι... ενάντια στο σύστημα!

Κοπρίτες οι δημόσιοι υπάλληλοι

Την ανικανότητά μας να αξιολογήσουμε τους δημοσίους υπαλλήλους θα την καλύψουμε με την τρόικα; Ό,τι μας ζητάει η τρόικα, δεν πρέπει να το κάνουμε; Γιατί να μην αξιολογηθούν οι κοπρίτες που απουσιάζουν κατά δεκάδες χιλιάδες από τα γραφεία τους; Όλοι είναι κοπανατζήδες! Οι μισοί την κοπανάνε και οι άλλοι μισοί είναι εκεί. Είναι Δημόσιο αυτό; Και γιατί να μην το αξιολογήσουμε; Όλοι είναι στο σύστημα που δεν καταδικάζεται κανείς κοπρίτης ποτέ και δεν εξοβελίζεται κανείς κοπρίτης ποτέ και τα συνδικαλιστικά όργανα καλύπτουν τους κοπρίτες που δεν θέλουν την αξιολόγηση. Και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει την αξιολόγηση, που είναι η μελλοντική κυβέρνηση, όπως ισχυρίζεται.

Η Γιάννα Αγγελοπούλου

Στη χώρα μας πρέπει να εκφράζεται η συναίνεση μεταξύ των δύο μεγαλύτερων κομμάτων. Δηλαδή της Ν.Δ. και του ΣΥΡΙΖΑ. Π.χ. η Γιάννα Αγγελοπούλου, η οποία δεν έχει πάρει θέση ούτε υπέρ ούτε εναντίον της μίας ή της άλλης παράταξης και έχει ένα παρελθόν αξιόλογο.

Το σύστημα, αν εννοεί τον τρόπο που λειτουργούν οι θεσμοί και τις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν στην οικονομία και στο δημόσιο τομέα και το κράτος, προσυπογράφω τα πάντα (που είπε ότι είναι κόντρα στο σύστημα). Κι εγώ είμαι κόντρα στο σύστημα. (...) Δεν είπα ότι είναι το καταλληλότερο ή το πλέον κατάλληλο, αλλά ότι είναι κατάλληλη. (...) Έχει και ένα γιο, απ' ό,τι διαβάζω στις εφημερίδες, που είναι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και αυτό σημαίνει ότι στο σπίτι της υπάρχει μια πολυφωνία και δυνατότητα διαμόρφωσης ξεχωριστών ιδεών, προς τιμήν της. Αυτό το θεωρώ καλό πράγμα και χαίρομαι κι εγώ που τα τρία παιδιά μου έγιναν όλοι Ολυμπιακοί και όχι Παναθηναϊκοί… Πράγμα το οποίο θα με εξόργιζε, γιατί θα επέτρεπα σε κάποια από τα παιδιά μου να γίνει ΣΥΡΙΖΑ σίγουρα, αλλά δεν ξέρω για Παναθηναϊκός!

Η τρόικα και το Μνημόνιο

Θεωρώ ότι χρήσιμο ήταν το οικονομικό μέρος του μνημονίου, της τρόικας και του ΔΝΤ που αποτελούσε προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν συμφωνούσε για πρωτοβουλίες του ΔΝΤ και άρα γι' αυτό αξίζει την «κατάρα» μας. Δεν θα υπήρχε τότε μνημόνιο, χρηματοδότηση και τώρα θα ήμασταν χρεοκοπημένοι, με το βιοτικό μας επίπεδο 30-50% κάτω από αυτό που είναι ήδη σήμερα. Πρέπει κανείς να ξέρει γιατί μιλάει. Έχουμε δυσκολία και τι μας προτείνουν οι συνομιλητές; Μέτρα για να είναι πιο ανταγωνιστική η οικονομία, όπως να είναι ανοιχτά τα καταστήματα την Κυριακή ή να αξιολογείται το προσωπικό του κράτους και να έχουμε καλύτερους δημοσίους υπαλλήλους ή να συντομευτεί επιτέλους ο γολγοθάς των Ελλήνων που περιμένουν 10 και 15 χρόνια για να δικαιωθούν από τη Δικαιοσύνη. Αυτά λοιπόν είναι καλά πράγματα και είναι ντροπή ότι δεν τα κάναμε τόσο καιρό και ότι είμαστε ανίκανοι να τα κάνουμε.

Τα ελληνοτουρκικά και οι άσχετοι Τούρκοι

Κάθε φορά που έχουμε εσωτερικό πρόβλημα, η Τουρκία κινείται επιθετικά, διότι είναι μεγαλομανείς και άσχετοι με την πραγματικότητα, για μια σειρά από λόγους. Πρώτον, διότι εμείς έχουμε πάντα ή σχεδόν πάντα εσωτερικό πρόβλημα και επομένως θα έπρεπε να είμαστε συνέχεια στα χαρακώματα, και εμείς και οι Τούρκοι.

Δεύτερον, διότι οι Τούρκοι – και κατά την άποψή μου – είναι πολύ μεγάλη δύναμη για να ασχολείται με τα εσωτερικά της Ελλάδας. Δεν είναι αυτό που τους κινητοποιεί. Τώρα, τι έκαναν; Ο Ερντογάν, ο οποίος έχει αρχίσει και τα χάνει και καβαλάει σοβαρά το καλάμι, είναι σοβαρός κίνδυνος για τους πολιτικούς και έχει αυτή τη στιγμή κάνει τη χώρα του μέρος του προβλήματος.

Χρηματοδοτεί και ενισχύει τους ισλαμιστές, έχασε τον έλεγχο επί των Κούρδων και λειτουργούν στα σύνορά του αυτεξούσιες κουρδικές οντότητες που αργά ή γρήγορα θα θέλουν να ενωθούν σε κράτος και θα το κάνουν μέσα στο έδαφός του, δημιουργώντας ένα τεράστιο πρόβλημα. Και κάθε φορά που έχουν τεράστιο πρόβλημα, η τουρκική στρατιωτική ηγεσία που είναι πάντα η ίδια και δεν αλλάζει ποτέ σε αποχρώσεις ή σε ό,τι αφορά τη θρησκεία και τις ιδιαίτερες προτιμήσεις της, ψάχνει να βρει τον αδύνατο που θα διοχετεύσει σ' αυτόν το πρόβλημα. Και αδύνατος είμαστε εμείς, κατά την άποψή τους. Και η Κύπρος, βέβαια, ακόμη περισσότερο, διότι δεν έχει Αεροπορία.

Αυτά είναι μπούρδες (η αξιοποίηση των κοιτασμάτων στην ΑΟΖ) και θα σας θυμίσω ότι τέτοιες μπούρδες εκτοξεύονται κάθε φορά εναντίον του ελλαδικού χώρου και της Ελλάδας, της Ελληνικής Δημοκρατίας. Αντίστοιχες και λίγο πιο θρασείς είναι οι επιθέσεις κατά της Κύπρου, διότι νομίζουν ότι είναι πιο αδύνατοι στην Κύπρο.


Πηγή : newsit.gr


Πολύ κοντά στο κλείσιμο οι Κυπριακές αερογραμμές


Δύσκολη η διάσωση των Κυπριακών Αερογραμμών, δηλώνει ο υπουργός Οικονομικών κ. Γεωργιάδης. Ανοιχτό και το ενδεχόμενο να κλείσουν, λέει ο υπουργός Συγκοινωνιών.
Ακόμα και το ενδεχόμενο να κλείσουν οι Κυπριακές Αερογραμμές εξετάζει το υπουργείο Συγκοινωνιών της Κύπρου. «Είμαστε έτοιμοι ακόμα και αύριο το πρωί να πουλήσουμε το μετοχικό της μερίδιο σε επενδυτή» είπε ο υπουργός Οικονομικών κ. Γεωργιάδης ο οποίος διαβεβαίωσε την Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής ότι σε περίπτωση κλεισίματος της εταιρείας, τα δικαιώματα των εργαζομένων θα διασφαλιστούν.

Ο κ. Γεωργιάδης απέρριψε επίσης τη θέση ότι η κυβέρνηση δεν έκανε τίποτε για να στηρίξει πολιτικά την υπόθεση, λέγοντας ότι ο ίδιος είχε συναντήσεις με τον αρμόδιο επίτροπο της ΕΕ, πριν από έναν χρόνο αλλά και πρόσφατα, με τη νέα επίτροπο.

Είπε επίσης ότι είναι παραπλανητική η εντύπωση που δημιουργείται πως οι επενδυτές κάνουν ουρά για να εξασφαλίσουν τις Κυπριακές Αερογραμμές και ότι η κυβέρνηση τις διώχνει.

«Η κυβέρνηση είναι έτοιμη ακόμη και αύριο το πρωί να πωλήσει το μετοχικό της μερίδιο σε οποιονδήποτε επενδυτή ενδιαφέρεται πραγματικά, ακόμη και να διαθέσει στους ίδιους τους εργαζόμενους το μετοχικό της κεφάλαιο» είπε ο κ. Γεωργιάδης.

Διαβεβαίωσε επίσης ότι σε περίπτωση κλεισίματος της εταιρείας, τα δικαιώματα των εργαζομένων θα διασφαλιστούν.

Εξάλλου, ο υπουργός Συγκοινωνιών, Μάριος Δημητριάδης δήλωσε ότι το υπουργείο του ετοιμάζεται για το ενδεχόμενο κλεισίματος της εταιρείας και φροντίζει για τη συνδεσιμότητα της Κύπρου με προορισμούς που καλύπτουν σήμερα οι Κυπριακές Αερογραμμές.

Ωστόσο και οι δύο υπουργοί τόνισαν ότι όλες αυτές οι ενέργειες έχουν προληπτικό χαρακτήρα και ότι η κυβέρνηση θα δώσει τη μάχη για την έγκριση από τις Βρυξέλλες των οικονομικών ενισχύσεων που δόθηκαν από την κυβέρνηση στην εταιρεία.

Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία εξεύρεσης ιδιώτη επενδυτή, η γενική λογίστρια, Ρέα Γεωργιάδου ανέφερε στην Επιτροπή ότι αρχικά εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από 22 επενδυτές, από τους οποίους μόνον οι εννέα υπέβαλαν μη δεσμευτική προσφορά. Από αυτές αξιολογήθηκαν θετικά μόνο δύο, της εταιρείας Aegean και της εταιρείας Ryanair, από τις οποίες ζητήθηκαν δεσμευτικές προσφορές.


Πηγή : thetoc.gr